รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพัฒน์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนธร  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสมุทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอัณญรินทร์  วงศ์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภูมริน  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติภพ  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายอรรถพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนโชติ  กิ่งคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองบพิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายะนาวัฒน์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิชญา  พิวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนนท์ณธี  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายวรปรัชญ์  สิทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปราณณิชา  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันธิดา  อินทกสิกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลสิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัทรวดี  ศักขินาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนโชติ  วรสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภูรี  พันระา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนัญชนก  นัยจิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปวีร์  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญทิพย์  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธมนันท์  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกมลชนก  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิริกาญจนารัตน  รัตนสถิตกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรวดี  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐภัทร  เหมะรุจิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพัทธนันท์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพัทธนันธ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายภูวไนย  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายก้องภพ  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายภูธเนศ  เชื้อสามารถ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวงศกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภานนท์  สุดาชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายอลงกรณ์  ดอกจันลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายธนวัฒน์  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธมนวรรณ  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกฤตมุข  พลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปาวลวดี  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรมย์นลิน  โคตะทัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงดวงกมล  สุระพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนัชญา  คำสันทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนกฤต  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายทรงฤทธิ์  พันธุมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรพัทธ์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายยอดเพชร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายจาตุรัตน์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปัฐพงษ์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐธนากรณ์  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพร้อมพวศ์  จันทรุกขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภกฤต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนภรัตน์  ศุภางสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธีรยุทธ  อคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกรณพัมน์  ยลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศศิญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุภวัตน์  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤษฎา  พรมน้อยโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนกฤต  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงไปรยา  ฉลาดเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอนุวัต  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนวพล  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเพชรลดา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวสุธร  เคนตี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลชนก  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอริย์ธัช  แสงป้อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชาริศา  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนกฤติ  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิตติพัฒนกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเนติกาญ  โชติกาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนพชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักข์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชามิณ  จีฮาน บุนณาค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐธิตา  หมุดเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพันธ์วิรา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอัจฉรา  แก่นสำโรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรธีรา  วัชรโยธิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฐิตามา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนิกรณ์เชษฐ์  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปิยภัทร  อำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเปมิกา  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกุลกันยา  ภูสุดสูงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงหวันยิหวา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนวพรรณ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอรณิชา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสดาวุธ  สุวะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรัญชริดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณภัค  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพ์หาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนันธิชา  ภิลาบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพริบพันดาว  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชลธิชา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชลธิชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนวราภรณ์  บรรลุสันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนัท  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชโย  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤตยชญ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกชนก  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงการต์ธิดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเตชินท์  วงค์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริภทร  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอริสยาภรณ์  วาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายฐปนัท  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนาวุฒิ  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวชิรวิทย์  ครามสายออ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกวินกาญจน์  มีประเทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนภัทร  สีแก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชัชนันท์  วังวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรัชพล  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกันต์ณภัทร  เวฬวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสถาปนาฐ์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเอกธวัช  บัวชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกชพร  ปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเวธกา  สกุลศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอรอุมา  กาฬพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปิยณัฐ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐมาศ  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวริศรา  เสนาฮาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายจิรภัทร  กันหาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกันต์  วงศ์พิบุลสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายยศกร  แก่นอาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปริยากร  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัญญากรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนธิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนัชนัน  ภูขมัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพย์ม่อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิรภัทร์  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายดลชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายฐากร  ปณศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนภัทร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสรวิชญ์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิมลศิริ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอุษามณี  บุตรการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิราพร  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกลวัชร  กงนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพัทธดนย์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายโชติวุฒิ  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภคณัณท์  ศุภโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนวพรรษ  ขันสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกรกมล  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงญาณันธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกันตภัทร  มากนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรส่องแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิทธิไทรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเทพทัต  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทัตเทพ  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอู่ข้าว  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธงธรรม  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธมณฑล  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายคันแท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤตธี  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศรัญญา  ทองผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณภทรกมล  ลี้เหมือดภัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปวรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุชัญญา  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงถมทอง  โพธิ์ทองธนาภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอธิชา  รักศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศรัญญา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกันต์ณภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชาอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสิริราช  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงทานินา  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชุติมณศย์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุภานัน  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนันทรัตน์  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายบุณยกร  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสุปกร  วาจี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธราเทพ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนชัย  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายรณกฤต  ยศราวาส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายประทินนา  ศิริผลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกร  บุญสมยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนิธิศ  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาลิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปาริตา  ไมล์วิสัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอชิรญา  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเพลงพรพรรณ  ภาณะสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเทิดศักดิ์  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัชณิชา  พันธะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธิดาวัลย์  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทินกร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศศิธร  เคล้าดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐริดา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภัทรพล  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพร้อมพงศ์  เข้มพรหยิบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัลยวรรธ์  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสกาวเดือน  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปัณณธร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศิริญญาภร  ธาตุทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกร์กมล  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธิติต์กาญจน์  มหาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรวรัญฐ์  สาโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายไชยวุธ  ดูสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสิทธิกานต์  คณะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพรธิดา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิริพงษ์  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปราการพล  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิมพกานต์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปริญญา  เมืองพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกัลยาวิมล  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศรันย์  ขันแข้ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเกวลิน  กาเร็ก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชินวัตร  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายบุญมี  นารีนุช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนัทธพงศ์  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสิรภพ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุวลักษณ์  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนันทิตา  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนวัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงบุญยนุช  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชชาพร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนภสร  ศิลาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธิติสุดา  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเนติวุฒ  ประแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายรัชชานนท์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณพัฒน์ศักดิ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพิมพ์พิพัฒน์  มาตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีระพงษ์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสุรยุทธ  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณฐพฤฒ  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพิชญะ  คำสุภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายฐิติวัลค์  งามแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐฐิตา  สาสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธนพร  พารโมก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ดา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจริญญา  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสุกัญญา  พันโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปาริฉัตร  ควบมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุริมปรัชญ  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกฤษฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเปมิกา  กองศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนทัต  โฉมเฉลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายกฤตภาส  คนคล่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายนรภัทร  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปรียาพัชร  สังข์พันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงดาราพร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายกันต์  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายอริญชย์  ศรีสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอัคคณัฐ  แสงเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายคฑาวุธ  บัวคำนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายพนม  ภิญโญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชนะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายธีรภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายทีปกร  เผือดนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงวีรนันท์  วรวิรุฬห์ธนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ตั้งทวีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายกันตพงศ์  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายพระนาย  เพริดพราว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายพชร  ปพรรธน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายกสิณชน  ราชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณัฐริกานต์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกุลกนก  นะคะจัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกนกนภา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำเสือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกรกนก  แสนโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายณภัทร  บุญมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายณฐกร  มั่นคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายสิรวิชญ์  กาสาก่อสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยชราแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์อ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายธนกฤต  อุ่นเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายศุภรุจ  พาลึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐธชัย  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนรนิติ  ฝ่ายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์มุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงคุณัญญาภรณ์  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสร้อยเพชร  พงษ์ประเสิรฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายอัครชา  ทองคำมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนครินทร์  สารสิมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภาณุพงศ์  ทำเลดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนโชติ  อินปาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ปภัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนกร  ภูแม่นเขียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวันสงกรานต์  บัวแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกอบเกียรติ  น้อยห้องไล่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกฤษดา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกิตติพรรธน์  คุ้มนายอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศุภวิทย์  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนพัทธ์  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายราชันย์  ทิพอุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนายุต  กุลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสมประสงค์  พงค์พิสิษฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายรัฐภูมิ  แซวจันทึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชัชวาลย์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสง่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกฤตภาส  คนไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายฐปนวัฒน์ชนม์  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายฐปนรรฆ์ชัย  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภัทรกฤต  คำเพ็ชร์ดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูมิรพี  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอินทิรา  แสงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอินทร์ธิราณี  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิภาดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปรียดา  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจารวี  สีสายชล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุภัสรา  กู่สันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวรรณกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปรเมศวร์  อุ่นตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเกียรติทวีศักดิ์  แสงจันทร์คุ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เศรษฐนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพิตรพิบูล  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพัชรพล  จิบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงมัญฑิตา  อุมงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศรชัย  ภูษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายคณาทรัพย์  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนนฑกร  คล่องดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายไชโย  ศิริโภคา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกชกร  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอรุษ  การเพียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนกร  สายเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอรจิรา  นันทะปัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอติชาติ  จันทร์มิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณภัทร  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพศกฤศ  ขุนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกันตพัฒน์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวโรดม  กัลยาใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก่นม่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพาณิภัคร  ขันทวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเปรมฤดี  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกิ่งดาว  ไกยวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพศวัต  จุลหงส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนพล  แสนจันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนภูมิ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปัญญา  กันยวิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอินทัช  สุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพชร  วรรณอำไพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธัญชนก  วงษศ์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วบุตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอริสา  ลมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสิริยากร  ภาคภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณภัทร  ไชยชมพู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขประสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงลักษิกา  ปาหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอัครัช  ชาญรบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายประกฤษฏิ์ธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมัั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงลลิตวดี  สารสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปฏิพล  เจริญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายล้นเกล้า  ธีระสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธ์ุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายฐปนวัฒน์  เฉลิมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายปริชญ์  ชาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายรณกร  ทับทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปาลิตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรุจิราวรรณ  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองขัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายรชต  วงค์สุนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอักษราภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายทศพล  จันทนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปัทราช  เข็มทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธ์ุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกมลชนก  ปราวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพสิกา  โสภากัณฑ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภีมดนย์  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปฐมพร  ภูผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพาทิศ  โชคกาญจนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัชพรรณ  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวิมลรัตน์  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพัณณปพร  จันทร์โฮม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซีย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงรินรดา  บุญทศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพลอยญาวี  นิบุณกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชาคริยา  วัฒนศฤงฆาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายศุภฤกษ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูวดล  จันทร์หยู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายปุณยพัฒน์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนิติธร  หลิมสุนทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอนันดา  นวลตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญาวิโรจน์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภูวิศ  จันทร์ชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกรวิชญ์  โทนทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสิริมงคล  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวชิรวิทย์  สีพันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสิริพร  พัฒนะเลิศวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำปา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวิสสุตา  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณิชกมล  ชื่นวิโรจน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายจตุรพิธ  พรมชาติ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายนิชคุณ  พงษ์ด้วง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายก้องภพ  น้อยมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพัชรพร  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวินชุม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอพิชญานันท์  บัวพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปาริชาติ  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายพชรดนัย  โงนมณี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนคูณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอาทิตย์  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงเขมิกา  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขานไข โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอมารัตน์  อุตะมะ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศิริวิภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกรรวี  ผะอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนริศรา  วาปีทะ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสิริขวัญ  ดวงศิลาชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภานุภัทร  หล้าเชียงของ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพรชดนัย  มีชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนลินี  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงจิราภา  กันดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมหลวงศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอรณิชา  สุภกุล โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวรินทร  สุพร โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนาพิณ  วงค์สีลา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายณัฎฐชัย  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเอมมิกา  พรหมเสนา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงลลิตา  เลิศล้ำ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงตีรณา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอัญทิตา  พงษ์โอสถ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองพิล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงสุพิตรา  ผาลอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายอาทิตย์  เชื้อทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายปริญญา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายพงศธร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสริวัลภา  แพงวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงวิราศิณี  ไตรรินทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองมหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงชนลดา  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงนภัสสร  คนดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงโชติรัตน์  ชะนะพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวิมลสิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนภาพร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายชาคริต  ดีสี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณิชา  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปฏิมากร  ธุรสุขสรร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนที  คำขันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงมัณฑิตา  บุนนาค โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายพายุ  คณาโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสุวรรณี  นามโสรส โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนัตธิยา  จิตจักร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธุมากร  ศิริมลฑา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายสุรศักดิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธนฤทธิ์  กองทรัพย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายสิริราช  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายนิติศักดิ์  เสียงใส โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธนพร  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายณัฐพล  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายไวภพ  ผลคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธีระภัทร  จันปุ่ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณภัทร  แจ่มเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุภาวดี  คนยืน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงฐิรกานดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงวิราวรรณ  พรหมเสนา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวรัญญา  วิเศษชุมพล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงญาดา  คำปัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมญา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพงศภัค  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชิติพัทธ์  ผากา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งอ่อนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายสมพงษ์  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวัณณุวรรธณ์  ไพจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายศุกลวัฒน์  เครือคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายธีระยุทธ  วันชูเสริม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายณัฐวุติ  สมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศรุตา  สาย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายจีโน่  อาดัม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายกานต์นิธิ  รักษา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายณฐพล  คล่องดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปพิชญา  ทาพารักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงอรยา  หมูนดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพรพิมล  ยอดสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายกฤตเมธ  กายากุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงวรลดา  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภานิกร  สองเมือง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอริศรา  นารี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงญานิดา  คุณวันดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธนวัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายณภัทร  ทองมหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายชนภัทร  สมสวย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายโกมินทร์  ชาลี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  ประทุมชาติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงคณิตตรา  ประวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวรรณนา  คนดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงธีรตา  กุสโร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวันมงคล  ชาตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจิราพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสุธามาต  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญโม๊ะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายภานุพงษ์  ผาอุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายอังกฤษ  คะเนนอก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายจักรพันธ์  อุคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธนกฤต  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายศศิวงศ์ชัย  เบญมาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายอภิขาติ  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายรวิธัช  มาเพ็ง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายอธิษฐ์  คุยพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพโยธิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายตรีทศเทพ  อินพรหมมา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงลภัสรดา  บุตดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวริสลา  ซาเสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอริญญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงสุจิตตา  ทุมมามูล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาลี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายตรีสร  พรประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสุภาลักษณ์  อนันต์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพิชิตชัย  ทุมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายณัฐนันท์  ทองน้อย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายธีรยุทธ  โคตรสขึง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายศักยะ  หิมะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายชนะชัย  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายจักรพงษ์  อุคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิมพ์ชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายชนาธิป  คำมะวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายกฤษณะ  พรมอวน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายฐิติวัฒน์  ละออ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปณิตา  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายทีรภัทร  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพิชชาภา  ผาแดง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพงศกร  รัตนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพงศกร  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงไอยเรศ  หมอนอิง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอชิระ  เที่ยงคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปราบ  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายจิตรกรณ์  แก้วมงคล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณัฐฐิญา  รักษา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายศุภกฤต  หลวงศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายสุวินัย  กุลสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายราชันยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายชนภัทร  คุ้มพล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายศุภกร  บุ้งทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศุภกร  แสนจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนกฤต  แก้วคูณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายบุญทรัพย์  แสนลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปานปวีณ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพงศธร  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธเนศ  ทองออน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกวิตา  สหพงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ภูมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนารากรณ์  พรามจร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธิติวุฒิ  คำแสง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงมนธิรา  ธิอามาตร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอนันดา  เชื่องดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธรรมศักดิ์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายไชยพัชร์  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายตุลยวัตร์  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงจันทิวา  บุตยุทธ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวนิดา  เฉลิมสุข โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพัชราวลัย  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวรัญทรา  ฉลูรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงทิพย์ประภา  กุลศรีวฉรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงจันทิมา  อินปาว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสุนันทินี  อินปาว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธีรภัทร  พัฒแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพิชฎา  เหลากุล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบแสง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปติมากร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศศิธร  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย โรงเรียนเมืองใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธัญชนก  อาจวิชัย โรงเรียนเมืองใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราช โรงเรียนเมืองใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพีรธรรม  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงนัฎชณิกร  ปาหลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสรัลชนา  สองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเรืองนาม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชญานุช  เจริญราช โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปิยธิดา  โทนทา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพัชราภา  ดาดี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอนุชิตา  พันมหา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเมตธ์ปรีญา  มุลพรม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงบัวชมพู  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนิราภรณ์  สุมาลี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธราเทพ  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดุลกลาง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฤทธิชัย  สะภา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองผา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังคณา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกมลนิตย์  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธิติมา  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงณัฐพิพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธีรนันท์  โต้สาลี โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภัทธิดา  นาสมยนต์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงฐิติพร  ขำแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายนวพล  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงวาสิทฐี  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายปฏิวัติ  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกานต์ธิดามาศ  อุคำ โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงตติยา  สมิงทยาน โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพัสกร  ศรีอยุธยาเดช โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายฐานันดร  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกฤติมา  กระจ่างจิตร์ โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงเปมิกา  กรองศรีเลิศ โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายฐิติกร  ปัททุม โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงมนทิราภรณ์  อุทัย โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมสวย โรงเรียนบ้านวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายปีติพล  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายคมกริช  ช่างบุ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายลภัสกร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงกัญญวรา  สุดบอนิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงณิชนันทร์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงมธุริน  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงศศิธร  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงศศิปรียา  บุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปุญญิศา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายภูมิพิพิธ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายพงศธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายสุภกิณห์  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยทิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงธมนวรรณ  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายธัญญวิชญ์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงอนุจิรา  จันทร์พเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงกัญญา  เจตน์ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายวิทวัส  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายธนกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธนศิลป์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายภานุวัฒน์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายปวิทย์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายวรปรัชญ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกุลภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชนากานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐกานต์  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธัญญวรินทร์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผาละนัด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงธิติรัตน์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพิชญดา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวรัญญา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุทธอร  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุรัชนา  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงธนวรรณ  สะสีโสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัจฉราพร  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอุชุกร  สังสะกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายเดชมังกร  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนภูมิ  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายปริชานัน  เสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายคณิศร  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงธัญชนก  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุวรินทร์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชติชัยนันต์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงรักษิตา  ยื่นยัง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรุจิรวี  จำวงศ์ลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรัณประภา  ศรีขัดดค้า โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายกวิน  สีสัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายทัศไนย  ทองออน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูริช  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายยูฟง  จาง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอรรถกร  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงโชตยากร  เกษกัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธิดาทิตย์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนราวดี  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภคพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายชิญณุพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายธนวินทร์  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงธิติกาญจน์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปานไพลิน  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงพิชญา  สครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายธวัชชัย  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าพิเดช โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธัชกร  พลวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายสุรไกร  คนดี โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายภุมรินทร์  กวนศรี โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐวัตร  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายทวีวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพิชิตชัย  วิชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายศุภชัย  พลกุล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายสิริวัฒน์  สีดา โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูหา โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายธรรมลักษณ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายพัสกร  คูณสิริกุล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายทรงเกียรติ  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยากลิ่น โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงศรินญา  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปณิฎฐา  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงฐิตาพร  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงมณฑกานต์  มหงษา โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงแอนนิตา  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงนภัสสร  ทองดี โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสุภาวดี  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอรสา  แสนพล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอรียา  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปวีณา  นันทพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงปาริชาติ  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายปีติภัทร  เสริมศิริ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายชลชาติ  ภูมิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงอารยา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายมานพ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงชฏาภรณ์  ซุยพวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายณัฐกฤษ  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงช้อฟ้า  เชื้อวังคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงศิรประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายธนวัฒน์  นวลเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงค์ตาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำผาไชย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอมรรัตน์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายอัฐชราวุฒิ  ตะวังทัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายผดุงเกียรติ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์กะโซ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายพัชรพล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายจตุรภัทร  วงค์แสนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายธนกร  อุสาย โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายพชรพล  เสียงล้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงชนิศา  อัศวชัยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงมิณธิตา  งอยผาลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรมบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพิณมุกดา  อินสา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวรัทญา  ผิวขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายเสรฐวุฒิ  นครศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายราชพฤกษ์  วังคะฮาต โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรินสิรินธร์  สิมลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวีระวิทย์  เพ็ญเนตรยอดตรง โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงรุ่งรดา  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายชยพล  พันธ์แจ่ม โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงปิยะพร  สมวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทะสาร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงมนฑิตา  สุขลี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปริปุรณะ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงศุภิสรา  ซาเสน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงสุชัญญา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงศิรินันทญา  วงมล โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายณัฐวัฒน์  การเนตร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีมหาไชย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กชายปฏิพัทธ์  พึ่งพา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงมลิวรรณ  คนยืน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายคุณานันต์  สันติคุณากร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพิชญารัตน์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอชิรวิชญ์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงพรชนก  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวาไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงจิรากร  เยาวจตุรัส โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงกุลนัดดา  พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงศยามล  ดวงมณี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวรรณิษา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพนมรุ้ง  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสา  พลายหาญ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนงนภัทร  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายกิตติพงษ์  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กชายอภิวิชญ์  ผากา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายภูริเดช  จิตรวิกรานต์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงอารยา  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงจิราภา  จันทะโสม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายเจนณรงค์  ทินคาม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กชายธีรเดช  เจริญพร โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธีรเทพ  หลาบโพธิ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธันยบูรณ์  อุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนิทิกอน  จิตนอก โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายทรงเกียรติ  ทัพสุริย์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุรัตน์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงเปรมวิกา  อิ่มพรมานะ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงชลธร  นครไทย โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายปพน  กิติวรประพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายอภิณัฏพรชัย  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงพรรนิภา  นครไทย โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงศุภกานต์  ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจิตชญา  อินธิเสน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปริชญา  จันทราโคตร โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1 ป.5 วิทย์ประถม