รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฏ์  ปวงประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชยางกรู  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกาญน์ญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพิชญ์  พรมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัชราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลลิตา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภานุพงศ์  โชครัตนตระกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์  แก้วกาหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนัชพร  ยานู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายสุธากร  ธนะศรีรังกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกันสิปะ  ละชั่ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชนัญธิดา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนพร  ปินะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายชลสิทธิ์  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตียรณาธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกิตติ  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายคุนานนต์  แสนสรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพัชรพล  ปุลำพะเว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงทิพย์ประภา  ดงเทียมสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอินทุอร  ก้องเสียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธารธารา  สนทนาวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปภาดา  ศาลางาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสุริยาวุฒิ  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐภัทร  จอมศรีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนพเก้า  ฤทธิ์วิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตราพิเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพงศกร  ไชยวินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกรวี  หิดธิชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปริตวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนภรณ์  พันสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายศาศวัต  บุปผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงหทัยชนก  พานิชชอบ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพชร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธราดล  จันทร์ลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมนฑิตา  ปะวะเสนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิริภัฎชา  ศิริเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอัศฎาวุธ  ปะสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายจิตติกร  ไชยเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนากรชัย  ศรีบุตดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฎฐชัย  ผลสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัชชนนท์  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายคลังปกรณ์  ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธาวิน  ปะวันนะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชชาพร  คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอทิตยา  ปติเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพิศา  คำชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คำมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศรัณย์พร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุชานะรี  ปัตถาดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสกนธรัตน์  จันดาผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอมลธีรา  ม่วงแมน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปิยพิตต์  แคนดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนิศารัตน์  เมฆขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกวินธิดา  มูลวิไล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอริสา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรกิตติ์  ภูจอมคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสิริกัลยา  จอมประมาณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  มิลินโชติพัทธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนิวาริน  จันดาหัวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอลิชา  อรรถวรวินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปัณซญา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญาณิศา  สอนเสนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอนุชิต  ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัลยกร  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฃณฐมน  หลี่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอุษณีย์  นามปะเส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรชิตา  อนุชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิธิดาภา  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกรกมล  อินทรีย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพนัญญา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอรวรา  ไวมงคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันหารัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกมลชนก  มีม้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปิยทัศน์  จุนนาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปริญญา  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวันทกานต์  บุญหล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายดุษฎี  อินทร์ไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพันธ์นิสุทธิ์  นิลดวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวรภพ  ป้อมประกาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนพร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงญานิศา  คุณโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวรรษชล  ม่วงแมน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริญสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจันทกานต์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปภาวินทร์  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันหยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพันธวัฒน์  ภควา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอรดา  ปะวันนา โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวศิน  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรุจรดา  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองอิ้ง โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมาติกา  ตรีเนตร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปวิชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวรัทยา  ธุระทำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงแววดาว  เนาวะโรจน์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนันทวัน  สมภาร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอภิรักษ์  จรรยา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายระพีภัทร  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัทรนันท์  นวนมิตร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายแสนกล้า  แสงกล้า โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายชลกร  นนทคำจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายธนภัทร  คันทรุขา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสายน้ำ  แฉ่สูงเนิน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรังสิมา  เขียวบัว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนโชติ  ลอยแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธีรดา  ศรีพยอม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิรภาภักดิ์  ศรีโฮง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปฏิภาณ  คำภูเมือง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอัศนัย  ปะโสติยัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมินลดา  ดงปะขา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชยุต  ม่่วงคำดี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวริยา  ทับแสนลี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวริศา  บาริศรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปรวิศ  สุภนัก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานนท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรติมา  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทราวดี  ประมาคะตัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอารักษ์  เวียงคำ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปนิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเถาว์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกรภัทร์  อาระหัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี โรงเรียนบ้านนาฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายธนากร  ปัตตามาตา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนวัฒน์  ทัพมาตร โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายเถลิงฉัตร  ผาพงษา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายยศพล  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายยศพร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวรวิช  กายงาม โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายอนุชิต  เสียนสันเทียะ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายศาสตรา  จริยามา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายธนพัฒน์  บุตตะโยธี โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายภูวนัฎฐ์  ขันไร่ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุดาสิริ  พินกอคำ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศิรายุทธ  เสียนสันเทียะ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายจักริน  มาลัยทอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นายนัฐพล  มาสพันธ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายทรงวุฒิ  กองไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายยศกร  ธนูศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายยศกร  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายวรินทร  ภูสะเทือน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนัฐฒิกาล  เศษถัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปาริชาตื  ลือโสภา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธีรเดช  เจ็กจันทึก โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงพวง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิตติพีรกิจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกนกพร  จีระออน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูริเดช  แก่นไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชินวัตร  สุราทิพย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นายชุติเทพ  เลงไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิรมณี  เจียไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายจักรกริช  สุพรรณรัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปฏิพัทธ์  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนภัสสร  ยางนามอินทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณรัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองมา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เสนอุบล โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนวัฒน์  ภูมินานอก โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ดุสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพิพัฒน์  พลทองมาก โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศุพลวัฒน์  กุไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริวนา  สีหา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์วงศา โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกุลจิวรรณ  เศษวงค์ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชยากร  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธนิศรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปัทมา  ชิณศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนลินทิพย์  สมศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงเบญญา  อัตนา โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พินพาท โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนภัสกร  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายวัชรพล  ประมูลจะนัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายวรเวช  สุปะโค โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวิภาดา  สอนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชาริสา  มะลาศรี โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพานทอง  สอนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธีรโชติ  ไปมา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงตริตราภรณ์  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวงศกร  จำปาโอ้ก โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกิตต์สิริ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสิทธิมงคลชัย  ลอยบัณดิษฐ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายรัชกฤต  กุลสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายนรวัฒน์  คำแหล่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงฉันท์สินี  วรรณประไพ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายนชพล  บุดดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสมิตา  ศาลาจันทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปริวันตัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธัญสินี  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤชนนท์  ศรสำเร็จ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงทิฆัมพร  พงษ์อินทร์วงค์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอินทรเดช  เดอะ กลาร์ก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธนิษฐา  สระบัว โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายสิทธินัน  ปักการะโต โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงขวัญชนก  พลเสน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายวันเฉลิม  แก้วอ่อนตา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพิชญานันท์  ชื่นแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกฤษกร  ใจมั่น โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงเจษน์สฤษฎิ  คำหลวง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศุจินธรา  พุทธิพงศ์ภรณ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจาตุรนต์รัศมี  แข็งขัน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสิรินภา  สร้อยแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  พรหล่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์หนองหว้า โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงฐิติญา  ชาวงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายทักษ์ดนัย  นามเพ็ง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายปฏิพล  งวนหงษ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปุญญณุช  มะปะเท โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจิตวลี  กองพิธี โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฦาชา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุกฤษฎ์  วิชาจารย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปพนธีร์  อันทะลัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพัณณ์ณิญา  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงทรรศิกา  สีสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชญานุช  ยอดพิกุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุญญาพร  สว่างไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอนิญชนา  ชิ้นเพชร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชาภา  ลาดเหลา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกฤษณพงษ์  ภาระโข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตพูน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอาทิตญา  เนตรฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกีรติยา  พรมเดื่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนม์นิภา  พูนศิริ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนริศรากร  โทอินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชิดโฉม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายบัณฑิต  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศศินิภา  รัตน์วงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เนตรพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญถม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศิริวิมล  นับถือตรง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงไอรยา  ปาสารัก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพสุเทพ  พูลทา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิทธิพงศ์  แสนสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐนิธิ  ภูมินา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฏฐกร  ศรีสาคร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกันติชา  ภารพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  แก้วอารีย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุชัญญา  หารคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เครือแวงมน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงครองขวัญ  สุคำภา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปรมาพร  โพธิจักร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงทัชชญา  ทยอมใหม่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกตัญญุตา  ปาปะใน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีรัมย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทบพวก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสังข์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภาณุวิชญ์  มิตราช โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปรีดาวัฒน์  พันธ์ยุรา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูมิตระกูล  ชูชา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายทีราธร  โนดไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเฉลิมชนม์  ปุริตังสันโต โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอนุพงศ์  พรมพิมล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธีรัตม์  ทนุพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพัชริดา  วันทะนีย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุภาวิมล  สุระพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีหานาม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงลัพธวรรณ  ลำเหลือ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทเขต โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธรรมธัช  ทองพุ่ม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธิติมา  สุพะตะ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุขากาศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเพ็ชรรดา  พุกพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายแรัตถกร  หารคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิตติกวิน  สร้อยแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอัยการ  ยังประยูร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สุนนทราช โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญาณภัทร์  ปินะถา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุณยาพร  นามวิชัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัศราภรณ์  พรมขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงบุษราคัม  สายกองคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงมี โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนาวิน  มายเจริญกุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกรุณา  สุปะตำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายศุภณัฐ  คารมหวาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายกาญจนพัฒน์  จันทะค่อม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยปะปา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธาวิน  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนภัสสร  จูมเกต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงทาริกา  ละสามา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนวรรธ  ปักกะสาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวนัชพร  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศราวุฒิ  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพวงชมภู  โชคเหมาะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปณรรฑ  ปาสาเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจิระพงศ์  ปวงประชัน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธิดา  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ลาหล้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายบุญญา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายคณนาถ  เอกรักษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอาภัสรา  ปาปะโม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิรัดดา  ปาปะกะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศศิธร  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปพิชญา  ปัดถานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริพรทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุดธิดา  วงค์เส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุพิชญา  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวีรากร  วันทา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายบวรพจน์  โพธิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวัชรพล  อินทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงลภัสรดา  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนพล  จุปะมะตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิจิตตรา  อินพรหมมา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนฤมล  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงทักษพร  สีมาตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงลำธาร  ถากัณหา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพชร  หิตายะโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพชร  โยธาภักดี ซง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอาภาสิริ  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวริชุดา  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจิรัชญา  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงแคทรีนา  หนันดีมูลานเดอร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกรภัทร์  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศรัณย์ศิริ  เคลื่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายพงศ์วรัณ  ใจวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงบุญยรัตน์  เยยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธนัญญา  ลี้เจริญรักษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงวรกมล  ราชวงษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายธันยา  ศรีโวหาร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายกฤษณพล  การะน้อย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปณิดา  ปะติกัง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนิธิกาญจน์  ศรีสุดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายธนดล  แน่นชารี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนภัทร  พะวัดทะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอักษราภัทร  อ้นพิมพา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกษเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชนิปรียา  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลดวงดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงบุษบา  คำดำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศุภิสรา  อะโน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขวัญชนก  ทัพแสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวินันต์ดา  เชื่อนิจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจิรประภา  รินทะลึก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพัสกร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชนิสรา  แสงธะนู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศิขรินทร์  เปลากาละโก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายนวรินทร์  เชาระกำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โนชราช โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีราลาภ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนภพร  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฮียง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม