รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฏ์  ปวงประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชยางกรู  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพนาธิป  ทวงดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกาญน์ญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพิชญ์  พรมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัชราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลลิตา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภานุพงศ์  โชครัตนตระกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์  แก้วกาหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนัชพร  ยานู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายสุธากร  ธนะศรีรังกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกันสิปะ  ละชั่ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชนัญธิดา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนพร  ปินะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายชลสิทธิ์  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตียรณาธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพชร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธราดล  จันทร์ลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมนฑิตา  ปะวะเสนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศิริภัฎชา  ศิริเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอัศฎาวุธ  ปะสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิตติกร  ไชยเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนากรชัย  ศรีบุตดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฎฐชัย  ผลสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัชชนนท์  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรดา  ปะวันนา โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวศิน  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองอิ้ง โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรุจรดา  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมาติกา  ตรีเนตร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปวิชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวรัทยา  ธุระทำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงแววดาว  เนาวะโรจน์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนันทวัน  สมภาร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอภิรักษ์  จรรยา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายระพีภัทร  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภัทรนันท์  นวนมิตร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายแสนกล้า  แสงกล้า โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายชลกร  นนทคำจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนภัทร  คันทรุขา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสายน้ำ  แฉ่สูงเนิน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรังสิมา  เขียวบัว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนโชติ  ลอยแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธีรดา  ศรีพยอม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรภาภักดิ์  ศรีโฮง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปฏิภาณ  คำภูเมือง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอัศนัย  ปะโสติยัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมินลดา  ดงปะขา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชยุต  ม่่วงคำดี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวริยา  ทับแสนลี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวริศา  บาริศรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปรวิศ  สุภนัก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานนท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงรติมา  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทราวดี  ประมาคะตัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอารักษ์  เวียงคำ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปนิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเถาว์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกรภัทร์  อาระหัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี โรงเรียนบ้านนาฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองมา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เสนอุบล โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนวัฒน์  ภูมินานอก โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ดุสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิพัฒน์  พลทองมาก โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุพลวัฒน์  กุไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศิริวนา  สีหา โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์วงศา โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลจิวรรณ  เศษวงค์ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชยากร  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธนิศรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปัทมา  ชิณศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนลินทิพย์  สมศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเบญญา  อัตนา โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พินพาท โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนภัสกร  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายสิทธิมงคลชัย  ลอยบัณดิษฐ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายรัชกฤต  กุลสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายนรวัฒน์  คำแหล่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฉันท์สินี  วรรณประไพ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายนชพล  บุดดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสมิตา  ศาลาจันทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปริวันตัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญสินี  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกฤชนนท์  ศรสำเร็จ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทิฆัมพร  พงษ์อินทร์วงค์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายอินทรเดช  เดอะ กลาร์ก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธนิษฐา  สระบัว โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสุกฤษฎ์  วิชาจารย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปพนธีร์  อันทะลัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพัณณ์ณิญา  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทรรศิกา  สีสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชญานุช  ยอดพิกุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงบุญญาพร  สว่างไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอนิญชนา  ชิ้นเพชร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิชาภา  ลาดเหลา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษณพงษ์  ภาระโข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตพูน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอาทิตญา  เนตรฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกีรติยา  พรมเดื่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนม์นิภา  พูนศิริ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนริศรากร  โทอินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชิดโฉม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายบัณฑิต  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศศินิภา  รัตน์วงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เนตรพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญถม โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศิริวิมล  นับถือตรง โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงไอรยา  ปาสารัก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพสุเทพ  พูลทา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสิทธิพงศ์  แสนสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐนิธิ  ภูมินา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฏฐกร  ศรีสาคร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกันติชา  ภารพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  แก้วอารีย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุชัญญา  หารคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เครือแวงมน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงครองขวัญ  สุคำภา โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปรมาพร  โพธิจักร โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงทัชชญา  ทยอมใหม่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกตัญญุตา  ปาปะใน โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีรัมย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทบพวก โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสังข์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกรุณา  สุปะตำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายศุภณัฐ  คารมหวาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายกาญจนพัฒน์  จันทะค่อม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยปะปา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธาวิน  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงทาริกา  ละสามา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนวรรธ  ปักกะสาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวนัชพร  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศราวุฒิ  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพวงชมภู  โชคเหมาะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปณรรฑ  ปาสาเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจิระพงศ์  ปวงประชัน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธิดา  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ลาหล้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายบุญญา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายคณนาถ  เอกรักษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอาภัสรา  ปาปะโม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรัดดา  ปาปะกะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศศิธร  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปพิชญา  ปัดถานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริพรทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุดธิดา  วงค์เส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุพิชญา  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวีรากร  วันทา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายบวรพจน์  โพธิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวัชรพล  อินทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงลภัสรดา  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนพล  จุปะมะตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิจิตตรา  อินพรหมมา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนฤมล  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงทักษพร  สีมาตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงลำธาร  ถากัณหา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพชร  หิตายะโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพชร  โยธาภักดี ซง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอาภาสิริ  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวริชุดา  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิรัชญา  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงแคทรีนา  หนันดีมูลานเดอร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกรภัทร์  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โนชราช โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีราลาภ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนภพร  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฮียง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม