รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธฤต  อังวารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายรชตพล  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุญช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสิริภพ  แสงอำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐชัย  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยากร  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงยุพารัตน์  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวณอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายทรัพย์พวิทย์  รุ่งเรืองธนากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสุภชา  พาหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธันยนันท์  กิตติกำธรเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศิระ  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายกิตติกวิน  สารยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมเพชร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปรเมศวร์  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วบูโฮม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธนพัฒน์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนริศรา  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนิสาภรณ์  ถือมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ภางาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปิยธิดา  สาป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติกวิน  ไชยสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชัชฤทธิ์  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศิริโชค  มิตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายชนาธิป  พลเตมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสิรภัทร  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีผิวสิ่ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงซาไรยา  นาคคงคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนกร  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปราณวัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศรัณยพงศ์  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปิยวัฒน์  คงเวชกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปรานต์  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศิวกิจ  ไชยฮ้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวงศธร  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู่เทียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชร  เหล่าโพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรรณรดา  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณฐกร  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงโพลีน  ไรอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรัตนากร  ภูผาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเพ็ญสินี  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกวิน  เทียนสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพชรพลอย  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเอมมิกา  พงธ์ธารัก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอภิสรา  เสนาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยื่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุจิตตา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายประณิธาน  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปัญญากร  กองพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคุณากร  จะดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปภังกร  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสุรศักดิ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายเจษฎา  การดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเตชินท์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐพงศ์  คนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชนาวีร์  เนื่องศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธีระภัทร  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพงษ์ปณต  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปอศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปราญชลี  พิมพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรัญญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สระฮาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพรรวิษา  ราชแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิรประภา  สุริชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเมษยาณี  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปริญทิพย์  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกรกนก  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรแสวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัญวรินทร์  สมศรีงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปริยฉัตร  วรยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภควัต  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูวนัตถ์  ประวันเนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายทรัพยสิทธิ์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปองพล  ภูมิแกดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอเนชา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภัคพล  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอภิศักดิ์  โยธภักเดชากุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอนุภัทร  ดวงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปิยังกูร  มันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรนิชา  อันทรง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรัญญา  วทัญญูไพศาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัคจิรา  ประวาระณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตน์เสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอรไพลิน  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปุญญาภานิ์  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรามิล  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชชาอร  กล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ทิพย์กันยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเทพฤทธิ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกรวิชญ์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  พรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายคฑาวุธ  นามคันที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนพล  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกรกมล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอวริน  ชิณสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศุจีภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชุติมา  ทองประสาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนิดา  เทียนมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกี่ยสุวรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายจิรพัชร  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธนิภา  จันทาอ่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพงศพัฒน์  ไชยสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปุณรดา  สอนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงพรมมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายพงศธร  ยอดเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธนโชติ  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายรุจิภาส  พูลพุทธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงจินดาพร  ดอกไม้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายสาริศ  วุฒโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฎฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายโภคิน  โยแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้า่ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกฤษฏา  เสนาลาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสาธุการ  ทองโยธี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพีรยช  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกิตติกร  ปัตตานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับวิธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวัชรพล  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฎฐภัทร  อุตสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนัฏฐชา  ชาปะวัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณิน  อินศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีกันยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัฒยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปิยาพัชร  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุพิชชา  ผาวิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณํฐพร  หลาบคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนิติธร  พุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปรัตถกร  สินตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐพัธร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรวี  ภูคงคา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนวัฒน์  หร่องบุตรศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนาศาสตร์  ปัญญามงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายราเชนทร์  ระวังภัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกชพร  ศุภธชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอัฐพร  อรรถพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชมณ  โยธะคง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิดาภา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐนันท์  วริทธิวรพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรัมภ์รดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมิ่งกมล  ดิษยบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิชชากร  ปลื้มปรีดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจันทรฉัตร  รัชโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนนคำพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุณหล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกวิตา  ดอนบุราน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภคพล  สีลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจารุภัทร  อันฤดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูมิรพี  หาญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนกร  นนยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชิษณุกรณ์  เสียงใหญ่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธราธิป  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวสุพล  สุระทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเลิศพิภพ  ราษฎร์ภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภูปณัฏฐ์  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนวัฒน์  พลวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชินวุฒิ  แสนสีมนต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสุรฉัตร  ทองชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปาณัสม์  เอ่นแคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอัศวพงศ์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชาวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพิจิกา  พุทธิวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพอใจ  ภูหัดทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรชนิตย์  คงทวีกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุนิษา  วันสาสืบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธีรนาฏ  ช่อประพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภวภูตานนท์ฐิติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนันทภพ  สุราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายบรรณวิชญ์  แต่งตั้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูมิพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนาดล  หารคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชนนันท์  ยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชวิน  อิ่มสำอางค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีธัช  กันอ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐภัทร  คำนาค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกวิน  ถินมานัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนกฤต  จาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพลากร  แฝงศรีคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพลวัต  ปะนัดตะนัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธีรภัทร  เตียงงา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายฉัตรมงคล  อินทร์นอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพงศภัค  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปาฏิหารย์  มาตวังแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอนัญญา  กล้ากลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุชานันท์  สีสลาแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงประวีณา  นาทันตรึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนภัสภรณ์  นนทะเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปลิตา  มาตรภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิศรุตา  อุปมานะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจิรประภา  เจริญเขต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปริยากร  คำเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอัครยา  ภูใบบัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตติแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายดรันภพ  แม่นวิวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพีรณัฐ  เหล่าพิเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพีรพัฒน์  หอมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนิธิเบศ  ขานวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอิสระ  นาสุริวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณภัทร  เหมริน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายทญากร  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสิรวิชญ์  สัญจกรสิริพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายแทนคุณ  ดีระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนิติพงศ์  สุวรรณธาดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชลนาถ  เหล่าทองสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชัชริณทร์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายบัณฑิตย์  คิดค้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายจีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวิน  ชินชนะโชคชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกมลพร  วันชาดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรประกายพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนิศิกานต์  พาสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันซวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนินาถ  คูร์คาไลแนน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงดีดนยา  สุทธิศัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธีรกานต์  แก้วม่วง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกัณณรัช  เดชชวพงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปัทม์ชญา  ประสพสันต์วัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกมลนันท์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมะนัญชยา  เจริญศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุริยทวีวัชร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่จัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูตะวัน  ภูวนารถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอันนา  คุสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวาลินี  ทับละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายนิธิศ  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายพิพัฒน์  มะโนโจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายเจตณ์บดินทร์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายปราชญพรรดิ  นนทะชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิภาวี  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชนกพร  รัตตนสนธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรัชยา  ปะสาริบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรมน  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกฤติมา  ทะรังศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงดาราวดี  โสมา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกิตติธัช  วิทักษบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกันตภณ  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินทะวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายภูบดินทร์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฏฐภัทร  เทกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธาณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายธนกฤต  จุลวราภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายพอดี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายธีร์วรากร  ภูมีแกดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายจิรัฏฐ์  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงญาณินท์  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงวิชญาพร  อัศวไชยวศิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงวรัชยา  สุปัญญาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงทัตพิชา  อุดชาชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายอึนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวริยา  ชาวสามหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายภานุพงศ์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายชยนนท์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพูลสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธรรมรัฐ  เวียงสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงทิพย์จันทร์  จันทไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอธิปกัญญา  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายยศวริศ  อภิรมย์ชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอินทัช  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภพิชญ์  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอชิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วอนวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงดวงเกษ  นามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงทรงพร  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวรัญญา  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทรเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวรันธร  ศโรภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปรีญานันท์  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปรานต์  วราธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศศิธร  ถนอมเทวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอติวิชญ์  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนวินท์  จันทาคึมบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงธฤตชนก  จารุวรโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุตรวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวัชรชัย  ทันพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสิริพัฒน์  หอมชาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายก่อศักดิ์  ควรคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงดุลยภัทร  ชำนิกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปวริศา  ภาธรธุวานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงมทินา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกฤษฎาพร​  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายคิมห์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายชิรวิทย์  อาจหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายฐิติพัฒน์  พาแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนริศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายปาลภัทร  วินโกมินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายรชต  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายวศุรัฐ  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายวิชยุตม์พันธุ์  หงษ์สายพิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงแพรพิไล  เศษรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพชรกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม