รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธฤต  อังวารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายรชตพล  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุญช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสิริภพ  แสงอำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐชัย  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยากร  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงยุพารัตน์  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวณอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายทรัพย์พวิทย์  รุ่งเรืองธนากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสุภชา  พาหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธันยนันท์  กิตติกำธรเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศิระ  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายกิตติกวิน  สารยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมเพชร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายปรเมศวร์  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วบูโฮม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนพัฒน์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนริศรา  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิสาภรณ์  ถือมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ภางาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปิยธิดา  สาป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกิตติกวิน  ไชยสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายชัชฤทธิ์  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายศิริโชค  มิตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชนาธิป  พลเตมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายบุญฤทธิ์  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธิดาไธย  ลครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาษาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสิริยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนพคุณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรเมธ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงไอรดา  อาชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชฏาพร  ศีละวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกีรติ  เพียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงบุณยอร  เยื่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิวปรียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณิชานันท์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันทะชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายสิรภัทร  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีผิวสิ่ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงซาไรยา  นาคคงคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกร  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปราณวัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศรัณยพงศ์  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปิยวัฒน์  คงเวชกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปรานต์  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศิวกิจ  ไชยฮ้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวงศธร  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู่เทียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพชร  เหล่าโพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรรณรดา  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณฐกร  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงโพลีน  ไรอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรัตนากร  ภูผาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญสินี  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกวิน  เทียนสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเพชรพลอย  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเอมมิกา  พงธ์ธารัก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอภิสรา  เสนาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยื่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุจิตตา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายประณิธาน  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปัญญากร  กองพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายคุณากร  จะดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปภังกร  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุรศักดิ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเจษฎา  การดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเตชินท์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐพงศ์  คนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชนาวีร์  เนื่องศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีระภัทร  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพงษ์ปณต  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปอศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปราญชลี  พิมพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรัญญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สระฮาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรรวิษา  ราชแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศิรประภา  สุริชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเมษยาณี  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปริญทิพย์  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกรกนก  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรแสวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอัญวรินทร์  สมศรีงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปริยฉัตร  วรยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภควัต  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูวนัตถ์  ประวันเนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายทรัพยสิทธิ์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปองพล  ภูมิแกดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอเนชา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภัคพล  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอภิศักดิ์  โยธภักเดชากุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอนุภัทร  ดวงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปิยังกูร  มันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพรนิชา  อันทรง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรัญญา  วทัญญูไพศาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภัคจิรา  ประวาระณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตน์เสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอรไพลิน  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปุญญาภานิ์  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรามิล  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัชชาอร  กล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ทิพย์กันยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเทพฤทธิ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกรวิชญ์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  พรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายคฑาวุธ  นามคันที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนพล  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกรกมล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอวริน  ชิณสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศุจีภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชุติมา  ทองประสาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนิดา  เทียนมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเขมนิจ  ทับทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรลภัส  จรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกิตติกา  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลัยยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิราภรณ์  กัตตะโร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกิตติทัศน์  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเป็นต่อ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนบุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพชรอร  อองละออ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอัญชิฐา  พิมพ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธมนันท์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนันทิพัฒน์  ภาผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศกร  วรรณงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายทรงกลด  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกฤติน  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกมลภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธีรพัฒน์  พาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายบองประโอน  นามเชียงใต้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสุภกฤต  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปริชญ์  บงสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสุภกิตต์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนธรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเทพมงคล  ธรรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวิศรุต  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายวัชรพล  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฤทธิพงษ์  ภู่ธราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนกฤต  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูวนาถ  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนภัทร  พลสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงญาณิศา  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอรอินท์วรรณ  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงตวิษา  พิมดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวัชรกร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุธีรา  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบ้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปฏิพล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรัตติกร  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมัลลิกา  อัคษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอภัสรา  บุญธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอินไทย  คำอาสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูผาธรรม  แนวน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพงศกร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงศกร  สามหาดไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนราธิป  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเสฏฐพงศ์  วิชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเอกภพ  อรรคฮาตศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนากร  บุตรดอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภัสกร  ระหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชลกรณ์  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐพล  รัตนเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกี่ยสุวรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายจิรพัชร  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธนิภา  จันทาอ่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายพงศพัฒน์  ไชยสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปุณรดา  สอนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงพรมมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพงศธร  ยอดเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายธนโชติ  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายรุจิภาส  พูลพุทธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงจินดาพร  ดอกไม้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายนิชคุณ  เจริญอาจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายกตตน์  อัคนิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอภิชยา  เครือผือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกฤตชัย  วิศรีสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธนทอง  ทบด้าน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายสุทธิรักษ์  งามมุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  อันทรง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงอิสรีย์  จิรโรจน์วณิช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิชชามญช์  จงธรรมมั่ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายสุปรีชา  เทศพรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์แสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงทิฟฟานี่ ฏรินรัตน์  แพทริค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายธีระศิลป์  ลิงลม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายนราวิชญ์  จกัลยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณฐชนน  มิทราวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายติณณ์  ปักกันต์ธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพิชญา  วงค์ละ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวิราศิณี  นิระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายปรัธนา  อารีเอื้อ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายปาณัช  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชัญญานุช  นันทเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลโรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงจารุพิชยา  ทับสุริย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณัชชาภัทร  สีบุญมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายศิรวุฒ  กระบวนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายญาณาธิป  สามี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายกวิน  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เขียวนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายกฤษกร  สมดอกแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายสาริศ  วุฒโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฎฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายโภคิน  โยแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้า่ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกฤษฏา  เสนาลาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสาธุการ  ทองโยธี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพีรยช  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกิตติกร  ปัตตานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับวิธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวัชรพล  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฎฐภัทร  อุตสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนัฏฐชา  ชาปะวัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงญาณิน  อินศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีกันยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัฒยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปิยาพัชร  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพิชชา  ผาวิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณํฐพร  หลาบคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายนิติธร  พุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปรัตถกร  สินตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐพัธร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายรวี  ภูคงคา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนวัฒน์  หร่องบุตรศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนาศาสตร์  ปัญญามงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายราเชนทร์  ระวังภัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกชพร  ศุภธชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัฐพร  อรรถพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพัชมณ  โยธะคง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิดาภา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐนันท์  วริทธิวรพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรัมภ์รดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงมิ่งกมล  ดิษยบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิชชากร  ปลื้มปรีดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจันทรฉัตร  รัชโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนนคำพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุณหล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกวิตา  ดอนบุราน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภคพล  สีลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายจารุภัทร  อันฤดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภูมิรพี  หาญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนกร  นนยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชิษณุกรณ์  เสียงใหญ่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธราธิป  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวสุพล  สุระทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเลิศพิภพ  ราษฎร์ภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูปณัฏฐ์  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนวัฒน์  พลวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชินวุฒิ  แสนสีมนต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสุรฉัตร  ทองชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปาณัสม์  เอ่นแคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอัศวพงศ์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชาวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพิจิกา  พุทธิวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพอใจ  ภูหัดทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรชนิตย์  คงทวีกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุนิษา  วันสาสืบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธีรนาฏ  ช่อประพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภวภูตานนท์ฐิติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนันทภพ  สุราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายบรรณวิชญ์  แต่งตั้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภูมิพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนาดล  หารคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชนนันท์  ยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชวิน  อิ่มสำอางค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธีธัช  กันอ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐภัทร  คำนาค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกวิน  ถินมานัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนกฤต  จาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพลากร  แฝงศรีคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพลวัต  ปะนัดตะนัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธีรภัทร  เตียงงา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายฉัตรมงคล  อินทร์นอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงศภัค  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปาฏิหารย์  มาตวังแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอนัญญา  กล้ากลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุชานันท์  สีสลาแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงประวีณา  นาทันตรึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนภัสภรณ์  นนทะเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปลิตา  มาตรภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิศรุตา  อุปมานะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจิรประภา  เจริญเขต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปริยากร  คำเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอัครยา  ภูใบบัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตติแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายดรันภพ  แม่นวิวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพีรณัฐ  เหล่าพิเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพีรพัฒน์  หอมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายนิธิเบศ  ขานวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอิสระ  นาสุริวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณภัทร  เหมริน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทญากร  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิรวิชญ์  สัญจกรสิริพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายแทนคุณ  ดีระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนิติพงศ์  สุวรรณธาดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายชลนาถ  เหล่าทองสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชัชริณทร์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายบัณฑิตย์  คิดค้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภูสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายจีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภูพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวิน  ชินชนะโชคชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกมลพร  วันชาดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรประกายพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชนิศิกานต์  พาสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันซวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนินาถ  คูร์คาไลแนน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงดีดนยา  สุทธิศัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธีรกานต์  แก้วม่วง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกัณณรัช  เดชชวพงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปัทม์ชญา  ประสพสันต์วัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกมลนันท์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงมะนัญชยา  เจริญศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุริยทวีวัชร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่จัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูตะวัน  ภูวนารถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอันนา  คุสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวาลินี  ทับละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเสฏฐพล  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศิวกร  สมุทรศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพลวิทย์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสายสุดา  เกียรติกาญจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกษิรา  ภูผาเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกมลพรรศ  บุญหล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสิรินดา  ใจทน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเยาวภา  ผลเพิ่ม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวริศรา  ไปหนี้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปรัชญา  โสภารัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรกนก  สุขวิชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญปก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอภิชญา  สัตบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพีรณัฐ  รุ่งสาครทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเมธาพร  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปวริศารัตน์  ใสสะอาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศิริภัสสร  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายทีรนิน  แสงสว่าง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกฤษกร  ปะกิสังข์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธอ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้าว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์มา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพีระ  พัฒนาประสิทธิ์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเมธาพร  แสงแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายณฐกร  แสนบัวคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศิริวัฒน์  ลิมาภิรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์อาษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปภาดา  จิตพัตชาญธนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงญณัฉราร์  บรรณกิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปุณยาพร  เพชรดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศิริวรรณ  นารีนวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศิรินุช  สิงห์มาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปวีณา  สงวนนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงวรรณษา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  จิรสิสนนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปัญญาริสา  โอนนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศศิธร  ฤาษี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวยธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายปพน  รักษ์มณี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายณัฐวัฒน์  กวินประเสริฐกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายนิธิศ  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายพิพัฒน์  มะโนโจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายเจตณ์บดินทร์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายปราชญพรรดิ  นนทะชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายปุริมปรัชญ์  โยวะผุย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายคชภัค  พลหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุชานันท์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายอภิมงคล  งามใหญ๋ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายนันทกร  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายธีราทร  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายคณาธิป  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายแผ่นดิน  เทวะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายพรภวิษญ์  หิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายจิระวัฒน์  ศิริบำรุง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายสรวีย์  โสเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แลบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายภัทรพงษ์  มงคล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงมัธจีรา  ปารีศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงกัณญารักษ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายธาดา  จันทรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพัชรี  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธนบัลลังก์  สมหมายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงญาตินาฏ  ชื่นมณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนลินรัตน์  พิพัฒนาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนพเกล้า  ธงเฉลิม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงวิภาพร  นรินยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงณปภา  อรรคฮาตสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงพรภิตา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธนรัตน์  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายชยณัฐ  เข็มพิลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธนวัฒน์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายธวัลฉัตร  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอชิรภัทร  อินทรผล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายสันติภาพ  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปณัฏฎา  ิสิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายพันธ์ธัช  พุฒเขียว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงจิรัชญา  ชำกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายศรุต  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจิรวดี  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายภานุวัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงณิชาภา  อุปริสัจจา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายดิลกธรรม  ตันติกฤตยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายปัญญภัทร  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายอลงกรณ์  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายปภังกร  พิมโสม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงเพียงขวัญ  งามใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายวิรวิชญ์  ยะเคหัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงกวินธิดา  ชโนทัยกุนทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่อชู โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายชวภณ  ทาบทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายวัชรพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายเตสิทธิ์  มาร์ติน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงสุพิชญา  หวานขม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศุภกานต์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายวิศรุต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงเจณช์ญาภัสก์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวิภาวี  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชนกพร  รัตตนสนธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวรัชยา  ปะสาริบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวรมน  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกฤติมา  ทะรังศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงดาราวดี  โสมา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกิตติธัช  วิทักษบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกันตภณ  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินทะวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณัฐพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธีรภัทร  ไชยตาแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนภูมิ  ธรรมลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงนภัสกร  บุปผาทาโน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสุรเสกข์  วิชาไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายฐาปกรณ์  ลำพองชาติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายพันธกานต์  เปาริสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชญานิน  บุญเมฆ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีทอนซิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพิชชาภัทร  เทียมสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์โฮม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศดานันท์  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัฐสินี  ทันทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปฐพี  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายไกรวิชญ์  สิงห์ทองชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธนมนตร์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกานต์ชนิด  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพชร  สินธุบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวันเฉลิม  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญพีระเพชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายทรงสิทธิ์  วชิรัตนพงษ์เมธี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปฏิมาพร  วงศ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนดล  ผาบุตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอัยการ  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพัชรดา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวริศรา  หนูแม้น โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนัท  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัทมรีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภาณุมาศ  รัตนพลแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ทาสระคู โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขรรค์ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพิชยะกิตติ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายฤตธวัช  แถมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวรวลัญช์  สารฤทธิคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงแก้วกาญจนา  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายุคุณานนต์  ลมงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายทินภัทร  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวรัญญา  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปรวีร์  เปภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมเนียมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปณัฎฎา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวรพล  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายนิรุต  ราชโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายจณกร  ตรวจนอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายยศกร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกิตติกร  กำเนิดจอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอนันท์สิทธิ์  ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายชญานน  บุญเมฆ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนภัทร  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวรัญญู  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงญาณภัทร  น่วมนวล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอารยาพร  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกวิสรา  อาสาทำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงยลวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธีรภัทร  ทัพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิมพ์พร  พรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิรัชญา  กุลอัก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายภัทรเมธี  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเนตรนะพิศ  มโนชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนษร  จันทเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรัทยา  ทิพยวิชิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปุณยชล  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศิวัฒน์  สุปัญโญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะไม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอมรเทพ  โพยมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยสงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายปราถนา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ทับทิมไลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงรุจิษยา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไตรสรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอัสสชิ  เกษมอมร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงจิรสุตา  แต้มสีคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายพหล  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสิริกร  ชมภูคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงมุจลินท์  แซ่อุ่น โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภัทรภร  นิลวรรณภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิชญา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงภิญญาดา  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงรัญชิดา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพิฆเณศิษย์  ศีลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงสุภานัน  ขันโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชวพร  พลลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเจษฎา  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวิจิตรานุช  ภาณวัตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายรชานนท์  พรหนองเลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุพิชญา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนิชา  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภาณุวิชญ์  โนรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายวรินทร  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายธราเทพ  แดนคำสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพรผกามาศ  โพธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธราธิป  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอัชนกนาถ  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงดนตร์ชนกษ์ภรณ์  จักณารายณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายอลัน  กลั่นกลีบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกฤษกร  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวัฒนวดี  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายชนุดม  ใบลาศน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะกล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฐวัตร  ลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายธีรเทพ  เปี่ยมปิด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายยศพล  ยศพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยสันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายพรลภัส  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายกรีธพัฒน์  เนื่องวรรณะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายภูบดินทร์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายณัฏฐภัทร  เทกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายธนกฤต  จุลวราภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายดีพอ  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายธีร์วรากร  ภูมีแกดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายจิรัฏฐ์  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงญาณินท์  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงวิชญาพร  อัศวไชยวศิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงวรัชยา  สุปัญญาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงทัตพิชา  อุดชาชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายอึนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงวริยา  ชาวสามทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายภานุพงศ์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายชยนนท์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงศุภาฤทัย  วิริยะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปาณิสรา  วิริยะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงสุชานาฏ  พยัฆวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณัฐนันท์  จวงประโคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรศิริวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายธีรัตม์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงพรรณภัทร  ภิรมย์เกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายอาชวิน  หล้าวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงจริยาภรณ์  วงพรมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายทีปกร  บุญหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงนาฎลี  โยชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงชวิศา  ชูกำแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพูลสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายธรรมรัฐ  เวียงสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงทิพย์จันทน์  จันทไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอธิปกัญญา  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายยศวริศ  อภิรมย์ชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอินทัช  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศุภพิชญ์  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายณธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายอชิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วอนวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงดวงเกษ  นามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงทรงพร  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวรัญญา  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทรเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงวรันธร  ศโรภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปรีญานันท์  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายปรานต์  วราธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงศศิธร  ถนอมเทวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอติวิชญ์  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงคีรีสุดตา  ชะลุนรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปกรณ์  สะตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณธิดา  วงศ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงบุญญาพรสิริ  แก้วเฮ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกษิญา  พรศรีสุราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพรปวีณ์  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงประดิลักษณ์  เมย์ อังควิศิษฐ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธนวินท์  จันทาคึมบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธฤตชนก  จารุวรโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุตรวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายวัชรชัย  ทันพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงสิริพัฒน์  หอมชาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายก่อศักดิ์  ควรคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงดุลยภัทร  ชำนิกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปวริศา  ภาธรธุวานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงมทินา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกฤษฎาพร​  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายคิมห์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายชิรวิทย์  อาจหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายฐิติพัฒน์  พาแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงนริศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายปาลภัทร  วินโกมินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายรชต  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายวศุรัฐ  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายวิชยุตม์พันธุ์  หงษ์สายพิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายณหภัทร  หารัญดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายปรเมศวร์  จันทะมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงสริตา  ศรีสุวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพันธิตรา  พุทธศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงพัชรียา  แซ่แต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงพุทธวรินทร์  ทิพอาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายพรพัฒน์  สีหไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายภควัฒน์  สุขมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายกันตพงศ์  ยอดเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศักดาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทน์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายธนิก  อันทะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  หลงสวนจิก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงฑิติยา  ชูภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำนึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงธารธิตางค์  ปุราถาเน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒซ้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงเพชรรดา  ภูบาลเช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงภควดี  โคตุทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีหินกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงวรรณวลัย  จ่าภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงศรัญญา  นามวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงศศิพัชร์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงศินิญญาณี  ศิริปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงสิริกร  เรืองอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายกณิศ  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงกมลชนก  เศษสรรพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  นาใจนึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงกิตติยา  ไสยประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายจีราเดช  ภิญโญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายฑีมากรณ์  มณีอร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  พันธ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงดลยา  แสนพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายธนกฤต  ละครพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธรรมปกร  ปัจฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธีรชัย  วันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงปิตุพร  จรัสอรุณฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายปุณณกันต์  แสนอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพรปวีณ์  กิตยาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาผง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายมีวิชช์  ชนเขตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงสุชานันท์  มงคลพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงสุชานาถ  สีโมคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายสุวพิชญ์  บุญเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอรวรา  มีปากดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงณัฐพร  เทียงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายธราดล  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงธิตารี  ลดาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงปริยากร  ธนาพิบูลย์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายภูตะวัน  ภูสีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงลภัสรดา  เตียตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศุภนารี  สาคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงหทัยชนก  เสาวรัตน์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายอัจฉริยพงศ์  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายชนเมธ  รินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายบุณยภู  นครศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จินดาพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงลัลนา  สมใจวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายกวินภพ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงกษตรียา  เศษจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงกัลยาณี  ลาภกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายกฤติพงศ์  สุดานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายชุติเดช  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงณัฐณิชา ชิณมาตย์  ชิณมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธนกฤต  กุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงธัญชกรณ์  ต่อสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงภคณิชา  ชงัดเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงปัณฑิตา  หย่องฮวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายปัณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงรพีพิชชา  แก้วไกรสร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงวรปรัชญ์  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงพัทธนันท์  หักพาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงสุชญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงศกลรัตน์  เเสนราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงอริสา  พิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงงามไทย  สายทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวญาริณฎา  สิริพัฒนโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงบุษรินทร์  จำปาบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงปวริศา  บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงภัครพร  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายรพีพัฒน์  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงศตพร  แสงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  อติชาติธำรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายวชิรวิทย์  ทัดรอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายณัฐพล  หวานคำ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายสุเมธ  นะตะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายพีรภัทร  มูลสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายอนุพงศ์  น่าชม โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายอิศเรศ  เขียวศรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงปิรดา  นามเทพ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงแพรพิไล  เศษรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงสุฐิตา  ภูพันนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์พิมพ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายยศธภูมิ  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงปวริศา  รัตนพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงสุมินตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายปัญญากร  มงคลอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายเรืองวิทย์  ไต่ตาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กชายณัฐวัฒ  บุญใบ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูลสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงเบญจณัฎฐ์  หมื่นจิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงสุกัญญา  ฉ่ำศาสตร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงฐิติญา  รักษาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงณภัทร  โสสีทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงนภาพร  สัมภูทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงพชรกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงนงลักษณ์  ราชพันแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอริสา  สีพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงภคพร  มาณะสุวอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงรัตติยา  วรรณทะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงปาริตา  ฉัตรศิริทองกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงวรินยุพา  สอนชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ไมตรีแพน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงกนกอร  พอบาล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงธัญวรรณ  สินทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมนตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนรินทร์พร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงวริศรา  เรืองแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงปุณยาพร  อาษาภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายปัญญา  ทองมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พงสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงกนกกร  สาคร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงวชิราพร  เสนานิคม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงญาณิศา  เฮงพุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายพงศกร  อ่อนสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายชาลิสา  นิงคลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายวรุณ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงสุดารัตน์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงกชกร  อินธิราช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงเพลงพิณ  สุวรดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายอานุวัฒน์  ทะราศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์โคตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิพนัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายธีรวัฒน์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายพชร  วิบูลย์กุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงพิราวดี  ยอดวิชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงอภิชญา  ทองสารไตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  จำปาบุรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยลุม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีพลมาตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงจันทาพร  ภาวะพันธุ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงธนิดา  ใหม่คามิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงปรียาพร  คุณชื่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายภูดินันท์  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงลลิดาวรรณ  โยธาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงพรทิพย์  ชุมพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงชญานินท์  กุดเป่ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงสุจิตรา  ดาพาโย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อันสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงไหมทอง  ภูมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงจิราภัคร  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายณัชพล  กุศล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงอภิญญา  นิยมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณัฐฐนิข  ไชยะโอชะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงวริศรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายชุติเทพ  หน่อสีดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชลิตา  ลุนทองทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม