รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปวีณ์กร  ทองบางหรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเปรมปิติ  ตัณฑเวส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายพุฒิชัย  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัสธร  ชายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิพล  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายบวรวัฒน์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงโชติชนิตา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายภวิษย์  บุญเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูริต  อัศวธีระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชนกันต์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชลากร  คงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพลาโสภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรวิสรา  ดำใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกวลิน  รัตนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวัชริศ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายก่อเกียรติ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอภิญญา  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฐานิดา  กาพยาทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปณิตา  กาจกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงญาณวิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชิณษา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนกันต์  พลผอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเดชนรินทร์  คงเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจด้วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศภัค  ปิติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐนิช  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกรรณนิกา  ภูมิสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนิยาพร  ศิริพงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนพรดา  ทองคลอด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัคจิรา  หอยมุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเจริญพร  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทรงพรรณ  ธีรพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโยธิตา  พืชชน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐชยา  อุตะปะละ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัชชญา  นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชญานุตม์  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแพรววนิต  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐชนน  ถาวรมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศศิภัคร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายกัลป์  วัฒนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศ์ณัทกัญจน์  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูเบศ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายชนาธิป  จิตต์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปรานต์  มะยะเฉียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณภัทร  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปัณณ์  วิชิตานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายภาธรธฤต  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายนนทกร  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายจิราเดช  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเอียด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนุชนรี  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเกศรา  ศิริพงศาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงหฤทชนัน  พลรบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุวภัทร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิตราภรณ์  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายกันต์ธีภพ  เคี่ยมการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปรัชญา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปัณณ์  ไม้แพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพนัชกร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธนากร  รัชตกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายตรีวิทย์  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณทัต  กายแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอาณัติ  พุ่มกอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนิชนันท์  เริ่มดำริห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพาพรรณ  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญช้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันโสวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชุวัยการ  ปลูกไม้ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงดวงหทัย  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศิร์กานต์  สุทธิการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤติน  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธีรภัทธ์  อังธนดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกฤตธัช  รุ่งกิจวรดล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณชพล  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทรารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิญโญธนาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายคณาธิป  โภคบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอัสติล  โต๊ะสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  สัญญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธนกฤต  รักเล่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนดล  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกฤตเมธ  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณาคิน  ชานีนโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพลอยกนก  กุลดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชมพูนุท  พิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชูกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประมวลสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธัญเทพ  บุญยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปริญ  ทรงอภิวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนัทธพงค์  ไม่สะพร่าว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายเจริญสุข  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรณัน  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายกันต์ธีภพ  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปุณณเทพ  โภชนาธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายปรมี  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวรกันต์  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายประวันวิทย์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนพสร  กรีไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายภานุวัฒน์  เด็นมาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายจิณณพัต  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภวิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอมลณัฐ  คุระจีน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญจิตมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายติณห์ภัทร  สกุลณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกันตพงษ์  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายอาร์เชล  ชาน โบติสต้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายพันกร  ขาวพุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายธนวิทย์  เตชะวันโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายปกรณ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายอชิรณัฐ  แซ่แต่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายมัสญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกิรณา  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจิรัชญา  จิ้วล้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญญธร  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศุภากร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจัสมิล  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพัชรวดี  บุตรพา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสิริกร  ไชยโคต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชนิดาภา  พิมพ์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศศิธร  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกรชวัล  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายจิรายุ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกฤชสร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณพิชญา  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัชชยา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายสิรวัช  ไชยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดโปร่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวาริศ  สถาพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธีรเทพ  แซ่ซุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอคิราภ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศิรวิชญ์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชยพล  ถิ่นลิพอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเศรษฐา  ปราบเขต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธรรมปพน  โตแสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจิญานันท์  โลกุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภัทรมน  จันสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอรณิชา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชลณิศา  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุพิชญา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ศารทประภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจิดาภา  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชาทินี  จิรวิศิษฐาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพนัชกร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายปัณณวิชญ์  จัดสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายณภัทร  เหลืองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธนพนธ์  รอบคิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายภาคิน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอรณิชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณชนก  ตีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวรวรรณ  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปริตา  ลิ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชนเนษฎ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสาริศา  วิมุตติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุบผะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวาณิชศรา  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเกวลิน  ก่องนอก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายชินภัทท์  ก่อกิจเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนพจน์  พินจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายถิรายุส์  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายบัณฑิต  พวงดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายสนธิ  จันสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอติเทพ  โสฬส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายรุ่งโรจน์  เตรียมเชิดติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพชร  จิราภูวดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนกร  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภูนรินทร์  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายนพพล  นิสิตโยธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายชลาดล  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายชลันธร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงโชติกา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปิยะนุช  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดำสิโก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนิษฐา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภคพร  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวิฬัญฌญา  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปริญา  กาญจนศุภโภคา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธัญดา  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงเกษริน  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฐชยา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปติยดาพัณ  โคจริก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธนภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธนกมล  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงดากานดา  พิมาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนภสร  ศรีล้ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธฤษณุ  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระเด่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนนท์ธนพร  กาบเปง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุวิชญา  พูนเขาทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุวิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรรญภัทร  วิชิตบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐ์ชณก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชนณิชา  ดุลยมหากำธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชชาพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพรนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนภัทร  ประชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชยพล  ศรีดามา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวงศ์รพี  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพีรดลย์  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศิรญาณ์  ภู่วรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภิรัญญา  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองแวว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิริยกร  ติคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเมฆี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอังค์ริสา  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภัทรธร  ิสิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปิติภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปวริศ  สังยวน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพงศพัศ  สงนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวายุภัคย์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายยศวัฒน์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภัทรพงศ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรักษิณา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัชชา  จันไชยยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรินญา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสมันตชิดา  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทรพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชาคริยา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอนุรดี  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิรวิชญ์  สูงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวริศ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายบวรวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกันตภณ  มาสเสมอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุวภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอนันตญา  เกาทัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวิชยุตม์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมาญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตามชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายชยุตพงศ์  เชื้อสมัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสาธิต  ภัทรจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชยุตพงศ์  ประนม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนกานต์  กองข้าวเรียบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเฟื่องลดา  สุขเมตตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงญาณัฐชญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรักษิต  ตรีถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนัสวีน  ทองย่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสิริฤกษ์  ลือภพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิริมนต์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญพิชชา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรวรรณ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธนกฤต  อภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอภิเดช  พู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภาวินท์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรมัณยา  สงค์โข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอนินชณา  ศิริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมนัสวีย์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรบูรณ์  วานะติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเดชาธร  จิมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัชส์ฐภพ  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ศิริรักษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปภิณวิทย์  ขอถาวรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูธนต์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนภูมิ  สินธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพชรณุพงศ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายไพซอน  สันศาลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชชาอร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนลินา  มานะสมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอารยา  ศิริเจริญไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรณิชา  กิตติวงศากูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกชามาส  จิตเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพฤกษา  ธาดากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองเสมอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  ศุษิลวรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนาซีนีน  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญาณิศา  ละอองกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณตะวัน  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพลกฤต  คณาวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศรัณย์  เกษมมงคลพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอาคเนย์  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกรธวัฒน์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเนกษ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนาธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิชญา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิรภัทร  ดวงเกิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธรรศ  บุรพชนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีราทร  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนวดล  มลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรยุทธ  โต๊ะหมาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวิริทโรจน์  ลิ้มรัตนเมฆา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนากานต์  ฤาแรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ไชยบุรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงลักษิกา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนภัสนันท์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงญาดา  รตะเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณชากุล  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวณิชชญา  ชัยนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐวรา  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชัญญานุช  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชารีย์  หนองบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภาวัต  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกิตติกวิน  นาวีทัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจรรยพร  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธิภานัน  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพัสว์  โฮ่ฉาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐญาดา  แฉ่ฉาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนวพัทธ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนรินลดา  เหลาะเหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เหมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศรีพิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐวลัย  กาฬสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงบุริมนาค  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปวริสา  มาศเสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลดามาศ  ชลามาตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปภังกร  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชวกร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนัชนิกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจันทรานิล  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชนน  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนิรโมกษ์  ลักขณา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายฐิติรุจ  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายหฤษฎ์  แก้วสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนพล  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสาริศา  ฤทธิ์ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชวิศา  ชูวารี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณลีรัตน์  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงดรัญพร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอันนา  จันท์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภูริชญา  แพใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชยาภรณ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูดหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคณาธิป  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิทยาดนย์  ฉิมทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนพดล  ฝ้ายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปิยวัฒน์  เตียวย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเมธาพัฒน์  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงลีวายส์  รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเมษณี  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรัชยา  อาภรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสิริวรรณ  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงคริสติน่า  รพีพลวโรดม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอุมารังษี  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรไพลิน  เอี้ยวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงบุณยานุช  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกิตติกวิน  นวะกะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพิทวัส  เอตทัคคะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสายษร  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชลชนก  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงบุญนารี  ขอศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณิชกานต์  ละงู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเขต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรมิดา  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอธิชนันท์  หีบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชินภัทร  ตันสุธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปธิตา  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้อจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปริศรา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภคพร  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจินห์รัมภา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายแทนคุณ  วัฒนสันติ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพีระพัฒน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปุญญพัฒน์  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอาลอามร์  ดาราศิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพศุตพ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอันดา  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจารุจันทร์  ตันติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิรัชสรา  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจันทราพร  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนลินรัตน์  คุณภัทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศวิตา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยมั่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายติณพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนาวิน  ทองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพิชญ  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพีรดนย์  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกิตตินันท์  ช่างกล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกานต์นิพิท  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชลกานต์  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเปรมปิยา  เพิงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฏฐา  ตางาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมนัสชนก  ศิริทัศน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชนาภา  หล่อทองล้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิทธินาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิรินทร์พร  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงลักษมีกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปมุติอร  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวรกมล  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฐชยา  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนเดช  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายศุภกฤต  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอัครพล  เรืองดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอลิศรา  โพธิมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุธาลดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณฐวัฒน์  วงศาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤตเมธ  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกิตติภณ  สมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายผลิตโชค  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายพศวีร์  เกรวัล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลโย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายพิชญุตม์  บุญกอบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนภาพร  บุญราชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายทินภัทร  โล่ห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายชลกร  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายจิราวัชร์  ผัดผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณวิบูลนันทน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงแทมมารีน  เจะเหลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนรินญา  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายณัฐภัทร  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายธนดล  รัตนกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายณธน  รวมพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายพีรกานต์  ไกรปล้อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายวรโชติ  ศรีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายศวัส  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายวชิรวิทย์  ปาตังตะโร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงเกศฤดี  ทับแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปทิตตา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงซาร์เวียร์  รัตน์ภูมิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัตฐินีย์  จันทร์เมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปาริชาติ  คงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายไม้  พงศ์ชัยยพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปณิดา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงกานต์กวี  โฆษิตศุภกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธัญญนันทน์  บุตรดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปฏิภาณ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธัญณิชา  โพชสาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพิษณุ  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายชวิน  เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงธนัญญา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงมลชนก  คงชูผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกนกพร  จำปาดะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายเทพทัต  จงสุจริตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายเกียรติชัญญา  สิงห์เหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณิชกานต์  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปาณิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปุญญิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายวรเมธ  เต็งเมืองปัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายศุภวิชญ์  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายกฤตติกร  นามกิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวีร์สุดา  พิชิตชัยนิธิเมธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายธนโชติ  ชุ่มชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายธรรมนูญ  บุญยงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภาฤกร  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอัญชลี  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอภิชาดา  คงนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกชพร  จิตกาฬ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายจิรทีปต์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายปิยวัช  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอชิระ  มีทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรโชติ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพัสกร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายไกรวุฒิ  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายคณิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐพงศ์  คีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกฤติภณ  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณัฐกิตติ์  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธีร์  นารีนุช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายณณิธิ  อารีการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายณัฐกร  วิมลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  อุดมเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจันทิรา  จิตรชุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปานระพี  ทำเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงภูวิศา  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณภัทร  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนิดาภา  ยกย่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสิทธินันท์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพรเทพ  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธีรดนย์  สิริวันต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนกฤต  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายวรัญญู  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายสิทธิเดช  ชูนวล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชาคริต  เขียนขาบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภัทรกร  บุบผามาลัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนาวุฒิ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ชัยทัศวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอวัสดา  อมรวัตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอริสรา  วางกลอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุตาภัทร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐฐิญา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงพิมพ์นิษฐา  สาระพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ใจดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณิชาภา  ชัยชนะธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภูมน  รักสิฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธีรพล  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายทศภณ  สกุลณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอิศรเมษษ์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายนฤเบศ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายวิภัทร  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายชาติชาย  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายฐปนัท  วงมู้ดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายฐิรพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายบุริศน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกษิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจูนี  เตียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปรายธินี  รักการดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงรติบดี  บุญเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอรณิชา  อุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายฐปนน  สินธุ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพีรวิชญ์  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนากร  เอียดผอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายศุภเสกข์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายอธิป  เครือสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฎนพิน  กองค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐอนงค์  เสนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภาวิดา  ไกรทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญญาสิริพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธนากร  โสภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภูธนะ  พรัดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอโณทัย  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงธนพร  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายอติชาต  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายกิติพัฒน์  จักรทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอธิป  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวกัญชพร  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วสาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงโชติกาญจน์  เตียงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนรมน  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  กันภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธัญสินี  รอดภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายเตชินท์  บุญล้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพิพัฒน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายวีรภัทร  ใจงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายอธิป  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกฤตภัค  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลิ้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสิงหา  ยกเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปรินทร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวรพล  เกิดดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภูธเนศ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวีรภัทร  แซ่เง้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายฤชธร  ธงสะอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเพียงดาว  กลีบจำปี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอรยา  เรืองผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปุณณภัคร์  ชงโค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเปมิศา  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐริกา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงบงกชกร  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เส้งรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงรัชกร  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศิรดา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปนัสยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงดีทลินด์ มธุรดา  บอร์เกอร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายเป็นปลื้ม  ดอนกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธีรภัทร์  หอมชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายปัณณวัฒน์  พรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายวิชชาสะกร  กมลสาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอันดา  หมัดเลียด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายกฤษฎา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธันยวัฒน์  หอมกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสงนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสิริกร  ชูไกรไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณิชากานต์  รักพวก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพรทิพา  เลิศวงศ์หัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมุทบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชุติมันต์  ภูริศักดิ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวิลาสินี  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฐานิฎฐ์  ว่องไววุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปวริศา  ศิริมูสิกะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายกิตติทัต  สหัสรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเจสซี่  เจมส์ ซีมัวร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณัทธ์ชนนท์  อังศุวิโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนกฤต  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปัญยวีร์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพงศกร  รัตนพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพชร  นาคทองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรวิสุต  วรรณวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายศตวรรษ  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสิทธิภาคย์  มัดถารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอนันตวัตน์  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงชญานิน  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชลกร  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงทรรศวรรณ  คงนวลใย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนภสร  แดงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปุณยรัตน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงภาสินี  สงวนไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวันทน์ณภัทร  ถิรธนวรรธน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศศินภา  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุลลิตา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอธิติยา  วารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สันติสุขธีรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอาทิตญา  คงนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายชินภรัช  แซ่เจีย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจตุพล  ขันรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธนา  เจริญพานิชวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายพรรษวสันต์  โชคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงอันดา  โดะโอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนรมน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงมนัสพร  ขีตตะสังคะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปริณณัฏฐ์  อมตาริยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เจ๊ะตี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชญาดา  อินนุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอรกัญญา  อุ๋ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณัฐ  นวลคล้าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอควีร์  ตรีวชิรนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกฤษฎา  ตี้กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอัสลัน  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธีรธาดา  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายญาณพัฒน์  ฐิติวงศ์ทวีเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายกันตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธัชดนัย  รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพัชรพล  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายฎรงศ์พล  เมธาอัครนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายฐีรวัฒน์  มะห่ำหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภูมินันท์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายกฤติมุข  คงพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายริสกี  คล่องสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกรชนก  เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เติบโต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชนิดาภา  อยู่กิจติชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปานฉัตร  ปิยะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงเพชรชรี  ผั่วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปภาวี  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกุลพิมพ์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกีรติกานต์  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอนิซรอ  ถนอมไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอนดา  กล้าศึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงทัศนภรณ์  เพชรหนุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงมุทิตา  ขัดทรายขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงมุทิตา  หัตถการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวเทศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวราพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนะศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายฑาลธีร์  เพชรศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายอนันต  สาอ่ำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวุฒิกมล  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายรัชพล  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณญาดา  รงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงภาณิชา  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมุทบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวชิรวิชญ์  พรมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธนกิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกิตติพิชญ์  ประวันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายปรินทร  เรืองศิริเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธนกฤต  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณัฐวัศน์  เซ่งง่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธรรศกัลป์  สงแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยอดยิ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภคพล  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายนพรุจ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงบุญญาภา  มัจฉา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธัญเรศ  เกตุพิชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พรมเพียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกวินธิดา  สุดตา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธัญชนก  ไทยดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงฌิงค์ศิลป์  จิตมังกรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอรวรา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงลลิตลดา  แก้วนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงลัลน์ญดา  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงเวธกา  ภูมิคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงโยษิตา  สารกิตินภากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงทวิตา  จันทะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธัญชนก  หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวรรณิสา  จิรพิพรรธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แซ่ซุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายศรัณย์  ภิญโญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายทินภัทร  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายรังสิมันต์  นวมเศวต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายคุณานนท์  วิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยมหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงลัลญดา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ระบำเพลิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอารยา  โมหะหมัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจิณณพัต  ยุมยวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงเพชรลดา  แซ่ผั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หมาดเด็น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงทรงอัปสร  จันมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธนันญา  ตัณฑเวส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมาธวี  ศรลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศิวาพร  นาขะมิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอลิสรา  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขพืชน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายจิรยุทธ์  พุทธสังฆราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภัทรจาริน  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพีรศักดิ์  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายรณภพ  คงหนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายรัฏฐพล  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายสุทธิภัทร  บุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายกวินภพ  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภาคิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายรัฐภูมิ  ช้างเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชาญณรงค์  ก้ามก้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปกรณ์  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายศิวรัศมิ์  รักษาสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสิรภัทร  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายกฤตนัย  เล้นสิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรล้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายยศวริศ  อมรกล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายโยทิน  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายวีรภัทร  สลัดทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวรัญญู  กมลภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายณัฏฐพล  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปัญจพล  แสงบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพศุตม์  อินทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงนัฐกานต์  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวาสินี  เอกอุดมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงชีวารีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปริชาติ  ตี้กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัทธนิดา  ชาวชน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชัญญานุช  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงญาดา  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศิรินทรา  สิ่งที่รัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิชชาภา  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนอมน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพพิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอุ่นรัก  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอรัชพร  ปราบทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พงศ์ภัคธัญธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงรพีพรรณ  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภัทรพร  รักมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจิราภัค  อาชีวะระงับโรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชนินทร์  นํ้าใจตรง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพิพัฒน์พล  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายฐิติกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวงศพัทธ์  พงศ์เผ่าพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือจัตุรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฉันทนันธ์  พุดยอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงซูฮาน่า  สายวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธนสิริ  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  ศิริรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภัณทิลา  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงยูวัยนี่ย์  ธัญญะภูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงเมษารัตน์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณัฐณิชา  อักโข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงสิริวรรณ  วงษ์จีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวาทิตยากร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสุหัทยา  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงโสภิดา  ดาบเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอภิชญา  พะลีราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงณัฐการต์  วงษ์ขุลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธนวิชญ์  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วพรมสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธีรภพ  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพัสกร  ติ๋วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญเกิ้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอังคณา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงโฆษิตา  รัตนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงดารารัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีนวลปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  นามบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพรรวดี  วงศ์ขึง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายชวกร  ภู่อมร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายอินทรายุธ  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอณัญญา  วีระสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธันวารัตน์  เกษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณกสิณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงลักษิกา  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายฐษพล  ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายเฟาวาซ  หาญเคียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายภูวกร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายชลันธร  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายวรากร  โกรพิมาย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกวินธิดา  กริมาลดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงทักษอร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงรินรดา  ศิริพนมกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงวรปรันตร์  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงธัญชนก  คำไพรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายกัมปนาถ  รัตนธำมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายดำรงศักดิ์  อุตสาหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายภานุวิชญ์  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายธีรวัฒน์  ขอพุทธพรชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายสรรพวิท  แซ่ลิ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายปฐวี  พิมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวรพิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงปัทมวดี  แซ่เอี้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่เจ้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอรพิมล  เบ้านุวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงนันท์พร  รักถิ่นเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายปฏิพัทธ์  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายพัศวัชร์  นักทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายเทิดไท  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายพีระณัฐ  คมกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายรชต  ฮวดศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายศุภวัฒน์  นุ่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายพชร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายธิติพัทธ์  เทพมินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงเตชิตา  เอียดคลองชี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงคณิสร  บางเหรียง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงพุทธรัตน์  สุริยะพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงปาริชาติ  คงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  สอนวงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายฐนกร  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายปลวัชร  มะลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายนนทพันธ์  บัวเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายณภัทร  สัจจะบุญทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายชนะพล  อุดมสุขสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เลิศธนันเวทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงฐณัณญาณ์  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธนิดา  สัจจะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงวรัทกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอัทธณีย์  เยริน จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงชลิตา  อำมาตย์เอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ไปยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงศิณีวรรณ  ศรพระขรรค์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงพิชญาภา  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายวิรัลพัชร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายปัณณ์  แสงเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายสรณ์สิริ  แซ่จิ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีสัจจะธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายชินกฤต  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  จารุสิริรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายธนวัฒน์  จันทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่แต่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงมาตา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงธนพร  บุญสพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายฤทธาวุฒิ  บรรจงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงกุลภาภร  ลาภธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงวกุลทิพย์  จีฮยอน จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงลักษิกา  ข่ายเบอะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายวีรชาติ  หลิมสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายพีรพัฒน์  อุดรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายภูมิพัฒน์  อดิศรวุฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรโหล้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายกฤติพงศ์  หนูพรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนกฤต  เบญจลิขิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายอัทถโชติ  อรรคบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายณัชพล  ศักบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายธนชาติ  แสงประดับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายปกเกล้า  สุขมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายวชิรวิทย์  วัฒนกิจวิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงจตุพรทิพย์  คงดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายธีรัตม์  รื่นเริง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายพัทธนันท์  สิระวัฒิพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายนัทธพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายพัฒชนัย  เพชรชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายรณชัย  สุทธินนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายณภัทร  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายภูริ  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายพชร  เมฆาพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงกนิษฐา  คล้ายคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงศุภนิดา  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้งซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงส์วาสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดิฐมหาผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงณปภา  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พัฒนาสกุลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพัทรวรรณ  บุญคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงเพ็ญณภา  จิราสิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายภูวิชญ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายปุณณกันต์  เฟื่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิรินรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงรินรดี  สุปรีดารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงจิรสุดา  หิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงญาณิศา  ชลกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงอมลวรรณ  พวงจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงสุภัทรา  นิ่มนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงชนกานต์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวิบูลจรีย์  ศรีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงชนกวนัสนันท์  ศรีสังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายธนวรรธน์  เชาวน์ไวย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายวุฒิชัย  ฝุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ช่วยอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายธีราทร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงพิชชาภา  ดังอุโฆษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงมลฤดี  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงมุกดา  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงสาธิตา  คล้ายวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงสิริขวัญ  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงขจาริน  เกลี่ยสร้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงกรกนก  นิยมสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงฝนทิพย์  อัตบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงนวรัตน์  วงศ์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงปพิชญา  สุสานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายนภสินธุ  พรมภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงพิมพ์ธนภา  คณาพิสิฐกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงศศิวิมล  ใหมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายกฤตภาส  ศิริพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายชุมพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายภัทรกร  เจริญจิระตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายธีรยุทธ์  ระถะการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงโชติกา  โชติกวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสุไรญ้า  เกตุเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงวรกาญจน์  เนาวโคอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายปรินทร  อรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายภูธเนศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายภูวสิษฏ์  สุทธิพิศาลบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายเลิศศิลป์  จิรศิริภิญโญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปานดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายอภิรักษ์  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวิทยา  โกยกอบสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงบุญธัญญา  บุปผสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพรนัชชา  พิมลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงวรกานต์  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีมาลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกนต์รพี  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกรรณิกา  องค์สันติภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจิรัชญา  ชอบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณชญาดา  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงดลพร  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเงินถม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายพรต  ชูถนอม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธนเสฎฐ์  ใจสมคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายภานุพงศ์  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายเอเซีย  เกษมปิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงปัญญาพร  เดชแห้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธนัชพร  เอกเตียวสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงณัฐนิช  มลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงณัฐวรา  ซัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จารึก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บรรณาลังล์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ว่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงณัฐสลิล  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สนิทน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอุษณีย์  มีเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงธนิษฐา  คำคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกันย์ชวนันท์  หงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงภัคจีรา  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายภีมวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพรรษนันท์  นพภานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงกรรณกนก  สารสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชลสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ขอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงปราณปรียา  จุลกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงกมลชนก  มโหธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงจิรภิญญา  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงชาลิสา  จันปลั่งสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายไรวินร์  ลือศานติวิไล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายอภิฌานันท์  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายมโนชา  สิงคาระ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอภิชญา  นุ่นวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายพัสกร  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายเฉลิมชัย  เมืองนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายนวัศน์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายออมสิน  บุตรหวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  สงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภูรินท์  เนื้ออ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายกันตนพ  เมตตาจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธัญชิดา  เสียงหย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพรยมล  สุคนธรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวริศรา  สายทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โคกเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณิชกานต์  มากมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงธารนรินทร์  อินทร์แปลง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปวริศา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภัทรวดี  นาคสุขสมบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพาขวัญ  วิเศษสา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพิทยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายพลกฤษณ์  ธัญญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอรวรรณ  ลิมปนาวรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงสุณิฌา  ทองเนื้อขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงเกณิกา  เผือกสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงชิตาภา  โปนะทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงเมย์ริสา  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายชลันธร  เจียรนัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายจิรภัทร์  โชคเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธวัชชัย  ประหารภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายปุณภพ  ทิพย์ประเสริญสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายพชรพล  สีหาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายจักร์กรมน์  สีคุ่ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายธนดล  รักชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายมนทกานต์  ตันตินิธิวรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตันติวิวัฒนวงศา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายยุตนัน  แสนพล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายสิทธิพล  เดชบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายอาณากร  จอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายธนดล  กุลบัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงนรินทร์พร  หมู่มาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงปทุมณิช  ชินภัทรสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภรภัทร  กางไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงชญานิศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงบุษยมาศ  สิตบุศย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปวรา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงนุอ์มา  จวนซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายนที  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายอกฤษณ์  รอดคืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายเอวา  ฉิมพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายมหานที  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงธัญยภรณ์  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงวริศรา  รัตนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิทาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงรอยฮาน  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายบวรศักดิ์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายชนะชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายนภัทร  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงเบญญาภา  ยศหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงแพรววดี  เย็นฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายนนทพทธ์  ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงวาสนา  หวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงพัชราคุณ  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงจีรนันท์  พวงศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงวาริศา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายประกาศิต  เขียวรื่นรมณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายปทิต  นาราภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายปุลวัชร  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายนราวิชญ์  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงกรวีร์  ยังสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงดวงพร  พิริยะพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอทิตยา  เชี่ยวการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงวรรณวิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงชลกร  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงจตุพร  ศิวกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จินตภากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงเกตุญาดา  อุ่นเสี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงบวรลักษณ์  บัลนาลังก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงสาธินี  เซ็งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายพัชรดนัย  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายณัฎฐนันท์  โฉมเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายปรวีย์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายปุณณวิช  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวินทกร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายวิศรุต  คำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธเนศ  สมานพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายภูริวัฒน์  หน่อหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายชิษณุพงษ์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายกษีรธารา  ทองดำหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงแก้วตา  วรรณมณีศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงฑิตฐิตา  สัตยาภรณ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงณิชากร  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงณัฐนรี  สกลวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโยดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงกฤติกานต์  แบ่งหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงจันทกานต์  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงณชนก  กล้างาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสุกฤตา  คีตะธนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งวรรณกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงโศภิษฐา  ธัญญุพัก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายภูดิส  จินตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายจิรวัฒน์  ตั้งตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธนวัชร  ปรีดาผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายภูษิต  พละศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายอธิพัชร์  แซ่ก่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงนิรัตน์ชา  มณีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงตระการตา  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายจิรทีปต์  อ่ำยิ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายชลันธร  อุไรกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายเดชาธร  มัคสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายวชิรวิทย์  ปิติชาญชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยยาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงคุณัญญา  รัตนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงพิชญา  เสือณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงพุทธิวัลค์  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงวิกัญญา  โกยธนธรรศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงภัคภิญญา  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายปวิร์วุฒิ  ธันยปิติพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายธีทัต  เจริญพรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญจเส็น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงโสภิตา  เทศกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงนภิสา  ศุภรนิมิตโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงสริตา  ชูสินชินภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายธิวากร  หว่างสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายนพกิจ  สีเมืองใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายปองพล  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายอนิวรรต  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายกชกร  โกมลนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายพงศกร  พงศกรโสภา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายจินตวิทย์  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายธนวัฒน์  เณรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายอติกันต์  มีแต้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายจักรี  ชุมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายณรารักษ์  ชโลธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายกันตพัฒน์  คำลือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายพันธุ์ธัช  บ้านนพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายวชิระ  ห้าหวา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายทีปกร  หีตหมื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลทับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณปภากร  อ่องศรีถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงธีร์รานันท์  ราชเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงชญานิน  บุญยะนันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงณัฐชิตา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงจิดาภา  วรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนภวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงอลินตา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายกฤติณ  เพชรพราย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายกฤษติณ  หอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายคีตะนันท์  ทองมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงปราณระวีกาญจน์  สีพลนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพรรณปพร  แผลงจากจาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงอาทิตยา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงภคพร  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงมนสิชา  กาญจนปทุม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงรดา  สะอาดพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงสุธิดา  สอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายเจิดพงศนาถ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงทินิตา  คุ้มพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงชิดชนก  ใต้ดอนไผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงณิชากร  ทรัพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายปภังกร  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายวรชิต  เฉ่งไล่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงภู่ชมพู  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  บุญไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายปรเมษฐ์  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายพาณิภัค  บานเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายจิตติพัฒน์  เนื่องสุนัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายจิรัฐติกาล  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายอริญชัย  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายพิพัฒนชัย  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายธรณินทร์  พูดงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปางลิขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายจีรพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงเจนจิรา  จิ้วเส้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอพั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายกนกพล  โสะหาบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายกิตติพันธ์  ปุ้ยมนต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายฉัตรดนัย  สีลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายณัฏฐพล  ผมเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายธนกฤษ  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายบารมี  เฉลิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายอชิรพล  บัวเพ็ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายธนิสร  จวนกี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายอนุพันธ์  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายพัสกร  เด่นเวสสะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายเอกวิชญ  วทัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กชายปภาวิน  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กชายณัฐพัชร์  พรรเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายชนาภัทร  พงษ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กชายคุณานนต์  สมชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงไอริน  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายปิยพัทธ์  มีดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายยศวัฒน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กชายนพภัสสร  ศรัณย์บัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายธารา  ธรรมนรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กชายปิยังกูร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายปธานิน  รอดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1564 เด็กชายกรวิชณ์  บำรุง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิเวชชากูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กชายศักดิ์รพี  นวลรื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กชายธิติพัทธ์  เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กชายธนภูมิ  รักษาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  เรืองจิรัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รำพึงนิตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 นายธนภัทร  แก้วชัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงขัตติยา  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายวัชรพงษ์  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 นางสาวลลิตา  คงคาไหว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายธนัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 นายศิริพงศ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายพิชญุตย์  เกิดเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 นายนิติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 นางสาวพิมลวรรณ  สิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 นางสาวณัฐภัชศร  รัตนเลิศนาวี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวปานระวี  หนูพันธ์ขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายภัทรพงษ์  ใจเสมอ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายธนัญชัย  รักษาราช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายสุรพัศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภูรินท์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายปรัชญา  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายวีรภัทร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายนัควัต  หมันจารุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชิดเชี่ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายพิรุณ  แซ่โง้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายอัครชัย  จีรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายปภงกร  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายนภนต์  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายอนรรม  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายนิติราช  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายศิรวิทย์  คำนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายคมชาญ  สุขะตุงคะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายอิสเรศนเรนทร  หนูชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายธัญธร  กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายภัทรดนัย  บุญยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายจิรเมธ  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายศรัณย์  ปรือปรัก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายศุภวิชญ์  นาวารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายธนัช  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายนิรัติกรณ์  นัยกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายสุรพศ  เมธาสุนทรพลณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายณัฐพัชรี  เกตทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายพีระพัช  เบ้าลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงทรรศิกา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วฉลวย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงนิศรา  เกิดคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงนภาศิริ  ส่งน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายวรัญญู  บุตรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงไอรดา  สิงดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงนิสรีน  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุทธิธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงบุญญานุช  กิจทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายภูมิกิติ  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณภัทร  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงชิชญา  ฉัตรวิริยะโยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายธีระวิทย์  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายชยุตพงศ์  รอสส์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงพรลภัส  สิทธิพูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงคุณิตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงนภัสกร  ฉายสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงทรรศยา  แพทย์ประสาท โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงกนกพร  โกศลสรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายกฤติพงศ์  จีนสีคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันพิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงจันทกานต์  สกุลลาภไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  จีนภูเขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงกุลปิยา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพรรณปพร  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงภิญญาพร  เป้าทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงมารีเปรมวดี  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายพัทธตนนท์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงมารีมัธยา  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายอัคเดช  จิรสัจจะกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธนวัฒน์  พฤทธิ์พินิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายปฐมพงศ์  เสียงวิสูตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงมนัสนันท์  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายอามีน  สาลิกา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงปุณิกา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงลักษมี  พิทยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงชาลิณี  โภคากร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงแพรวา  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียดเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงไลลา  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงพิชญาภา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงยวิษฐา  หนูพินิช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงกาญจนาภา  เดชดำรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงรชาดา  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงพัชรพร  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงชนิกา  วงศ์ฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงนิสิตตา  หัยภาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงจาณิสตา  คามาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงฐานิดา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงธัญชนก  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงณกัญญา  คุ้มบ้าน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงเกรส  ธรรมานุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงปริชญา  สุขวิริยางกูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงอรวรรณ  ชอราชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงศศิมา  ว่องกมลชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงไปรยา  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอิชย์ชญา  รุ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงพรรทิพภา  หมุนวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงนฤบล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โชติสว่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงภิญญดา  รอกเรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุ่มชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงปิ่นอักษร  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงภวิษย์พร  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงกัญจนพร  เทียมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงฐิตา  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สาราช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายปฏิเวช  เพ็ชรละมุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรักษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงชนิกานต์  ดนุไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงอิงอร  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายกิตติวินท์  เจิมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายชยานนท์  เชิงชาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายปัณณธร  คงสัป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายบดินทร์  แซ่ตั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายอามีน  ปานทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายธีรภัทร  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายวัลลภ  บุรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงกฤติยาคม  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงณัชนลิน  เอียดโรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงธนชนก  บุญยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงมณีประภา  สงคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงขวัญกมล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงชยาภรณ์  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงปพัทธ์ศรัณย์  สมใจนึก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงนิธิวดี  ดวงเวียง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายพลวรรธน์  สินธุพาชี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงนิสาชล  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปนัสยา  การเรียบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณิชานันท์  สมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงอภิชญา  สิงดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงลักษิกา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงมนัสนันท์  กุลลิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณิชารีย์  ชุ่มเศียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงปณิตา  ขอดิลกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงจุฬาพัตร  แสงม่วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกฤติญา  ยงประเดิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงสวรรณญา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงอรณิชา  นาครินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพริสร  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงศุจีภรณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงณัฏฐา  เซ่งปุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุจิรารุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงวิมลวัณณ์  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงอินทิรา  มาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปทิตตา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงนันทกานต์  อย่างดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายพรเทพ  แกล้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายเป็นไทย  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงธมกร  หุตะจูฑะ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงจิรัญญา  คณะแนม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงปภิญภัค  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงชวิศา  ปั้นสวย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงนิลวรรณ  เหมือนแก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงปริ่มเพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณประทีป โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงปารณีย์  เยาว์ธานี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงอรไพลิน  แก้วสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทธิสัตยาภรณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงศศิประภา  คชถิ่น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงอัสราภรณ์  อุระมา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วแจ่ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธิ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงกชกร  ไพฑูรย์เจริญสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงพิมชญา  หลิมรักษาสิน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงอันดาพร  สมบัติ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่อุ้ย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายปณพล  เกื้อกิ้ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายศิวัช มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1780 เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1781 เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงศิรดา  อินดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงจิรชยา  สมบรูณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1784 เด็กชายปวริศ  เรืองศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายธนยศ  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงนายอน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงเพชรมณีภรณ์  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กชายซี จูน  ป๊าค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายโมเสส  คิม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงณัฐฐาวีรณุช  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงจัยดาอ์  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงฐาปนี  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงฐิติมา  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงพิชาพัชญ์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายชินกร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายกฤติพัฒษ์  แซ่ติ่ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายชลัท  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายธนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันติวิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงกิ่งกานต์  ตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายสุเทพ  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายดานิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายอชิระ  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงอรชา  บุญลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 นายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นายรณกร  ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นางสาวณิชชา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายพชร  เกตุแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นายศรัญญู  วงศ์ศิลา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 นายติณณภพ  คุณลักษณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นายนนทิวัชร์  บุญตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นายภราดร  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายนราวิชญฺ์  คงคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 นายเอื้ออังกูร  ทองมาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงณิชา  เหมรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวณัฐพร  จุลลางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นายอดิศร  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวปิลันธน์  หมอแอ๋ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นางสาววัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวพอฤทัย  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นางสาววรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 นางสาวปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวดารีน่า  ชาบาช๊อว่า โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 นางสาวฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นายศักดิธัช  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 นายเพชร  ขจรจบ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 นายธนบดี  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นางสาวนัซนีน  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวธีราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงดรุณี  มาตรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นายธนธร  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายภูจิตร  จิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายฟ้าคราม  สิงหสงคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายตฤณ  สุนทรรังสรรค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายพิชยุตม์  ชีวินประทีปส่อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายรพีพงศ์  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายณปภัช  เทียนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงปวลาภินี  กิจจารึก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงอัยนา  อนันต์ธัญสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสนนันตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงนิชาภา  อินทปัญญา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงแววปราชญ์  ตันติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงทักษอร  พลดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงพลอยชมพู  เรืองกนกเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงศตภาดา  บูรพศิขริน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงศรัณรัชต์  อุดมวิทยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงบุญญาภา  จิรพิสุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงหยกนภัส  สถิตมโนธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงพิมลณัฐ  อินทร์เพชร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงอาภาภัทร  นิรภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายพงศ์ดนัย  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายปภังกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายณรภัทร  ชูทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายโยดา  ทองถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงณัชรวาดา  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงษณภร  ทรัพย์มณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายนิชคุณ  ผัสภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายเมทาวิน  วัฒนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงพรประภา  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงศิรัชญา  จันทร์ฝาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงชัญญา  วิทยปิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงสรัลชนา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรเดชานิติธร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงบุษราพร  ยิบงามสิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันตินิติวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงซากิน่า  ลาก๊าฟ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงชนพร  พรหมงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุขนิคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายจรัสพล  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายวรเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายเตชินท์  ดำรงกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฎากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายปรัตถกร  อังสิทรากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กชายโกวิท  หละเขียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงธนภร  พรหมจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงจิรภัทร์  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2020 เด็กชายเปรมมนัส  จุมปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายพีระประวิตร  แสงปรีชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายฐิติกร  รองเดช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายภูษิต  พนมวัลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กชายธนภัทร  ใสเพี้ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงณฐิกา  ปาทาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายอรรถเศรษณ์  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กชายธฤติพันธ์  รักชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายถิรพล  บุญส่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายนวกิจ  เสริมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กชายฐาปกรณ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายอติชาติ  แซ่หลอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายภูมินันท์  กรดมณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายชยธร  ไชยคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กชายนราดร  กอแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กชายวรินทร  พราหมณ์ประยูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายอู  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายสิทธิโชค  รอดไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายวิลาด  พรหมเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กชายโปสรินท์  จันทร์แป้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายโจอาคิม ซอนนี่  เอ็คเนส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายราเจท รอย  ทองนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงณัฐภร  ไชยนันทน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายนพดล  ชูดวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายธีรเสฎฐ์  ทิพย์รักษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2050 เด็กชายพชร  สัตถาผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายเจษฎา  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงทิพย์ธัญญรัตน์  สารานิตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงศศิรา  เสล่ราษฏร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงพิชญาวี  มานะจิตร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายพชรวัฒน์  เอกพงศ์วิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายภูเบศ  พลพยุห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุวรรณกาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายอิทธิพันธ์  นิสภัครกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายอันดามัน  ลันสุชีพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายอภิสิทธิ์  คำอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายพงศกร  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายกิตติกวิน  ฉลองกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายธาวิน  บุญเรืองรุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายวิศห์รุตต์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายอันดามัน  ทิศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายชัชนันท์  จำสอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงสิรามล  มีเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงณิศศา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงกาญจนา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม