รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิภาภรณ์ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกฤติยา  บุญทา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์คำ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 นางสาวจิระดา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวชลธิชา  เชื้อเชิญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวนัทริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายศุภากร  คำทา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกฤษฎา  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวดาริกา  ขวัญยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายเอกราช  เจนชัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายกิติกร  อ่อนสีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายภานุวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิริวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสราทร  นุ่มนวล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเมธาวี  เชิดอยู่ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายทินกร    อนุภาพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศศิกานต์  อภิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวรรธน์   วรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูวนัย  กองหิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอัศณี  กางสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชินภัทร  ชิงชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวีร์  อุปนันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายวรกิตติ์  วรรณชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐภัทร  แสนทวี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพสินี  พหลทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายวชิรวิทย์  ดอนดง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์   ถิ่นสุข โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัจฉริยภูมิ  เจนป่า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรภัทร  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายปกรณ์กวีณ์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนัทดนัย  สุพันธวรชาติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธีรวัฒน์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงศกร  ได้ดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤตชญา  เขาดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธัญวรรณ  อัยแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัคชนก  ทิพสารี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญาพร  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คะชาสินธ์ุ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชยา  สีคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาครำพา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอชิระ  ศิริข่วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายคณิศร  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนาเดช  ใจเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐวรรธน์  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัชพัฒน์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพรวิภา  จอมใจบี้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจันทร์พร  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชลดา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐกร  เครือเหมย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนพันธ์  โยคะวิสัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภูวิศา  นักหล่อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชมนารถ  มะโนมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกฤต  เขียวเหมือน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายจารุพัฒน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายวรัตถ์  โสราชี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรเมธ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสิรินาถ  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายปริญญา  เขียวปัญญา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายกิตติภพ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวรัญญู  ทะน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกันยรัตน์  รินก๋อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสิริวิมล  อินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงติณณา  มีศิริพิบูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอนัญพร  เกษรพรมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปวีณา  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงบุญฑิตา  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญชนิต  วิรัช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายรัฐพล  แปงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกวินท์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนภรณ์  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายคณิศร  คำดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดเตชา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายจตุรณ  เสนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนภัทร  ชวนมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงบุรพร  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์หล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงฐิติชา  ค้าไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสริดา  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปันสอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญจน์ชรัตน์  กันทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิชญาภัคร  ธิจีณกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอริสา  แสนเชื่อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรพล  สุวรณวรางกูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาธิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายชนาธิป  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายยุทธจักร  พลสีดา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายปิยวัฒน์  ปนเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอิวทิง  ลิม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวีรวัฒน์  เต็มสี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัชพล  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอภิญญา  ผาโต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรุจิกร  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุมิตรา  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธนพร  กาวีเปิ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจิรพัฒน์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิตติคุณ  หลุ่เวียง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธันยชนก  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภวิชญ์  ธิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรธิดา  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายทิวากร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิรัชญา  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจีรนันท์  หลงสกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปวีณอร  ทิแจ้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิทักษิณ  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วขัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงโสวิกา  โทะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพิรกานต์  นุนำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพรหมมินต์  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปิยฉัตร  นันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปวรุตม์  กันทะวิชัยจิโรจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิรภัทท์  สุริเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนพดล  แสนหลวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชวัลชัย  ธรรมแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติธัชพงศ์  อัศวะมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิทธิกร  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายทนงศักดิ์  เปรื่องการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีระวิชญ์  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายบูรธัช  กาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐภาส  ค้าไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกิตติศักดิ์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิตรติภัทรา  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐามณี  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงตุมมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนพมาศ  สีตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวริสา  วันแว่น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปาริตา  นุคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงคุนัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุชญากรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอภินัทธ์  กองชุม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หงส์ละออง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวรากร  คำมูลตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเอื้ออังกูล  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปิยากร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนันภพ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูดิศ  จากน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูมิภัทร  จิรภานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเอกรินท์  นิยมมาก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศราวุธ  จิตอารี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกนกกร  ฝั้นแบน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุจิตรา  ล้ำจุมจม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายฐิตินันท์  ซุ่มปิว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญพัชร  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพาภร  สุระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอาร์ณภัทร  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภานุวัฒน์  อัจจิมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธาดา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะสุ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณฐชนน  อินพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายจิรภัทร  พลอินตีะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีรภัทร  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายคุณานนท์  หาญดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกันตพิชญ์  ปางมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิริภัทรา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีนิกร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรุจิรดา  กองทอง โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายสมโชค  ขำหรุ่น โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณิชานาฏ  นุคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจีรพร  โค้ปัน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤชณัท  เขียวใบงาม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพีฌานิกา  กุหลาบโชติ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นางสาววริศรา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวอิกษณา  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสรชา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงทิฐิรัตน์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุภรัตน์  แก้วมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนันธิดา  หนหอน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูริส  กสิกรกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายธิติ  ท้าวคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอัศม์เดช  สอนแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรวรา  จินอน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงญาณาภชา  ฐาภาญณิฏฐ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรัทยา  อินดี โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรรณวิมล  กาวีจันทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายจรูญวิทย์  ประสานใจ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกรวิชญ์  เปี่ยมงาม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐพล  ท้าวบาง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรนภัส  กสิพันธุ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูมิภัทร  พรหมปลูก โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกมลนันท์  สายตา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤษกร  แก้วมาธิ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอภิภู  บัญสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอิศราวัฒน์  อัศวมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายนัฐกิตติ์  วรรณการ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายรัชชานนนท์  วงษ์จีน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายประกิต  ปันดีแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายญาณาธิป  สุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายอติพัฒน์  หม่องอินต๊ะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายเฉลิมชัย  นันทไชย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายฐิติโชติ  แสนบ่อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนกฤต  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สีธิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศิรินภา  ภาคแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจินณัฏฐ์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายนครินทร์  จากสมัย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจีระศักดิ์  ดวงประทีป โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิมนภัส  เมฆศิลป์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจินตกาญจน์  ไชยแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวริยา  ปลาเงิน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบุญญาพร  สระทองไลย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกิตติยา  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ใสสอาด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเปรมมิการ์  บุตรโคตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันใสย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนิชาภา  โพธิจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธิญานินท์  ศรีรักษา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชลลดา  วงเมืองมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวันทนา  กาวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศุภิชา  ริพล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเทปิน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงจิรัชญา  ก่อกอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพิชญานันท์  แหล่งอุโมงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงไปรยา  กงจักร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กำทอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงขิงธิรา  วงศ์มาก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภัคพล  ต้องโพนทอง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ้ง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิระพงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสรณ์สิริ  โปธาตุ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายเจษฏาภรณ์  เครือพาน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนวิมลชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนิชคุณ  กาวิน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทรวลัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายิพิชชากร  จักรรุ่งเรือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปพิชญา  เวียงธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จันรุณ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกชกร  เชิงแก้ว โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชนกวนัน  สบายสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฐวัศห์  พลจร โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอัศวิน  การินทร์ตา โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภาคภูมิ  สุยา โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายเมธวิน  ปิงเมือง โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายติณวัฒน์  ถาคำ โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยใหม่ โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันตา โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
441 นายวทัญญู  จาอาบาล โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุภัควดี  มะโนหล้า โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปวันรัตน์  คำมูล โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพรนภา  คำก้อน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกิตตินันท์  ปรีชา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายกิตติธัช  ปรีชา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชื่นสมบัติ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วน่าน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนพร  อุตมา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญยรัตน์  อุพพา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมาลินี  บุญมานพ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกฤติกานต์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวริศรา  สำเภา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิรภัทร  ดังก้อง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพัชรดา  งามดี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวรัญญา  ถาติ๊บ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกมลทิพย์  สีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิยาดา  คำใส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเกียรติกุล  กำยาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนพัฒกร  สุริยาโน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิรินทร์ญาภรณ์  แสนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทริดา  จินดาขัด โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชนะพล  กำรูป โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธีระพล  กมลเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกวิน  ลุงมาด โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายมงคล  โกยข้าว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอนุรักษ์  นุชเทียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพัชรพล  พลอยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงฐิติญา  นวลแบน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศมิตานัน  เดือนเพ็ญ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสุข โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุทธิดา  ขจีรัมย์ โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายกมลวิทย์  อินอื่น โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงสร้อย โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายจักรพงศ์  พานพบ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพัชรวรรณ  พานพบ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เวกสันเทียะ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปิยนุช  คบลา โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอธิชา  ชูติพงศ์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงบุษยมาศ  วงศ์ธีระวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายธนวัฒน์  ขันคำ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐพล  ทองกาบ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอภัสนันท์  วงศ์สุพรรณ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปริฉัตร  กวางป่าย โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงไอริสา  สัยเจริญ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวปัญญา โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณิชกมล  เวียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สถานป่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงชาลิสา  สายยืด โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายธนาธร  ศรีสุธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
500 นางสาวศิริกัญญา  สุระโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายพัชพล  โค้คำหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสรพงษ์  เวียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวชิรวิทย์  คำหุ่น โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงรักษิตา  พิมพารัตน์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญหาญ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงธนพร  สีแก้ว โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงแพรวา  จีทา โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายมณพร  โรจนกิจ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายสุภากร  เจ๊กป้าน โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
510 นางสาววาชนก  สำนัก โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสุทธินันท์  จันจันทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวมลิพร  ก๋วยข้าว โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวอุดมพร  สายสว่าง โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวีฒีนันท์  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกรรวี  เงินมูล โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายธนกฤต  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกุลสตรี  บุกบั่น โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญธร  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สาโสภา โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจรรยามณฑ์  ใยไม้ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวริศรา  สียง โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรเดช  จันทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มา โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฐชนนท์  นาคอ้น โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 ป.6 วิทย์ประถม