รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิภาภรณ์ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกฤติยา  บุญทา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์คำ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 นางสาวจิระดา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวชลธิชา  เชื้อเชิญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวนัทริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายศุภากร  คำทา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกฤษฎา  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวดาริกา  ขวัญยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายเอกราช  เจนชัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายกิติกร  อ่อนสีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายภานุวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิริวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสราทร  นุ่มนวล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเมธาวี  เชิดอยู่ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายทินกร    อนุภาพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศศิกานต์  อภิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวรรธน์   วรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูวนัย  กองหิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอัศณี  กางสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชินภัทร  ชิงชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวีร์  อุปนันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายวรกิตติ์  วรรณชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐภัทร  แสนทวี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุภรัตน์  พัดมีเพชร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายวุฒิชัย  แพรศิลป์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพัทธดนย์  จันดาพรหม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหรียญทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญา  ใสสะอาด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกุลปรียา  กระสาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนิรัชพร  โนจิตร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนกันทา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลักษณาวีย์  วิชัยกูล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  กังหัน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิริมีนา  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชติ  ทะมาตร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปกรณ์  แสงแก่ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกัณจ์ฑพงศ์  กาบจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชุติภาส  ชวนดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพสินี  พหลทัพ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวชิรวิทย์  ดอนดง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์   ถิ่นสุข โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอัจฉริยภูมิ  เจนป่า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรภัทร  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปกรณ์กวีณ์  แสนสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนัทดนัย  สุพันธวรชาติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีรวัฒน์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพงศกร  ได้ดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกฤตชญา  เขาดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญวรรณ  อัยแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัคชนก  ทิพสารี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญาพร  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คะชาสินธ์ุ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิรัชยา  สีคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาครำพา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจิรพัส  มุ่งคิด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธีรภัทร  ปลาตุ้ย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกมลวรรณ  กำทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐพร  มรกฎคันโท โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภิรัญญา  บัวบาน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญางาม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐรวี  ชลอม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงประภาวี  ดอนไพร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญาภัค  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสาธินี  ศิริโรจน์วัฒนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุภัสสรา  สลักลาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสิรินทรา  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาราง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะมะเสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีสนธิ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอลงกร  ศฤงคาร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายฐิติพันธ์  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายก้องภพ  เทียมแสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวสุพล  ใจสระบุณทริก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมนัสนันท์  มากมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายอชิระ  ศิริข่วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายคณิศร  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนาเดช  ใจเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐวรรธน์  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัชพัฒน์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพรวิภา  จอมใจบี้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจันทร์พร  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชลดา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐกร  เครือเหมย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธนพันธ์  โยคะวิสัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภูวิศา  นักหล่อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชมนารถ  มะโนมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธนกฤต  เขียวเหมือน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายจารุพัฒน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายวรัตถ์  โสชารี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรเมธ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสิรินาถ  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายปริญญา  เขียวปัญญา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายกิตติภพ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายวรัญญู  ทะน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกันยรัตน์  รินก๋อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสิริวิมล  อินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงติณณา  มีศิริพิบูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอนัญพร  เกษรพรมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปวีณา  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงบุญฑิตา  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญชนิต  วิรัช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายรัฐพล  แปงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายกวินท์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธนภรณ์  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายคณิศร  คำดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดเตชา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายจตุรณ  เสนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายธนภัทร  ชวนมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงบุรพร  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์หล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฐิติชา  ค้าไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสริดา  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปันสอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัญจน์ชรัตน์  กันทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญาภัคร  ธิจีณกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอริสา  แสนเชื่อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายภัทรพล  สุวรณวรางกูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาธิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชนาธิป  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายยุทธจักร  พลสีดา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปิยวัฒน์  ปนเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอิวทิง  ลิม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจีราภรณ์  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวีรวัฒน์  เต็มสี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัชพล  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภิญญา  ผาโต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรุจิกร  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุมิตรา  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐธนพร  กาวีเปิ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรพัฒน์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติคุณ  หลุ่เวียง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธันยชนก  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศุภวิชญ์  ธิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเพชรธิดา  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทิวากร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิรัชญา  พิทักษ์นัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจีรนันท์  หลงสกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปวีณอร  ทิแจ้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพิทักษิณ  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วขัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงโสวิกา  โทะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิรกานต์  นุนำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพรหมมินต์  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปิยฉัตร  นันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปวรุตม์  กันทะวิชัยจิโรจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายจิรภัทท์  สุริเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนพดล  แสนหลวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชวัลชัย  ธรรมแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกิตติธัชพงศ์  อัศวะมงคล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิทธิกร  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายทนงศักดิ์  เปรื่องการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีระวิชญ์  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายบูรธัช  กาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐภาส  ค้าไม้ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติศักดิ์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิตรติภัทรา  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐามณี  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงตุมมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนพมาศ  สีตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวริสา  วันแว่น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปาริตา  นุคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงคุนัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงบุชญากรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอภินัทธ์  กองชุม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หงส์ละออง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรากร  คำมูลตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเอื้ออังกูล  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปิยากร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนันภพ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูดิศ  จากน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูมิภัทร  จิรภานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเอกรินท์  นิยมมาก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศราวุธ  จิตอารี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกกร  ฝั้นแบน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุจิตรา  ล้ำจุมจม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายฐิตินันท์  ซุ่มปิว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุพาภร  สุระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอาร์ณภัทร  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภานุวัฒน์  อัจจิมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธาดา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะสุ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณฐชนน  อินพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจิรภัทร  พลอินตีะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรภัทร  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายคุณานนท์  หาญดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกันตพิชญ์  ปางมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิริภัทรา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีนิกร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรุจิรดา  กองทอง โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายสมโชค  ขำหรุ่น โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณิชานาฏ  นุคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจีรพร  โค้ปัน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายกฤชณัท  เขียวใบงาม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายสุทัยเทพ  เกรียงพารัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพีฌานิกา  กุหลาบโชติ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 นางสาววริศรา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวอิกษณา  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสรชา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงทิฐิรัตน์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุภรัตน์  แก้วมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนันธิดา  หนหอน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูริส  กสิกรกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายธิติ  ท้าวคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายอัศม์เดช  สอนแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอรวรา  จินอน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงญาณาภชา  ฐาภาญณิฏฐ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวรัทยา  อินดี โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรรณวิมล  กาวีจันทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจรูญวิทย์  ประสานใจ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกรวิชญ์  เปี่ยมงาม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐพล  ท้าวบาง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรนภัส  กสิพันธุ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูมิภัทร  พรหมปลูก โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกมลนันท์  สายตา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤษกร  แก้วมาธิ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอภิภู  บัญสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาอินแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิวาพร  สันติวัฒนาพร โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอิศราวัฒน์  อัศวมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายพีรพัฒน์  ขิติคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายนัฐกิตติ์  วรรณการ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายรัชชานนนท์  วงษ์จีน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายประกิต  ปันดีแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายญาณาธิป  สุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายภัทรดร  กุลธัญวรากร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายกนกพล  ติใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธัญย์ชนก  สีธิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศิรินภา  ภาคแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายชนาธิป  สุขประพันธ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายชนันธร  วงศ์เรือน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายรัฐพล  เภลัย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงมุกตาภา  ภักดีจอหอ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงญานิศา  จินดา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงประภาพร  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธนกฤต  พึ่งฟอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินสม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกินรี  เชื่อตาพระ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนครินทร์  จากสมัย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจีระศักดิ์  ดวงประทีป โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจินตกาญจน์  ไชยแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวริยา  ปลาเงิน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบุญญาพร  สระทองไลย์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกิตติยา  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ใสสอาด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุมิตรา  อนุจร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันใสย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนิชาภา  โพธิจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชลลดา  วงเมืองมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวันทนา  กาวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปุณณวิช  จันทรบุบผา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวิชญาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชัชชัย  อินจินดา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวัทธนพล  นวมนิ่ม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศิราวุฒิ  จันต๊ะหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุภรานันท์  วรรณสุวงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐพล  คีรีขจร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศุภิชา  ริพล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเทปิน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิรัชญา  ก่อกอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิชญานันท์  แหล่งอุโมงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงไปรยา  กงจักร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กำทอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงขิงธิรา  วงศ์มาก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธนากร  มียอด โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณภัทร  ชายป่า โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายภฤศธร  ศรีการะเกตุ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายกรกฏ  พัธนา โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายเอธิสชา  ดอกแก้ว โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภัคพล  ต้องโพนทอง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ้ง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิระพงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสรณ์สิริ  โปธาตุ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเจษฏาภรณ์  เครือพาน โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนวิมลชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนิชคุณ  กาวิน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทรวลัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายิพิชชากร  จักรรุ่งเรือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปพิชญา  เวียงธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จันรุณ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกชกร  เชิงแก้ว โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชนกวนัน  สบายสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกรภัทร์  ธำรงสิริกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนดล  จันทาวุฒิกุล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปาณิสรา  กงจักร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิวันดา  มณีกาศ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก่อกอง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์ศรี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวรรษน์ธน  จันตาคำ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเขมณิจ  ประภัสสรสินธุ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปัณณทัต  สบายสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมนึก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปภังกร  สายวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชญธิดา  กาเผือกงาม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงยุภารัตน์  กาศสกุล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวอนัญลักษณ์  อุตมูล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวนัชพร  หิมวัลย์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายณัฐวุฒิ  กาศเกษม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สายน้ำเย็น โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนิธิพัฒน์  อมรวัฒนาพงษ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายทินภัทร  อารินทร์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพัชมณฑ์  เทพอุตม์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมศักดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงปราณปรียา  เหมือนแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฝากมิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายกฤษณพงค์  น้อยอ่อน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวิภาวี  ประสุวรรณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพุทธิชา  พันเดช โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์รอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายยศกร  บัวกล้า โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงตั้ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายสรพงษ์  คำชมภู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชนัญญา  โชคลาภ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายกิตตินันท์  ม่วงชมภู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นกันนาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ติสี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายอเนชา  มัณทิกะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงรมิดา  โปร่งใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  อินทสีมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขันทะกิจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงการะเกด  ถุงแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงดวงแข  แก้วน้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงรจนา  เชียงภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสุกัญญา  นวลอนันต์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชนากานต์  สุขใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงมัญฑิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงมินมันต์ตา  มีบุญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชิดสันเทียะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธสุธิดา  ปานปาก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนันทิดา  เขตรักษา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์มี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกิตติกรณ์  ชัยวิรัช โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายรัตภูมิ  กองโกย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายธนวินท์  เรืองรัศมี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายสันติ  เพิ่มผล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงเอมิกา  เทพเปียง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงศศิวิมล  สบาย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายภาณุวิชญ์  มากมาย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายธนกฤต  ขวัญแย้ม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองมูล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฐภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายสรวีย์  ซ้าคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายกฤษฎา  เมืองคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงสว่าง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอินต๊ะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธีรเดช  เต้าสุวรรณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนุรดา  ยีจิ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิชญางกูร  โลกคำลือ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัชชา  เทียนชัยวิจิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายนพวิชญ์  วงษ์ไทย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายนาวิน  สวนอ้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลานตวน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายกฤษตเมธ  กาศสกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายสุธิชาติ  หอมดวง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  จินะใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายศุภกฤต  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงมาริสา  ธารา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปุญณิศา  สามารถ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฐกาญ  สล่าชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฐานิตา  โปธาตุ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายวิทวัส  กันหอม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บุษราคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายจักรกฤษ  จักรบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายยอนวู  ปาร์ค โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฐพงค์  แก้วน้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณัฐกัญญา  เชื้อต่าย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณัฐกุล  กาฟุ่น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีอุดม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกีรติ  พรมเนตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงรัฐปาล  อนุวัติศิริพร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปานชนก  พุทธิมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกฤษฎีกา  แสงหล้า โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชุดาภา  เกาะกลาง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นชัย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอภินัทธ์  แก้ววงศา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพิจิตร  บุญเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวิธัญญา  สั่งสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีกมล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเกวลิน  กาศสนุก โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ข้ามเขา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริโยธา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพชร  จักรเงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทรพร  ไกรทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพรวศิน  เสนาใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภานุวัตร  ละอองทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศรายุทธ  อินติ๊บ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐพงค์  นวลศรี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายฐิติกร  ศฤงคาร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนเดช  จินะฝั้น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชนท์กานต์  ปวงแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายจักริน  กากะละ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกิตติภูมิ  คุมทะสิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนลินทร  สุทธการ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายรัฐศาสตร์  เรือนคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทาแกง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชนม์นิภา  กาศอนันต์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  วิมลใย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศิรินธร  ประดับ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวรกานต์  ข้ามเขา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงลักษณารีย์  เสาประโคน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกรวิชญ์  รัตนกันทา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภัทรวดี  เบี้ยจรัส โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงลลิตา  สมมุติ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายโสดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวริทธ์  บุตรอ่วม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายทยากร  จาปัญยะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวชิรเดช  ก้อนเจริญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายฤทธิศักดิ์  จินะใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอินทฤทธิ์  เที่ยงปัญญา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ถือคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนเทพ  ปลอบโยน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงแสงระวี  คำเหลือง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงหิรัญยา  เขียวแว่น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิมพกานต์  อนุภาพ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพิชเญศ  แซ่ตั้ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชลนรรจ์  วงค์ดาว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐพล  ศรีภุมมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชนกานต์  ศรัทธาบุญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนัชชา  กอบกำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชาคริต  แสนวิชา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เสนา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญชนก  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลิม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจิราภัทร  วันชัย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพุทธิพงษ์  พามี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจิรวัฒน์  รอบคอบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปราณณิชา  รอดรู้ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปาราเมศ  มานพกาวี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่ากว้าง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกิตติพงศ์  ยันวะราช โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฐิตติญา  น้ำจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐิติวรดา  พาเรือง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพิชญุตม์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัฎธิดา  อุทธา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงคณัสนันท์  ใฝ่ใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสกุลงาม  งามทรัพย์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมพิสา  จันเสนา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชินกฤต  เครือเตจ๊ะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศุกลกานต์  คำปิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนภาภิรมย์  บุญเตี้ย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เต้าสุวรรณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขสด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงญาตาวี  โพธิตาปนะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุภาวิตา  เขียนวาด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเอกกาโชติ  กสินา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอัจฉรา  เรียบร้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชินาธิป  วิลัยมาตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิภาวี  ใบบัว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปวริศร์  พุทธิมา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชนิดา  ทองลอย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายประสิทธิ์  ชะลูด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอิสสยาภรณ์  วิธุระ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพราวพุทธ  อ่องละออ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธนัญญา  ฤาชา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพุฒิธร  จันทร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงดาวประกาย  ดีพอ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรัญญา  แก่นทา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธาราทิพย์  ถุงแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพงศธร  โชติวิมล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนนทกร  ก้อนแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายคุณากร  สีเหลือง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนัช  บุญเที่ยง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอรปรียา  ดงเย็น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกฤษฏา  โปร่งสถิต โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลัญจกรกุล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายเปมทัต  จันทะเจ้า โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฐภัทร  ซันรัมย์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเนตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนรวิชญ์  ปัญญาไศย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนพล  ธนะพัฒน์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชลธารา  ศรีจาด โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธัญสินี  โคบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศรุตา  ดอนโชค โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชฎาชณณ์  อุ่นวงค์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุดารัตน์  ลึกล้น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปัทมาพร  สุขวาจา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงบุญฑริกา  พันธ์แสง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐธิดา  สายน้ำเย็น โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกฤษฎาภรณ์  ฤกษ์เหมาะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนเกียรติ  อุ่นฮ่าย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวรัชยา  ติวงค์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุ๋ยคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายจิรศักดิ์  วงษ์เที่ยง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณิชาวรรณ  สั่งสอน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชนนิกานต์  สวนบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวริศรา  คนอยู่ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐวัศห์  พลจร โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอัศวิน  การินทร์ตา โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายภาคภูมิ  สุยา โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายเมธวิน  ปิงเมือง โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายติณวัฒน์  ถาคำ โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยใหม่ โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันตา โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
734 นายวทัญญู  จาอาบาล โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุภัควดี  มะโนหล้า โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงปวันรัตน์  คำมูล โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพรนภา  คำก้อน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายกิตตินันท์  ปรีชา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายกิตติธัช  ปรีชา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชื่นสมบัติ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วน่าน โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธนพร  อุตมา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกัญยรัตน์  อุพพา โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายนราธิป  มาแก่น โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายธนากร  กอเกียรติศิริ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนฤมล  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกรรทิมา  ขันธลักขณา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนขัด โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพัชราพร  สุริยะแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพัชรศิริ  อุตปั๋น โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนฤนาถ  มะลิลา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพรสวรรค์  มะลิลา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงกรรณิการ์  จอมภาปิน โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอรพลิน  ศรีคำภา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงจินดารัตน์  ขัตตะ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงปาลิตา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายศุภณัฐ  ยศดี โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัฐชริการ์  โพธิตา โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายจตุรณค์  อ้นจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายนนทกร  แห่งพิษ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายวีรภัฏ  ทิคำ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงแพรทอง  คำฟอง โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงมาลินี  บุญมานพ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกฤติกานต์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงเอมมิกา  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายทิวา  มากมาย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงญาณิศา  เซียงแข็ง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายรัฐศาสตร์  อภัยโส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอมรพรรณ  ก้อนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายณัฐภัทร  พวงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายสราวุฒิ  ชมเชย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงปริญยารัตน์  ชมเชย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายแทนไท  ผ่องผิว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศุภิศรา  วงค์พรม โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวริศรา  สำเภา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจิรภัทร  ดังก้อง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพัชรดา  งามดี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงวรัญญา  ถาติ๊บ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกมลทิพย์  สีขาว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิยาดา  คำใส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเกียรติกุล  กำยาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนพัฒกร  สุริยาโน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศิรินทร์ญาภรณ์  แสนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัทริดา  จินดาขัด โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชนะพล  กำรูป โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธีระพล  กมลเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกวิน  ลุงมาด โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายมงคล  โกยข้าว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายอนุรักษ์  นุชเทียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพัชรพล  พลอยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฐิติญา  นวลแบน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงศมิตานัน  เดือนเพ็ญ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสุข โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายอภิชาติ  ภิรมนัด โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาวิน โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์ชัยทอง โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  แสงวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวิชชากร  เหล่ากอ โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเพชรดา  ทาอิ โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวิชญาดา  สีสด โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุทธิดา  ขจีรัมย์ โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายต่อตระกูล  วงศ์ดาว โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกฤติยา  สายตรง โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงฐิติมา  สายเย็น โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายกมลวิทย์  อินอื่น โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงสร้อย โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายจักรพงศ์  พานพบ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพัชรวรรณ  พานพบ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เวกสันเทียะ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปิยนุช  คบลา โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอธิชา  ชูติพงศ์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงบุษยมาศ  วงศ์ธีระวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายธนวัฒน์  ขันคำ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายณัฐพล  ทองกาบ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอภัสนันท์  วงศ์สุพรรณ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปริฉัตร  กวางป่าย โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงไอริสา  สัยเจริญ โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวปัญญา โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณิชกมล  เวียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สถานป่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงชาลิสา  สายยืด โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายธนาธร  ศรีสุธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
835 นางสาวศิริกัญญา  สุระโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายพัชพล  โค้คำหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายสรพงษ์  เวียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายวชิรวิทย์  คำหุ่น โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงรักษิตา  พิมพารัตน์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญหาญ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงธนพร  สีแก้ว โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงแพรวา  จีทา โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายมณพร  โรจนกิจ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายสุภากร  เจ๊กป้าน โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 คณิตประถม
845 นางสาววาชนก  สำนัก โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวสุทธินันท์  จันจันทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวมลิพร  ก๋วยข้าว โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวอุดมพร  สายสว่าง โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวีฒีนันท์  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงกรรวี  เงินมูล โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายธนกฤต  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกุลสตรี  บุกบั่น โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธัญธร  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สาโสภา โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงจรรยามณฑ์  ใยไม้ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวริศรา  สียง โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธีรเดช  จันทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มา โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณัฐชนนท์  นาคอ้น โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนกฤต  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายพีระ  ขันติ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทาขัด โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายปิติภัทร  จิตอารี โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธนภรณ์  แคฝอย โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายสุกฤษ  ทิงาเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายนิธิ  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธนวัฒน์  รินทา โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม