รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวิธวินท์  ถือนิล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนภณ  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายรัชชานนท์  จุมพิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภานุพงษ์  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชพล  กาศแสวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัทรียา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทรายุทธ  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐนรี  ดงคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรดา  จันทร์เดือน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐวิภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปัญยณัฏฐ์  ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกกร  อิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนิชาภา  สุริยะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนพนธ์  ปัญญามณีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิรดาภร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพชร  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภูริชญา  สายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพุทธรัก  เทศกระโทก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณชพล  เสาร์แดน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศิโรรัตน์  มังกรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอชิรวุธ  สุกใส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรวิชญ์  มาอุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายมนัสชนก  อันทาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอังกูร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายศุภากร  เหรา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนโชติ  เดือนเป็ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิดาภา  มากมาย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภูมิภิภัทร  พวงดอก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุวิษา  สุภาษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนิดาภา  มหามิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงมาลินี  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุกใส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิรัลพัช  หมายชม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพงศพัศ  วังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชนม์ณพัทธ์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณญาดา  อ่วมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปวิชญา  ปิงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัชพล  สายาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณฐกร  คนงาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปภณัต  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนยศ  คำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภัทรบดินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอิสรีย์  ปลงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงรัญชิดา  คำดำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนทัต  กลมกลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงลักษิกา  สุขทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจีรภูมิ  เครือใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ธีระศานต์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพิชญ์  ตนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศรัทธิญา  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปทิตตา  อินทรสัตยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอิสยาห์  นันทิยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรนันท์  เกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐฉราภรณ์  ประมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอาทิตญา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิตรวดี  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนิชาพรรณ  ธัญญะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทรภร  ขานไข โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพัลลภ  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคมั่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐพงษ์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชมเปราะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรหล้า โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงดาริการ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤชณัท  ฆาระวาส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกษิดิศ  รักนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชาลินี  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจักริน  คำทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภณัฐ  สมิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวัชพล  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิชญาพร  พันธ์เดช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงงามพร้อม  ค้างกอ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเอื้อคุณ  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรกมล  รัตนนวล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปภิณวิทย์  กาวีวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชัยกร  ม้าชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมนัสดา  สายตรง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชุติกานต์  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชัชรินทร์  มีทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนิตสิรี  โป่งเส็ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเดชาภิพัฒน์  แสงศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณรัณ  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกันตวิชญ์  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  มานพกาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัชกุล  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายจักริน  ใจปัญญา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายก้องภพ  กำยาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวชิรวิทย์  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอัจจิมา  อิ่นศิิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชญาดา  เผ่าฉาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงประภาสิริ  แตงร้าน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนภัทร  คะชา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรินทร  บุญพูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชลธิชา  บุรัสการ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวิภาวดี  สีชมภู โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ถิ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอัญชนา  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกนล  ปัญญาไวย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชญานนท์  ใจคอดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกรรวี  วงรีระ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสิรภัทร  กลัดคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงธนัญญา  คำชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีตาบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปิยภัทร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวาง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายธนพัฒน์  โชติศรีพันธ์พร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายศุภกรณ์  แก้วติน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายนนทวัตร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชินกฤต  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายกฤษฎกรณ์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายชนินทร์  วงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพิพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอริสรา  ฝั้นนา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายยุทธนา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอิทธิกร  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายปัญญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงดริณัฏฐ์  แพทย์สมาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมมี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงฉวีวรรณ  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพงศกร  นันติกา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงลักษมี  โมกศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจฉลาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กระจ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอริสรา  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงภันทิรา  ปันทิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธุ์กอกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายธีร์ธวัช  เป็งจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเกณิกา  ปาละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐธิดา  คูหารัตนากร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกมลพร  คำปุ๊ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรินทร์ธิดา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพันธุ์วษา  ตาโน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมนทกานติ  แก้วสลัก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ประสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิมพิกา  เสาร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกานพลู  หมื่นนาค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิริรัตน์  วัดสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชยานันท์  ประจญมาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายติณณ์  สารพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายสุดปลื้ม  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายวรินทร  เพชรถม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงจินจุทา  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายพีรวัส  บ่อคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายพสธร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงมานิตา  ปรีชนุปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชั้นขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธัณญวรรณ  มาเรียง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงไอริสา  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายถิรธนา  ทองนุช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายอธิวัชย์  อินทรภู่ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสืบสกุล  ตันพรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายนรินทร  คล่ำคง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกุลธรา  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรินรดา  พรมตา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เตียนจักร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงฐิดาภา  เชี่ยวพานิชย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปวีณ์พัชญ์  สีดาวเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงฟิลิเซีย  ลาร์สสัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายยศพนธ์  ฤกษ์วัฒนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงเกศกมล  ชมชื่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพริสา  เวียงนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพีรดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายธนบูรณ์  แก้ววัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพลอยพายัพ  มุดเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวิริยา  ศิริเดชพันธุ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายชยางกูร  เวียงยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายกมนทรรศน์  แสงบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายธนกฤต  หล้าคำมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศตพร  วงศ์เวียน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โพธิรังสิยากร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวสี  โรจนมณเฑียร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนกร  กาทองทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธันย์ชนก  วังคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกันตพัฒน์  สบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสรวิชญ์  สุติ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอัศวฤทธิ์  แปลงใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกวิศ  ฝึกหัด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาชินวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกิตติภพ  รสหอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสรัล  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปฐพี  บัวนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตพล  จักรผัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวรพล  พุทธมนธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกรณ์ดนัย  ติใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เชิงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐนารี  คาดสนิท โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมารัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมลทรัตน์  ตรีเทพชาญชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงติชิลา  จตุพิธพรลัคนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอริศรา  คชาวานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกันต์ดนย์  อุปการ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายมธุกร  ทองประไพ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สอนแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกฤตพร  ดีมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุธีธิดา  บัลลังก์นาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวีรภัทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชาญณรงค์  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพีระพัฒน์  โกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอเนชา  เช็มวิชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงรสิตา  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัชชา  ทินนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวรรษชล  สมปา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 นายกันต์ฤทัย  ทาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณชพล  ไชยมงคล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภกร  ขำละหงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายยศวริศ  ไชยวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัควลัญชญ์๋  ท้าวน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ุดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนพดล  จันทร์นันทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธนัชญา  คำห้าง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฐชนันท์  แสนคำล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัสอร  ทิพย์ปลูก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสรณ์ภณภัสตร์  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศุภณัฐ  กองวี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายไพชยนต์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายณฐกร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงญาณิศา  นันทิยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายสุพศิน  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายอชิรวิทย์  หุนสระน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปราณิสา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงชลกร  เถระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายฐิตินันท์  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายอภิรัตน์  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายพฤฒพงศ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์กัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายณัฐพล  กาศสกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายภูมินันท์  อินโองการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายพลพล  อิศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายวราพงศ์  ทะสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายปรัตถกร  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายธนากร  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงณัฏฐพร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายเมธาวิน  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายสุรชัช  ม่วงอยู่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงชลธิชา  คะจรรยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายภูวดล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงราชาวดี  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายธนกฤต  วุฒิญาณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายเอกลักษณ์  วิจักษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพรธิดา  เวียงฉิมมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธันยมัย  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยานะสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายรชต  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันนะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายธนากร  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสุพิชญา  ชากิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายอลงกรณ์  กวางอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ทรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายธาดา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายพิชญะ  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายเทพพิทักษ์  ผ่องจินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายวรพล  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายวิชญะ  เชาวน์มาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายวีรณัฐ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายเดชบดินทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายศิรวิทย์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายดนุพงษ์  รัดน้ำหิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายศุภชาญ  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายพีรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายธันยากร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายธนพนธ์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสิพัศน์ณกัญญา  หมื่นยอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสโรชา  สะสม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายสุวิชัย  เกิดปานทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชัญญานุช  โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายเกียรติภูมิ  วิกาหะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายฐิติวัสส์  สุนันสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายสุรจิตร  กวางคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ นิติภูมิ  เพเธอร์เซ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายณรงศักดิ์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชาลิศา  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปรีดาวัฒน์  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรสิทธิ์  บรรจุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนยศ  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุกฤตา  วังเชียง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศฎายุ  โพธิ์ไฮ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวรชัย  ยอดตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปริยฉัตร  กำนันตน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรนิภา  ดวงตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายราชพฤกษ์  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชลทิศ  อู่จีน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกวินธิดา  คนไว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปวิตรา  กองงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสิริพัฒช์  พิทักษ์สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวิริยา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธราดล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตวัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจิรัชญา  เถิงคำดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชญานิศ  กังหัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชยุดา  พริบไหว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายรัชชานนท์  แสนโยธา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเมธาพร  รินทระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชนาเมธ  ยศหมึก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายชัชฤทธิ์  มะส่าห์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยาสตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนฤชยา  มีสวาย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอภิสรา  แย้มทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพายุ  สุวรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายเทวฤทธิ์  แมตมาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกุลศิริ  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนวัฒน์  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชินดนัย  ครองบ้าน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงทิพานัน  มิวันเปี้ย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอชิระวิชญ์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธีรเทพ  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธนชาติ  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภัทรพล  วงศ์สอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายณัชพล  กาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอรรถวิทย์  อะจิมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายรัชโยธิน  สงครามรอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายจักรพงษ์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวมนัสวิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณิชกานต์  เฒ่าเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีจะตะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธีรกานต์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวินท์นิศา  เฉลิมฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คำวรรณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายวรินทร  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายพลาธิป  หินทองแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายพีระพัฒน์  พรมโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกัญจนพร  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปุณยนุช  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายภูริวัฒน์  พรงรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายนราวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายอนุภัทร  ปิลาผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายทิพากร  พอจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายภูริวัฒน์  คงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายธนวันต์  แก้วเกิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงชญาทิพย์  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงสรัญญา  สารดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายรัฐธชา  ตะริโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิ่นจอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายคณาธิป  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงวิรินรัญชนา  บุญสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายยงธนัท  บุญสูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายชลวี  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายศตพล  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายกฤตย์กรณ์  ดอกแสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปุณยาพร  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงปรภาว์  จันภิลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายวรปรัชญ์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทพอาจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงศุภพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปุญญิศา  ขีดแต้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงภัทรภร  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายภัคพล  พลซา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงณฐรักษ์  ทมภักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายติณณ์  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายธนกร  ฝั้นมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์สูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายพชรดนัย  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธนพร  นามสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกมลพร  จตุรพักตร์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพรธิณี  อุดคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายทัศพล  สายเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายวัชรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายสรศาสตร์  เฝือชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสุพิชชา  ทรัพย์สุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายปฤณ  อินโองการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายภคพล  จอมมานพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสรวิชญ์  สอนทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายสุธินันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายปัณพงศ์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงณฐมน  ธนดิตถ์กิตติกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนภัสรัญญ์  ดวงดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงปิยมน  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายศิวกร  จินดาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วอาทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงภควรรณ  คชสถาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนันทัชพร  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงวรมณี  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงนิชาภา  มาลัยกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ภพ  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายจีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายอติคุณ  โล่ห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายพีรบูรณ์  โสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงสุภัคชญา  ธูปนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงณิชชา  อินทนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงธนพร  ใจยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุปรียา  มูลเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายสรวิชญ์  ตันตื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงปัญญรัช  สายเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายชิติพัทธ์  ณ นคร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายภัททากร  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายณัฐฐ์เอก  จากน่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายปองคุณ  สมิทธิตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธันย์ชนก  วงค์แปลง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  คลองศิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณฐกร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายศุภวิชญ์  ถาปะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายภูรินทร์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกนกวรรณ  วังกาวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพณณกรณ์  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกิติกุน  วันทยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพศวัต  ชัยภิวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพีรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายณัฐกิจ  ชัยวิโรจน์กิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนภดล  กัณตีเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงจิรัชญา  ติมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายณัฐวุฒิ  โฮ้งจิก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภูธิชย์  สืบสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภควัต  มณีทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายอติคุณ  หรัญรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเขมกา  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงญาณิศา  ประสารยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายทีปกร  คันทะไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกิตติพงศ์  ดิษเสถียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงศิรดา  กันจะนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชยดิลก  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายศุภกร  ธัญญะสถาพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวทันยา  ใจปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทรากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชัชวาล  สุขสถิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายจิตรภณ  สุกใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขจรัญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงภิรัญญา  ปีอาทิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกชกร  จันทอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกันยาวีร์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงศรุตา  เหมืองห้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงแพรวา  อินสวรรค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิ่มสาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงเอื้อการย์  ตุ่นคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอภิชญา  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ถาปนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจิราภา  งามสังข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ชัยเลิศวีระกร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายฐปณต  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปราบเสร็จ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายบวรภัค  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงนวตา  กันทะรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธราวุธ  วงค์ตะวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายชนาธิป  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสิริปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปาลิดา  สมเป็ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ม้าหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธมกร  มนกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุลานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายกิตติวัฒน์  เผือกจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณภัทร  สันป่าแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายธนภัทร  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายกณวรรธน์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธฤต  ไววาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพาทิศ  วรรณคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายชาญธาดา  มีรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงดลภัค  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงวิมลนัฐ  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปภาวิชญ์  สมคิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายก้องกฤษดากร  เป็กทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์ยนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภัทรกร  ทะนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธีรภณ  หนองถนัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายวรุณกานต์  ใจโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพิชญาพัณ  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรสกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพิมพิศา  ฐานะโภคิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายพัทธดนย์  วารีกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบุรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพัตรพิมล  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายชินกฤต  กันทาสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายต่อตระกูล  แตงโสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายปัญญาวัตร  มะทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกิตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปวริศา  กาสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัททิยา  วงค์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายศุภกร  อินปรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายกรวิชญ์  กันตี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายอภิรักษ์  ลือโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายอภิวัฒน์  เจียงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายอัครวินท์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายณัฐพล  สุมทุม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายภรัณยู  สุวรรณศรวล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงณัชชา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงพีรดา  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงทิวารัตน์  อินทะจักร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงชยนุษย์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงกุลภัสร์  อภัยกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่างอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทิพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงณภัทร์ชฎา  ประเทศรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงสาริสา  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายภพธนภณ  หนองกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายธนากร  ถิ่นหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงสุนันทา  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายณัฐชนน  บุญคง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายฐิติพงศ์  อินธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธีรัช  งามเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกมลขนก  ใจส่ว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงภิญญาดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายศุภวิชญ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  พรมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกฤตเมธ  มูลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายสันติพงศ์  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวริสรา  กุมารแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงกฤชญา  แสนพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพิชามญช์  ลัมยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงภัทรภร  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายวุฒิพงค์  กาเผือก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายณภัทร  จิตพิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายแสนกล้า  แสนชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธารวาที  มัดจิต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายศุภกร  ต้นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอนภัช  สนวา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายภูวเดช  บุษบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงสุจิรา  อุ่นอมรชัยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงธนัชพร  สายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงวรัญญา  อินริราย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายกันตเมธ  ใจปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายเจษฎา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายกิตติพงศ์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธนธัส  ดีวิหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายเทพมงคล  ผัดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอนุชา  ทิพย์หม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปราณปริยา  อารมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ฝาย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สำเภาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงเขมจิรา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงจีราวรรณ  เกาะกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงภัทราวดี  กวางประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวาโย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงจรัสรวี  วีรกิจจรัสสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม