รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวสลับ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธิราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนโชติ  สิทธิเสนารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปาลปวีณ์  สินมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อามาตร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายโภคิน  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวิภาดา  แสนสนั่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมนรดา  ก๋าแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอรชพร  จะวะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภสุดา  มาใจวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเวโรนิกา  โบบูล่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายโอบเอื้อ  พุ่มพวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชานนท์  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณฤดี  ศรีเจริญภาภร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเมธาพร  คนธรรพ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเดโชชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  จันจัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกิตติกา  ถิ่นแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมงาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนภัสรพี  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัทรวดี  รังษี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนกฤต  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกิตติชัย  วรรณศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูริคุณ  มีโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายคุณานนต์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายเอกศิษฏ์  รสเกษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรวิพร  รักการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชาลิสา  ิพายัพท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนกฤต  โกสินทร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนิติภูมิ  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปริตา  พุทธลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฎฐ์ทวี  ภัทรวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนิกร  จันทราพรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤติณภัทร  หวังต่อผล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุภนัฐ  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายก้องภพ  เพชรประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิราธิป  สารดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอรรถสิทธิ์  อินเต็ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอรรถพันธ์  สุริยะวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวรพิชญ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธวัชชัย  อุดแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธณชกร  ดวงหอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอิศรา  อังกานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคณพศ  คันธวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนฤพล  อยู่ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันนิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณิชากานต์  คลศิลป์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์ศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอิทธิกร  ญาณบุตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายญาณวรุตม์  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนาพงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเณศรา  สายวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปริญชยา  ปริญญาจารย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชญานิน  วังกาวรรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเมธาพร  สิกขานุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวณิชพร  พรหมเมฆ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินกุณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนิสรา  กล้วยทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกผึ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ราชคม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผัดผ่อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนนิกานต์  อุดคำมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ส่างกาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกฤตภรณ์  พรินทรากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญญาพร  เพ็ญศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทักษพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภรภัทร  ไชยยงยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนเดช  งามสะอาด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนกฤต  แสงบัวแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวงศ์วริศ  ทอดเสียง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤตภาส  ภูจักรเพ็ชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจิรัฏฐ์  บัตริยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภเสกข์  กระหวาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิงครัตน์  แก้วบาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวสุธรณ์  คำพิมลหิรัญรัช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์เวียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวัชโรทร  ทัพกฤษณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยานะวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวีธรา  ครองสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชญธิดา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชชากร  กลมกล่อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปัทมพร  กาศเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศุภรดา  ตั้งกิตติพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ทองเอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรรณปพร  ตุ้ยบุญมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชญาภา  ชวนมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลอยอนุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แตกฉาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกวิน  สุราษฎร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายรัฐภูมิ  เพสอูน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติพร  วิกาหะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงทญิตา  เสนาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสุวิชาดา  พิลมพัตร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัชชา  คงนภา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวนัสพร  สารนันต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเนติกานต์  เชาวดีนุกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปานหทัย  แย้มละม่อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชาภา  รำพรรณ์รัก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทาบุญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใบบ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพชรพล  อินต๊ะหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมัตติกา  คำยวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุพัชฌา  แมตสอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชนาถ  ดาวดึงส์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนันทพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมะโน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมนธิดา  วิระคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนริศราภรณ์  แก้วสุ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิตาพร  ใจรัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัญญา  โชติเดโชชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงยติยา  กุลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอธิชา  ปวงจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจวงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายวิธวินท์  ถือนิล อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายธนภณ  เวฬุวนารักษ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายรัชชานนท์  จุมพิศ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายภานุพงษ์  ถาดทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายรัชพล  กาศแสวง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภัทรียา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายภัทรายุทธ  ศิริพันธ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐนรี  ดงคำ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัชรดา  จันทร์เดือน อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฐวิภา  สมฤทธิ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายปัญยณัฏฐ์  ศรีทัน อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกนกกร  อิ่นศิริ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนิชาภา  สุริยะทัศน์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายธนพนธ์  ปัญญามณีทรัพย์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิรดาภร  ศรสมฤทธิ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองอินทร์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุมี อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายพชร  ปัญญาเพ็ชร อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภูริชญา  สายสินธุ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพุทธรัก  เทศกระโทก อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายณชพล  เสาร์แดน อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศิโรรัตน์  มังกรณ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุทธนะ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายอชิรวุธ  สุกใส อนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายพีรวิชญ์  มาอุ่น อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายมนัสชนก  อันทาน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอังกูร  สุวรรณ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายศุภากร  เหรา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นันตา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธนโชติ  เดือนเป็ง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจิดาภา  มากมาย อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภูมิภิภัทร  พวงดอก อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุวิษา  สุภาษี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชนิดาภา  มหามิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงมาลินี  มัชฌิโม อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุกใส อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวิรัลพัช  หมายชม อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายพงศพัศ  วังวัฒนกุล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายชนม์ณพัทธ์  วิเศษ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณญาดา  อ่วมทิพย์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปวิชญา  ปิงใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายณัชพล  สายาจักร์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายณฐกร  คนงาม อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายปภณัต  สมจิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุทธินันท์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนยศ  คำมี อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายภัทรบดินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี่ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอิสรีย์  ปลงใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรัญชิดา  คำดำ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี อนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายธนทัต  กลมกลอม อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลักษิกา  สุขทรัพย์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายจีรภูมิ  เครือใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ธีระศานต์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพิชญ์  ตนาวรรณ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศรัทธิญา  ต่างใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปทิตตา  อินทรสัตยพงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอิสยาห์  นันทิยา อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรนันท์  เกาะกลาง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐฉราภรณ์  ประมูล อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาทิตญา  ใจดี อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิตรวดี  แสงทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนิชาพรรณ  ธัญญะ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรภร  ขานไข อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำวัง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพัลลภ  แสนใจยา อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคมั่น อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุปนันท์ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐพงษ์  กวางทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชมเปราะ อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรหล้า อนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงดาริการ์  แสนทวีสุข อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤชณัท  ฆาระวาส อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกษิดิศ  รักนา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชาลินี  กาวี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจักริน  คำทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภณัฐ  สมิง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวัชพล  ธรรมชัย อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวิชญาพร  พันธ์เดช อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงงามพร้อม  ค้างกอ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเอื้อคุณ  ผุสดี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรกมล  รัตนนวล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปภิณวิทย์  กาวีวน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชัยกร  ม้าชัย อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมนัสดา  สายตรง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชุติกานต์  ชัยธรรม อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชัชรินทร์  มีทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนิตสิรี  โป่งเส็ง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายเดชาภิพัฒน์  แสงศรีเรือง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณรัณ  อินต๊ะวงค์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกันตวิชญ์  เวียงนาค อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นคง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  มานพกาวี อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัชกุล  ผาทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจักริน  ใจปัญญา อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ยศ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน อนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายก้องภพ  กำยาน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวชิรวิทย์  แซ่อื้อ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธานนท์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอัจจิมา  อิ่นศิิริ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิชญาดา  เผ่าฉาน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงประภาสิริ  แตงร้าน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนภัทร  คะชา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวรินทร  บุญพูล อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชลธิชา  บุรัสการ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิภาวดี  สีชมภู อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ถิ่น อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอัญชนา  ข่มอาวุธ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกนล  ปัญญาไวย อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติพน  ปัญญาเพชร อนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายชญานนท์  ใจคอดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกรรวี  วงรีระ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสิรภัทร  กลัดคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงธนัญญา  คำชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีตาบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายปิยภัทร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวาง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธนพัฒน์  โชติศรีพันธ์พร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายศุภกรณ์  แก้วติน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายนนทวัตร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายชินกฤต  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายกฤษฎกรณ์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายชนินทร์  วงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายพิพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอริสรา  ฝั้นนา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายยุทธนา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายอิทธิกร  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายปัญญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงดริณัฏฐ์  แพทย์สมาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมมี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงฉวีวรรณ  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายพงศกร  นันติกา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงลักษมี  โมกศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจฉลาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กระจ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอริสรา  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงภันทิรา  ปันทิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธุกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายธีร์ธวัช  เป็งจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเกณิกา  ปาละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐธิดา  คูหารัตนากร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกมลพร  คำปุ๊ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวรินทร์ธิดา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพันธุ์วษา  ตาโน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมนทกานติ  แก้วสลัก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ประสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพิกา  เสาร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกานพลู  หมื่นนาค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสิริรัตน์  วัดสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชยานันท์  ประจญมาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายติณณ์  สารพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายสุดปลื้ม  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายวรินทร  เพชรถม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงจินจุทา  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายพีรวัส  บ่อคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายพสธร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงมานิตา  ปรีชนุปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชั้นขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงธัณญวรรณ  มาเรียง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงไอริสา  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายถิรธนา  ทองนุช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายอธิวัชย์  อินทรภู่ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายสืบสกุล  ตันพรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายนรินทร  คล่ำคง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกุลธรา  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงรินรดา  พรมตา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เตียนจักร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงฐิดาภา  เชี่ยวพานิชย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปวีณ์พัชญ์  สีดาวเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงฟิลิเซีย  ลาร์สสัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายยศพนธ์  ฤกษ์วัฒนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงเกศกมล  ชมชื่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพริสา  เวียงนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงพีรดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายธนบูรณ์  แก้ววัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพลอยพายัพ  มุดเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวิริยา  ศิริเดชพันธุ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายชยางกูร  เวียงยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายกมนทรรศน์  แสงบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายธนกฤต  หล้าคำมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงศตพร  วงศ์เวียน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โพธิรังสิยากร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวสี  โรจนมณเฑียร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนกร  กาทองทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธันย์ชนก  วังคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกันตพัฒน์  สบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสรวิชญ์  สุติ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอัศวฤทธิ์  แปลงใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกวิศ  ฝึกหัด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาชินวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกิตติภพ  รสหอม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสรัล  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปฐพี  บัวนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกฤตพล  จักรผัน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวรพล  พุทธมนธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกรณ์ดนัย  ติใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เชิงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐนารี  คาดสนิท โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมารัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพิมลทรัตน์  ตรีเทพชาญชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงติชิลา  จตุพิธพรลัคนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอริศรา  คชาวานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกันต์ดนย์  อุปการ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายมธุกร  ทองประไพ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สอนแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกฤตพร  ดีมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุธีธิดา  บัลลังก์นาค โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวีรภัทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายชาญณรงค์  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพีระพัฒน์  โกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอเนชา  เช็มวิชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงรสิตา  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัชชา  ทินนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวรรษชล  สมปา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 นายกันต์ฤทัย  ทาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณชพล  ไชยมงคล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภกร  ขำละหงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายยศวริศ  ไชยวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงภัควลัญชญ์๋  ท้าวน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ุดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายนพดล  จันทร์นันทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธนัชญา  คำห้าง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐชนันท์  แสนคำล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงภัสอร  ทิพย์ปลูก โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสรณ์ภณภัสตร์  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายศุภณัฐ  กองวี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายไพชยนต์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายณฐกร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงญาณิศา  นันทิยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายสุพศิน  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายอชิรวิทย์  หุนสระน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงปราณิสา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชลกร  เถระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายฐิตินันท์  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายอภิรัตน์  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายพฤฒพงศ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์กัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายณัฐพล  กาศสกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายภูมินันท์  อินโองการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายพลพล  อิศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายวราพงศ์  ทะสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายปรัตถกร  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายธนากร  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงณัฏฐพร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายเมธาวิน  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายสุรชัช  ม่วงอยู่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชลธิชา  คะจรรยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายภูวดล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงราชาวดี  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายธนกฤต  วุฒิญาณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายเอกลักษณ์  วิจักษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงพรธิดา  เวียงฉิมมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงธันยมัย  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยานะสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายรชต  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันนะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายธนากร  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงสุพิชญา  ชากิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายอลงกรณ์  กวางอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ทรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายธาดา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายพิชญะ  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายเทพพิทักษ์  ผ่องจินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายวรพล  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายวิชญะ  เชาวน์มาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายวีรณัฐ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายเดชบดินทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายศิรวิทย์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายดนุพงษ์  รัดน้ำหิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายศุภชาญ  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายพีรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายธันยากร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายธนพนธ์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงสิพัศน์ณกัญญา  หมื่นยอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงสโรชา  สะสม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายสุวิชัย  เกิดปานทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงชัญญานุช  โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายเกียรติภูมิ  วิกาหะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายฐิติวัสส์  สุนันสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายสุรจิตร  กวางคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ นิติภูมิ  เพเธอร์เซ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายณรงศักดิ์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชาลิศา  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายปรีดาวัฒน์  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายวรสิทธิ์  บรรจุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนยศ  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุกฤตา  วังเชียง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศฎายุ  โพธิ์ไฮ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายวรชัย  ยอดตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปริยฉัตร  กำนันตน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพรนิภา  ดวงตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายราชพฤกษ์  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายชลทิศ  อู่จีน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกวินธิดา  คนไว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปวิตรา  กองงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสิริพัฒช์  พิทักษ์สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงวิริยา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธราดล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตวัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงจิรัชญา  เถิงคำดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชญานิศ  กังหัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชยุดา  พริบไหว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายรัชชานนท์  แสนโยธา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเมธาพร  รินทระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชนาเมธ  ยศหมึก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายชัชฤทธิ์  มะส่าห์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยาสตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนฤชยา  มีสวาย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอภิสรา  แย้มทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพายุ  สุวรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเทวฤทธิ์  แมตมาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกุลศิริ  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธนวัฒน์  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายชินดนัย  ครองบ้าน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงทิพานัน  มิวันเปี้ย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอชิระวิชญ์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธีรเทพ  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธนชาติ  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายภัทรพล  วงศ์สอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัชพล  กาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอรรถวิทย์  อะจิมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายรัชโยธิน  สงครามรอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายจักรพงษ์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวมนัสวิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณิชกานต์  เฒ่าเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีจะตะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธีรกานต์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวินท์นิศา  เฉลิมฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คำวรรณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายวรินทร  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายพลาธิป  หินทองแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายพีระพัฒน์  พรมโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงกัญจนพร  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงปุณยนุช  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายภูริวัฒน์  พรงรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายนราวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายอนุภัทร  ปิลาผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายทิพากร  พอจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายภูริวัฒน์  คงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนวันต์  แก้วเกิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงชญาทิพย์  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงสรัญญา  สารดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายรัฐธชา  ตะริโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิ่นจอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายคณาธิป  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงวิรินรัญชนา  บุญสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายยงธนัท  บุญสูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายชลวี  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายศตพล  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายกฤตย์กรณ์  ดอกแสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงปุณยาพร  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงปรภาว์  จันภิลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายวรปรัชญ์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทพอาจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงศุภพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงปุญญิศา  ขีดแต้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงภัทรภร  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กชายภัคพล  พลซา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงณฐรักษ์  ทมภักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายติณณ์  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายธนกร  ฝั้นมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์สูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายพชรดนัย  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงธนพร  นามสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงกมลพร  จตุรพักตร์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงพรธิณี  อุดคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายทัศพล  สายเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายวัชรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายสรศาสตร์  เฝือชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงสุพิชชา  ทรัพย์สุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายปฤณ  อินโองการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายภคพล  จอมมานพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายสรวิชญ์  สอนทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายสุธินันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายปัณพงศ์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงณฐมน  ธนดิตถ์กิตติกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงนภัสรัญญ์  ดวงดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงปิยมน  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายศิวกร  จินดาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วอาทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงภควรรณ  คชสถาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงนันทัชพร  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงวรมณี  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงนิชาภา  มาลัยกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ภพ  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายจีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายอติคุณ  โล่ห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายพีรบูรณ์  โสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงสุภัคชญา  ธูปนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณิชชา  อินทนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงธนพร  ใจยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงสุปรียา  มูลเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายสรวิชญ์  ตันตื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงปัญญรัช  สายเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายชิติพัทธ์  ณ นคร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายภัททากร  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายณัฐฐ์เอก  จากน่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายปองคุณ  สมิทธิตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงธันย์ชนก  วงค์แปลง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  คลองศิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายณฐกร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายศุภวิชญ์  ถาปะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายภูรินทร์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงกนกวรรณ  วังกาวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพณณกรณ์  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกิติกุน  วันทยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายพศวัต  ชัยภิวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายพีรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายณัฐกิจ  ชัยวิโรจน์กิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายนภดล  กัณตีเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงจิรัชญา  ติมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณัฐวุฒิ  โฮ้งจิก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภูธิชย์  สืบสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายภควัต  มณีทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายอติคุณ  หรัญรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเขมกา  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงญาณิศา  ประสารยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายทีปกร  คันทะไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายกิตติพงศ์  ดิษเสถียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงศิรดา  กันจะนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายชยดิลก  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายศุภกร  ธัญญะสถาพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงวทันยา  ใจปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทรากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายชัชวาล  สุขสถิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายจิตรภณ  สุกใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขจรัญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงภิรัญญา  ปีอาทิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงกชกร  จันทอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกันยาวีร์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงศรุตา  เหมืองห้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงแพรวา  อินสวรรค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิ่มสาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงเอื้อการย์  ตุ่นคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอภิชญา  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ถาปนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงจิราภา  งามสังข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ชัยเลิศวีระกร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายฐปณต  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปราบเสร็จ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายบวรภัค  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงนวตา  กันทะรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธราวุธ  วงค์ตะวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายชนาธิป  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสิริปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปาลิดา  สมเป็ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ม้าหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงธมกร  มนกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุลานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายกิตติวัฒน์  เผือกจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายณภัทร  สันป่าแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธนภัทร  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายกณวรรธน์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายธฤต  ไววาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายพาทิศ  วรรณคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายชาญธาดา  มีรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงดลภัค  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงวิมลนัฐ  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายปภาวิชญ์  สมคิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายก้องกฤษดากร  เป็กทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์ยนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายภัทรกร  ทะนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายธีรภณ  หนองถนัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายวรุณกานต์  ใจโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพิชญาพัณ  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรสกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงพิมพิศา  ฐานะโภคิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายพัทธดนย์  วารีกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบุรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงพัตรพิมล  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายชินกฤต  กันทาสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายต่อตระกูล  แตงโสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายปัญญาวัตร  มะทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายกิตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงปวริศา  กาสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงภัททิยา  วงค์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายศุภกร  อินปรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายกรวิชญ์  กันตี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายอภิรักษ์  ลือโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายอภิวัฒน์  เจียงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายอัครวินท์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายณัฐพล  สุมทุม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายภรัณยู  สุวรรณศรวล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงณัชชา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงพีรดา  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงทิวารัตน์  อินทะจักร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงชยนุษย์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงกุลภัสร์  อภัยกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่างอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทิพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงณภัทร์ชฎา  ประเทศรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสาริสา  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายภพธนภณ  หนองกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายธนากร  ถิ่นหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงสุนันทา  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายศุภวิชญ์  หนองแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายณัฐชนน  บุญคง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายฐิติพงศ์  อินธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายธีรัช  งามเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกมลขนก  ใจส่ว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงภิญญาดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายศุภวิชญ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  พรมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายกฤตเมธ  มูลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายสันติพงศ์  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงวริสรา  กุมารแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกฤชญา  แสนพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงพิชามญช์  ลัมยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงภัทรภร  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายวุฒิพงค์  กาเผือก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายณภัทร  จิตพิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายแสนกล้า  แสนชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายธารวาที  มัดจิต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายศุภกร  ต้นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายอนภัช  สนวา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายภูวเดช  บุษบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงสุจิรา  อุ่นอมรชัยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงธนัชพร  สายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงวรัญญา  อินริราย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายกันตเมธ  ใจปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายเจษฎา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายกิตติพงศ์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายธนธัส  ดีวิหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายเทพมงคล  ผัดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอนุชา  ทิพย์หม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงปราณปริยา  อารมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ฝาย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สำเภาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงเขมจิรา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงจีราวรรณ  เกาะกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงภัทราวดี  กวางประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวาโย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงจรัสรวี  วีรกิจจรัสสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กชายวเรศ  ศิริอ่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายปัญญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายภูตะวัน  ยังดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กชายเอกมงคล  เมฆอากาศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายธาวิน  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายปัณณฑัต  สง่าแสง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กชายเกื้อพงษ์  ลิศกาญจนาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายยชยุ  พานิชธนาคม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงกนกพร  ดำรงค์กุล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงพิณัญชิญา  อินทเจริญศานต์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กชายตนุสร  เละเซอะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายอนุวัตน์  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงฑิตยา  กุนวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กชายปริยากร  เทียนขาว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงกันตรัตน์  เวียงแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปานสารี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงแคทลีนา ชาณัฐธิดา  เงียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงณัฐวรา  ทะเบียนธง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงรัศมิญา  สุราช โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายจักรพรรดิ  ยศตระกูลสิริ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงฐิติกา  อะมอ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยวงศ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงมัญชรี  อยู่ลือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงอชิรญา  อินต๊ะอิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายอภิชาต  อุตสาห์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงวนารี  ใจอูบ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงเบญจาภรณ์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงจันทกานต์  จามา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายณัฐนนท์  ปัญญาไว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายพิสิฐ  หงษ์สี่ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงวรรณวลี  กาศสนุก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายคุณากร  เขื่อนหนึ่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงพงศ์สุภา  ปี่กลอง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจนันท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงพลอยสวย  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงเขมจิรา  เหล็กน้ำคบ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมเชย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงณัฐิกา  สุทธการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงปุญญิสา  บรรเลง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงชวิศา  ศักดิ์วีรสุวรรณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนักรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงคนึงนุช  จิตพยัค โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงสุวรรณชาติ  มีรส โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงอริยทรัพย์  ไชยมงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้ววีระพันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงอรณิชชา  ศรีธิยศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงธีธิมา  กาบแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายอามิษ  อิงคะวณิชพงศ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงวรรณิษา  หนองโกมล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงทักษพร  เต็มใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายธนวินท์  ปัญญามณีทรัพย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายธนโชติ  วังแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายพสธร  ใจจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายธนดล  หนองหล่าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงชลลดา  โอชา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายรามิล  โป่งสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายอภิวิชญ์  เทียมแสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายเมธิชัย  ท้าวชินกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มันหาท้าว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรชา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงศิรภัสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองลมัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายกฤตนันทร์  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงกมลกร  มาหลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายภควนิษฐ์  แสนเมือง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงอชิรา  สมัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชติวิบูลสายสอด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงภิรทิยา  สมตัว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงศุกลภัทร  ช่างทองเก่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงรติมา  บูรณสิงห์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายกันตินันท์  จันทรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายธนโชติ  มาหายศนันท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายสุรชา  ขอสวยกลาง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ส่อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอารีญา  ทรวงแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงสุรางคนา  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตุ่นอินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกมลพรรณ  ทองสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงวิมลสิริ  วันวิเศษ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงพิชชาพร  หอมสุด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงเจริญนิวัติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายโชติพงษ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายธนพนธ์  สียาหงลดานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายภัทรนันท์  ปะละใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายภากรณ์  กันตะกวาง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายวีลดิษ  เดชอุปการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายภูริ  ระวังการณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงรัฏฐณิชา  วังลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายธนวัฒน์  เวียงยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายภคพล  หมูสาร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายนราวิชญ์  อันทะชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพัชรีพร  จี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงศรันย์พร  คณาวรรณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงมินรชา  กู่ก้องสกุล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังสี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจเกษม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปพิชญา  สารดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วกัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงณิชานันท์  มีฤกษ์สม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงตา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายศิรวุฒิ  แสงเมือง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายภัทรพล  ศรีแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายจารุเดช  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเจริญนาวิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายทัตพล  ธุรกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนตลาด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  ถิ่นสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายกิตติคุณ  จิตผ่อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงปาณิสรา  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงประภัสสรา  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงหทัยชนก  ใจชิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงภวิศย์พร  หิรัตนพันธุ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  สิงเห โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงธนัญชนก  ฟูคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงสุประกาย  สุดใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายธนสาร  อารยาภิชาติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายชนาธิป  น้ำหล่าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงสิริยากร  ลือราช โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงธนัญชนก  ติวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงสุรัชยา  แนวณรงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชนารัตน์มงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายณภัทร  วังแสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายวีร์กวิน  ธนพูนประสิทธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงภวิภา  นากอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กชายธนกร  วันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายปรัชญา  โนรินททร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายอชิรวิทย์  ปริวาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงกฤติกา  สถาภี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงตีรณา  พันเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงบันฑิกา  ปัญญาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงบุษกร  มังคละคีรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงปิ่นมุก  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงพิมพิกา  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวเกตน์สิรี  เลาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 นายอนันตชัย  บางสี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 นางสาวเกษสิรินทร์  ฟองย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาวพันธ์ทิชา  ธรรมสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 นางสาวพิชญา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวรสสุคนธ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาวอารยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงศิราณี  พันธ์ุดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายเฉลิมรักษ์  วิเวกวิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายเอกศิริ  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายพิทยา  นิยากุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงธัญพร  โกศัยสุขพัฒนากูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายจิราพัชร  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงสุธาวัลย์  วังแผน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงพรรณธร  สการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงณัชชานันท์  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงอุษณี  กันยามี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงกฤติกา  เกตสี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงพัชญาดา  ดวงใน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม