รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวปรารถนา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายเมธิชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายอุทัย  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายวีรพล  มะลิภา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภู่เพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายศักดิ์ชัย  ทวนขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายทินภัทร  อิ่มจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวารัตดา  แก้วต่างนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพันธิตรา  ภูนาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนำพล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฐิติมา  วงศรีเทพ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัพรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงบุญฑิรา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชญานนท์  งามสมทรง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันฐกานต์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชยพัทธ์  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงเบญจวัลย์  เชษฐ์ชัยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพนธกร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธันวา  ใจยง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายรพีภัทร์  พรมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเณศรา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่นเดช โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธัชพล  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงติยาภรณ์  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงญาศินี  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงประทิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวศศิประภา  บุญชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวแพรไหม  เหล็งสุดใจ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวิรดา  กกขุนทด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวศรัญญา  กลมกลึง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวเณศรา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภาณุ  งามเฉลียว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิราภา  วันสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมปราง  สหรัฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรตนพร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบงกช  นากงาม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจารุวรรณ  ุอุทรดัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาศภมร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปวริศา  เขียวนิล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภาวี  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์พิศชา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อำพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอาณัฐ  สาระธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฎฐชัย  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิมชนก  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพอวยชัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภคพร  สะขะโล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพรพิพัฒน์  พูนธนากร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสภารัตน์  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสิรภพ  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวณิชย์ญา  สุขีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปวีดนย์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวัชพล  ปิ่นทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญณัฐ  อัตถีธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โกมาร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจรรยพร  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภาณุพงษ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายรัฐศาสตร์  ถาปนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาวรผล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกชพร  ปัณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนัญธิดา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปวริศา  จีนมหันต์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวันชนะ  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนณัฏฐ์  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายก้องภพ  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเปมิกา  พันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพชรกมล  หวั่นหวาด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภัสสร  เม่นไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภููมิภัทร  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจตุพร  กันหาพร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชวกรณ์  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอารยา  ศรีพะเนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศุภกานต์  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนพจน์  อัมพาต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอัครวินท์  เนียมกลั่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชุติมา  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวงศกร  สมรัก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์มณี  แสนลี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิรพัชสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรัชพล  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปุญช์กนก  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวริศรา  ตันชนะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสุริยะ  บาขาว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพัทธ์ธิชา  ศรีเฉลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงลักษมน  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่องนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวรภัทร์  มิลังค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม