รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวปรารถนา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายเมธิชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายอุทัย  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายวีรพล  มะลิภา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภู่เพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายศักดิ์ชัย  ทวนขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายทินภัทร  อิ่มจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวารัตดา  แก้วต่างนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพันธิตรา  ภูนาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนำพล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฐิติมา  วงศรีเทพ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัพรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนวัฒน์  สีหาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาลิสา  ทนทาน โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วรรณสาร โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญวลัยลักษณ์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศุภัชญา  กรุณา โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐยา  หารกล้า โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรริดา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนันทเดช  สุขคำ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโคตรศรี โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสิริกร  สมรูป โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนรินทร์พร  หาญคำ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงศศิพร  จาโว โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิรินธนา  ทองมาก โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุณัฏฐา  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัช โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธีระพงษ์  เกิดนพคุณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนดล  อยู่รักษา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกนกพล  หุตะการ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรชยา  พุทธรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปิยะวารี  อิทธิพล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณิชานันทน์  ภักดี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติพงศ์  อุดฝั้น โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอณัชชา  ราชวงค์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชนัญชิดา  กีรติสิทธิกุล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุภัทตรา  ธงชัย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศุภณัฐ  ถาวรชาติ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์จร โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนันธมน  จ้อยน้อย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกชกร  จิตรครบุรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญถา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายฐิติกร  คงคำ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธารวิมล  กินตายายนา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวันกานต์  แคล้วกลาง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธิดารัตน์  กินตายายนา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทคราม โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉ่อยทะนงค์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนวัฒน์  คะเณวัน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุนิตรา  พลกัน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจ้าทัพ  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัสสร  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธันวา  ทลาไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอาคีรา  แคนดา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรัญชิดา  สีทานวล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพิพัฒน์  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปณิตตา  แก้ววันนา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกมลชนก  พลสุภี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายรณชัย  บัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนวพล  ยิ่งคำแหง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนัญญา  มณีฉาย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรภัสสร  กางพันเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงบุญฑิรา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงดลนภา  กุนมล โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงหยก  โพธิสมภาร โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิชชาพร  คำเพลิง โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกร  พร้อมสุข โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายสัชฌุกร  ดากระบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกวีทรา  หล้าน้อย โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายชนวีร์  ทวีค่ำคูณ โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจรรยวรรธ  แสงมาศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงแพรวา  ธุหา โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเกวลิน  สุธงษา โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเกศวดี  สอนโพธิ์ตรุ โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงโสรญา  สิงห์เส โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองอยู่สุข โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีจันทร์เวียง โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุภัทรา  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายอัสนีย์  สีเผือก โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกรวรินท์  จงใจมั่น โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจีรนันท์  คำแพ โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงโชติรส  เนาว์กา โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนัญธิดา  คำชู โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอินทิรา  กระสายทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภาวิตา  พวงศรีแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงลลิตวดี  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศวะวาทิน โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกนกพร  บุญราวี โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกมลรัตน์  โสทองเมือง โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายถิรธนา  มาขุมเหล็ก โรงเรียนบ้าน กม.35 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนัฐณิดา  ปัญญาคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมฆธนานันท์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเทศธัญกิจ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณฐชกร  ควรประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนนทพร  อนนท์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธนโชติ  สวยทรัพย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิริกร  บุญพา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพัทธิฎฐา  จันเฮ้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนัฐชา  ถุนพุฒดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วดวงใน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอรญา  พุ่มทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีรโชติ  สีหาบุตรโต โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณิศา  คำจันทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปัทมาพร  ทับมั่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภัทรภรณ์  กงนะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนันธิดา  ช่างปัตย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำเนิดกลาง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสาวิตรี  เครือขวัญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอภิญญา  บุญไชย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนจิรวัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปกรณ์  ขันทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดีสุข โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณธิดา  ขันแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์อำไพ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอัฐภิญญา  แดงตา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปิยะพัชร  สิงห์ที โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ใจยวน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุชิชา  ภู่สวรรค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงแพรวา  ศิริโกสุม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมุกตาภา  วงษา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกนิภา  ภายไธสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปุุญญพัฒน์  นำหน้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรดนย์  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิธิญา  โฉมยา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรหมรักษา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  บุญนาค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสินีนาฎ  แก้วยม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภัทรพล  กองแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภานุวัชร  ธวัชกุลภิญโญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวัชรดล  เมืองใจมา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์นาแค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภกร  วิทวัสภาส โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศศิชัย  กล้าหาญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชาริกา  ปาทาน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษชาติ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายชญานนท์  งามสมทรง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนันฐกานต์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชยพัทธ์  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเบญจวัลย์  เชษฐ์ชัยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพนธกร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธันวา  ใจยง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายรพีภัทร์  พรมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเณศรา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่นเดช โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธัชพล  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงติยาภรณ์  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงญาศินี  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงประทิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวศศิประภา  บุญชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวแพรไหม  เหล็งสุดใจ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวิรดา  กกขุนทด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวศรัญญา  กลมกลึง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวเณศรา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภาณุ  งามเฉลียว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจิราภา  วันสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมปราง  สหรัฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรตนพร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงบงกช  นากงาม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจารุวรรณ  ุอุทรดัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาศภมร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปวริศา  เขียวนิล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปภาวี  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์พิศชา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อำพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอาณัฐ  สาระธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฎฐชัย  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมชนก  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพอวยชัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภคพร  สะขะโล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพรพิพัฒน์  พูนธนากร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสภารัตน์  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสิรภพ  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวณิชย์ญา  สุขีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปวีดนย์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวัชรพล  ปิ่นทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญณัฐ  อัตถีธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โกมาร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจรรยพร  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภาณุพงษ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายรัฐศาสตร์  ถาปนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาวรผล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกชพร  ปัณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชนัญธิดา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปวริศา  จีนมหันต์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวันชนะ  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนณัฏฐ์  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายก้องภพ  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเปมิกา  พันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพชรกมล  หวั่นหวาด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุภัสสร  เม่นไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภููมิภัทร  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจตุพร  กันหาพร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชวกรณ์  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอารยา  ศรีพะเนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศุภกานต์  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนพจน์  อัมพาต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอัครวินท์  เนียมกลั่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชุติมา  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวงศกร  สมรัก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกานต์มณี  แสนลี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิรพัชสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัชพล  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปุญช์กนก  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวริศรา  ตันชนะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุริยะ  บาขาว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพัทธ์ธิชา  ศรีเฉลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลักษมน  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่องนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวรภัทร์  มิลังค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม