รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขึมสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงพิณทิพย์ภา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษา โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายวิทยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายภัทรพล  ทองเพชร โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฐิติพร  ม้ายอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตติพร  ภาคภูมิ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงพันธ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงฑีฆสรา  นรเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด โรงเรียนจิตพิมล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น