รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขึมสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงพิณทิพย์ภา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษา โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายวิทยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายภัทรพล  ทองเพชร โรงเรียนบ้านวังบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายทินภัตร  แถวบุญตา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศุกลวัฒน์  บูรณะชัยศิรินุกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพงศ์ธร  อัศวสิทธิกิจ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสมบัติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดปาน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนดล  ป้องท้าว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรินรำไพ  ขะมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอรวรรณ  วัฒนศัพท์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายสิงหา  ตะใบ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภัทรวรี  เมฆาพันธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปัทมเกสร์  ปลื้มเนตร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปพิชญา  ช้างเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์แต่ง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวิภาวินี  คำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัญญาภัค  พารา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนพร  แดนสวรรค์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภิศมา  อุ่นอุ้ย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศรัณยาพร  กระจ่างวงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพนัชกร  ยอดคง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐกฤตยชณ์  ทองดี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศินา  หม่องคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกานต์อนงค์  พูนทวีเจริญสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนดล  ใจเมทา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชลกร  ทรงชัยมงคลสวัสดิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธสอน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรปวีณ์  มงคลวัจน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชัญญา  ฤทธิรอด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฐิดายุ  แซ่หลอ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ยะพา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายทรงพล  พิมพ์ยา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสิรภพ  ศรีทับทิม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปิยณี  ภูวเกียรติกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภาลฎา  พงษ์ประภาส โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรัชญา  ช้างเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนภัสกมล  น้อยพี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สระทองอยู่ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพรธิดา  ภูวเกียรติกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนพัฒน์  มีแสง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งนอก โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนิติภูมิ  ไทยตรง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปราณทิพย์  ศรีระชาติ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสิทธิโชค  ม่วงเงิน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปานระพี  สวัสดิ์นที โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธิพย์ติญา  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนิศร  เกตุแก้ว โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  น้อยซาคำ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสม โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กามิน โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริชัย โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายศักรินทร์  ช่างทอง โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายชินภัทร  พุทธวงศ์ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงเปรมศิริ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิดาภา  มาลา โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาภัค  พักใส โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปรัชญา  ภูติยา โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิกานต์  ปานขาว โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชัญญา  ศรีจันทริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวัชรธร  ธีรธรรมธาดา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤติ  ชูกิตติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปุณยาพร  มูลสา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัชชา  นานทิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกุลภรณ์  เบ้าสุด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทับมีบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤติเดช  ฉันทบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศิริหัสรังษี  อริยะวงศรศิริ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  หีตเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปุญญาพร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์วรัตน์  บุญมีมาก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายนวพล  เกษามูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงดารุวรรณ  สายยืด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภูษณิศา  เชาว์ดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายยศกร  แก้วกิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายนนทภัทธ์  พลกัลป์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอภินันท์ภรณ์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายเมธัส  แปววัง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชิตาภา  นนบุญตา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธีร์ธวัช  ขวัญบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนวัฒน์  เสรีสันติกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายสิรภพ  บรรจงทอง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอัครเดช  สีมาก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายฐัธษกร  หงษ์บิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญสิง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงทัชชกร  อ่อนศิริ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายบุณยากร  เมืองยศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกฤติยากร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองอิ่ม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวันอัศวิน  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงยุวรรณดา  ด้วงมาลา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุรพพงษานนท์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพขรวดี  ผองแผ่น โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปรีญาพัชร์  สิริโรจนมัย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนัญชิตา  แต้วัฒนา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิรวิชญ์  พันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญสุดา  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุณยาพร  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนพร  อินทร์ทูน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัณฐากร  อินทร์ทูน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิรัชญา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภัสกมล  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  นงภา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนัฐธิดา  คุณอุ่น โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงทิวาภรณ์  วจีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลิดา  ทองเลาะ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐกรณ์  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนกร  เหลืองทองคำ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอภิชญา  อนุสินธิ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิตาพัชร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนวินท์  พิมลา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธ์หอม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชญานิศ  ชูกิตติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภัทรกร  ชมมา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำโฉม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเมธาวี  ซอนจำปา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรวิสรา  เพ็งแสวง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธันยพร  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภคพร  เรียงผา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงดนิตา  นามะกุณณา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชยชม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิริภัสสร  สิริชีวกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปริยากร  พันผง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชญานิศ  ทับมีบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชริสรา  ฉิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณฐกร  ลาภมหกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวงศพัทธ์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนัทธ์ดนัย  นุริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันทนัช  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงญดาพร  มิ่งรอด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุฐาปนี  มุสิกไชย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอภิรักษ์  อัศวธิติสกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภัณฑ์ชาติ  เพชรภัณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีร์ทิวัตถ์  ด่านรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนรี  หีตเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญาพร  แย้มยุบล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ม่วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปุณณ์ธเนศ  บุญฤทัยกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวีรลักษณ์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรธวัล  คงปราการ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ลาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุปรียาภา  กองแพง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงญาณิศา  คงป่า โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปพิชญา  พั้วป้อง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายวิทศรุต  คุณนะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศรีรัก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงมณีรัตนา  เตวะสุ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายสุเทพ  กำแซง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภูญดา  ขันธกสิกรรม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำคูณ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนภัทร  สีหะนาม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกัญชพร  โสดบ้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอิมมานูเอล  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชญานิน  สะโรดม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรมาลารัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพงศกร  นงค์ภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลีลาเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธีรเดช  ยอดบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 นางสาวณัฐพร  ช้างลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวอังคณา  ทาทุม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวปิยณัฐ  กวยวงศา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายธนบดี  พิพัฒน์พรหมคุณ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวปิยะธิดา  ทองธานี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชาคริยา  กองพล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรรณพร  โสมสุพรรณ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวพิชรีภรณ์  ติดโนน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวรัชฎาภรณ์  อินทร์พินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสิงห์โต  บุดดา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายนันทพงศ์  ชินภักดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายชนาเดช  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวนัชชา  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวอรทัย  ข้อทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธัญชนก  มะโนทน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวญาณิศา  อารีสุก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวณิชาภา  สอนสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปานไพลิน  อุปรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสินชนา  ธนยานีรนาท โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายพิสิฐ  จันทร์พิทักษ์พร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงญาณันธร  คำมุงคุณ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธีรเทพ  บุญมีมาก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอนุพงษ์  พาทา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนผา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ล้อมแพน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์แหวน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายลลิตา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนวพร  อภัยพรม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชลิตา  โสนา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงโญลัลดา  โหละสุต โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรรณพร  อินทร์พินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอรไพลิน  ชัยงาม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเกวลี  พรมชุลี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภิญญดา  หลีพันธุ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงหาญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศาสตรา  หนูภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิริภาส  ผิวผ่อง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสมภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงฐิติพร  ม้ายอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงตติพร  ภาคภูมิ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงพันธ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงฑีฆสรา  นรเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด โรงเรียนจิตพิมล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น