รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์จร โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวาสนา  ดวงขาว โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีวันกิจ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกัลยณัฐ  นันทะลือชัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายมโนชา  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปิยะวดี  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธนัญชนก  แตงเล็ก โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงออมรัก  เสตสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปูริดา  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วิภูนารา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐภาคย์  มูลอนันต์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนากร  มีขวัญ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายวัฒณชัย  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันมี โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุชัญญา  คงแสง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกรนันท์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิรัญญา  พุฒสุข โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนกร  ทิมวอน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิดาภา  เชยนาม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัฐพัชร์  จิรนิรัชกุล โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพหลพล  เลอสุวนิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายทรัพย์สิทฐ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณชพล  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรวัชร  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภานุวัฒน์  งามตอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจักรภัทร  อินธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปวริศ  ดียัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภานุรุจ  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภูศรินทร์พร  จีนคำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปองคุณ  จันคณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปุญณกัญจ์  บุญก่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปวริศา  สนใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพงศกร  วงษ์จันเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายวชิรวุธ  นิยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภาคิน  กันยุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายกิตติภพ  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรัชยา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวสุวี  มาขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภกิจ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพัชรพล  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปรานปริยา  ใหม่น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธนกร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธนโชติ  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศรุตา  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัชชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนภัสกร  แดงโคเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงภควดี  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มห้างสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายสกฤษฏ์พงศ์  ผมปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพีรพล  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปฎิพล  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายชยพล  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพลิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงลักษมีกาญจน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเอมมิกา  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  วิโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายปภิณวิช  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิชญ์นิภัค  เลาหสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธนทัตณ  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพิชญุตน์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายคนาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายประณิธาน  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกอปฬบุญ  จาจุรัตน์จามร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงประภัสสร  สาริมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายมรรษกร  มากมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายมังกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายสิทธิเดช  เขตต์ฬุคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนชัย  พูนฟัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายสิรภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายสิริภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนวัฒน์  จันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายอติชา  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายณฐกร  ทองแทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายณธนกร  สายโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายรณกร  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธนกฤต  รักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายธีภพ  สอนทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศวัสกร  เจนวิชุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธนพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธีรภัทร์  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวรภัทร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกฤติเดช  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชลกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณตะวัน  ปะระราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายทินภัทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุชาดา  นงพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิษฐา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธรรษธร  ดวงงา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชินดนัยย์  คำผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนกฤต  ล้นลุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพิชญพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฏฑณิชา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรักษิตา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายนนทกร  แก้วบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรัล  หนูทวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายราไชยศวรรย์  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวัชรากร  เอกไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวาคิน  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเบญญาศิริ์  ผกามาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชิษนุพงษ์  วงศ์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสมิต  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญยาณี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสรนุช  ทาบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวีรภัทร  จันมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนภัทร  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกมลพร  พัชรพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกรวิชญ  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอัจริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชารีฟยา  ชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายคนัมพร  วิปปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฏฐกร  ตั้งติด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพีีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายศุภกร  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนดล  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปตฤณกฤต  มาเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายจันทกร  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายทินภัทร  ป้อมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายบัญฬริกา  แก้วก๋อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนพัต  ยิลเลียดอห์ล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกฤตพร  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรัตนชัย  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายชิษนุพงศ์  ชะนะมาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชานน  จำปาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายรัตน์พล  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวงศพร  มะวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนกฤต  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณาฏชา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธนภรณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจรัสรวี  อ่อนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชัญญา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศิววงศ์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายสหชาติ  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายรชฏ  นาคสีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงเหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนดล  แสงมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายนเรนทรฤทธิ์  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนกฤต  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนดล  เง่าฝอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอยไพรฮวบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายยศพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายวงศธร  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกิตติยา  คงทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกวิน  นันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายภูตะวัน  แสงนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธนัชชา  เสลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงรัชนันท์  วีนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรดนย์  จักคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธัญวิชญ์  ผันนภากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชนิตา  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนพล  ป้องบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคนธตุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุววรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายฐากูร  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนภัทร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายภวินท์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายโยธิน  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปันฐิตา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกรวิชญ์์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชินภัทร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไท่ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอานนท์  สุกใสเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปัณณทัต  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายเนติธร  คำชด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชาญณรงศ์  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนชาติ  วงษท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายณชพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศีลธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธัญธิตา  ญาติพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงดลลพร  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนภัทร  กันธุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายรัชพล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนรกมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธนกรณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสุภโชค  นามคาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพศวีร์  แสนธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายปุณณสิน  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายวสิษฐ์พล  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคสุภากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสรัลพร  ลีสุขสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจุฑามาส  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงญลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกรกมล  ผลชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายสถาพร  พันชนะ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสือราช โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจิรัชญา  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจิรนันท์  คลี่สุข โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกุลลดา  บางณรงค์ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปิ่นมณี  งามเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายสุทิน  ศรีคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายชาคริต  เจริญสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายวรพล  สุขยุ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณคาม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพชรพล  น้อยลี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายธนัช  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายณัฐวุฒิ  อบเชย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายธวัชชัย  แสงพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายธราเทพ  ด้วงพลู โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอนิศักดิ์  หุ่นทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายทัศไนย  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกฤตพจน์  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายศรุตธร  สุขเณร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพงศธร  ภารี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายธนู  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายชัยวัฒน์  ตาคำ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพีรภัทร  อากาศสุภา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกฤติยา  สร้อยโต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนันทิดา  ปิ่นงาม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธิดาวัลย์  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงเสาวภา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพัชรา  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงสิริกานต์  โพธิ์สำโรง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพราวนภา  ทองสี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอไธสง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภัณทิวา  แก้วศิลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนฤมล  ขุนแพง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสุกัญญา  สีแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงรตพร  อยู่คง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายกฤติพงษ์  เชื้อไพรวัน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายเนติพงษ์  ด้วงเบ้า โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายวีรชาติ  ไทยเลี้ยง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายนันทนัช  พรมแจ้ง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพิสิฐ  ฉิมปาน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายเกียรติกล้า  หมอนทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชนาธิป  ฮาดแมน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายจิรวัฒน์  จบคุ้ม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองนา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายรัตนากร  แดงด้วง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธนกฤต  อ่อนวัน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายยุทธภูมิ  เกตคต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายธนภัทร  พรมสวย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายพาณุวัตร  พรมมา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายเมธา  จรรยาศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวรางคณา  เจริญวงษ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงธนาภรณ์  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนกรกุล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงวนัทญา  เสือประสงค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงรัตนาวดี  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอรอุษา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพฤษรัก  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายวีรชัย  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณัฒพัฒน์  แสงพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายวิทวัส  นกมั่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธนวิชญ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายวาคิม  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายอติณันท์  ขวัญมอม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายชุติเทพ  คงคาน้อย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายนาบุญ  ขวัญมอม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายนพนนท์  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายถิรโรจน์  ฉิมพ่วง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายสหรัฐ  อบเชย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายจักรกฤษ  ภาวงค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายศุภโชติ  อิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงชรินรัตน์  ยะคำ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงภาสินี  สีลาทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชลธิชา  เปลวเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงวิยะดา  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงธัญชนา  แก้วแกม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายชนะสกุล  แก้วแกม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอุมลวรรณ  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายไกรภพ  กันทะนะ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายภูผา  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนคำหล้า โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายนราวิชญ์  ทองแบบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายกิตติชัย  ภูชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวอรรฆพร  ดีมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นายพิพัฒน์  คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นายวงศธร  บุญใสยัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายชลเทพ  ยอดยนสุข โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายทศวรรษ  คำสิงห์นอก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภูครองนา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปภาดา  หนูตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายทินภัทร  คำโสม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณัฐฐริกา  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงนัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายธนวัฒน์  กวยทอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานนท์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณัฐวดี  คงช่วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายธีมากร  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปัณชญา  อินผล โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงวิชุดา  รักอยู่ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงเทวารัตน์  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายวัชรพงศ์  ก้อนเทียน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชลธิชา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วด้วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายอิทธิพล  พรหมมื่น โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธัญลดา  ชูศรี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวิจิตรา  ปาคำ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายนพเก้า  บั้งบาง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพีระพล  วงษ์สาลี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายศิทธิชัย  ประชาจักษ์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปราณีย์  ต่างใจ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวรัทยา  ปลัดท้วม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายชาตรี  ปาคำ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนศรี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปรีชา โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสาวิตรี  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายภัทรพงศ์  เกตุกอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภัทรชัย  บุ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายพีรภัฏ  เลิศล่อง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพีรภาศ  เลิศล่อง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธารารัตน์  อ่อนคง โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงหัสลัดดา  ช่วยพิมาย โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นนาอาน โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอังสุมาริน  คำทองแก้ว โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายปวัฒน์  นะชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนายม 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  แควป่าสัก โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีงาม โรงเรียนบ้านนายม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายเวชชัยยันต์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงรุ่งนภา  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายเศษฐพล  เกษปา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายทินภัทร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายคุณภัทร  โตเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายคุณานนท์  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานานนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงอักษราภัค  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายวัชรพล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายธนกร  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายศศิธร  เหล่านภาพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายชุติพนธ์  หมอเสน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงจีรวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายบุณยกร  ขยันเขตการ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายกฤษณพร  ใบปกทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบไทย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายชโนทัย  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีชา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงชวิกา  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงนภัชชา  ศรียังคะบุตร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วชัยศรี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงเปรมฤดี  หลิ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายกิตติภูมิ  สิ้นขุนทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายธนดล  ศรีภิรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายปณชัย  สิงห์พา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงณิชนันท์  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงสุนันทา  หมูทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายธนวัฒน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายโสภณัฐ  จับแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงฟ้าใส  คำลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงฐิติมน  แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายวัชรพล  ชอ้อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายศิริพรหม  อ่วมชู โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายอนุชา  ทั่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงนภัทรสร  สนที โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายคงศิริ  อ่อนสม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงอริษา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายพัชรวิทญ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายวรโชติ  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายณัฐนนท์  สมนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงปภัสสรา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายฐิติกร  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายชวัลกฤติ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงนภัสกร  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายพัชรพล  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงณิลัดดา  เหล่าทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงศศิวิมล  เจ๊กตี่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงสายน้ำ  เณรทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายชนโรจน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงมินตา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายรุ่งรวิน  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงยุพดี  จันทร์นุช โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงกาญจนา  มาวงศ์เดือน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงสมิตานันท์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายพิสิษฐ์  สนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสุพัตรา  บัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงชนิกานต์  เผื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายธนภูมิ  จันทร์ประธาตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกรกมล  สาวก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายศิวกร  ยาสี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงพลอยชมภู  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงอภิระดา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงชนาภา  แซ่เหล้า โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงปภัสสร  แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงธนากร  วงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนติกานต์  อินทรขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงชลธิชา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีภัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายชุติพนธ์  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงพรธีรา  พรมไหมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายพีราวุฒิ  เรี้ยวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมกลัด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงฐานิกา  พวงบางยาง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธนภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายศุภวัฒน์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงช่อเพชร  แสงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายศุภสวัสดิ์  จันลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธราเทพ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงรัฐดาวรรณ  มาอยู่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอภิวัฒน์  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงศิรดา  หารไกร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวราพร  ม่วงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพรรณารักษ์  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงกัญญาภัค  พินิจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพิชา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสมัชญา  สุขสอน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายศราวุธ  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายเพชรเกษม  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายรัตนพงศ์  สรุธจั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายสมพล  ทาเรียน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงกชกร  มีพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวิภาวดี  หลีฮวด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายศักดินนท์  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายเศกสรรค์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวิภาดา  ดวงบุบผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงชนิษรา  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงกุลรดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงกรรณิกา  สีขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงพริมชนก  นันทะพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายยุทธนา  พิมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงชญาภรณ์  ยงเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงภัทราพร  ก้อนพล โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงณัฐพร  ฝ้ายเยื่อ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงสุภาภัค  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงนิศาชล  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงจิรัชยา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณิชานันท์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภารดี  จันทรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรมั่น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนฤมล  คล้ายเทพ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงเพ็ญวิภา  รุ้งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงกาญแก้ว  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนพเกล้า  ทุมพิลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศิริพร  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายธณัฐชัย  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายวีรภัทร  กงเดิน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงแพพรรวา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐนรี  สร้อยนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงอรนลิน  ตรียันต์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงวนิดา  เกาเทียน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงชลดา  ตาตุ๋น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเอมิกา  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธนพร  ครองผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธีระศักดิ์  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงชุติมา  เนตระกาศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงธัญพิมล  หวานชอบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงนภัสกร  ชมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวิไลภรณ์  อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงศิริรัญ  ศุภชัยวัฒนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงหิรัญปัญญา  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงศุภิตา  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงวารุณี  สงทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสวี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงเกตมณี  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงสุกานดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงอรอุษา  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายภานุพงษ์  โปยโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงนฤมล  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงครองรัศมี์  ธรรมมะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงธันวา  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนันทพร  สุขแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงนภัสสร  ถ้วยทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงพรรณราย  ฉิมสาหร่าย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงอรัญญา  กุมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงรินลดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายนิรันด์  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายอินทิราช  วาที โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงสุธิตา  จันทรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กชายณัฐพร  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กชายนพดล  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโครต โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายภานุ  สิงหฤทษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวงศธร  กระตะสิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แดงงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงอิงนภา  หล่อพรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายรวิภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายอนุพันธ์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายนพดล  ป้อมแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายทะนงศักดิ์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงจุฑามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงธัญสุดา  อิ่มลอย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงธวัลยา  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายคฑาวุธ  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายอดิสรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายธนาวุฒิ  สกุลมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงศศิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงมณฑกาล  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายภูริพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายวิรุฬห์  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายสุริยา  ยอดบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายนวนนท์  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายรัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงแสงดาว  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายสุกเกษม  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายปฎิภาณ  กรสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายนิลพัตร  มาขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายภูเบศวธ์  อ้นอิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายวีรภาพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายวิษณุ  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายก้องปฎิภาณ  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงอลิษา  ผ่องผิว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอุลาวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงพลอย  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงสุรัตนา  ยาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงสุจินดา  น้อยเทศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายปวริศร์  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายศักรินทร์  ทองยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายวีรวัฒน์  แพงศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายศักดิ์ประเวศ  แป๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายภัคพล  สีธินัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายทนงศักดิ์  กลัดปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายธนภัทร  ศิริ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงณัฎชนันท์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงสุวิมล  จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงแพรวา  สีนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีครองธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  พูนประสาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายปรีดา  ปลิกแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายวีรกุล  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายอัศนัย  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายวีรพล  ทองมาดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายศรัณย์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายจักรพันธ์  มีไร้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กะพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายณัฐชัย  เกิดโห้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายพงศธร  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายรัชพล  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายธนวรรธน์  กุลแพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายธนกร  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงเปรวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงเพชรจรัส  น้อยนึ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมปิติสุขกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงจรรยา  พุ่มชัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงพรญาณี  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามารถ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวนัสนันท์  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมบวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายศุภกิจ  แก้วนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงวิลาสินี  ดาบาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณัฐริกา  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกมลชนก  ทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายกฤษฎากร  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายวชิรศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายสุริยา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายภวัต  แก้วนิลเพชร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงพิจิตรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงฐิตาพร  หมีแช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายสามารถ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายธนกร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายปัณณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายลัทธพล  นาคส่องแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงณัชฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายวีรชัย  ทองปาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงจิตติมา  คำตอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำจอน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงชลดา  เขียวขำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแบบ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มารัด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงเปมิกา  รักเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองริ้ว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงมาริษา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงมินตรา  วงษ์บุตรดี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายกสิวัฒน์  ขวัญนาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อตระกูล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายปรวิทย์  สมวงค์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงไอริน  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายธนกฤต  คำแล่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงประภาพิมพ์  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายธนกรณ์  ดำรงค์ไทย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินสีทา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายธนกฤต  คำแว่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงขวัญรำไพ  พวงทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงนาตาชา  สุขพิสาร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วจิตร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพิมพ์วลัย  คงวัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงมัณฑนา  มณีกุล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงวิชชากร  กันผง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญสายัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายชยกฤช  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายจิรเดช  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายสิรภพ  เทียนเงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายวชิรพล  วันชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงอรวรรณ  รัชตะกมลชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายณตะวัน  ศาสนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายนราวิชญ์  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายกรินทร์  พาแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กชายพัชรพล  บัวผัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายมหพล  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงศิขรินทร์  สักขะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรวรเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายณฐนน  สีทาสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงเขมรุจิ  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงณัฐนันท์  สนเทียนวัด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายกรไชย  ทองบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงพรสวรรค์  วิริยะกุลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายพนธกร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงนภัสสร  เทินสระเกษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงวิชิราญาณ์  ราษฎรดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1666 นางสาววริศรา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นายวัสสพันธ์  ฐิติวัสส์สุขทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นายบุรินทร์  ลพเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นายธีรภัทร์  สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงศิริพร  ปรักมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุทธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธวิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวมนัดดา  จันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นายสุพศิน  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวธมนวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวชุติกาญจน์  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาววิชญาดา  จันทวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 นายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงรชยา  โทรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายสุวพิชญ์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 นางสาวปทิตตา  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายพลพล  พลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 นายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 นายธีร์รัตน์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายวงศธร  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายปีติ​ภัทร​  เจริญ​สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายศุภวิ​ชญ์​  พุฒกลาง​ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายภูมิอภิรักษ์  เกื้อเผือก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวณัฐธิพร  สารีอาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายสมภพ  ขาวนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายโรเต็ม  ชารอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายคณัสนันทุ์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายศวัส  นามวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายศุภณัฐ  ผึ่งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายจิรเดช  หงสไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายศิวัช  กองเตย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงกานธิดา  อินสุริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงอรปรียา  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงสาริศา  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์  นอนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายธนกร  พายภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายภูชิสะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายราชพฤกษ์  สุริยามาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายคุณากร  มนูสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายยิ่งยศ  คุ้มชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายกิตติพศ  เตชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายรัฐธนนท์  ฐิติพัฒนภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงสุชญา  บะคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายวัศพล  โพคาทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายบัณฑิชา  เทพศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงอินทุสุดา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงอนันตญา  มหารัชตะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายอดิศักดิ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงกุลปริยา  ต่างใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายภูระพี  ฉลองชัยตระศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงศุภัชญา  รอดพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงภารดี  ศรีมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มารี โคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงธัชอร  พรมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญเนาว์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงวรัญญา  บุญศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงเกสร  วิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงนวรัตน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายธรรมสิทธิ์  วงศ์ประทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงปาริตา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงสุพัตรา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงธัชญา  ถิรรุจธนพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงมาดีน่า  ฟารร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายภัทรดนัย  คดขวาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดเที่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายธนทัต  บุญใย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายยศวร  พิกุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายปรเมศ  เป็งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายศิวัช  แก้วเสมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายพีรพัฒน์  เรไรวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายกฤตพรต  ทองยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายนพคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายสิปปกร  โวหารลึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายจักรีพงศ์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงปวริศา  พรมมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงศิริรักษ์  มะโนขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงวิรดา  แสงล้วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงวราภรณ์  กาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงวรัทญา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงณัฐนริทร์  เอกธันยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงนรินทร์ณี  รักมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงเมษา  พะตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายอัครินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายณภัทร  เย็นใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายรัชชาพงษ์  แก้วเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายศุภณัฐ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายปัฐวิกรณ์  สร้อยมุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายชวนากร  จันทะลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักดีวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงอาภัสรา  มณีกันตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงภัคภรณ์  แก้วเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  ทาระธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงอนงค์พรรณ  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงกีรตา  คำปอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงอภิชญา  นาคมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงรินรตา  โสขุมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายกัณตภณ  บูรณะสีม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายภูริภัทร  สถาอุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายรชต  พุทรวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายแอนดริว  เอิร์นลี่ย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายพลกฤตเดเมี่ยน  คอลลินสัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายญาณวุฒิ  พังคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายชวินทร์  หลวงนิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายพชชย  กิจอุดมวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายโอลีเวอร์  แดเนียล นิโคลส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายอนุกูล  อุ้ยมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายพุฒิพงศ์  รักผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายธนากร  แซ่จิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายปรีดิยากรณ์  วิเศษสังหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงกุลปริยา  ตาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงนภัสปพร  มีชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงญาณภัทร  ชะนะมาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองกี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงสุจริต  ชาวด่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงปนัดดา  บุญชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงสิรินลิน  ศรีดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายนนทภพ  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายภูริภัทร  แสวงรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายศิริชัย  ศุภตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายศิริโยธิน  รู้เจน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายศิริภูมิ  เริงวิจิตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายสุกัลย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายผลิตโชค  ประภาตะจิตติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายภูเบศ  ประสมหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายพงษพัฒน์  พรมจีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงปัญจพล  ธัญรัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายธฤษณุ  ธนัชญาเขมธนัช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กันต๊ะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายเกริกชัย  บัวคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  กุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายปัณณวุฒ  ก้อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายธีปนกรณ์  ทองหล่่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงปานชนก  วรรณนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายรอซีนคาน  ปาทาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงกิรติรัตน์  ท้วมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงอารียา  นีแมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงปัสนานันท์  งามเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ภูเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงภาณิชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายปฏิภัทร  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมดวงสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงสิริรัตน์  เพชรอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงวชิรินทรา  บุณโสภิณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงนารีกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงเขมิกา  ธนธิติวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงนันทิชา  ขยันหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงชญานี  ดุรงค์บรรพต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายวีรศักดิ์  สีตุธะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงธรณิศร  บุญยองศิริกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงกรรณิการ์  เชื้อคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงภูรินทร์  วะสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายธนภัทร  ด้วงโป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายนรวิชญ์  มณีนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายณฐนน  กล้ารบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายภูดิท  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายอนิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายปัณณวิชญ์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายขวัญเพชร  เมรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายกีรติศักดิ์  แก้วกรเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายวงศกร  เครือสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายปุณณวิช  ชันดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายภูเบศ  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายติณณภพ  ธีระสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายชัยวัฒน์  จูเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายธีรเดช ยูกิ  ฮาระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกวิสรา  ลุนสำโรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงจารุพิชญา  วงศาลัก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงอริษรา  ม่วงมุกข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงณภัค  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงวรวลัญช์  เสนารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงกวีณา  เหิงคำแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมกามินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงสิริวิมล  สมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงเปมิกา  ภูกองชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงภัทราภา  สุวรรณแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงกฤติกานต์  พุลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงวฤณภัส  บุญยินดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงอัญชิสา  พฤกษะวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงบุญนิสา  ทับคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงอวิกา  ยอดมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายศิวัช  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงปรียาภัทร  สายแขม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงกวินนา  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงกันยกร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายณัฐพัชร์  พลสีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายกุลธวัช  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายภัควัฒน์  ภัครัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายนิปุณ  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงอรัสนันท์  แจ่มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีจอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงนรีรัศม์  อันชู โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงปัญญาพร  แป้นไม้ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กชายปุณยวีร์  เครือกิจกุลหิรัญ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กชายศิริโชค  ศิลาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กชายชัยสวัสดิ์  ยมจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กชายกุศลิน  ดิสโร โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงธัญชนก  พรสันเทียะ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงชญานิน  ปิติเหมินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายเทพศิลา  แก้วแก่นจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กชายกันตพัฒน์  มูลจักร โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กชายภัทรพงษ์  เสวสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กชายศุภกิจ  ทองวิก โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1999 เด็กชายชนิตว์นันท์  แสงเขียว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2000 เด็กชายอานนท์  ศิรินวล โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2001 เด็กชายศรัณภัทร  วงษ์สุธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงธิชานันท์  สมศรี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กชายรัชชัย  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2004 เด็กชายรัชพล  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กชายธณชัย  ภูนัสสูง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายจิรเมธ  สีมาน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2007 เด็กชายสรอรรถ  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงรสิตา  โสประดิษฐ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กชายจิตติพัฒน์  โนจรมา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กชายชนาธิป  ทิศกระโทก โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายอิทธิพัณธ์  จันทนป โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงสุภิศรา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุพรม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงพรธิดา  คุ้มดี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงประภาพร  ตั้งแต่ง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงนัทกานต์  ชัยเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายธีรภัทร์  พันธมาศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายวิศรุต  อ้วยโฮม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายวัชรพงศ์  มั่นศรีเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายจิรสิน  สอนเวช โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วลี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงภัทรวดี  อุปรีที โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลานอก โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กชายนราสินธุ์  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กชายอัมรินทร์  พรมภักดี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายภูมิภัทร  ทิดเคลื่อย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กชายธนิสรณ์  แสงอยู่ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายธนภัทร  เทศอินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงภัททิยา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงปาริศา  เขาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กชายภูมิรพี  บ่อทอง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงพีรดา  ลิตรลา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายสรวิศ  เสนสม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขสีฟัน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กชายวิชิรายุทธ  คลังเขษม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อุดอ่อง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยทร โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายธราธร  ลีลาคูณากร โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  จันทคนธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กชายศักดิ์นฤน  เจนะ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงสุมลธิยา  ธาตุจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายปกรณ์  พรมสี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงชนิสรา  แดนเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงวิภาพร  เห็มมันตา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงนฤมล  เนตรเกตุ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงณัฐฐา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงสุมลทา  พรหมหาญ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงวริยา  พันธุ์ชู โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงดวงกมล  เบิกใจ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงขวัญข้าว  คล้ายแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวอนันตยา  ร่องจิก โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  มั่นโยม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงนันทนา  เพ็งสลุด โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงพลอยกมล  ปั้นโฉม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงสาวิตรี  เณรเจียม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงธนพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงอุมาพร  จิระเดชประไพ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายเซตาเนีย ดาส  ติดชัย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงบุญญรัตน์  กุลศิริ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงสุชัญญา  กมลรัตน์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงกมลฉัตร  คล้ายแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันพอน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันเขียน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงกัญญาภัสส์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงธนพร  กาสร้อย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายกฤช  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มเพชร โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายพงศกร  สายจันทร์ยูน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงพิยดา  อาวรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็งกระโจม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงชิญาดา  ขวัญใจรักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กชายก้องเกียรติ  ทุยคำ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายชนรัตน์  จันทร์เอ้ย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงพิชญานิน  เถาว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมบรรทัด โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำแหง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายพันธิตร  อรรถาวีย์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงกฤติมาปธานิน  เปรมกมล โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงกานติมา  บุญสมปอง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทะชัย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงจิระภิญญา  ขันทองเฮ้า โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายปฏิพัทธ์  วังคีรี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายรณภพ  กรงเงิน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงภัทราภร  กันธุ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงปรียาภร  เมืองไทย โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงอรทัย  ยงเกตุ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงณัฐการ  ก้อนคำ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายตะวัน  โกษาจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายณรงค์กร  โลหะเวช โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันวาน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงพชญาภัค  ทองมา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายคุณานนท์  สุยาอินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ประเสริฐ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายศวัสกรณ์  แดงด้วง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายกิตติพงษ์  มาวงศ์เดือน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพหน้า โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงวรรณพร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงฐิตากานต์  เข็มทิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  คำหอมกุล โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงอภิสรา  สีทำมี โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายชนาธิป  ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายปฎิภาณ  แก้วท้วม โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายณภัทร  สีหัวโทน โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายก้องนรินทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรนาค โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายสุทธิภัทร  อุ่นแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายกษมธรณ์  วงษ์เพ็ญ โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายณฐกร  แสนนา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  กัลยา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายธีรภัทร  แก้วแดง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายจักรกฤษณ์  มาสวังแสง โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงวรัทยา  ทศรักษา โรงเรียนเสรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประ