รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์จร โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวาสนา  ดวงขาว โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีวันกิจ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกัลยณัฐ  นันทะลือชัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายมโนชา  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปิยะวดี  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธนัญชนก  แตงเล็ก โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงออมรัก  เสตสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปูริดา  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วิภูนารา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณัฐภาคย์  มูลอนันต์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนากร  มีขวัญ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายวัฒณชัย  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐณิขา  ตันมี โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุชัญญา  คงแสง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกรนันท์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิรัญญา  พุฒสุข โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนกร  ทิมวอน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิดาภา  เชยนาม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพหลพล  เลอสุวนิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายทรัพย์สิทฐ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณชพล  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธีรวัชร  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภานุวัฒน์  งามตอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายจักรภัทร  อินธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปวริศ  ดียัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภานุรุจ  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภูศรินทร์พร  จีนคำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปองคุณ  จันคณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปุญณกัญจ์  บุญก่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปวริศา  สนใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศกร  วงษ์จันเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวชิรวุธ  นิยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภาคิน  กันยุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกิตติภพ  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรัชยา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวสุวี  มาขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภกิจ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพัชรพล  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปรานปริยา  ใหม่น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธนกร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธนโชติ  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศรุตา  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัชชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภัสกร  แดงโคเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภควดี  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มห้างสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายสกฤษฏ์พงศ์  ผมปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายพีรพล  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายปฎิพล  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายชยพล  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพลิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงลักษมีกาญจน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเอมมิกา  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  วิโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายปภิณวิช  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิชญ์นิภัค  เลาหสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธนทัตณ  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายพิชญุตน์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายคนาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรภัทร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤติเดช  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชลกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณตะวัน  ปะระราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทินภัทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุชาดา  นงพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิษฐา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธรรษธร  ดวงงา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชินดนัยย์  คำผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  ล้นลุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพิชญพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฏฑณิชา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรักษิตา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนนทกร  แก้วบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสรัล  หนูทวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายราไชยศวรรย์  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวัชรากร  เอกไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวาคิน  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเบญญาศิริ์  ผกามาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชิษนุพงษ์  วงศ์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสมิต  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญยาณี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสรนุช  ทาบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวีรภัทร  จันมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนภัทร  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกมลพร  พัชรพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกรวิชญ  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอัจริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชารีฟยา  ชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายคนัมพร  วิปปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัฏฐกร  ตั้งติด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพีีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภกร  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปตฤณกฤต  มาเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายจันทกร  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายทินภัทร  ป้อมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสถาพร  พันชนะ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสือราช โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจิรัชญา  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจิรนันท์  คลี่สุข โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกุลลดา  บางณรงค์ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปิ่นมณี  งามเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอุมลวรรณ  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายไกรภพ  กันทะนะ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภูผา  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนคำหล้า โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายนราวิชญ์  ทองแบบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายกิตติชัย  ภูชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอรรฆพร  ดีมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายพิพัฒน์  คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายวงศธร  บุญใสยัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชลเทพ  ยอดยนสุข โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายทศวรรษ  คำสิงห์นอก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภูครองนา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปภาดา  หนูตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายทินภัทร  คำโสม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายเวชชัยยันต์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงรุ่งนภา  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายเศษฐพล  เกษปา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายทินภัทร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายคุณภัทร  โตเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายคุณานนท์  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานานนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอักษราภัค  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายวัชรพล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายธนกร  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายศศิธร  เหล่านภาพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายชุติพนธ์  หมอเสน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงจีรวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายบุณยกร  ขยันเขตการ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายกฤษณพร  ใบปกทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบไทย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายชโนทัย  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีชา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชวิกา  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงนภัชชา  ศรียังคะบุตร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วชัยศรี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงเปรมฤดี  หลิ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายกิติภูมิ  สิ้นขุนทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายธนดล  ศรีภิรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายปณชัย  สิงห์พา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณิชนันท์  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุนันทา  หมูทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายธนวัฒน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายโสภณัฐ  จับแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงฟ้าใส  คำลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงฐิติมน  แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายวัชรพล  ชอ้อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายศิริพรหม  อ่วมชู โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายอนุชา  ทั่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนภัทรสร  สนที โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายคงศิริ  อ่อนสม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอริษา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายพัชรวิทญ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายวรโชติ  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายณัฐนนท์  สมนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปภัสสรา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายฐิติกร  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายชวัลกฤติ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงนภัสกร  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายพัชรพล  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณิลัดดา  เหล่าทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงศศิวิมล  เจ๊กตี่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงสายน้ำ  เณรทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายชนโรจน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงมินตา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายรุ่งรวิน  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงยุพดี  จันทร์นุช โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกาญจนา  มาวงศ์เดือน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสมิตานันท์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพิสิษฐ์  สนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุพัตรา  บัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชนิกานต์  เผื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนภูมิ  จันทร์ประธาตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกรกมล  สาวก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายศิวกร  ยาสี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพลอยชมภู  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอภิระดา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชนาภา  แซ่เหล้า โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปภัสสร  แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธนากร  วงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนติกานต์  อินทรขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชลธิชา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีภัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชุติพนธ์  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพรธีรา  พรมไหมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายพีราวุฒิ  เรี้ยวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมกลัด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงฐานิกา  พวงบางยาง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายศุภวัฒน์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงช่อเพชร  แสงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายศุภสวัสดิ์  จันลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธราเทพ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรัฐดาวรรณ  มาอยู่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอภิวัฒน์  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศิรดา  หารไกร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวราพร  ม่วงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพรรณารักษ์  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกัญญาภัค  พินิจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิชา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสมัชญา  สุขสอน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายศราวุธ  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเพชรเกษม  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรัตนพงศ์  สรุธจั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสมพล  ทาเรียน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกชกร  มีพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวิภาวดี  หลีฮวด โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศักดินนท์  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายเศกสรรค์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวิภาดา  ดวงบุบผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชนิษรา  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกุลรดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกรรณิกา  สีขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพริมชนก  นันทะพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายยุทธนา  พิมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชญาภรณ์  ยงเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทราพร  ก้อนพล โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐพร  ฝ้ายเยื่อ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุภาภัค  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนิศาชล  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิรัชยา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณิชานันท์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภารดี  จันทรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรมั่น โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนฤมล  คล้ายเทพ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเพ็ญวิภา  รุ้งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกาญแก้ว  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนพเกล้า  ทุมพิลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิริพร  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธณัฐชัย  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวีรภัทร  กงเดิน โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงแพพรรวา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐนรี  สร้อยนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอรนลิน  ตรียันต์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีระศักดิ์  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงชุติมา  เนตระกาศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงธัญพิมล  หวานชอบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนภัสกร  ชมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงวิไลภรณ์  อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงศิริรัญ  ศุภชัยวัฒนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงหิรัญปัญญา  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงศุภิตา  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวารุณี  สงทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสวี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงเกตมณี  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงสุกานดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอรอุษา  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายภานุพงษ์  โปยโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนฤมล  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงครองรัศมี์  ธรรมมะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงธันวา  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงนันทพร  สุขแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนภัสสร  ถ้วยทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพรรณราย  ฉิมสาหร่าย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอรัญญา  กุมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงรินลดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายนิรันด์  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายอินทิราช  วาที โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงสุธิตา  จันทรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายนพดล  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโครต โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายภานุ  สิงหฤทษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายวงศธร  กระตะสิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แดงงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอิงนภา  หล่อพรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายรวิภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายอนุพันธ์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายนพดล  ป้อมแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายทะนงศักดิ์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงจุฑามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธัญสุดา  อิ่มลอย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงธวัลยา  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปรีดา  ปลิกแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวีรกุล  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายอัศนัย  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวีรพล  ทองมาดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายศรัณย์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายจักรพันธ์  มีไร้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กะพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐชัย  เกิดโห้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพงศธร  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายรัชพล  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนวรรธน์  กุลแพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธนกร  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงเปรวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเพชรจรัส  น้อยนึ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมปิติสุขกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจรรยา  พุ่มชัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพรญาณี  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามารถ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวนัสนันท์  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมบวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายศุภกิจ  แก้วนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวิลาสินี  ดาบาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐริกา  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกมลชนก  ทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกฤษฎากร  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายวชิรศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสุริยา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภวัต  แก้วนิลเพชร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิจิตรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงฐิตาพร  หมีแช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสามารถ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนกร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปัณณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายลัทธพล  นาคส่องแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงณัชฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายวีรชัย  ทองปาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจิตติมา  คำตอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำจอน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงชลดา  เขียวขำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแบบ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มารัด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเปมิกา  รักเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองริ้ว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงมาริษา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงมินตรา  วงษ์บุตรดี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกสิวัฒน์  ขวัญนาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อตระกูล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปรวิทย์  สมวงค์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงไอริน  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธนกฤต  คำแล่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงประภาพิมพ์  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนกรณ์  ดำรงค์ไทย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินสีทา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธนกฤต  คำแว่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงขวัญรำไพ  พวงทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนาตาชา  สุขพิสาร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วจิตร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพิมพ์วลัย  คงวัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงมัณฑนา  มณีกุล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงวิชชากร  กันผง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญสายัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายชยกฤช  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายจิรเดช  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายสิรภพ  เทียนเงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
966 นางสาววริศรา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นายวัสสพันธ์  ฐิติวัสส์สุขทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นายบุรินทร์  ลพเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายธีรภัทร์  สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศิริพร  ปรักมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุทธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธวิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวมนัดดา  จันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นายสุพศิน  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวธมนวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวชุติกาญจน์  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นางสาววิชญาดา  จันทวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงรชยา  โทรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายสุวพิชญ์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวปทิตตา  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายพลพล  พลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นายธีร์รัตน์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายวงศธร  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายปีติ​ภัทร​  เจริญ​สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายศุภวิ​ชญ์​  พุฒกลาง​ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายภูมิอภิรักษ์  เกื้อเผือก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นางสาวณัฐธิพร  สารีอาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายธนภัทร  ด้วงโป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายนรวิชญ์  มณีนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณฐนน  กล้ารบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภูดิท  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอนิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปัณณวิชญ์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายขวัญเพชร  เมรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายกีรติศักดิ์  แก้วกรเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวงศกร  เครือสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปุณณวิช  ชันดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายภูเบศ  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายติณณภพ  ธีระสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายชัยวัฒน์  จูเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธีรเดช ยูกิ  ฮาระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกวิสรา  ลุนสำโรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจารุพิชญา  วงศาลัก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอริษรา  ม่วงมุกข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม