รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรกร  เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพีรญา  ลุ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกอร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมนัสดา  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวรพล  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวิทวัส  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงออมสิน  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายสุธีกานต์  แสวงเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุภัชชา  พุฒสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนันทวัฒน์  เเสงสุริฉาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐปนนท์  นาเวชวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายจารุวิทย์  ธนผลผดุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัทธนกฤต  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัฐรัชต์  ตั้งสวัสดิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิรัชญา  วัตรสติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนันทภัค  ตั้งสวัสดิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศรีสัจจา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์เลขา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจิตตานันท์  มหาเจริญสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายดรัณภพ  นนท์ภัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณธิดา  ปิยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภัทรพล  ผ่องภักต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายมนุเชษฐ์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤตเมธ  รื่นเริง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกำชัย  กำไลแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีร์ทวัช  แก้วน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรสิทธิ์  บุญรอด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภาณุรุจ  ครึกครื้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูปกรณ์  ใสแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศ์วาลย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวรกร  ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิรณา  ปิ่นคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายชยพล  เจริญสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรวิชญ์  น้อยจำรัส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายสรกฤช  ดวงสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพัทธดนย์  สุวลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงทิพรดา  ม่วงทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กวีกิจวิศิษฏ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มเปรมใจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัชรนันท์  พรมมาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญาภัคร  สมิทธิวิโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรวิธิดา  อ่วมเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัทรดา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงลักษิกา  ดิดสุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวนิดา  ขลิบสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงลภัสสินี  ทิมจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุกุลยา  เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวรณัชชา  ดลลชานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวิชญาพร  เอกวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศิศิรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุธีกานต์  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงญาณิศา  จิรันดร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายชัยภัทร  ทองสมนึก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธิปก  รองพินิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายนิติธร  ปรีดิศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายบัณฑิต  พุ่มไสว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายศุภกฤต  อมริต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิภูมิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายอัทธยา  แตงยิ้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อมรัมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชชาภา  พลายแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงลลดา  วรเดชทวีสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงลักษมน  บุญคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศลิษา  ประกอบพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสลัลรัตน์  เพิ่มทองมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุภัชชา  นามมั่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมีมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนวกร  ประภาสะโนบล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์พรหม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนภัทร  เรืองจิรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวรภัทร  สุดคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนกฤต  จันทนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพิสิษฐ์  ประสาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนพัฒน์  มุ่งดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศศิชา  เนียมสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนวพร  ประภาสะโนบล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไหมละออง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงทอฝัน  วัฒโน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  น้อยแท้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนพวรรณ  สุขโข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายกรวีร์  จารีย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายชัยพัฒน์  มีวาสนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายชัยวุฒิ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายณฐภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายนนท์  สินเดิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายชยพล  ชัยยะบุญธนิตย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญจปภัสส์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธีรนาฏ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุธีกานต์  สินเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงโภคินีณัช  นิลงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐนันท์  เล็กประชา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายวรินทร  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอนันตญา  พรมแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอิทธิญากรณ์  พุ่มลำดวน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงลภัสรดา  จงอยู่สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปุณฑริกา  จันทรวิเชียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงหทัยกานต์  พัชรวิโรจน์สกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอวัฒนาวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายเดชินท์  พงษ์เถื่อน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวรัญญู  พุ่มศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสิรภพ  อ่วมเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสรนันท์  วัฒณะกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายโชติพัฒน์  สุดประเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพรธีรา  คำเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายณัฐดนัย  จำปาทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชนัญชิดา  กลัดปิ่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพีรยา  อุดมลักษณานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธิติวุฒิ  แสงดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปกป้อง  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปุณยวิชญ์  แพนพา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสายกลาง  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิปปกร  มีเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุภโชค  ทรัพย์บัว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายหิรัญกฤษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภาสกร  อยู่ชมบุญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนภัสกร  อวยศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรัชญาณิช  ทองดวง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธีรวัฒน์  ราชวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงตุลาวี  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกุลปริยา  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงทัชชภร  นิลเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิพกัญญา  ศรีถม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปิย์วรา  เล็กพิทยา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเพียง  ประเสิรฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทราพร  ปานเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภิญญดา  แย้มปลื้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเพ็ชรไพริน  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรมิดา  สายทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวัลย์วลี  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิรสิตา  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกร  กราดกลิ่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปริญ  เหล็กแท้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพีรภาคย์  ป้องกัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภรัณยู  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายบุริศร์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวรพล  ยิ้มศรวล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปวริศา  ปรีชากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธิติพงศ์  หนูกลัด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอภิวัฒน์  ์พรายมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายญาณเดช  เกษแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุถกร  ม้วนสุธา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงคณิศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปทิตญา  โพธิ์คำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพรหมพิริยะ  จุ้ยสำราญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวิศวัช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพัชรมัย  ไหมสีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุนิดา  สนับแน่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิตตานันท์  เปี่ยมลาภ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอาทิติยา  ฉิมเฉย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปาณิสรา  มะมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญฐณณัฐ  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตต์การุณย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาณิสรา  วันไกล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปารณีย์  อยู่พรหมชาติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวัชรากร  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายรพีภัทร  เพชรประดับ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเนติวิศน์  ภู่พันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพชร  อยู่สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอัญชิสา  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชชานันท์  อินทร์ปรุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจิรพนธ์  พงษ์เกตุกรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชวพัฒน์  พรรณรายน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทีฆทัศน์  โมรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายฐานิต  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงแพรววนิด  พ่วงลิบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชนิตา  แท่นนิล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจตุรวิทย์  งามไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทรภร  ทองขาว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอณัญญา  บุญมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนาภา  นิมสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญฐณา  ปัณพรฐิรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายบุญยวัฒน์  ครื้นจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวรา  แสนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจักรพงศ์  ปราบณรงค์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนปพน  ชุ่มกมล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อร่ามศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พวงกระสันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคมชาญ  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณกร  ปริยวิชญภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญ์นรี  แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกนกภรณ์  ประสาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนกฤต  ยี่สาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนวรรธน์  คำวงค์ษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปัณณ์  เฟื่องนภากิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภาสกร  กรกุม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสุวพัชร์  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธันดล  รัตนเสถียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  ศิริกุลณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจิตสุภา  เกตุใหญ่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกิตติ์รวี  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  บัวสด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชณิชา  สุขอนันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชมนาด  เพชรชมภูพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชาภัทร์  เบญจมานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัญญาพร  ทะลือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปิยาภัสร์  เพชรมุณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูนสวน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอันน์นา  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธนพร  พึ่งแพง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพศวีร์  มหารัศมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนิษฐา  เจียรพสุอนันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรภัทร์  ปิ่นทัศน์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายณภัทร  รุ่งอภิญญา โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  น้ำใจเย็นฉ่ำ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปิยาอร  รุ่งเจริญ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายมกรกิตติ  รัตนสิงห์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวคลี่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายพาทิศ  น้อยสอาด โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายกรวิชญ์  อินแป้น โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายชลันธร  วรรณะ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายไกรสิงห์  ไทรงาม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงลภัสรดา  อารยาภิชาติ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายไตรภพ  บุญธรรม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภกฤต  ปรัตถจริยา โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพอเพียง  พนัสนาชี โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนภูมิ  ดีเด่น โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีกาญจน์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชญานน  อิ่มคล้าย โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภิชญา  พานเนตร โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐภัทร  ลาภสถานกุล โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม