รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุณเรศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิภรณ์  สื่อสาร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ลอย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอชิรญา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอนัญญา  มั่งแพร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุขกมล  แก้วสง่า โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วละมูล โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เปรียง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุษยมาศ  นาคขอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชุติมา  กันศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสาวิทตรี  คำจันทา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสรภัส  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญานิกา  ทองพลับ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมณีภรณ์  ปิงเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจันทมณี  โสขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิมลมณี  ชัยลินลา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อินทรปรางค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปณิตา  อ่อนดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุนิษา  ทองเหลือ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุรภา  ถิ่นซื่อตรง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายพิพรรธ์  ขวัญชู โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์สินี  บัวริคาน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปานมี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุพนิตา  ปรางค์ทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวริทยา  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาณิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกรกมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงไอรดา  พูลนุช โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรอุมา  บัวมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเจนณรงค์  จู๊ดศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอณุวัฒน์  จันทร์ดี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายสิทธิราช  วิจิตรพงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐธภูมิ  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองอยู่ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกรรณีการ์  รุ่งบาง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญทิพย์  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรารักษ์  รอดเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นวงษ์เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัลญา  สุขไธสง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ทองพูน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรัสรินทร์  ตุลากัน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสิริยา  เสือเกิด โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายตรีรัตน์  พูลประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายทวีศักดิ์  ผุยลา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติพงค์  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงยุวดี  น้อยนึ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพรนภา  แย้มทัศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปองวุฒิภัทร  คงวิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนภัทร  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายนวัช  เม่นหมอก โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงหนองบัว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพนิดา  วุฒิมานันท์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามศิริ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมณีนุช  สิงหาส์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเปมิกา  มีอุดร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนิตยา  แตงอ่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพัชรพล  ไชบพงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิจติพงษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายตนุภัทร  จ๋อยทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูวดล  คุ้มสอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปริยากร  เครือคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิเรียม  ทิทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกัลยาณี  จำรูญ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญพิมล  นาคคงคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนัทชา  บัวทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภาคภูมิ  พรมสว่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายศุภโชค  ทรัพย์ประสม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายมนัสชัย  คำเขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายระพีพัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวรโชติ  แพ่งมิ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายศักดิเดช  แสงยศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกันต์กมล  ชูมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมผา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงศุภากร  ขันแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงรัตนา  เจริญใจ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชนาธิป  ดอนทราย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ยิ้มแตง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเอกณัฐ  วิจิตร์พงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสุทธิพร  สุดาสุด โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชลธิชา  พระโฉม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภัตจิรา  อ่อนดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสินีนาฎ  เนียมมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวปพัชฌา  เนียมสวรรค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพรรษา  สนธิงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภาวินี  ด้วงมั่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายสหรัฐ  ทองมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนโชติ  หนูสุก โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุพัตรา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนภรณ์  ไผ่เรือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายอดิเทพ  แบนคล้าย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวนิภาพร  จันทร์เขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวพลอยไพลิน  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปิยพงษ์  พุ่มมี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายเสฎฐวุฒิ  รอดปลี้ม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชญานุตร์  บุญคง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายอัครชัย  ตันสิริล้ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวทิติภา  ผ่องนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอรัญญา  เคนแคน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปัญญดา  ยิ้มดี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวจันทิมา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวศิริวรรณ  โกลาหะฬะ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทร์มี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปารเมศ  หมื่นงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพัสกร  ปานพรม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัชวาลย์  วงค์อินพ่อ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฏฐภัทร  สีกล่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปลายฝน  อินทร์นา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภู่รุ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนาดา  บุญเทียน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สีทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงประภัสสร  เรียนหมี โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสิตานัน  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วิจารณ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมชื่น โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายทวีวิทย์  เนียมครุฑ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงคุณัญญา  เหลือผล โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพรพรรณพิษา  จันทร์คง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิชยาดา  รักแก้ว โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธันยพร  ดีแจ้ง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิวิมล  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนารีรัตน์  อะเวลา โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิริมงคล  จันทร์คนึง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสุรชาติ  สระทองขม โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภาณุพงศ์  อินเชิดฉาย โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสตูล  สุริยวงค์ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพิพัฒน์  จันณรงสอน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรชตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพรจรัส  พวงเงิน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมเสน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีทะบก โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสมฤดี  สีจ้อย โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิประภา  ฟางเฟือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจรูญวิทย์  แสงพารา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวริศรา  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยี่วังตะกู โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐนันท์  สามงามเหล็ก โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเมธาวิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจันทรา  คูสว่าง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกร  นันชะดา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพญา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายเฉลิมพร  บัวเงิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธนศักดิ์  ทับเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายณฐภัค  วัชนุชา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายภูริช  สุดนุช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงหเดช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนฤมล  ภูกองชนะ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวรปรัชญธ์  มาเที่ยง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชฎาพร  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีบุญวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนันทิญา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทองสุก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิรญาน์  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปัญญา  มีสา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชัญญาณัสม์  รุ้งทองทวีชัย โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวรสรณ์  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสรณ์สิริ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรรณวนัช  เล็กมี โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภกร  ทัพวัฒนะ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นทับ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดจันทร์หอม โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเมธี  เชียงไตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐิติวรดา  วาสนา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอารยา  งามล้วน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอำพา  กันตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพัชญุ์ศิตา  คณาธำรงค์พัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายชูวิทย์  ปูจิปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายธงชัย  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายรัฐฑกร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายวีรพงศ์  กรมโนนไทย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายปฏิภาณ  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวจินตนา  ยาจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวชนกาญจน์  เผือดนอก โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวนฤมล  สีลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวภัทรสุดา  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวเยาวลักษณ์  มั่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวศกุลตลา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกนกพร  ขุมขำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวนิภาภัทร  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวญาวิภา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วถม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนารีย์  คำยวง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  พานทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนิชาภัทร  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเปรมมิกา  ม่วงรัก โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมีนาพร  สมแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลักษณพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวราภร  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอัจฉราพัทธ  อินถา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐนันท์  เรียะประโคน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนัช  เชียงคำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภัทรภูมิ  พรมมารี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวงศธร  อุบปัญญาคำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนิภรณ์  อ่อนพรม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนัทพร  คุ้มเนตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัชชริตา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญติด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุจินดา  แย้มแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบุณยานุช  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปิยะพาขวัญ  ตาฉิมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจิระเดช  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายฐิติภัทร์  สุวรรณแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเทวารัณย์  มาดงทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนชิต  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศิวกร  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนาวุฒิ  พรมเสน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนกฤต  มีสอน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเกตน์สิรี  คล้ายหล่อ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชุติมา  สาสีดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์ประไพร  เทพราชา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภัชชรา  ลาสม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัทรวดี  จันฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเยาวพา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอภิรดี  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนฤมล  เสวาภัย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเบญญากร  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอนันตญา  เสนานุช โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวริษฐา  พรรณา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพาณุพงษ์  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายกรวิชญ์  อู่แสนขันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐชพร  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพัฒนศิลป์  คชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายทิณวงค์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายวีระชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายพสิษฐ์  ปีตะเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธนโชติ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายโพธิกร  แรงคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายชวิน  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายนราธิป  จันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายพินิต  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมาพัด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายนนทกร  จูจ้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอุดมรัตน์  มุสิกอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจิรภัทร  สุภางค์รัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธีรษา  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอภัสสร  นิลาวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนาดุล  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธีรภัทร  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพุฒิพงศ์  กัลยาเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธาวิน  สีสว่างโชค โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอมินทรา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรางคณา  แสงศรี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนากร  อรุณธนวินิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงญาณิดา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเจษฏากรณ์  สีแสงเพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธงธวัช  เลี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชลดา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจันทกานต์  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุธิวัส  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุเมธ  การคิด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนัทธี  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอรุณี  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพศวัต  พิมพ์ปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกฤต  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนนันฐ์  มั่งมี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพชรพล  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายนิติพงศ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัชลิน  สว่างธนะกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสิริภัทรา  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศิรวิทย์  ทอนแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนกฤต  ตาดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชัยอนันต์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกรนุช  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธีรเทพ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณชพล  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเนตรนภา  ภิรายนต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสรยุทธ  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายมังกร  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพัชรพล  สุขยอด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอนุชา  มาตี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรัฐพล  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายรัตนาวุธ  ขุมขำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวีรชัย  บัวเหม็น โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายอาทิตย์  แคเขียว โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธนิสร  วงษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายชัยณรงค์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพลาธิป  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนิศามณี  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลยงค์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกีรติกา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงภัทธีมา  ลิปุก โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชนิสรา  โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุทธลักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
472 นางสาวสุพรรณษา  บัวยิ้ม โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวยุพารัตน์  จันทะราช โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายธีรภัทร  มาซิว โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวสุรีย์พร  ช่างเรือน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวณัฏฐณิชา  พากัณหา โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววิชญาดา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายอัครวินท์  มะลิวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายณัฐชัย  ป้องน้ำไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายคมกฤษณ์  กลมไธสง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายชนะชัย  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนัฐภูมิ  คำพุกกะ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำเสน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวันชนะ  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงจีระประภา  เขียวรี โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณิชา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปฏิมาพร  เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศิราณี  เบ้าทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกรวัลลิ์  กฤษณะคุปต์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายชาชี  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงจีรพร  ปันดิ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัญชญาพร  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงยุภาวดี  นามวิเศษ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงอรณิชา  เรืองวิชัย โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอัญชัน  ขันดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอนิชา  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงสายธาร  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจามิกร  กาวี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายกิตติกวิน  สุขสุดา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนาคิม  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกิตติพงศ์  นาคคงคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสุทธวีร์  มาบุญลือ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายศิวะ  ประกอบบุญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเนตรชนก  กุนเสน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปริญากรณ์  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอรอุมา  เตจ๊ะปุ๊ด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนชัย  บุญสอาด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวีรพงศ์  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายกฤษฎา  กันสี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวิวัฒน์  ทิใจ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายธีรพงษ์  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวนฤมล  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงรังสิมา  กองจา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนิรมล  บับภา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองมอญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายคุณากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกฤษณ์ธร  เพชรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสราวุธ  ผาลา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายรพีภัทร  พิงไทยสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงภาวินี  สระทองสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงวราลี  วงค์นก โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงนริศรา  ทะตัน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกรพินธุ์  ซ่อมแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกฤษฎี  ศิลากลาง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำมา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอนุชา  สุวรรณ์ดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายโยชูวา  บัดติยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปาริตา  ไปนา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกัญญาพร  อุดเรือน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุจิณณา  สุมงคล โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญามาศ  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปรีชา  นาสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวเมือง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายเจษฎา  สมอคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายฐิติโชติ  สุขสุดา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนำชัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายบัณฑิต  สระทองสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปราเมส  เลาสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายจิรายุ  สายนำพามีลาภ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเทียนชัย  อินงาม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐภัทร  เทียนบูชา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพัชรพล  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภาคภูมิ  ไกรโสภา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธีภพ  อรอ่อน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอังคณา  สาลี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชราภา  พันทวี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจิณณพัต  นุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเมธาพร  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอริสา  จันจุติ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนูรอิซ่าห์ อูมมาอิร่า  บินยังยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรีน่า  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุชาดา  คงเทพ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธีรพงศ์  เครือขวัญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวรดา  ดีป้อง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอนุจรี  ทรงเจริญวงค์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฐทิกมล  ชมมี โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงศุภานิช  บุญอาจ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์สิงห์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายธนวินท์  แซ่สง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายณัฐยศ  ขุนจารย์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายชนวีร์  พุกอูด โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพาณิภัค  ฟองใหญ่ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอรัญญา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอภิชญา  นาเจริญ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนคำ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สาริกิจ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเบญญาภา  อักษร โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสรัญลักษณ์  แก้ววงหิว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุภาพร  อินบ้านยาง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนพเก้า  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  คำนอก โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงวารุณี  คงหนองลาน โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงลดาพร  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอภิสรา  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพิชญธิดา  กางพรม โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายเมธิชัย  บุญภักดี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายพิริยากร  สุขทุ่นฟุย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายกันต์ธีร์  ชูเขียว โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายณัฐวฒิ  ต่ำทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายธนวัฒน์  พรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายวัชรากร  พ่วงมี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายสรสิช  ดาด้วง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงภาวิตา  สีอูด โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนคำมา โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอาภารดี  เงาศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอารดา  บุญเครือพวง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายปิยาวัฒน์  พิศวงค์ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายประวัณวิทย์  มูลพรมสอน โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายชูชาติ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายกวินทร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  สุขโอ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกรกนก  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงชลธิชา  บุญแนบ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายธนวรรธน์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปารวี  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านนาหนอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวกมลวรรณ  สีแสง โรงเรียนบ้านนาหนอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกฤษฎา  สิงขร โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายจิรพงศ์  จำนงค์ศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายนพพล  จันทร์ช่วง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายภัทรพล  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกันนิกา  ธูปทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกรรณิกา  กันยาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงจิตรดา  ทองดี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชเสนา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัฐตญา  แสนลาด โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนลิน  ทองหึง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศตพร  สีแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสิริลักษ์  แก้วกุดเลาะ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอารักษ์ขณา  เอี่ยมโอษ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสืออย่าง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพรรณิดา  เกษาแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายกฤตภาส  ทับสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายธนาวัฒน์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงธดากรณ์  พิมเสน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายชัยชนะ  ศรีทา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายชัยยนันท์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทพ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์เมธาฤิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายณัฐพงษ์  น่วมเฟื่อง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงประภัสสร  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพรัชพร  ชะออม โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงอรกัญญา  สีบุญ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอาริยา  มั่นคง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายบูรพา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภัทรพล  ระโส โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกานต์มณี  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายกฤษฎา  จันคีรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวสุชญา  รังษีรัมย์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ปาน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปัณฑิตา  มั่งอ่อน โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายคมสันต์  สอนเจริญ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายพีระพงษ์  สารีเกิด โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงลลิตา  ทองทา โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอรพรรณ  ไพรวงค์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัฐวิภา  พุ่มเผย โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชลนิภา  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายจรณินทร์  ดรศรีโยเพชร โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายชนชน  แจ่มพวง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายนนทกร  แก้วพงษ์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปรัชญากูล  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอภินันท์  อินทร์โฉม โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุ่งชมกลาง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บัวทอง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศุพัชรินทร์  บัวทั่ง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายก้องภพ  บัลลังก์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีระพัฒน์  กันละเรศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายนนทชัย  สร้อยสนตน โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายบวรลักษณ์  บัวทั่ง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายทศพล  อำคา โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสิรภัทร  รัตนโค้น โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณัฏฐพล  ท้วมพันพงษ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอภิวัฒน์  กันคำ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสิราพร  ทองโอย โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม