รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุณเรศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิภรณ์  สื่อสาร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ลอย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอชิรญา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอนัญญา  มั่งแพร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุขกมล  แก้วสง่า โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วละมูล โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เปรียง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุษยมาศ  นาคขอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชุติมา  กันศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสาวิทตรี  คำจันทา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสรภัส  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญานิกา  ทองพลับ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมณีภรณ์  ปิงเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเจนณรงค์  จู๊ดศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายอณุวัฒน์  จันทร์ดี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสิทธิราช  วิจิตรพงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐธภูมิ  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองอยู่ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกรรณีการ์  รุ่งบาง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธัญทิพย์  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวรารักษ์  รอดเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นวงษ์เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัลญา  สุขไธสง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ทองพูน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงรัสรินทร์  ตุลากัน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสิริยา  เสือเกิด โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายตรีรัตน์  พูลประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายทวีศักดิ์  ผุยลา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติพงค์  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงยุวดี  น้อยนึ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพรนภา  แย้มทัศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปองวุฒิภัทร  คงวิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนภัทร  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนวัช  เม่นหมอก โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงหนองบัว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพนิดา  วุฒิมานันท์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามศิริ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมณีนุช  สิงหาส์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเปมิกา  มีอุดร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนิตยา  แตงอ่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพัชรพล  ไชบพงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกิจติพงษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายตนุภัทร  จ๋อยทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายภูวดล  คุ้มสอน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปริยากร  เครือคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสิเรียม  ทิทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกัลยาณี  จำรูญ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธัญพิมล  นาคคงคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนัทชา  บัวทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภาคภูมิ  พรมสว่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายศุภโชค  ทรัพย์ประสม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายมนัสชัย  คำเขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายระพีพัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวรโชติ  แพ่งมิ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศักดิเดช  แสงยศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกันต์กมล  ชูมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมผา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศุภากร  ขันแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงรัตนา  เจริญใจ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนาธิป  ดอนทราย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ยิ้มแตง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเอกณัฐ  วิจิตร์พงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุทธิพร  สุดาสุด โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชลธิชา  พระโฉม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงภัตจิรา  อ่อนดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสินีนาฎ  เนียมมา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวปพัชฌา  เนียมสวรรค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสุพรรษา  สนธิงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภาวินี  ด้วงมั่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายสหรัฐ  ทองมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนโชติ  หนูสุก โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุพัตรา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนภรณ์  ไผ่เรือง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายอดิเทพ  แบนคล้าย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวนิภาพร  จันทร์เขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพลอยไพลิน  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปิยพงษ์  พุ่มมี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายเสฎฐวุฒิ  รอดปลี้ม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชญานุตร์  บุญคง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอัครชัย  ตันสิริล้ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวทิติภา  ผ่องนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอรัญญา  เคนแคน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปัญญดา  ยิ้มดี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวจันทิมา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวศิริวรรณ  โกลาหะฬะ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทร์มี โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพัสกร  ปานพรม โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชัชวาลย์  วงค์อินพ่อ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฏฐภัทร  สีกล่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปลายฝน  อินทร์นา โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภู่รุ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนาดา  บุญเทียน โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สีทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงประภัสสร  เรียนหมี โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสิตานัน  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วิจารณ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมชื่น โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายทวีวิทย์  เนียมครุฑ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงคุณัญญา  เหลือผล โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพรพรรณพิษา  จันทร์คง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิชยาดา  รักแก้ว โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธันยพร  ดีแจ้ง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศศิวิมล  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนารีรัตน์  อะเวลา โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสิริมงคล  จันทร์คนึง โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสุรชาติ  สระทองขม โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภาณุพงศ์  อินเชิดฉาย โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสตูล  สุริยวงค์ โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพิพัฒน์  จันณรงสอน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรชตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรจรัส  พวงเงิน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมเสน โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีทะบก โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสมฤดี  สีจ้อย โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศศิประภา  ฟางเฟือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจรูญวิทย์  แสงพารา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวริศรา  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยี่วังตะกู โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐนันท์  สามงามเหล็ก โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเมธาวิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจันทรา  คูสว่าง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายธนกร  นันชะดา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพญา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเฉลิมพร  บัวเงิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธนศักดิ์  ทับเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายณฐภัค  วัชนุชา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภูริช  สุดนุช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงหเดช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนฤมล  ภูกองชนะ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายวรปรัชญธ์  มาเที่ยง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชฎาพร  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีบุญวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันทิญา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทองสุก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิรญาน์  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปัญญา  มีสา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชัญญาณัสม์  รุ้งทองทวีชัย โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวรสรณ์  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสรณ์สิริ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรรณวนัช  เล็กมี โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศุภกร  ทัพวัฒนะ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นทับ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดจันทร์หอม โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพาณุพงษ์  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายกรวิชญ์  อู่แสนขันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐชพร  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายพัฒนศิลป์  คชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายทิณวงค์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายวีระชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพสิษฐ์  ปีตะเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนโชติ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายโพธิกร  แรงคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายชวิน  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายนราธิป  จันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพินิต  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมาพัด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายนนทกร  จูจ้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอุดมรัตน์  มุสิกอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรภัทร  สุภางค์รัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธีรษา  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภัสสร  นิลาวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนาดุล  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรภัทร  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพุฒิพงศ์  กัลยาเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธาวิน  สีสว่างโชค โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอมินทรา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรางคณา  แสงศรี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนากร  อรุณธนวินิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงญาณิดา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเจษฏากรณ์  สีแสงเพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธงธวัช  เลี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชลดา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจันทกานต์  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุธิวัส  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุเมธ  การคิด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนัทธี  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอรุณี  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพศวัต  พิมพ์ปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนกฤต  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนนันฐ์  มั่งมี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพชรพล  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนิติพงศ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพัชลิน  สว่างธนะกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิริภัทรา  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศิรวิทย์  ทอนแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนกฤต  ตาดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชัยอนันต์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกรนุช  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรเทพ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณชพล  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเนตรนภา  ภิรายนต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสรยุทธ  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายมังกร  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพัชรพล  สุขยอด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอนุชา  มาตี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวีรชัย  บัวเหม็น โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายอาทิตย์  แคเขียว โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายธนิสร  วงษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายชัยณรงค์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายพลาธิป  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนิศามณี  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลยงค์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกีรติกา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงภัทธีมา  ลิปุก โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชนิสรา  โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุทธลักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
371 นางสาวสุพรรณษา  บัวยิ้ม โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวยุพารัตน์  จันทะราช โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายธีรภัทร  มาซิว โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวสุรีย์พร  ช่างเรือน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวณัฏฐณิชา  พากัณหา โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาววิชญาดา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายอัครวินท์  มะลิวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายณัฐชัย  ป้องน้ำไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายคมกฤษณ์  กลมไธสง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชนะชัย  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายนัฐภูมิ  คำพุกกะ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำเสน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวันชนะ  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจีระประภา  เขียวรี โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณิชา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปฏิมาพร  เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศิราณี  เบ้าทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกรวัลลิ์  กฤษณะคุปต์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอนุจรี  ทรงเจริญวงค์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงณัฐทิกมล  ชมมี โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศุภานิช  บุญอาจ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์สิงห์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธนวินท์  แซ่สง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนพเก้า  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  คำนอก โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวารุณี  คงหนองลาน โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงลดาพร  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอภิสรา  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพิชญธิดา  กางพรม โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายเมธิชัย  บุญภักดี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายพิริยากร  สุขทุ่นฟุย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายกันต์ธีร์  ชูเขียว โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐวฒิ  ต่ำทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายธนวัฒน์  พรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายวัชรากร  พ่วงมี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายสรสิช  ดาด้วง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงภาวิตา  สีอูด โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนคำมา โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอาภารดี  เงาศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอารดา  บุญเครือพวง โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายปิยาวัฒน์  พิศวงค์ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายประวัณวิทย์  มูลพรมสอน โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายชูชาติ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายกวินทร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  สุขโอ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกรกนก  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชลธิชา  บุญแนบ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายธนวรรธน์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤษฎา  สิงขร โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายจิรพงศ์  จำนงค์ศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายนพพล  จันทร์ช่วง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายภัทรพล  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกันนิกา  ธูปทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกรรณิกา  กันยาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจิตรดา  ทองดี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชเสนา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐตญา  แสนลาด โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนลิน  ทองหึง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงศตพร  สีแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสิริลักษ์  แก้วกุดเลาะ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงอารักษ์ขณา  เอี่ยมโอษ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสืออย่าง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพรรณิดา  เกษาแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายกฤตภาส  ทับสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธนาวัฒน์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธดากรณ์  พิมเสน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายชัยชนะ  ศรีทา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายชัยยนันท์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทพ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์เมธาฤิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐพงษ์  น่วมเฟื่อง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงประภัสสร  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพรัชพร  ชะออม โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอรกัญญา  สีบุญ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอาริยา  มั่นคง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายบูรพา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภัทรพล  ระโส โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกานต์มณี  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายกฤษฎา  จันคีรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวสุชญา  รังษีรัมย์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ปาน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปัณฑิตา  มั่งอ่อน โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทศพล  อำคา โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสิรภัทร  รัตนโค้น โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฏฐพล  ท้วมพันพงษ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอภิวัฒน์  กันคำ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสิราพร  ทองโอย โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม