รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมผกา  ปลาสร้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิราวัชร  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณภัทร  ตระกูลทิพย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกัมพล  สุขโข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนัทธพงศ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวสุวัฒน์  โชคทวีวรพงศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจลากร  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปรชญา  นาคอัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤษณกรณ์  มาชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธิปพล  บุญธรรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤษณพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพัสกร  บุญผ่อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยิ้มเกิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปรมะ  ธัญมลโชควนิช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภิควัฒน์  บำรุงขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสรวิชญ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศุภณัฐ  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายโภควินท์  ลำตาล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภุมวารินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชาลินี  กองปราบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสิริวิมล  แสงปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เหรียญวงศกร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชยากร  บางดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปานตา  พรมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จักร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรัตติยา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนีนนารา  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิภวาณี  คำผาย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรณัน  พลรบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษฎา  รสดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภาณุวัชร  ลอองศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทะโสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายสรณัฐ  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายอชิตพล  เจตนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชนกานต์  เพ็ชมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวัชระ  จันคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวีรโชติ  วิมุติบุตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนิษฐา  เอี่ยมใย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงดาราวัลย์  ศรีดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกชพรรณ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศิริจรรยา  พิภพพลพจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิตรทิวา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภาดาณุช  สมยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายคณิศร  คำจัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสหรัฐ  แก้วนาทม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงประกายดาว  ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายสิริวุฒิ  โกศล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงรจนกร  คำฟู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจันทกานต์  ฮวบเจริญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชานนท์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐณิชา  บางเบิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอิทธิยา  รอบไธสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุชาวดี  อ๊อดหมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝ้ายอ้าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชาเนส  คงสมพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายฤทธิชัย  ราชานนท์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอนันตชัย  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนวัฒน์  ภูทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพีรพัฒน์  ดงดอนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงสงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรวีร์  มาชาป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายคริส  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกัณตภณ  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิษณุ  ผองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพงศภัค  คำแสนเดช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรัฐพล  คำไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอัครพนธ์  ลิสสีมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิราวัฒณ์  ปัตถา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนรีกานต์  จันแดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงญาณิศา  ศรสันต์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชากร  สุขสิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึงญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวริศรา  บุญตา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพธรธร  สอนมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเขาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเชษฐ์ตะวัน  คุ้มขัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทราภา  พันธากุล โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงหลักษณ์ โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศิริพร  พระอุ้ย โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพิพรรธ  ปุยเสาธง โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกันตพร  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกมลพร  มาลาศรี โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธิติภรณ์  สัตยขจร โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม