รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธนวัฒน์  ภูทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพีรพัฒน์  ดงดอนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงสงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกรวีร์  มาชาป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริพร  พระอุ้ย โรงเรียนบ้านวังสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม