รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุวนันท์  ไพรศรี โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุธาดา  จักสาน โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ป.5 คณิตประถม
3 นางสาวสุธิดา  บุญคำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัลยกร  ธูปหอม โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธาวิน  งามขำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่นบัว โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สากลม โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงพัชราพร  พรมบึงลำ โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญเนตร  อาจดี โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายภัทรพล  กิติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพระพิจิตร  มีสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอุรชา  โกจิราพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภัทรพล  ทับพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวุฒิ  อริยะวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายฑีฒวัฒน์  มุณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภณัฐฒพัฒน์  กรมเวช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชนกานต์  ศรีชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐ์  กลิ่นรอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอัยเสริม  อินทร์ตลาดชุม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุธิมนต์  นิลอนันต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนภัสประภา  หลวงละ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญญพร  คงแสงทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์อารินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วเข็ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงประภาดา  อินทร์มะตูม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิชญากานต์  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุณยกร  ศิริขวัญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายติณณ์ธนา  อินทิรารัศมิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรรณธิดา  ผลสำโรง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกฤตพจน์  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรัญญา  เอิื้อนยศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญชนก  สีม่วง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเมธาวี  พ่วงท่าโก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายญาณภัทร  ทองทวี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนารถ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุณยเฉจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัทมพร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณฑ์วรัตม์  เรืองมี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสำราญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกวิน  นมเนย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศรัญภร  พัดพรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนพร  ดอนชาไพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนาภรณ์  พุ่มกล่อม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศลิษา  ชำนาญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั๋นแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กลั่นคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัลยกร  นิรันดร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวรวิทย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนาดล  โตเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนวินท์  มานะคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพุฒินาท  น้อยด้วง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายลัทธพล  เลิกนอก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุพร  คำลือ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายทิวัตถ์  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  รักษาล้ำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศิลาพัชร  เทียนหลง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปิยธิดา  เทศกาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรวรา  สุขวัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายเพ็ญพิชชา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุ่มไม้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชีวาพร  เผือกเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญมาทัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภูวสิษฏ์  ตั้งวงศ์ธเนศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอาธัญญา  พรมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุวรรณภพ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนภรณ์  หงส์ประดับดาว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงโฆษตา  กอนโพด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอภิชา  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภูรินท์  ทิมโต้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวราณุพงษ์  ชื่นจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายจักรภัทร  มัทสึบารา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายฐาภพ  เดชอมรศักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธาดาพล  นาคามดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวีรวัสส์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชลิดา  วรกุลวรรธนะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชาลิศา  คันศร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรพรหม  โคกพระปรางค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเขมรุจิ  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภิรัญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัยเรียญ่า  ตรีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิ่นปริฉัตร  เกตุพุฒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทองศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุวภัทร  สัสดีเดช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัทรพงษ์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนฤเบศวร์  เนตรแสงศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธนาภา  คำชุน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศศิธร  มุ่งลือ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทริดา  ม่วงศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงลักษณวรรณ  ซุนพุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัสสร  ช้างพินิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเอื้ออังกูร  สีเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรรณกานต์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤตพล  พัวสื่อ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณภัทร  รอดทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธิตินันท์  เพชรมั่ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงประภานิช  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอภิวิชญ์  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนิฏินัย  เช้าวันดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชาย่คมน์  อะทะไชย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศุภกฤต  ศิริญชัยกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเบญจพร  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอนัญพร  จันฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชชาอร  พานรอด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบุญญาภา  หงษ์ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสุทธิพงศ์  คงกรุด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปิติพงศ์  อ้วนคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพรลภัส  บัวงาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภัทรชนนน์  มาอยู่ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐชนน  สุกากิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเกรียงไกร  บัวอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกิตติศักดิ์  โม้พวง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชญาณี  แย้มมา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  สราญทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกรกนก  อุดมสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรรณวิษา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  น่วมแหยม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์น่วม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนุตประวีณ์  จำปานา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศรันรัชต์  บุญมาทัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอรอินทุ์  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริยากร  สุขล้ำเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอุษานลิน  พร้าโมต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปัณณธร  คำแป้น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกญจนาท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนิชคุณ  ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์มณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือมิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอินทุอร  มณีสุโข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงโยษิตา  แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนรภัทร  รอดเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปาณิสรา  ดีจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธัชชัย  จุ้ยทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปารีณา  นาคชา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงไอลดา  เดือนเพ็ญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัชรพร  บวบมี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุวภัทร  ฉิมวิหค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุชัญญา  อยู่มีคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกานต์มณี  สนศิริ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนภิสา  อ่ำเทศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธีร์จุฑา  นุ้ยเย็น โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรนนท์  แสนเสนาะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  แสงตูม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปุญณิศา  ขุนทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภัสสร  แดงเรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐติกาญ  ขำประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพีระภัทร  สิทธิเขตการ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปาริชาติ  ทั่งพรม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิริพร  น้อยคงดี โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีระพันธ์  บุญอาจ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภิชดาพา  สมวงษา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจุฑามาศ  โอชะ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยแสงแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
210 นางสาวศิริลักษณ์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศรีกมล  อยู่อ่วม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปุณณภพ  ทองคำตา โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ดอนไพรอ่อน โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  พงษ์สิงห์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐนพิน  พุมมา โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงใบทองเงิน  เกลาฉีด โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงใบเงินทอง  เกลาฉีด โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนรากร  คำพานิช โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพรพิพัฒน์  คะละออม โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกิตตินันท์  พรมดี โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศิริประภา  เสนา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวิทวัส  ละออจิต โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายสิทธิเดช  แซ่หยาง โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกุลธิดา  มะนาวหวาน โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายตะวัน  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธนัช  มะเซิง โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายธนิศร  ศรีสาตร์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายเดโชพล  เงินกลั่น โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิรประภา  ใยมี โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายศิราศักดิ์  ปั้นคุ่ย โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายกรภัทร  ทองจุ้ย โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวนิชภัทร  กันฟัก โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภัตสรา  สีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนวพร  ปรีชาวนา โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพรพรรณราย  พร้าชาวนา โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนาพงศ์  ขุนโต โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายเดชชนะ  ฮัวะจินดา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวรัญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอุรัญยา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงฐิติพร  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอัธพล  ทองเชื้อ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนรินทร์นารา  คุณารูป โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธรรมลังกา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกล้าณรงค์  โพธิ์แดง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจิติศักดิ์  แก้วสุข โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวขำ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัชชา  มาลัยทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนิดา  เปลี่ยนเหล็ก โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทราวดี  พุ่มพวง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมนต์ตรา  น้อยใจมั่น โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐภัสสร  มาทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมณีรัตน์  เสือเพ็ง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอานุภาพ  จักษุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายธนพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายวริศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนภกมล  พาทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายชญาภา  นันทนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจารย์พล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฎฐพัชร  เขตกัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุติทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายจิระพาคิม  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปิยวัฒน์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปัทมพร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติจารูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธราดล  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายนรภัทร  คงสุจริต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายทัศนพร  จิตต์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสิราวรรณ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอธิชา  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงประวีณ์นุช  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายรัชพล  พริกทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภูมิภัทร  เพ็ชรแอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายบุณยวิชญ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฐิติวรดา  อุดมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกรรวี  ระเวกโฉม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวรวลัญช์  จรูญโภค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนฤมล  วันทนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายนนทิวรรธณ์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายศุภกฤต  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายชญานิน  นครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทับจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศศิฌา  อ้วนไตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปพิซญา  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เงินจั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัชชา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันจู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐนิชา  มั่นนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายณชพล  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายภูมิรพี  นุชพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรากร  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปิยมินทร์  มากมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนัชชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอัยรินทร์  พงศ์ธนกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพิชญ์กานต์  พุดดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชายแดน  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกวี  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวีระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกชรัตน์  ศักดิ์วัชระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนัสเสฏฐ์  นพภัสสร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายไอรวิล  อ่อนจงไกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธีธัช  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูมิปัญญา  โสภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจิรกร  กาศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีรภัทธ์  เรืองปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพีรดา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีบัวจับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิญดา  จารุภาพัชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพาขวัญ  ศิวิไล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธนพร  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกฤติญดา  สิธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงหทัยภัทร  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายประกาศิต  จันตาเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสิทธิภาคย์  โสภี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกานต์สิรี  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอิชยารัศมิ์  ธรรพรังษี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณภัทร  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอรวรรยา  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนพมาศ  แก้วทองหลาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุกฤตา  สุวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐพล  คุ้มฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายป้อมเพชร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกิดพินธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจตุภูมิ  หล้าชิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทับหุ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมนสิชา  เคี่ยมทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตันสุหัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐชญา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัทรวดี  บัวผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองรัศมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันธะวุธ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฏฐวี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญสินี  แข่งขัน โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอารียา  หล่ออินทร์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โพธิพูล โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพาแต่ง โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายทีปกร  ดีมากมี โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณัฐพัชร์  จงจิตร โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงงามลักษณ์  พิพัฒนชัยไพบูลย์ โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายเจษฎา  มีตาล โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงรัชธร  เทียนไพร โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปิยวรรณ  นุ้ยเย็น โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธีรกานต์  รวยสูงเนิน โรงเรียนสะพานที่ 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดวังแร่ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายติณณภพ  ทองรอด โรงเรียนวัดวังแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายขันฏิพงษ์  ก้อนคง โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายปกรเกียรติ  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจักรพันธ์  ทวนทัด โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชียงอ่อน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสินีนาฎ  บัวประเสริฐ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอิสระ  ทองเหลื่อม โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสิริกร  ติครบุรี โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายพงศธร  สระทองเติม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธิติมารัตน์  มั่นสุวรรณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปีใหม่  หลานวงศ์ โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายชิติพัทธ์  สอนท่าโก โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงรุจาภา  เสียวสิกร โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงมุจิรานันท์  สมสร้าง โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปฏิภาณ  ช้างทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
444 นางสาวเนตรนภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพรชิตา  หล่อทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์คูนอก โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุจีรา  นามกระโทก โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภูผา  ด้วงดี โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายก้องภพ  พันจันทึก โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธเนศ  ทองดอกระเดื่อง โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายธีระพัฒน์  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายจีรพงศ์ศักดิ์  มีมาก โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชาริณี  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเพชรภิรมย์  จันทรัง โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเกสรา  เจริญสม โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงฐิติมา  รักษางาม โรงเรียนบ้านปลักแรด 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพีระภัทร์  เพชรโรจน์ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงลิสา  กุลคำ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลักษณทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภกร  ยอดสิน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพรสุดา  ใจวัง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงฐิตวันต์  บุญเครือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณชนก  ชัยสงค์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อุ่นสนอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงดารินทร์  เปรมทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนันทัชพร  เนียมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุตาภัทร  บัวโอ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวันพาดี  สิงศักดา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลึงเอี่ยม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมณฑกานต์  บัวทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอรปรียา  ฟักปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรดา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปิยฉัตร  กันยาประสิทธิ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพินสุดาภา  เผือกทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภาวินี  คงทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภัคพล  แรตทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณํฐวดี  หมื่นทวงศ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายมีน  สุขเหลือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจันทรา  สุนาอาจ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูขันธ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปัณณรัตน์  นิ่มขาว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนันทิชา  ภ ูมี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายณัชกร  ภาพลงาม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดสิน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายรังสิมันต์  ยมมา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพิพัฒชัย  อ่ำโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทับเพ็ชร โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอินทิรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาแจ้ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพัตรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวรนุช  เมฆเขียว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงประไพพร  มนพลับ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงยุวดี  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอริสา  เล็กกลิ่น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสุภาวดี  มั่นคง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วจู โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันทิพร  โลนิกิจ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ธนู โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธันยากร  โสภณ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริศรา  เนียมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญยาพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรัฐศาสตร์  สับสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เรืองปาน โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงภัทรลภา  โพธิ์บุญ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพรามย์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอธิชา  ม่วงเก่า โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอัญญาภรณ์  กลมกล่อม โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพงศ์พล  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวาสนา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาทิตยา  สิบหมื่นเปี่ยม โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายพงศธร  หัตถบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ทัดทอง โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายวสุพล  ลีสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงชามาวีร์  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายวัชรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงทักษพร  ภูลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพศิกา  แสงฉันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายจิณณวัตร  เทียนหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายอนาวิล  ศรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงมนต์นภา  บุญวิสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายวชิรวิทย์  คำทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชนมณี  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายภาคภูมิ  ช่างปราณีต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายกันต์ธีร์  บัวทัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายศุภกฤต  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายปวินกฤษฏิ์  เจวประเสริฐพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพราววรินทร์  สิงหะบุระอุดม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนพร  เกิดบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงขวัญชนก  จุมพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายภูวิศ  อาจองค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชาลิสา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงสรัญรัตน์  แดงมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงธัญญารีย์  ฉัตรนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธัชพล  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายนรภัทร  นานา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงลาวัณย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายชยุตพงศ์  คงกรุต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายชิติพัทต์  ถิ่นน้ำใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพัณนดา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายวรปรัชญ์  ชินลาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกี้ยวเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงลักษณารีย์  โฉมแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายศิวกร  พินากรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุริญาพร  หมื่นใจโม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายประกาศิต  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ลำโนรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายณัฐภัค  เฮียงคำซาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายชยพัทธ์  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธีระสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายธนบดี  บุญวังแร่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายอภิเชษ  คำมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายนิธิ  พงศ์ธรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายทฤษฎี  บุญคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายปุณณ  บุญวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายเฉลิมชัย  สีราดเลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายพรพิวัฒน์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงวิรัชญาณ์  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายกิตติภัฎ  ภู่คอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ภู่คอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพุทธธิดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายกนิชนนท์  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงพรรณชนิดา  สวนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายณภัทร  สุขรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายจิระ  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนพัชนันต์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงทักษพร  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะเมธิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ้งบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภูวภัทร  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายสุวิศิษฏ์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงชัญญานุช  พุกอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เถาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงเพชรชราภรณ์  สอดเนื่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกิตติทิต  มากมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายพีรณัฐ  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอชิรญา  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายวรานนท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายพิตตินันท์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงดารินทร์ดา  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจิดาภา  มหามนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายลภัสกร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคแจ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงธนพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายสุวโรจน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายเตชินท์  ฉวีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายปุณวัสส์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายกิตฏิพศ  โฆษิตานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศิรดา  นันทาเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศุจินันทน์  เนียมเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอนรรฆ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชัญญา  วันมาละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงฐิตวันต์  เอกวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณิศา  ไม้ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐภัทร  ทำบุญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีระโชติ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายขุนนนท์  เหล็กคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศรายุธ  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวีรภัทรา  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชยาภรณ์  มานาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพิรชัช  ใจมูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอภิชาดา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพรปวีณ์  กล้วยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกฤต  สวยวาปี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญชนก  สันติเสวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัทนิพพิชน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชาลิสา  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพาทิศ  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภูธเนศ  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสิริรัญญา  อุ่นทิพย์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศรัณยภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธนันท์พร  หาชอบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐชยา  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกุลณรีพร  จันพุฒ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณฐดนย์  คันธา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปุญนมิดา  ตั้งบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภัทรนันท์  เมฆบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงรัฐกานดา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิสุทธิพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชวนากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงจิรประภา  บัวเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพัทธดนย์  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐวดี  เสลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงแสนดี  มียวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงทิพตะวัน  จุ้ยมีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพชรพล  ภูวนผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปภาพินท์ธิดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสวรส  คงธนโภไคย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงไปรยา  มาตรหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพรชนก  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนภัทร  มีสมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธัชชัย  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกุลจิรา  สโมสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศรัณย์พร  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงน้ำน่าน  เทพหยด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธัญกมล  สิริภานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงโชติชญาน์  กลิ่นขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนภัทร  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายรชตพัฒน์  โพยมชัชวาล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายดรัณภพ  มีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉาวบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชมพูนุช  แหลมไทยสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงมนัญชยา  พร้าชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรุจิภาส  ใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปิยธิดา  ตำหนิงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธารารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวรัชยา  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกาญจนศิริ  เอี่ยมกร่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงบัวชมพู  โสวัณณะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายรวีโรจน์  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภัทรินกร  บุตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤติรี  สีที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงญาณิศา  คำพิโลชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอนงค์นาถ  สากลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชนาพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดารุณิกร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอชิรญา  มั่นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวรายุทธ  อินทร์โสตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนบดี  คงสุขโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสุขสันติ  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงรวิกร  ศรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพัชรพร  เมืองชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปราชญ์  แก้วเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนัชชาวรรณ  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนิติภูมิ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายวินทกร  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงฐิติกานต์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชมชฎา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภัทรานิธฐ์  ช้างสีทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรารมย์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงเขมจิรา  ตาลช่วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายภีมากฤต  มะโนรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอริสา  วินิจผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายศิริวัฒน์  เขียวนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกฤตติกุล  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกันต์กวี  วิรัชวิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่วงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายเจตบุตร  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอรปรียา  ผลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปานตะวัน  คงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพรรษา  นาคเงินทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธนาภา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเมธาพร  พันธ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพราวรวี  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชยพล  เบ้าสารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศุภกร  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกวินธิดา  จินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธันวา  มีอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงวรรธนภรฐ์  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนพรรณพ  แพงผม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอารยา  ดิษฐ์สุภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนันทิพัฒน์  เกตุปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจันทะภากานต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ยอดมั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวงศ์ลดา  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะดอนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปาณัสม์กมล  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสิริรักษ์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอนัญญา  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศิระ  มีชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพศวีร์  บุญเครือชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิริญาภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพุทธิธาดา  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงบุณยวีร์  มนะเกษตรธาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปารีณา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์เต็บ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจันทราภา  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายยศภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอภิชญาน์  อินพหล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนนท์  ติระการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เบ้าชารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงื่อนจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงมั่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายเอกธนตนันท์  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สุวรรณมุสิโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสิรวิชญ์  วามะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพรภวิษย์  คงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงมิ่งกมล  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศรุต  พันธ์โยธี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกานต์นัชชา  กันชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายบูรพา  มีสีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปีใหม่  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนวัฒน์  ใจนางงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายบวรทัต  สีแว่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงอชิรญา  ใยสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอนัญญา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวรภัทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงธัญทิพย์  เสมเต่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมจันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงดวงกมล  นาคชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัชพล  พรมสีนอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐยา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธนพร  คำผัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงปณิฏฐา  ภู่ทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายชนกนาถ  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายปภาวิน  ยิ้มอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธรรมปพน  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกชกร  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธันยบูรณ์  ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญ่จันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทราพร  นาคหาดกระบือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนราพิชญ์  ขานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกฤตชญา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ครุฑกะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอัตชริญา  โลมาบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายสิทธินนท์  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสรชา  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงบุญยวีร์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศรีปัญญากรณ์  คำหมอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอันทร์ชลีณา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกมลชนก  ลาทำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวริทธิ์นันท์  วาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปภังกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายสิทธิโชค  แก่นเงินตรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวสุธิดา  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณภัทรภวินท์  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายศิรชัช  จันโสดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายเรืองวิทย์  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนวลอ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธิติ  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิราวรรณ  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายนพชัย  ภูมิเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฐกิตติ์  คุ้มสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชลธิชา  พรมณาเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพรวิรัตน์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอินทิพร  จันทร์แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพิราภรณ์  ม่วงไหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนิชานันท์  ชุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายนนทพันธ์  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปานวาด  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงเบญญาภา  นวลปันยอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอติกานต์  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอติพร  เพชรมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายรักกานต์  รักท้วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงชวิศา  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงฐิดายุ  สว่างวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงสุจิรา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอันติกา  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายสุรจักษ์  รักวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายชิษณุพงศ์  นำบุญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายศรัณยู  โสภาสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกวินทิพย์  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวาทินี  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ้ยเย็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธัญชนก  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปาณิศา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายนเรศ  ตุ๊แสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกชพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสรอรรถ  แก่นคูณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายธนกฤต  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณัฐกมล  งามเจริญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอรรถพรรณ์  เรืองกนกกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายธนพล  จินดารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปณิพัฒน์  กระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนิชา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายบุลกร  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายนลวัชร์  คนิกา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายศักย์ปรีชา  สรารัชธนินท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอภิภู  หาญขุนทด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสุชัญญา  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเบญจาสิริ  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรัตนมณี  คำเครือคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอัจฉบุญณ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงจรรยพร  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงแพรวา  พรมสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชนาภา  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนบดี  ประวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐชา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายภคิน  วงศ์พนัส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอาทิตย  ปานสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณรุทธิ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายนราวิชญ์  มูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงลักษิกา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวรัญญา  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวรัชยา  อินทรสาโรช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายวรเวทย์  อ่ำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายสิปปศิวกร  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงประภารัตน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสุกฤตา  ติณะคัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายวรรธนะ  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงวรรณกร  จันทรมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงธัญญาสิริ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายเอก  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายกิตติภพ  อินไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธนัญญา  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงมรกต  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงลักษมิกร  ห่วงศร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงเขมจิรา  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายรัฐนันท์  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปภาดา  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงพิริสา  ดิษฐจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงวรินทร  จ่าเชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายคุณากร  จันทร์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปทิตตา  ไรวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายธนพบ  โพล้งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายชยาวุฒิ  วิสาขะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มีแลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายสิรวิชญ์  สะนะวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายเฉลิมชัย  คำวอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายภัทรภณ  แสนอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายนรภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายณฐพล  มีพาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกมลภัทร  หมวกอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงอชิรญา  พันธ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์สกุลพิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงพรรณภสรณ์  กองดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงศศิกานต์  แตงบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายอัครพล  พิทักษ์รัตนพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงร้อยดาว  ทองศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายธเนศ  ทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายธีรโชติ  ทองรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายอภิวัฒน์  สามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายพลภัทร  พุ่มเถื่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายภัคพงศ์  น่วมบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายปุญญพัฒน์  คุ้มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายกฤตเมธ  ละลอกแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายรังสิมันต์  หมอป่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายชยพล  ใจกาวิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายถิระ  ศรีจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายณัชพัชร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพโรจน์วุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายเดชาธร  ชาวเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงณัจยา  ไทยตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงศิรภัสสร  กลิ่นมาลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายลัญฉกร  วิลาสินี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงไอย์วริญญ์  จันทร์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกรรญศร  ทองอ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายพีรพัฒน์  กาวิระพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงกุลิสรา  ปัญญาเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงปริยากร  เพิงเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงเนตรดาว  นุชเฉย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงทักอักษร  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงขวัญชนก  สุกากิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงจิตตนารี  ยอดสุวรรน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายมังคลชาติ  เสือสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายบุรเศรษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายธันว์  น้อยจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงปุณยวีพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายจีรเดช  ปล้องนุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายนาวา วิลเลี่ยม  ฟอร์เรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงบุณยานุช  กาลัญณุตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธนภัทร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงเนตรทิพย์  อุดมผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยิ้มศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลทวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายธีธัช  มีประกอบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงวัชญาณินทร์  เผ่าผาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  ภมรไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายกันณ์  เกษวิริยการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายภูวกฤต  นาคคล้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายปณิธาน  กล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงพรณัชชา  สุวรรณโณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายฐนภัทร  สุดประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายสิรภัทร  ดิษฐจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายนิรวิทย์  โพธิ์เกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายคุปตภูมิ  ภู่พงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธรรม์สมร  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายภูมิใจ  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายชินาธิป  ชนะจน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายเมธานุวัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายภคพล  บุญประคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายภรภัทร  นวลจีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มสินทวีคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายชยพล  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงแพร  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงธนัญญา  แสงเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงดรัลพร  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายพัทธวี  ทวีเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กชายณัฐชนน  สีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงวรัฏฐา  ชวนมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงชยานุช  ชมใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงปลิญธร  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปวรพชร  สัตนาโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายกันตินันท์  ศิริรัตนไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงซอญญ่า  บาชนาเกิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายศุภโชค  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกันติชา  ม่วงพรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายภาพตะวัน  รัตนมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายป้องเกียรติ  แก้วตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงศศิรัตน์  จำเริญศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มั่งสูงเนิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพัชชุญาดา  กัณหะกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงธีราภรณ์  ชั่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายกันตภณท์  กันทะชมภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงชญาณิณ  ทองน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายภูดิส  สายเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายกันต์ธีร์  วุฒิธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายธนพงษ์  ปานรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงธัญพิชชา  อริยะวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงอรชพร  ปุระหล่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงกรกนก  คุณวุฒิดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายพชร  ฉายรัศมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กชายณวัฒน์ ไรอัน  ดัฟฟิลด์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายเตชัส  ภูมิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงจารุพรรณ  พูลเกษร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายวทัญญู  งามพิชิตชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงกฤตจญภรณ์  เถื่อนเครือวัลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายนรวัฒน์  สุปน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายก่อบุญ  ชาติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายพงศธร  ทัดทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงอภิปภา  กลิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงกริษฐา  บุญเลี้ยง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงปิญณ์มาดา  สุ่มพิทักษ์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงอรัญญา  พรหมเมศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงสาริศา  คำเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายชวิน  จันทร์นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายอิลยาส  ซาห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายกรกฎ  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงชิตาภา  เนียมสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงณัฐจิรา  จิรังนิมิตสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายศรัณย์กร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายกรัยกฤต  ใจสมัคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงการต์มณี  จุ้ยเจ๊ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายสุรพศฎ์  ดอนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงปทิตตา  กลิ่นรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงภัทรพร  บุญรักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายจิรบดี  ไตรธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงณิชนันท์  เสามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายชินพัฒน์  เกิดคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายรัฐธีร์  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงโชติกา  สงวนวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธีรภัทร์  จิตอมร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายชิติพัทธ์  เกตุน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณกรณ์  นาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภัทรียา  สิทธิบุญมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เมืองใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพีรณัฐ  มั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายปภังกร  คร้ามชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงนิชฌกุล  แย้มสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธานัท  แดงแสงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉิมชั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายณัฐชนนท์  สิทธิวรรณรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธวรานนท์  แก้วลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายวิวรรธน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอิสราพร  อินสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายภูริภัทร  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอนุธิดา  พันหลัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายวชิรวิทย์  จรรยพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงณัฐฐา  คำสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัณฑิตกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายทรงกลด  แสงอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายปภังกร  โรจน์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงจิณณภาดา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายศิรวัฒน์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์หะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุวดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินโส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายธนภัทร  บุ้งทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงชยุตา  โพธิ์สะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายเจษฎา  โตแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายนิติพล  ภู่ปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายฬียาพล  เทียมดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถาผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงภัคมนต์วรรณ  โพนดวงกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภรปวีณ์  บัวแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายจินตภาณัฎฐ์  นาคพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายภานุวิชญ์  วงศ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงนัยน์ปพร  จองปันต๊ะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศศิชา  แทนนิกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงภูริตา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอธิชา  คุ้มสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองจุ้ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอนิศรา  พิลาสจิตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชยาพักตร์  องค์สวัสดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายกตัญญู  ปึ้งสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงอภิชญา  สาทรกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายชยวิชญ์  วรรณศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายปริยวิศว์  เนรมิตฤดีดล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงธมนวรรณ  แบนคล้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายจารุกิตติ์  เพชนพลานุรักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายณัฐกรณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงศิริณา  เปลาปาระโก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกชพร  กันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงวริวรรณ์  กายแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพรรณสิริ  สิงห์เผ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์ขุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพรรณปพร  ดาศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปริณดา  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวณิชชา  นึกอนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงวรินญา  ไชยมงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงทักษอร  อิ้มอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงวิรฎา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงแพรไหม  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายกันตวิชญ์  ห่วงมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปวรลักษณ์  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายพชร  ไชยารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงพรนรินทร์  อุ้มวารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงศิวพร  มีบางซื่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายนนท์ปวิธ  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายกิตติกวิน  อินธิแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพลอยใจ  สุขพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงภิญรดา  พรหมสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงตีรณา  จุลมุสิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธนวัฒน์  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  หนูเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิติเวสส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ปิยะธาราธิเบศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงบุญญาพร  มนต์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอุษาพรรณ  แซ่เตีย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศาโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอรนุช  หงันเปี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายจักรภัทร  สีแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงวัชยาภรณ์  ปั้นฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายรตน  โตอุตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายศิรวัฒน์  ดำดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายสุภเวช  หนูเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายบุญญาศักดิ์  ผิวอ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงฐิตารีย์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายณัฐธัญ  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายศุภกร  บัวพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงกันตพร  อุดมวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อ้นสิงห์มา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธัชธนพงศ์  สาระทันธนสุเมธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงชวิศา  ทองสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงฐิตวันต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัฐชนน  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายนภัทร  อายุยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงญาดา  หวังเรืองสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายเหนือฟ้า  พงศ์อัครชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายภากร  สุขชื่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนิพพิทา  ใจชาญสุขกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พุมเมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ลิ้มทองเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสิริยากร  คงเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมโณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พุ่มพวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เถื่อนวิถี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงชนกสุดา  มาทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายชยากร  มีไผ่ขอ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายกันตินันท์  ศรีทุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายฉัตรภณ  จันทราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงญาณินทร  กิติศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายปานรวัฐ  บุญญาวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงทารา  บางนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงนันทภัค  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศเสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงนันทกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุทธิภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานถม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงชนาพร  สุวรรณปักษิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธีรเดช  ไพศาลพิสุทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณิกกัญญา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายเวธน์วศิน  เทพหยด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายจิรภัทร  ทองพลับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายภาคิน  อินเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายชวกร  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายธราเทพ  แผ่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณธกร  เสตะจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายเมธากานต์  สมยาณะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธนพัฒน์  คำบุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายชนม์ฐพัฒน์  จันทร์รอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายวรภัทร  อารีย์พัฒนไพบุลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงกฤษณา  มาท้วม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงรินทร์ดาพร  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายภูผา  ท้องฟ้าจำรูญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายเกรียงไกร  สุชวลิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายภูเบศ  เกตุสวาสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงณัชราภรณ์  แย้มสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวชิรวิชญ์  นามเรืองศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายบุณพจน์  อนุมัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธนกร  ไขทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายณัฐวัสห์  นาคตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายกานต์จณสิทธิ์  นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภูมิวสิษฐ์  ภมรไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายพลกฤต  ลืออ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายณฐภัค  ศรีน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายวินท์ทากรณ์  ศรีสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายพีรณัฐ  เทพขันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญปั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภควดี  สอาดพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงตระการตา  นรัตถรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงสุทัชชา  เขียวมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงพัทธมน  นิยมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงวรีภรณ์  ทองขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายจิรศรณ์  ปรีชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายกรวิชญ์  พุ่มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพิชญานันท์  สงสัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายอนุวัฒน์  อู่นาท โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายวชิราวุฒิ  ทีบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายศุภกิตติ์  เทพมาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายอชิต  สิงหะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายกรภัทร  พงศ์สิริพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายปัญญาโชติ  เขียวหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายศิรวิทย์  เดชแฟง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายธนกร  พุ่มพวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงสิริยากร  เขียวขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายอธิษฐ์  สัทธานุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงศิรภัทร  เทศหริ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงภัณฑิรา  จูฑพลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงชลดา  ดีดน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายโชคตระกูล  แหวนเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายทานุทัต  กรุจั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงรุ่งรวี  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกฤติมา  ฟองจางวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงมาริษา  กนกสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พวงเนียม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายพุฒิพงศ์  พงศ์ศรีประชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายกนกชาญ  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงเวธนี  แก้วปลั่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงแพรวา  พุ่มรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายนนทวัชฒ์  ภู่จั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิภักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปณณภา  กัณหะกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายพิตติกานต์  ไพรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงปิยะวดี  พรมฝาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงกัณฐิกา  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงอภิชญา  คนชม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปัสสุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงธัณญพร  เทศดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชาลิสา  ป้อมบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายรามจิตติ  เพิ่มพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขบัว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงวรวรรณ  ภู่พุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายชนาสิน  ชนะชาติปรีดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายนิรัช  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพาขวัญ  เดชาสิริบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงฐณัฐนันท์  ยอดจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายปิยวัชร์  อินทรคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงปาณิสรา  พลนิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาริยะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงปุลพร  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายณัฐนันท์  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงวรินทร  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงธัญพิชชา  จำปาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกชนันท์  เผ่าหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกันตา  ธงแสนเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายพีรพล  เรณูมาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ็ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงธนวรรณ  หมอนสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงอมรวรา  ชัชวาลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายธนธัญ  พลอยไพเราะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัจวรีย์  เกตุเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงปัณพร  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงห์วี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายวัชรพล  ครุฑวิ้เศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายกิตตินันท์  จงกล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายพัชรพล  แก้วป้องปก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงอรรจนียา  อุ่นยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงบุตรตรี  อินคำไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายจิรัชญา  ประสาทศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงอาคิรา  ฝังสมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงจิรภัิญญา  นาคหวัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงชนกสุดา  ชำนาญจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงวโรชญา  ศักดิ์นภาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทินกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายรัฐภูมิ  ประภาสะโนบล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนโชติ  ภูธรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีิถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายปาระวิชย์  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงบงกช  สุวรรณโฉม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงอภิชญา  ธิสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนัฐธิดา  ดอนแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงกาญจนภัช  ทัพละคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงภัทรธราธารณ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายชวนากร  สินเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายวชิรจักร  โฉมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตระกุลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายชนาธิป  พันทะไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายสิทรานนท์  เจษฎาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายธนัทเทพ  คำโฉมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงน้ำเพชร  คะระนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงธนัชชากร  ม้าเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงวีร์สุดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายชลสิทธิ์  จงสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายพชธกร  ยิ้มสะบาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงนรินญรัศมิ์  ญาณวีร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายโชติพัฒน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงนันทิกานต์  มากชุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงวรรณภา  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงวรัญญา  เนียมชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงปุณณ์ชญานิศ  โกวิทยานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายปัณณธร  มติยาภักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายรุจินพ  ช้างเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฉิมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายธัมฤทธิ์  คำแมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธุ์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงวิชญาพร  ธูปหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงชนิตา  พันธุ์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงทักษพร  ภุมมาพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เนตรสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงวรัทยา  คงเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายวรปรัชญ์  มีสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงรพีพงศ์  ดาบกลาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายชิณณวรรธน์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายประกายวิชญ์  ทวยทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายสรวิศุทธิ์  ดีนิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวราลัญช์  อิ่มอ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงปาณิสรา  หุ่นดีด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายปภาวิน  ทับหุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงพนิตพิชา  มีพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงพรธิดี  เกิดคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงเปรมยุดา  เนวมิตฤดีดล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชญารัตน์  สมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายรณกร  วรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายคุณานนท์  ณรงค์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายนราธิป  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  รักษาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายธีรัช  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงพิมพ์ใส  คือขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายพชรพล  เพ็งแจ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายพีชญุตม์  รักษาสัตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายนครินทร์  อมรวิภาดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงพิมพ์ใส  ดือขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกิดไผ่ล้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หุมสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงรติมา  เกษมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ด้วงภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายวิทวัส  พ่วงขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงชาลิสา  ฟองกาวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงนพภัสสร  คำจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉิมแบน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงวรพรรณ  คูณหาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ้มทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปานจักร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงณิกุลภรณ์  นันทิภาคย์มูลกิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงพราวไพลิน  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงวรพิชชา  ไตรธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายคณาธิป  เลียงชัยศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายกัณตพงษ์  ฉิมนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายธนาธิป  มีพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มาอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายณัชพล  เขียวทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายเมธรณ์ธันย์  ตุ้มสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายภัทรวี  สารีภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายชวินโรจน์  กฤตสุนันท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายศรกฤช  นาเอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงญาณิสา  ทับจีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงญาดา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายภูริชร์พัฒน์  พัชรอารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายกานต์  ดีรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงกุลณัฐ  เสืออินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายชวิศ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายเจวิน  นิเวศวิวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายศักดา  ดอกไม้เงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายโฆชิน  โตอุตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรศรีธนพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายจิตรพล  จินะอุดร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงชนกสุดา  ด่านเจริญกิจกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงหนึ่งเดียว  ชุลบุตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงจิดาภา  แสนอุบล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กชายธนกฤต  ไทรนนทรีย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กชายฉัตรพฤกษ์  นาคนาคินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงขวัญตระกูล  จุติวรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายชยางกูร  ประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายพงศ์พิชญา  ทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายพลกฤต  ระฆัง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายพีรวัส  ทองชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายธนกฤต  อินทุย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายบริพัฒน์  กุลภโรทัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายกันต์กนิษฐ์  อินทร์รุ่ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชญานิศ  เจียมทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงดากานดา  จันทวงศ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงชณัฐฐาน์  พรหมนิพนธ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงธนัญญา  นันทพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงกชวรรณ  เกตุทิพย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงอณัญพร  อินคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงณัฐนันทน์  น้อยเนตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงมิลลิยา  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงสาริสา  เกตุดี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณิชาภัทร  พึ่งศักดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงรัญชิดา  มานา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพรธิภา  ประทุมชมภู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวรัญญา  ราชขวัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงธมลวรรณสรณ์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงนันทภรณ์  เปรมทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณธัญพร  เกิดศาสตร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายกฤษณะ  มั่นเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายวุฒิชัย  บุญเซ็ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนวรัตน์  เรือนเย็น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายอภิมุข  บุญดีวงค์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายณรรฐพงศ์  แตงตรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงชยานันท์  นาคเจือทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายอัครชัย  ดอนคำไพร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายธนวัฏ  คลิบขิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธีรโชต  เฮียงก่อ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชาย่ศุภสิน  กลอนแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กชายสรวิศ  โกมล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กชายภคพล  โคกปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงณัฎฐพร  สร้อยทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายพิพัฒน์พล  พันธุรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงกรวรรณ  จงรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กชายเทพประทาน  บรรจง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายนพรัตน์  ทิศอุดร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กชายพงศธร  ภาคทวี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายภานุวัฒน์  คำโบสถ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายวรพล  สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงอาริสา  ยางสูง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายธนิสร  สุขเกษม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายสมิทธ์  ภู่หมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงพรชนิตร์  แก้วทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กชายธนกฤต  โคกทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กชายธนโชติ  ศรียอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กชายพนมพร  สุขโชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงเพชรธิชานันท์  บุญศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กชายธนโชติ  เทียมทัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายชวกานต์  สละเสือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มาลา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายสรวิญช์  เป่าทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายนนทพัทธ์  แซ่ล้อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงพชญาดา  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงพิชชาภา  มาฆะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลิช้ำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายวีรภัทร์  มาส้มซ่า โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายวิฑูร  ชมเชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายภูวภัทร  มายุรส โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กชายธนกร  เสือคงธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กชายสุรเชษฐ์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงกชพร  รุนชิต โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงธนัชพร  ดินดำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กชายบัณทัต  ดีสุด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายตันติกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เชยกัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายศุภชัย  มั่นคง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายกฤษฎา  ตาคำแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กชายณัฐดนัย  สุดใจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กชายภาสวิชญ์  สายยุทธ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายจีรพงษ์  พันธ์ประมูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กชายณัฐนันท์  พงศานิจยุคันต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายรชต  ไชยจำนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรสุขเสงี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มีสุขแสงจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงนววรรณ  ศรีธรรมมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงปวีรดา  เอี่ยมอิศรากุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทาสี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงอภิชญา  ผะอบทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายวรภัทร  มาอิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กชายอภิวัฒน์  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โทนธนู โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมยัง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กชายรามิล  วังตระกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงวราพร  เพ็งแข โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กชายกวีวัฒน์  สัยโฆส โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กชายพงศ์พล  บุญปู่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ราชนาจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงอัยริสา  อินทร์สูรย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายณัฐฐ์ธนัน  ศรีภิรมย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทินนต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กชายกิตติเดช  บุญพิมพ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงกนกพร  คงเชื้อสาย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงพิราวรรณ  แก้วกำยาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กชายชวกร  ภาพติ๊พ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กชายจตุพร  ห้อยพูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงฐานิต  ทองคงหาญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กชายธันวา  นาควิเชตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กชายปิยะบุตร  แสงนพรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองเกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงนงลักษณ์  พิ้วปิม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายภัทรดนัย  มุขทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กชายศรุต  โชติรัสสะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กชายชนะชัย  ในยะนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กชายศภณัฐ  สิทธิ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กชายปราชญ์  มณีน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กชายวัฒนวัฒน์  มีเมือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายสุรเสกข์  สุวรรณเนตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายกิตติธัช  สุขไผ่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายนราวิชญ์  ช้างพินิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายกันตภณ  ศรียางนอก โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงชริณทิพย์  สมบัติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงสุชานรี  นงลักษณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงศศิธร  หยาดเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงนุจรี  ยินดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  พันธ์กนกจิรกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงเตชินี  บุญพรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทัยสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงชมพูนุท  โตสำลี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ยะพา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงณัฐพร  สวนม่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงณัฐกมล  สุขม่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชาบาง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงบุญรยา  เทศปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงณัฐชยา  แตงกลับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงธนาพร  ธูปหอมทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแหง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงวรรณารักษ์  คงเงิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงพัฐนิฌา  แก้วปัญญา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงกัญศณัฐ  สุขฟอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงสุพรรษา  บู่ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ปรุง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรวงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงนวนันท์  ญาติประชุม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงอรปรีญา  พูนมะเริง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายเพชรรุ่ง  คุ้มศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายอาทิตย์  จิตรงาม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายธุวพัส  เกตุโต โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานบุญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงพิลาสินี  ฟักวงศ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายปลาบปลื้ม  มณีน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายศุภัษศวัฒน์  พูลทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายทีรภัทร  พรมมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงจริญญา  อินเกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีบุญเรือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงยุวาธิดา  สุขโชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เรณุมาร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายระพีพัฒน์  พิณทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงภควดี  คุ้มพวง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายปภาณ  บวรมาดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายอดุลยรัก  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณ์ดวง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายณัฐชัย  โสภนางกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงชนาภา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายกฤศ  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายมกรธวัฒน์  เทพนรินทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายธนัท  ศิริพงษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายมีนา  แสงอ่วม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงศุภนิมิต  แสงเทียน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงธนัชพร  อ่วมวงษ์สุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงชญานิศ  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายนราธิป  มาสะธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงปริยากร  ราชพรมมินทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายณัฐชา  นาคะเมทินีนนท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงทยา  แซ่กัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงศุภานัน  ตันติจารุกร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายภูพา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายธริต  คำสายพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1926 เด็กชายปริญ  ตรียัมปราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กชายภัทรพล  โท้เพชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1929 เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนสมบูรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายสาธิต  พวงมาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงกัลยาณี  อังศุไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงชนัดดา  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงนภัทร์  รุ่งรัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงใบข้าว  สุริยะคำวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงแพรพลอย  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายนรภัทร  นาคอริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายพัญญ์สกุล  ธนกิจพันธ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงกวิสรา  นุชเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงกัลยานี  พันธ์ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงดารานาถ  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงภรภัทร  วีระเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงสลิล  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1944 เด็กชายณัชภพ  ปลั่งกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กชายณัฐศิวัช  จารุกิตติ์พงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กชายธีรภัทร  จินตนาประวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กชายปุณณวิชญ์  สังข์เมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กชายภวิลพัศ  เอี่ยมยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กชายไม้มงคล  สุ่มเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กชายศุภกฤต  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงธนัชพร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แพงวังทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงวรรณภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธนานิธิศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กชายกฤตานนท์  แหสมุทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายณัฐภัทร  อาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1958 เด็กชายวชิร  วชิระนิเวศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1959 เด็กชายวัชรนนท์  ศักดิ์ศรีพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1960 เด็กชายอภิรัฐกุญช์  พิพัฒน์ทิตธนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงขวัญจิรา  รุ่งรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงเขมจิรา  มีชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงญดาพร  แรงขิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงธัญน์จิรา  โตป่าเตย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงธันวดา  จันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงปัญกรญ์  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงไปศลี  จินตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงพลอยจินดา  บุญยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ฉิมเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงศวิตา  ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงสุพนิดา  นุ่มพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายกฤติธี  ยิ่งยศเรืองรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายกฤษฏ์  นุชเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายกันตภณ  สุระดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สังโยคะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายชิษณุชา  ฝรั่งทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายณภัทร  แพงวังทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายถิรวัฒน์  นาคมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายทวีทรัพย์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายธนณัฎฐ์  จีนสลุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายนนทวัฒน์  กิติประสาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายปภังกร  สหัสเตโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายปรมัต  ตันติวิชิตเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายปลายบุตร  ลาภบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายปิยะนพ  ปานเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายพลวรรธน์  แดงแสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายพีรภัทร  พรหมธน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายภัทรานนท์  สอนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายรัชชานนท์  วีระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายสุธินันท์  นาคอ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงกชกร  จันทมาระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิมโต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงเขมจิรา  ทัฬหกิติวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรลัมภ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงขวัญนภัช  สวนอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงจันทรัสม์  รอดเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงธารพระพร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงปัณณ์ชนิการ์  สมรรคจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงปัณณธร  นาอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงพิชญานันต์  ศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาปง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงพีรดา  ภู่เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงภควดี  ด้วงเว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงภูริชญา  ทองเป็นทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงรวิภา  นาแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงฤทัยพันธุ์  สงวนเสริมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงฤทัยภัทร  วรศักดิ์ชาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงวิรยา  วรสิริวัฒนนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงสิรยา  กานต์ประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงอชิรญา  เทพอุโมงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ตรีสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  หมีเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายกานต์  ชาติวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กชายคิดชอบ  ช่างพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายจิรกร  เรืองรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายชิน  กุดั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายญาณภัทร  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หอวรรณภากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายณัฏฐวี  ดุษฎีธัญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายธิษณ์  ทนุเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายพัฒวีร์  พงษ์กสิกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายภาสกำภู  เชนรัชชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายวิสุทธา  หอวรรณภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายศรัณย์กร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายศุภกฤต  เจนวิทยาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายอจลวิชญ์  ยอดวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหมตะศิลป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงซาโยรี  บุญตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์ชลินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงธนาภา  อมระดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงธฤตวัน  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงธวัลภรณ์  บุญเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงนันท์นลิน  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงบุญญ์ศิกานต์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงพิชญาภา  พงศกรทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงพุทธสุดา  สายแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงภาพิมล  วงศ์กังแห โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงรสิตา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงวรวลัญช์  อินทชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงสิริยากร  ม่วงป่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงแองเจอลีนา  ดีวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงณัฐชญา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายตันติกร  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายธนกฤต  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายธนภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายธนภูมิ  ทองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายธนวินท์  ดวงอุปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายธนา  อ่ำอ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายปภาวิน  แก้วเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายภัทรธนวีร์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงพอใจ  ใสไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายวริศ  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายวีรวิชญ์  ศิริลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายศุภกร  ทัฬหกิติวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายศุภฤกษ์  โตสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายอนันดา  พลอาสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงของขวัญ  ตั้งใจรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงณัฐกมล  สมบูรณ์ไตรภพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงณัฐรดา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงธัญวรัตณ์  งิ้วทั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงนันท์ธนัตถ์  รุ่งทิวาสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงปัญชลิตา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงพรธรนันทน์  เวสสบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงพัชรภา  สงวนสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงภัทรียา  ญาณวินิจฉัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมศิลป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงศุภนุช  นาคทองเจือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2085 นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงสรัลพร  เกตุมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายชวินธร  ปั้นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายดลยวัตชัย  วินทะวุท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายทักตะวัน  ศรีอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายปรมะ  ทองหนัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายพัสสกรณ์  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายมนุเชษฐ์  วิชิตนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายมาโปรด  ใสไหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายรวีพล  ไปบน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายรัชชานนท์  ขันสำรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายวีรวิทย์  หนูเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายอชิรวิชญ์  ใจอารีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายอชิระ  ท้วมใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายวิญญ์พิศุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงกัญญนันทน์  อนันต์ชลินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงชัญญพัชร์  คงปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงณาราชา  ชมเมืองมิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงทัชษรัก  ทองโปร่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงแทนใจ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงพัฒนวดี  พรวนทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงพิมสิริ  สาพิมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงภูริชญา