รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนเทพประทาน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธันยชนก  ใจรักษา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลปริยา  ขวัญมาศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปฏิพล  แซ่เตียว โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเตชินท์  ธูปหอม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพิสิษฐ์  เงินแจ้ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพชรดนัยธ์  ด้วงกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์ศรีธารากุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มยัง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยยงค์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายสุธีระ  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปฏิญญา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายวรากร  โฉมงาม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัทธนันท์  แดงทองดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแก้วเกล้า  บวบนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภารินี  คำดำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลธารินท์  ธนกรณ์ไพศาล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณปภา  บัวเผื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายยศพันธ์  ศิริเผ่าตระกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรพรรษา  กุลพันธ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์พลางกูร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนพวิชญ์  อิทรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอนัญญา  บุตรแปง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกมฐพัชญพงษ์  น่วมเจิม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจรัสพร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธมนวรรณ  แจ่มทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวรวัฒน์  เผ่าอุ้มผาง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายไทพัฒ  ไทยภัทรพงศ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปภาดา  หวังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวิสิษฐ์พล  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวรรณภา  บุญมี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพงศ์พิชย์  ทับทิมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายรวิพล  อยู่ศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนภัทร์  รัตนาคม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ญาติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุธิดา  สุขเส็ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธีมา  อภิชาตบุตร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิมลภัส  โชติตันติมงคล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอนัญญา  เสาวรส โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรดา  หวังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชมบุญตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์หม่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศรชา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพงศกรณ์  สมบูรณ์ญา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปราณปรียา  มงคลวัจน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอิงลดา  กาศสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรวลัย  ศักดิ์เติม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วม่วง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญผ่อง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิตนาถ  ขันแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงศิริยุภา  กระแสเทพ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองรอด โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรชญา  มะสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมานิตา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพนิตพิชา  แท่งทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกชพรรณ  มากซุง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศุภณัฐ  พุฒสติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  บุญคำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูเพชร  ทับทิมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรัตนาวลัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  ทรวดทรง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลพรรณ  ผิวสะอาด โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณชนก  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐพร  กะระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพรรณภัทร  กุลทนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเอื้อการย์  สุขเอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเศรณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภากร  เถาว์แล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายพันธุ์พลัฎฐ์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเกื้อกูล  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิรชยา  สีมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐกานต์  จวบลอย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพลกฤต  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายศักดิ์อธิช  บูรพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐ์จรรยา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายอัครพนธ์  เพ็ญนคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายจตุรพร  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายจีระสิทธิ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนภัสรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชัยภัทร  ขุนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนริศร์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอริณยารัตน์  อัศวีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรภัทร์ธนะกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภากร  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลลิตภัทร  คำบาง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเปรมศิริ  เนียมเปรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จินานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนัญชิดา  เต็งริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปุญญาพัฒน์  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงแพรวา  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิราภัทร  พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐพัชร์  คงด่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบุณยานุช  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปาณิสรา  ชนะนาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีรภัทร  ม่วงพรหม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเทวิกา  โตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรรณภัค  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชยากานต์  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกมลพิชญ์  สอนวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพเพชร  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณลงกรณ์  กาววิไล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพีรกานต์  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปาณัทพงษ์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติกานต์  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีลาเวียง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมณิชสรา  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายทีรภัทร  สอนเม่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรัญญู  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรัชพล  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณพวุฒิ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณฐพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรุจิราพร  เสริมเผือก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มคูณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอภิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่ำเพี้ยน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัลยาณี  รักขนาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิชญา  หะทะยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรชต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปัณณศรณ์  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีระพงศ์  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพชรพล  ดีมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชลนรรจ์  ชื่นผล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนภัสนันท์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอัญชิสา  กุมพล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายชยานันท์  มั่นศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวนิดา  รักสนิท โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายชัยรัตน์  แช่มทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวนิดา  บุญยัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลี้สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลิอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายศักดิ์พิพัฒน์  กลั่นเขน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายชิติพัฒน์  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายศุภสิน  มีแฟง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายสหัสวรรษ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายกิตติ์ธวัช  พิมพ์พา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายคณาธิป  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงเขมฐิณี  บุญจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุดยอด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชยานิน  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงทรรศนันท์  บุญพินิจพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกวิณฐิดาพร  คุ้มโศรก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิยดา  สวนดอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐนัย  วงพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอัสนี  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายยศวริศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายจีรวัฒน์  เกตุเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธันวา  ตรีภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายตะวัน  มินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกิตตินันท์  เพชรเอ๋า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายรัชชานนท์  อินแบน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอดิรุจ  แตงอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายอธิรัฐ  เสาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มะณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปวีณ์กร  ลิอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นไล้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุภมาศ  อาจสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณิฃาภัทร  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญชนก  พรมสันเที๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกุลนิดา  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชญานิน  มากมูล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงลลิตา  พรมจีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศิริวรรณ  มณีศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสุคนธรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  คำมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงเจนจิรา  แสสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงธนพร  คล้ายจริง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพรรณาสา  แก้วโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกิตติยา  ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกนกพร  ศรีอุทัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอัญชลี  ตรีภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่นเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปรัชญาพร  เรี้ยวภูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงทิพปภา  เผ่าคนชม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนพล  ปารมีสี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพรชัย  สุทธมนัสวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสุรเชษฐ์  แย้มแสง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพีรกานต์  ช้างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศิริวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวรุตม์  พวงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกฤชณรงศ์  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีรภัทร  สืบสาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอนรรฆ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเมธากร  คำจ่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเมธีชัย  ไชยฮด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเกตน์พิชชา  โพธิ์มะณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสถาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวริศรา  พุ่มภาชี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศุภมิตรา  พูลคล้าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  จันทรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอัฒกร  ไข่เกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเปล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปาจรีย์  เปี่ยมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพรพิมล  หลุมพุก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤษฎากรณ์  คงนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวชิรวิทย์  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประภัสสร  วงษ์แดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนันทนา  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัณฑิมา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธัญชนิต  ชูนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายต่อตระกูล  บุญแทน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปภิณวิทย์  คำบัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิตากร  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกัลยกร  ลีทุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอริศรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนากร  สอนจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพัชระ  อินทสอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนิชา  จุ้ยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม