รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนเทพประทาน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณชนก  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐพร  กะระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรรณภัทร  กุลทนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเอื้อการย์  สุขเอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเศรณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภากร  เถาว์แล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพันธุ์พลัฎฐ์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเกื้อกูล  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรชยา  สีมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐกานต์  จวบลอย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพลกฤต  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศักดิ์อธิช  บูรพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐ์จรรยา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอัครพนธ์  เพ็ญนคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจตุรพร  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจีระสิทธิ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนภัสรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชัยภัทร  ขุนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายนริศร์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอริณยารัตน์  อัศวีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรภัทร์ธนะกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศุภากร  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงลลิตภัทร  คำบาง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเปรมศิริ  เนียมเปรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จินานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนัญชิดา  เต็งริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปุญญาพัฒน์  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงแพรวา  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิราภัทร  พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฐพัชร์  คงด่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงบุณยานุช  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปาณิสรา  ชนะนาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธีรภัทร  ม่วงพรหม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเทวิกา  โตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรรณภัค  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชยากานต์  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกมลพิชญ์  สอนวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพเพชร  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณลงกรณ์  กาววิไล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพีรกานต์  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปาณัทพงษ์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกิตติกานต์  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีลาเวียง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมณิชสรา  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายทีรภัทร  สอนเม่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวรัญญู  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายรัชพล  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณพวุฒิ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณฐพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรุจิราพร  เสริมเผือก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มคูณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอภิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่ำเพี้ยน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัลยาณี  รักขนาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอภิชญา  หะทะยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรชต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปัณณศรณ์  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีระพงศ์  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพชรพล  ดีมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลนรรจ์  ชื่นผล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนภัสนันท์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอัญชิสา  กุมพล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายชยานันท์  มั่นศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวรุตม์  พวงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤชณรงศ์  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  สืบสาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอนรรฆ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเมธากร  คำจ่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเมธีชัย  ไชยฮด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเกตน์พิชชา  โพธิ์มะณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสถาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวริศรา  พุ่มภาชี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศุภมิตรา  พูลคล้าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนกฤต  จันทรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอัฒกร  ไข่เกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเปล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาจรีย์  เปี่ยมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรพิมล  หลุมพุก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม