รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปารเมศ  เมฆเมฆา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชาพร  พันธนะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชณ์รพี  แก้วมณี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปนัดดา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายรุจดนัย  พอใจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูมิธันวา  เซี้ยงสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายปิยะวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายดุลยุตม์  เขตตรีจักร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิภาพร  ผะอบเหล็ก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเอกพันธ์  บุญเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศิวารยา  ทองดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชมพูนุช  อินหันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกันยพร  เนาวรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตติญา  นาคเกตุ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกฤตพร  เจริญยศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศรัณย์พร  เสาทอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวงศกร  ทับทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณมาศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศิริ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอชิรวิชญ์  เนียมนาค โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนโชติ  พงภมร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวัฒน์  พุกกลิ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศิริรัตนพงศ์ธร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจารวี  อาจวิชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรกร  แตงอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกุลปริยา  อินหันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 นายณฐภัทร  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอรรถโกวิท  ประทุมวงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพีระวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุปผาพ่วง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธันยพร  สุขานนท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรเทศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธนรัตน์  เมืองทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกวิน ทาคุโตะ  โนซาว่า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดเกตุ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวงศพัทธ์  ธูปเกิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภาคิน  เฮงเจริญตระกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธัญลักษณ์  ทับทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐชนน  คล้ายท่าโรง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกันต์กวี  จันทโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงแพรไหม  ขำเพชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจจิตแจ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภูเบศวร์  คำบุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูมิรพี  น้อยดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภัทรณศักดิ์  ทภัทรธนกฤป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกรณ์  อินสูนย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกลธีป์  จันทร์โท โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรพงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกฤชย  ดอนกาวิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์วาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กลิ่นฉ่าง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปณาลี  เยาวสัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรัชยา  จรัสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนราพัฒน์  เพ็งพึ่ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธนวรรณ  ช้างขุนทด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายฆฑาเทพ  อาสมาน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเจนนี่  ท็อป คริสเทนเซ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรัญญา  ประสงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐนภา  ทองคล้าย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงรักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคทองคำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นม่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสุกฤษ  แสงบัวแล้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุภนิดา  องศ์บุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิจิตรา  เจศรีชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนราธิป  บุญกล้า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงดลพร  พาลี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันตินันท์  จันตรา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือป่างิ้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งสลุด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายบุญยวัฒน์  ทวีอภิรดีสุนทร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภาวัต  ทองดอนยอด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปรัชญา  ใสสะอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายยศพัทธ์  คำค้อม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชนมวัต  จรียะธนา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิตรชญา  อู่ตะเภา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาภัค  สิทธิเกษร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิรัสย์  กองกันภัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญากานต์  ชูมาลัยวงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชินาธิป  เอี่ยมสอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายบุณยทรรศน์  บุญสินชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟองชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนเดช  ทองยิ้ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรายุภัสร์  ตันพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายมนัสนันท์  มิคะนุช โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญจภรณ์  โป๊ะโดย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุจิรา  แถวโพธิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจันทิมา  เมืองมูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนราวิชญ์  คำตัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนิพนธ์  พุฒสมบัติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศุภศิรี  แทนปั้น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชาลิสา  สินอำพล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกรณ์ดนัย  ผลาผล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐวรา  ใสสะอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่กลัด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐภัทร  พอใจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนากฤต  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายเตชินท์  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพรรณวิภา  เสือไว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญาพร  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชญาภร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเกวลิน  ศิริวรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพณิชย์ศร  วรรธสุต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณภัทรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐวี  เทศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกชพรรณ  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิราลักษณ์  กล่ำทัพ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายกานดิศ  เกิดแก่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายชยากร  สุขหร่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงไปรยา  จิตรสมัคร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงญาณิกา  มันตะวัตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวิภาพร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจิราพัชร  แพทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายปฏิพัทธ์  พัฒน์ติณณภพ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายชัยชนะวุฒิ  ครุธทิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอลิสา  อ่ำสอาด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพันมิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายดิรศกุล  ไชยพรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายนพรัตน์  พันสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายวนัชษกรภ์  มีมุกเกิด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายณฤกร  ชุ่มวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนวัฒน์  ศศิวิมลกาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปภัสวดี  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวศินี  สุขิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์  ชูจิตรฐานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศิรประภา  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงฐานิยา  ธนะโชติวราธร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอารยา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฏฐริกา  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พลูคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกุลิสร  นิลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัทภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฏฐธนกฤต  เขตร์จำลอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเจษฎา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภาคิน  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนกนันท์  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุณยนุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิลวรรณ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัชรพร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพิทักษ์  เถื่อนสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทรวดี  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุธินันท์  เลาวกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายหฤษฎ์  เลิศรังสิต์กุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทพมาศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศิรประภา  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาริตา  หมอกมืด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณพจน์  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พริก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธรรศธรรม  นนทพัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรัญพัชร  เหลืองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพีรัช  คล้าพิณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกันตสิทธ  แพร่ไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุวภัทร  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญวรรณ  มีประกอบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอิสริศา  สุทล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนิลเพชร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรรณารดา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนิธิศ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายนภัทร์  นวนแดง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายฐาปนพงศ์  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีรภัทร  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอิสริยา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัลยา  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฉัตรานันท์  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวรกร  นิรัญศิลป โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชนิตา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวุฒิฃัย  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอุ้มรัก  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุภพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนิพล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวรพล  แจ่มมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนักรบ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภริณญา  ทองรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสิรยา  เฆมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรธีรา  วุฒศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกษพร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปณัดดา  เถื่อนทองดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์โชติ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศุทธิกร  ใจนุกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพีรยา  ครุฑหลวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพ็ชรชนก  เพ็ชรนารถ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนัญชนก  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมัณฑิตา  วสุวัต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิรเมธ  สร้อยพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเกวลี  ไผ่เรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชลิตา  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงชโลทร  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศุรัตน์ฏิการ  ไกลราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิชญาภา  รักสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเกษมณี  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายปิยวัฒน์  เทียบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายเมธพนธ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายภีมวัศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายพลัฏฐ์  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกชกร  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศรณ์จิรา  ใจตรงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนวพร  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงญาณิดา  อำภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายวชิรธรรม์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปนัดดา  ทองใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพิราชรัตน์  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายภารัณ  กล้าเดินดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายตุลธร  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพงศกร  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายอรรถกริช  น้อยพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายอธิภัทร  อินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายเฉลิมเกล้า  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรุงเสริม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฐิตาธรรม  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายอมรเชษฐ์  ณัฐกุลจิรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายเตชิต  ป้อมประสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายวุฒิภัทร  นพศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงขวัญมนัส  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายวทัญญู  ชับเจริญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อัสดิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนัทวรรณ  สีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายวินัย  ภู่โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชนาภัทร  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปวิชญา  ไวยุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภัสกร  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายอภิวิชญ์  สุทธการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพรภวิษย์  เนาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปณภัต  มันตลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงยลพัชร์  คัฒมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุวินิพรรณ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรดิศ  แกล้วเกษตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชรันยณ์ภรรค  เต่าเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชญาภา  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภิริญาดา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐณกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงขวัญสุดา  เมฆทวีป โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนภสร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปุณณภพ  เงินมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐมล  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเนติธร  คมขำหนัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกรวิชญ์  ปานม่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกานว่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกิติพัฒน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทิดพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอนัญญา  ชะบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกนกพร  สุจิตรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภัสวรรน  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรณิดา  กาญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปวรวรรณ  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนาธิป  ขำฉา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศรัญญา  นราพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธันยชนก  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภัทรดนัย  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐดนัย  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสถาปนา  แม่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภณิฌา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกันย์ทิกาณญ์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพีรดนย์  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวริศรา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายจิรสิน  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอิสรา  จิตจำรัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรปูน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกัลชนิกานติ์  พัฒนสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวิภวานี  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายจิรัฏฐ์  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศิริกานต์  จุลกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มาเกิด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พรวรรณะศิริเวช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกฤตพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐนันท์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงศกร  เพ็ชรนารถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนัยนันท์  วรรณรุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอารดา  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิภาวี  จุลบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุพิชชา  อัมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนพล  มายะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกุลจิรา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัฐวุฒิ  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจรรยพร  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพรชนก  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรัตศิกรณ์  คงประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธันวา  กิมทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงยาณิดา  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพุฒิพงศ์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนันท์สินี  วระลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพีรพล  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐวรรธน์  คชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเสกฐวุฒิ  น่วมด้วง โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายณัฐวุฒิ  แชงชน โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแพรแดง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชลพรรษ  ตั้งสุวรรณเจริญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายวงศธร  จอเจริญพานิช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวชชะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายจิรวัชญ์  เจริญอึ้ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงตรีรัตน์  เพ็ชรไทย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายวัชชิรากรณ์  จาถา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงน้ำเพชร  เล่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายก้องกิดากร  ขยันชม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนิธินาถ  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายณิฌานันท์  งามสม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงวริศรา  มะลิเทศ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หลง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรารัตน์  ภู่บุตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายวสุ  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงญาณิศา  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จีนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงจิราพร  ผึ้งอาศัย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงชรินรัตน์  จับสังข์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายกฤษกร  ต่อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายวีรภัทร  ทับทิมเทศ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายธนดล  ดีแจ่ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายกันตธร  สุขหนุน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายกิติศักดิ์  เกตุโสภา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายอดิศร  เมฆโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงสุวรรณนิษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงสิริกมลณัฎฐ์  เกตุหอม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนุศิตา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงสุชาดา  แดงเจียม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายกฤติพงศ์  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายธนวิชญ์  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายธรรมรัตน์  อินเท้ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนัฐมน  แหยมดอนไพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวริศรา  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงดวงตะวัน  ม่วงจีน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวดี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายเจษฎา  บำรุงเชื้อ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายเมธัส  ทองใจบุญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายณธีพัฒน์  ทองบาง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวีรภัทร  กันสาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิชญาภา  หลวงแสนเชือก โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิราพงษ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วหล่ำ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธรรมิตาว์  หอมทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญชนก  สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวันวิสา  สุขใส โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุธิชา  พัดแสง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชัญญษนุช  ไม้เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปัญจสิริ  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปัญญา  ฉัตรเจริญพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฉัตรียา  คล้ายทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภัทรภูมิ  จิตการุณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายคชาธาร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูมิรพี  วิสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายขวัญชัย  เรี่ยศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปิยภัทร  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศิวกร  รูปเขียน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิรนันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนิศามณี  พลขันธ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพีรดา  มะลานวน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปนัทดา  อ้นพา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเขมิกา  สวนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณภัทรสวรรณ์  เพชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศรัญญา  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัลยา  สิทธิ์สันเทียะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภัทรธร  หุ่นลาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภูริชญา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวิรัญชนา  การสมนุช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชาลิณี  อยู่จันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรเมธาวิทย์  ชาวลุ่มบัว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจักรพงษ์  รอดบัว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวรณัฐ  อินพะหะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอุษณีย์  บุสดี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชัชญา  อะนะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรรณประภา  สุขเกษ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินพะหะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูตะกูล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจอมธนา  ศิริรัศมีวงศา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขวัญเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิสรา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอุมากร  สมิงไพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณสาร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุกานดา  รอดขาว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศรัญญา  กุลเดช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกนกขวัญ  ทรัพย์สุข โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรนภัส  นิ่มจัน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงโรฟิชา  สระทองมี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมแดง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายชณาทิพย์  อ่วมรอต โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพิภู  ศรีวนิชย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายอินทัช  ลีลากนก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงณิชาวีร์  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภตระกูล โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีชูโภชน์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม