รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากฤต  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเตชินท์  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรรณวิภา  เสือไว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญาพร  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชญาภร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเกวลิน  ศิริวรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพณิชย์ศร  วรรธสุต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณภัทรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฏฐวี  เทศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกชพรรณ  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิราลักษณ์  กล่ำทัพ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกานดิศ  เกิดแก่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชยากร  สุขหร่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงไปรยา  จิตรสมัคร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิกา  มันตะวัตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิภาพร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิราพัชร  แพทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปฏิพัทธ์  พัฒน์ติณณภพ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชัยชนะวุฒิ  ครุธทิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอลิสา  อ่ำสอาด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพันมิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายดิรศกุล  ไชยพรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนพรัตน์  พันสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวนัชษกรภ์  มีมุกเกิด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณฤกร  ชุ่มวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนวัฒน์  ศศิวิมลกาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปภัสวดี  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวศินี  สุขิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์  ชูจิตรฐานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศิรประภา  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐานิยา  ธนะโชติวราธร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอารยา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฏฐริกา  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พลูคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลิสร  นิลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัทภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฏฐธนกฤต  เขตร์จำลอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเจษฎา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภาคิน  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนกนันท์  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปุณยนุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนิลวรรณ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัชรพร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพิทักษ์  เถื่อนสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัทรวดี  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุธินันท์  เลาวกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายหฤษฎ์  เลิศรังสิต์กุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทพมาศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศิรประภา  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาริตา  หมอกมืด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณพจน์  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พริก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธรรศธรรม  นนทพัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรัญพัชร  เหลืองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพีรัช  คล้าพิณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกันตสิทธ  แพร่ไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุวภัทร  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญวรรณ  มีประกอบ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอิสริศา  สุทล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนิลเพชร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรณารดา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนิธิศ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนภัทร์  นวนแดง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายฐาปนพงศ์  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธีรภัทร  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอิสริยา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัลยา  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฉัตรานันท์  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวรกร  นิรัญศิลป โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนิตา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวุฒิฃัย  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอุ้มรัก  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุภพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนิพล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวรพล  แจ่มมี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนักรบ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภริณญา  ทองรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสิรยา  เฆมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรธีรา  วุฒศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกษพร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปณัดดา  เถื่อนทองดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์โชติ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุทธิกร  ใจนุกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพีรยา  ครุฑหลวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเพ็ชรชนก  เพ็ชรนารถ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธนัญชนก  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมัณฑิตา  วสุวัต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรเมธ  สร้อยพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเกวลี  ไผ่เรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชลิตา  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชโลทร  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศุรัตน์ฏิการ  ไกลราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิชญาภา  รักสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเกษมณี  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายปิยวัฒน์  เทียบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายเมธพนธ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายภีมวัศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายพลัฏฐ์  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกชกร  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงศรณ์จิรา  ใจตรงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงนวพร  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงญาณิดา  อำภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวชิรธรรม์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปนัดดา  ทองใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิราชรัตน์  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภารัณ  กล้าเดินดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายตุลธร  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพงศกร  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายอรรถกริช  น้อยพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายอธิภัทร  อินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายเฉลิมเกล้า  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรุงเสริม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงฐิตาธรรม  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายอมรเชษฐ์  ณัฐกุลจิรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายเตชิต  ป้อมประสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายวุฒิภัทร  นพศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรภวิษย์  เนาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปณภัต  มันตลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงยลพัชร์  คัฒมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุวินิพรรณ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายรดิศ  แกล้วเกษตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชรันยณ์ภรรค  เต่าเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชญาภา  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภิริญาดา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐณกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงขวัญสุดา  เมฆทวีป โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนภสร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปุณณภพ  เงินมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐมล  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเนติธร  คมขำหนัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกรวิชญ์  ปานม่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกานว่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกิติพัฒน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทิดพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอนัญญา  ชะบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกนกพร  สุจิตรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนภัสวรรน  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรณิดา  กาญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปวรวรรณ  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนาธิป  ขำฉา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศรัญญา  นราพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธันยชนก  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภัทรดนัย  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐดนัย  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสถาปนา  แม่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภณิฌา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกันย์ทิกาณญ์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพีรดนย์  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวริศรา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายจิรสิน  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอิสรา  จิตจำรัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรปูน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัลชนิกานติ์  พัฒนสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวิภวานี  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม