รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณฐพัชร์  นุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนลินรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพิรชัช  หนูสังเวช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คมขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณ รตา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเมธิชัย  รัตนชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยกร  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีระพันธ์  ภักดีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชยพล  ทิพย์สง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเพชรกมล  ชิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปุญพสุ  เขมะวนิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายรณกร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชยุต  สว่างรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทิชากร  คำนวนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวิชญะ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นุ่นมัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรินลณี  เหรียญไกร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรธิดา  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนภสร  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิญญ์ภรณ์  ปักษีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภูเบศ  สุดมาตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พริกสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอธิชนัน  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐชญา  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุษกรรัมภา  มิตรเปรียญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายจันทกร  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิพัทธ์  เต็มราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอชิรญา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอดุลย์  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายศักรนันท์  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนวิชญ์  สำแดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงโสรกัญญาพิชญ์  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายศิวพงศ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายศิรเศรษฐ์  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภวิกา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณภัทธิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐธรรมวงศ์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรรษชล  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรักษิตา  สังเมียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรชดา  บุญพรานชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนวิไลย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงขวัญดวง  ดวงชวัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอภิสรา  ธราขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพงศกร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฉัตรติญา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรนภัส  ตั้งติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายกัญจน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายปวีณ์กร  มีฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤติน  อภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัฏทรนิษฐ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐมน  เหตุทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกันตพัฒน์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายเตชินท์  อักษรผอม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุติมูสิก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชยมน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิศา  สินธุ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเตชินี  ภิรมย์ลาภ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศุภกร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกาญจนศิริ  นิ่มวุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายรณกร  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอรวรา  เรืองพุทธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณิชนันท์  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปภาดา  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกรวรรณ  มากนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคมจักร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุพิชญา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสรวิศ  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายคณาธิป  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอัศม์เดช  ไตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปรเมศวร์  สีใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศุภณัฐ  หมวดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุณิกา  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมสังคหะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณอร  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูมิสิริ  สิริเบญจมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฐปนวัฒน์  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิทธิภาดา  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัคธีมา  เศรษฐ์ธรรมธัช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรากแก้ว  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงราชิดา  คงชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชิดชญา  นวลเปียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวีรากร  บุญชูคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพชธกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอติวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูมิรพี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิริศิลป์  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจณิสตา  บุญยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงโฟร์โมสต์  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศศิรินทร์  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนกฤต  รักล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชญดล  แป้นย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  นันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหิรัณยุปกฤต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภัทรวัฒน์  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเมธี  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิชญา  เวชเตง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณรินรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาณิสา  เลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุธิดา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  อินทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงน้ำมนต์  เขียวศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายยศกฤต  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุมตรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกิตติพิชญ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายมีบุญย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนพณัฐ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลอยคลัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวฤณภัส  อินอากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญานี  เกื้อคลัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจิตะบุณย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธัญเทพ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเดชณรงค์  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธมณวรรณ  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอนุสรา  สุริยโวหาร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวันใหม่  ซุ่นเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวชิรวิทย์  พัฒน์ช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศวัส  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเมธัส  คงมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญญามาศ  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวิชญ์วิศิษฎิ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเอมิกา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ปพัทธ์  วังช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิริภัสส์  ดารากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายคุณภัทร  สีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนามินท์  อินทรชุมนุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนาตาลี  อินทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูวสิษฎ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพริมรตา  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพุทธา  สุชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภูดิส  บัวยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายคณิศร  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนัฐวัฒน์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐกฤต  นุ้ยสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงลาภิสรา  ปานรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภรัณยู  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนกัลย์  ชูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงดุลยพัฒน์  มากเล่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพชรกมล  ภัยชำนาญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพุฒินันท์  ปานนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพิชาชาญ  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญนาฎ  ทุมเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณฐอร  มากชิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โกศัลยวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญญานุวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชาติ  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุพิชชา  ดุลพินิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอิทธิ์ทณัฏฐ์  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเอื้อการย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพีรวิชย์  บุญนวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชฎาพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัจจา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภูริชญา  เอียดเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกษิภูมิ  ณ ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงทักษพร  นุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงบุณยอร  ยิ่งสมถวิล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนดล  นวลติ้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุชานันท์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณภัทร์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภิญเอก  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปาลิดา  ปุสวิโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปาณิศา  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์ภาณัฏฐ  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรัศมีพลอย  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกฤติน  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอนุสรณ์  จันสุกศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิชชานันท์  คงมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายพิทย์อรรถ  สุกดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐภัทร  เอียดแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงดลญา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิชญาภา  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนาราภัทร  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายนวิน  กุลโศภิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศุทธินี  เอียดภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงภัทรวดี  นิมมานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายกษิดิ์เดช  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายก้องภพ  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายกรภิภัทร์  ยอดนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายตฤณวุฒิ  โพธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายประสิทธิพร  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แม้นศร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอภิญญา  แทนขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงคีตกาล  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมณฑิรา  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฐวิภา  รองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายวสุ  ขวัญนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายนวมินทร์  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายสิทธิณัฐ  สงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุวภัทร  กอไชยแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนิชกานต์  หาญคำหล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอาณัญชา  หาญเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธนาภา  ขาวหวาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุภัคชญา  ทองใส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชิตาภา  ขำดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายตุลยธร  ทองจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายศิรชิต  จินตสูต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายปฐพี  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนนทกร  จุลนันโท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกนกพร  เดชผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายสุทธิภัทร  ราชราวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  สงห้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธนัชญา  โยมเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปีย์วรา  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอดิศา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงหฤทชญา  นามประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวริศรา  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภูวิศ  เพ็จเซ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายนิธิโรจน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายวรัญญู  สุรทัตวรเมธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายรัญชน์พล  ด้วงคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพีลาชา  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายนิธิกร  สีดาเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายปุณพจน์  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายณัฐพัฒน์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายวิริทธิ์พล  คงเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายกล้าแกร่ง  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายภูชิต  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายยศวรรธ  มุขประดับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายปวีณ์รัศมิ์ชา  นิ่งดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงฆฤณา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงธมลวรรณ  เยาว์ด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนภัสภรณ์  แสงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงทัชชกร  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงธีมาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายปวริศร์  เพชรรดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายนภกร  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปุญญิศา  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายญาณาธิป  ยูรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนฤสรณ์  นวพฤทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายปฎิภัทร์  ขุนพานเพิง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธีธัช  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายศีลวัฒน์  ไกรรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายปองคุณ  สุขธัมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายพงศ์พัศ  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณฐอร  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัชชานิษฐุ์  ศักดิ์ศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนิคุณภัทร  มากอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงมนรดา  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐนิช  คชเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปภานิจ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงภทรพร  เพ็งคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงรุจิรา  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิบริพัตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพิชชญา  รุ่งราษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายอัครวินท์  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธนัชพร  เพชรธำมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์อักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองทับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกัญญาณัช  รัตนการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกชกร  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายญานภัทร  หีมเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายยศกฤต  เรืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัชภัส  สุริโย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุวีรา  เรืองพูน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทราวดี  อออิปก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอันน์นา  รงเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรลภัส  นุ้ยคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิดาภา  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธีรบถ  พลจรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชัยพัทธ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรรถยา  สุวรรณกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปราณปริยา  มุติมรรคา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนฎกศิ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอนงนาฎ  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชูดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายยศกฤต  สังข์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศิวกร  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนวิน  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพัทธดนย์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ศรีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภาสวีร์  ปลอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศศิญาดา  สงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรภร  บำรุงพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงมนัญชยา  คงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวิณิชยา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัณต์กมล  คงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายหฤษฎ์  นวลจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายระพีพัฒน  รัตนการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนกร  บัวนุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายคมเคียว  ศรีแก้วคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายระพีพัฒน์  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวันวิสาร์  คำขุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธันยพร  อาทรวิริยกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงหทัยชนก  เอกอนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงขรินทิพย์  เครือทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศลิษา  อนันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐริกา  ดำวุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกรชนก  ทับธนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เหมือนกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชนิสรา  เรืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจิณณภัต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงยสุตมา  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปุณณวิชญ์  ช่วยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกวิสรา  งามพร้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศิรดา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอธิรวรรษ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายญาณาธร  สันติเจริญโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิณัฏฐ์ฐา  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสิริการย์  ทิพย์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพงศกร  ช่วยแย้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกลทีป์  ชิตไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจรัสรวี  รุ่งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิยากรณ์  สุรโชติเกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวราลี  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภิชญาภา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอรเนตร  ยิ้มซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกุลพัชร  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรรณิสา  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธันวา  สังข์เศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอัญชิสา  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภัควลัญช์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนปราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปัณฑ์ชณัฐ  สุขช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภพธร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพลภัค  พัตธนเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายทีปกร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายจารุพัฒน์  จารุเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกัญชร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศรุต  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธารทอง  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภณิศา  เนื้อเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจารุภรณ์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปัณณธร  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปริญญา  คชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงญาธิป  จันทรสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัชชา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอรจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนโชติ  ศรีถะภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายปรเมศวร์  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอติภพ  รัตนบัญญัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนภูมิ  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธีรภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชัญญานุช  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอนาวิล  รามรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณฐพงศ์  ชูไฝ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอาทิชา  กลิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงมนัสดา  นวลขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายวาทิต  ทิวทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกฤตานนท์  นุ้ยเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนิติธร  คงจัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอภิรัตน์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายทีปกร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายบัญญาวัต  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวัชรพัฐ  ทรงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐภาคย์  วงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวงศพัทธ์  เทพชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสวิตตา  ชาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนกานต์  บุญสนิท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสิทธินี  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงน้ำฟ้า  หลินมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐณิชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงน้ำเพชร  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเก็จมณี  ทองตำลึง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนิวาริน  คงรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวริศรา  แก้วมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายจิรัฎฐ์  คงเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพัฒนวิทย์  พรหมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายปิติพล  พูนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายจารุกิตติ์  คงอิ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศุภกานต์  ดวงจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพศวีร์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายตฤณ  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธัญวิศร์  ธรรมรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวรรณพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภูริชญา  เกลี้ยงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกวินภัค  ชูอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณริศรา  นุ้ยด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชณิสรา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนภสร  ฮ่องช่วน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายชยพล  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนกฤต  จันทร์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปัณณวิชญ์  หมีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายจเรวัฒน์  สุกทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปัญญวัฒน์  แก้วพรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเบญจพร  โมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปัณณธร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 นางสาวญาณภัทร กาฬสิงห์  กาฬสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเมธปรียา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงเยาวรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวรุณยุพา  จันมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงฉัตรมณี  มณีฉาย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปุณยวัจน์  นวลเปียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายชัยวัฒน์  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวริสรา  หนูกาฬ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศาสดา  สักแสงโสภา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนภัทร  ณะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภคิน  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพรชิตา  รัตนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงขนิษฐา  ยิ่งดำนุ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงนภัสกร  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงนวพร  นุ้ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายนนธวัช  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายภวินท์  มินชาติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงกันติชา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนัฐนันท์  สุวรรณธนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายพันกร  ทองชูดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอนัญญาภัส  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงภคพร  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โรจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงภาวิดา  เตี้ยนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภาพัชร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภูวดล  สงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปวริศร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายขวัญพัฒน์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิชญ์พิไล  จิรโรจน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฤทธิชัย  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปริยาภัทร  โสโท โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสราลัญ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปฐมาวศรี  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธราเมธ  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายก้องภพ  เย็นใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายวรพล  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุภัสสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงโศภิตา  เหล่าประชาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธมน  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงศนิชา  พงศ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภูธเนศ  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลภัสรดา  ดำช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนทัต  เสนพริก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงรติรส  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอาณกร  โอนิกะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กลับอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายรณกร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายชวกร  รักษ์หนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเสริมกมล  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกนิษฐา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวัฒนบุตร  จันทน์วัฒนาผล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์จบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนัชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวงศพัทธ์  จิรโรจนโภคิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวรวลัญช์  ดำช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจิรัชญา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอธิป  นาคคล้ำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไหมศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิรญาณ์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภัทรพล  ปามุทา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงมันตา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชนิดาภา  ศิลปเจริญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงสุวิชญา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปภาวิน  ท้วมศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำอ่อน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทธามาศ  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชราวุธ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเปรมยุดา  เตี้ยชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายณัฎฐากร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกุลปริยา  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภัทรกร  ศรีทองมา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกรณ์ศิวิชญ์  สงสมทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สีราม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกฤติยากุล  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสิทธา  พลเดช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกวินธิดา  กลศึก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายบุริศร์  บุรมย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวชิรัญญา  แสงสุด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชาย่ธนกฤต  คชสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พงษ์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายภูรินทร์  จันทโชติ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปุณิกา  มุณีโน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงศลิษา  คงไข่ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวรรณรดา  ศรีเกตุ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หนูหนอก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงจิตต์สุภา  ธรรมเพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงศิวิมล  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงอชิรญา  จำเริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐนนท์  เนียมบุญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสะฮานา  โลเกช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  สังชู โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสิทธิเดช  รุยวิชิต โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงชนมน  ทับชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงอินทิรา  นาคศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีโดน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธรรม์ณภัทร  มากจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาเงิน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนันทินี  ชูเชื้อ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอภิญญา  ขาวเผือก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายกันตภณ  หนูโท โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพงศกร  หนูไข่ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชวินนุช  สุกแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสรวิชญ์  เส้งวั่น โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวรรณิดา  ปานเนียม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปิยางกูร  เพชรย้อย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกิตติภพ  พุทธศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจิราพา  ดำนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวชิรวิทย์  โชคพระสมบัติ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกฤติยาณี  หัสมิตต์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายรัชชานนท์  เนียมบุญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวรัญญา  ทองด้วง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงวรกานต์  ทองพลาย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงรวิกา  ทองทวี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธัญกช  ทองสม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฏฐิธิชา  คงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงยุวนาถ  ดวงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอุนนดาวีร์  ทรงศรี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรเสถียร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงรติมา  ข้งแดง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงประกายเพชร  เพชรทอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงทัชชา  ทับชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอริสรา  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวขาว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงลักษิกา  เทพภักดี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุธาสินี  อินทองแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายคณพศ  เดชะ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปัณณธร  เจริญสิทธิชัย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงโสภิตา  มูสิกะอุปถัมภ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงโชติรส  ดอนเพ็งจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงเนตรณภัทร  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวรวิช  ยังอภัย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภูริณัฐ  รัษฏาเพ็ชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายสิทธวีร์  โกษฐ์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรขาวช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายชนกันต์  รักษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายวีรวุฒิ  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายณัฐพล  ช่วยนุ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายกันตพงศ์  วรรณโนทัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายสิรภพ  นาคเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายณชพล  เรืองชัยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายจักริน  สงขาว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงฐิตาภา  ช่วยผอม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรทองด้วง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงเบญญาภา  เอียดหนักขัน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงแพรวานันท์  สายหนูน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รักจุ้ย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงทิพวรรณ  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงอริยะ  คำคง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายพิชญุตย์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายอูษัยมีน  ดาเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายธนพัฒ  หมั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายปวีณวัช  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงรวิกร  อินทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงบัณฑิตา  รอดยัง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสุวรินทร์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนันทรัตน์  บัวสุขศรี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายพสิษฐ์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายเมฆสิทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายทรงกลด  หนูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ช่อสม โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณฐนน  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกนกพร  บุญพบ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเกณิกา  อินทร์อักษร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายทัณญวัฒน์  ทองชู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัชพร  ทองเกตุ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอภิษฐา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูศิริ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชูศิริ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปรวรรณ  ต้นทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงจินตนา  อับดุลลาห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายสัภยา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายธนาธิป  บุญขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายคณิศร  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายศราวุฒิ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายเตชิน  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณิชกานต์  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วนอบ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงรัตติกาล  ฉางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายศักย์ชัยญนนณ์  คนเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายรัชวัฒน์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงอภิชญา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพิมชญา  หนูอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายเจษฎา  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงญาณนารี  โรจนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงอนัญญา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงวรลักษณ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงกนกนภา  สินธุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายซูลัยมาน  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวริศรา  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงวิลาศิณี  สงกลิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังเมียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายณภัทร  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธาราสินธุ์  ประยูรเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายพิรชัช  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายบวรนันท์  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายนักรบ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายวรชัย  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงพิชญานิน  นุ่นยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายภูมิภัทร  โพธิ์เขียว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงอรุชา  ผอมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายณฐรักษ์  แป้นนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแดง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวิรากานต์  เกื้อหนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพงศกร  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงสิริพิชฌาย์  ขำนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกฤตชญา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพิมญาดา  มะลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอรนลิน  หมกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวิยะดา  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสุภัคชณี  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสวรัชช์  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณฐกานต์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายธรรมปพน  ไล่กสกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชไมพร  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสริษา  อินผอม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายศิรศักดิ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายปวริศร  ทองโอ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอดิศา  ดำมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายชยุต  มณเทียรสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเม่่่่่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงภัทฎิยา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวันรพี  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสุชานันท์  จิตชน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายยศพล  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายธีรภัทร  จินรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายรณกร  ด้วงน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใสใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอินทิมา  เกื้อเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายจารุพัฒน์  อ่อนเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัชทิชา  หรุดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฎฐา  ชิณะรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงลักษมี  กำลังวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนพล  ศรีมุกดา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงธิดาทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพันธิสา  หอกเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายก้องภพ  พรหมยานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอภิสรา  หมานมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณลิขิต โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณภัสภรณ์  ชุมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงญัยดาว์  สะแหละ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฐกันย์  ดีสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชุตินันท์  บัวดิษ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนาดาว  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายนภัสวัต  คงเหล่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยยุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วกลม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภูษิต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงมาริษา  บุปผา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายณัฐพรรษ  สงคลิ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงฐิฏิยาภรณ์  จันทร์พูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงมัลลิการ์  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพิชชาภา  คงมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงโกมลลัดดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายสิรภัทร  สงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงดั่งฝัน  มากกำเนิด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงวัชรากรณ์  ฉางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวรเดช  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอชิตะ  สตันน๊อด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายคติศักดิ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอุมา  ศิริธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศตรัตน์  ขำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายสาริศ  เกษมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศราวัสดี  จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี่้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงยศวดี  บุสมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายรัฐศาสตร์  เนียมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายปฏิพล  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงกฤตมุข  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงลักษณารี  เพชรสังฆาต โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายจิรภัทร  ดำรงคดีราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงศิำประภา  ฉิมพูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพฺุธิตา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนัสญามา  หลีนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายปัณณวรรษ  มุสิกสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายสิปปกร  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุวิญญาณรี  ศาลาแดง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธัญญาวีย์  คงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายเดชอนันต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายณัธพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพงษ์ธนกร  เพชรสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายนนทพัทธิ์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพีรดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายภัทรพล  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงภัคธีมา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายกิตติกวิน  เทียบพุฒ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธารพรรณ  สมมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายศรัณย์กร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายกมล  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายยศวริศ  วาซู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปณิตา  คงชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายเจนณรงค์  แก้วโต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงมนัสกรณ์  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายสุภัทรชัย  รักษ์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงอิสรีย์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงเจนจิรา  ละอองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงณิศวรา  ด้วงเจ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายศุภกฤต  แก้วขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายปิยดนัย  ผอมดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายอัลฟารุด  มาแฮ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงวิชญาดา  มูลไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายรชิราวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายชนธิป  สนมน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงธนวรรธน์  คลองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายสิรธีร์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลปลี้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายต้นกล้า  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกันทรากร  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปุณยวีร์  พุฒขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกมลรส  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนริศรา  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงรุ่งธิดา  แกนบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงมนธิรา  รักไทย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงธีรดา  พ่อทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสุธีพร  ศรีราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายปัญญากร  สงนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายณัฐพงค์  อินทร์เกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายวีรภัทร  กองพรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงสุพิชญา  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงอาภาพรรณ  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกรชวัล  นวนตุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายดิฐษกร  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายวงศพัทธ์  สีแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงหฤทชนัน  สีจันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสันติภาพ  เเก้วไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงธิติมา  จันทมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพรภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายบูรพา  จันทร์ราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิยดา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายจีรทีปต์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  รอดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงภัทรพร  เจริญขุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายสิริชัย  ยิ่งรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายวายุ  อินนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพัณณ๋ชิตา  อินสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงหทัยกานต์  ช่วยเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เรืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงแพรวพิรญา  หนูศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงศิรัชญา  สังรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูรโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายคงภัค  มีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายชัชพิมุข  เสียงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฐวศา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปริณดา  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายปภพ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายฤกติพงศ์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีราชยา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกมลชนก  จินโน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คงนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงวันวิภา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณัฐชนัน  นุ่มช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพลพิชัย  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนันวิภา  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชะนก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงชุติมา  จันทวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายรณกร  พิพัฒน์งาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายนัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายหาญณรงค์  มุสิด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายวุฒิพงค์  เหมือนเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวรรณิดา  กวางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวัชรวีร์  อารมณ์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอภิชญา  บุญสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายวรภัทร  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายชาคริต  จันทรากุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสุชา  พุฒจอก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสโรชา  แดงบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงวันวิสา  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงกานดา  มุขตา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงวรรณฤดี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกนกพิชญ์  งามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอัจฉรา  นิ่มมา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุพิชญา  ไวยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายรัชชานนท์  ปานศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายเกียรติภูมิ  อินทรสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายชนะกันต์  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายปุญญพัฒน์  หูฉวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายพิชชากร  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้มมะลิ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงสุธีธิดา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงมติกา  หมาดคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอารียา  สมจริง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายกัลบวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายนฤเบศร์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูช่วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายไกรเลิศ  ด้วงอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงบุศราพร  บุญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายวัชรกร  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงสุธารัตน์  นาคะวัจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงพัชรพร  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายธีรพล  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายศิวกร  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงจตุพร  คงเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายพนธกร  อุทัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายรพีภัทร  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายธีรภัทร  สินธุ์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายศิลายุทธ  โพธิ์ยอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสุพรรณษา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายศิวกร  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงอ่อนนุช  มากภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนภาพร  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงวันวิสา  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงสิริมา  ย่องหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงเสาวรักษ์  อินทรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงกุลธิดา  ประคองชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายฐาภัท  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงธนัญชนก  ภมรสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายวาทิต  ดวงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงศุภมาศ  กาฬโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงเพชรมณี  คุณเงาะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายกิตติภพ  ช่วยเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเพชรายุทธ  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสวิตตา  หนูปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกื้อประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายเจษฎากร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายณวัชกรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายชนดล  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายทักษ์ดนัย  เซ่งฮั้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายสายฟ้า  โคตอาษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้าตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายญาณพัฒน์  สุวรรณธีรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนูปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายทนชัย  เพิ่มไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายจิรฐา  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงกิรติกา  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สิงหพล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายวริศ  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงอุษณีย์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงจิรภัทร  แทนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงสาธิดา  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงนภสร  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงศิริพร  ชุมแคล้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายจตุฌาณ  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงภานุมาส  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงดารินทร์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายภรัณยู  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงบุญญาพร  โกศล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายพงศกร  พงษ์เพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายเทพนพรัตน์  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายกิตติทัต  ยิ่มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงอันดา  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงธนพร  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอัฐฉราพรรณ  จันทร์แทน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงรุ้งนภา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายวุฒิชัย  เลือดกุมภา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายสรวิชญ์  นาคปลัด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายกนก  รัตนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายณัฐนนท์  แสงเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ระหุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงธัญญเรศ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปิยนุช  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงหาเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงยุพเยาว์  สิงหวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงณิชาภัทร  สงหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงกนกพร  ช่อสม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงอภิชาดา  บัวเเข โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายนนทกร  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายณัฐภัทร  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายวัชรากร  รักนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายนันทกานต์  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กชายภูธิป  ช่วยบรรจง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายนรวิชญ์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงธีรดา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายสุภัทนันท์  ขำเกตุ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูขุนนำ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงเปรมยุตา  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์กลับ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงจันทกร  เจ้หนูด้วง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงณฐวรรณ  หนูหิ้ม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายรัฐภูมิ  จิตรมั่นธรรม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงปรมิลท์  ชูสม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสุรีญาดา  แวนุ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงชนาธิป  เส้งเอียด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพัทธนันท์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายบารมี  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายณัฐธัญ  เสนหนู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงชนัญชิดา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกัญนิภา  รอดเนี้ยว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสุภัสสร  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงนุชวรา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายกษิดิ์เดช  เสวตโสธร โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงกิรณา  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงกนกพร  หนูยศ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงนิชาวีร์  ถิ่นจะนะ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงเพชราภา  ช่วยเนื่อง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธีรภัทร  จีนปาน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายณฏฐพล  ขุนพิบาล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงมินตรา  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายจิติศักดิ์  เกลาฉีด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงมานิตา  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายนิรชน  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายพัชรพล  คงเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท่องคง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงปัทม์วิภา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงกัญจน์อมร  สังข์สงค์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงพัณณิตา  สุขทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายศักดิ์ชัย  นุ่นสง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายพีรพัฒน์  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่นสง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกันติชา  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายกิตติภูมิ  ขำผุด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พุทธสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงการะเกด  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายปริญญา  เทพเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายกฤษฎ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายภูชิต  ยาชะรัด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายชยณัฐ  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงกันยารัตน์  สงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกมลทิพย์  เหน็บบัว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายวศศาสตร์  จิตตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีเอียด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กชายจตุพร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงกรกนก  เจียะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กชายภูตะวัน  กัณหา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กชายธีรภัทร  ไข่ขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงจิดาภา  ชุมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายภควรรษ  ชูท้วม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายธนกร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงทักษอร  รักขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เสน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายณัฐภัทร  คงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายรัชพล  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายสิระภพ  จันทะระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายก้องภพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงปารวี  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศุภิศรา  เปรมศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงดวงกมล  จริตจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายพสธร  หนูกลัดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงนิภารัฐช์  รอดกิจ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงอัญรินทร์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงวรณัน  โตวัฒนกูร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสาธกา  ขุนสารวัตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงถาวรีย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายธนัญกรณ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงปิยาพัชร  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภาคิน  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายชวภณ  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงปรียาพร  ปฐมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายณฐภัทร  คำเสน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงบุญญิสา  ทองหมุน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  อารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงอภิญญา  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายรัตนทัต  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายภูริณัฐพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายศรัณย์  สังคะโน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงอัญจิมา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายวีรภัทร  ลิ่ววิริยกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงไพรินดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงสัณห์สิรี  คงไหม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายวรัญญู  ศรีเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยวงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายศิวกร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงศรุตยา  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายอรรถษวรรธ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพิญาดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถนอมแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงปัทมพร  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงพิชชาภา  เฮ้งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายธนนกร  ดำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงคีตภัทร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุ่นชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงมัณฑิรา  อักโขสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายเทพพิรัตน์  กาญจนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายธีร์ชัยกฤต  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายปัญญาพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงธารมิกา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงชฎาวรรณ  จันทร์มา โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงปาลิตา  ไข่หนู โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงอรพรรณ  ฤทธิเนื่อง โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงภัสสริน  โชติช่วง โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากชิต โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูลชู โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงรุ่งมณี  คงปาน โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายวงศธร  เพชรมุนี โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงกรกฎ  บัวเพชร โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงสิตานัน  มุสิก โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงกัญญากร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายจิรวัฒน์  ขาวสังข์ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายทีปกร  ศรีอินเกื้อ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงวิภาวดี  คงแก้ว โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพรพิรุณ  วัดเมือง โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงรชณีชล  จันทร์นุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายธนพล  สายแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กชายสุเมธ  รักจุ้ย โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงสุรนาถ  ศรีทองแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงพิมมาดา  สมผุด โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิสโร โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงปัณณพร  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงมัลลิกา  เลี่ยนศิริ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตุดแทน โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายคฑาวุฒิ  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงพนิดา  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายณนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงฐิตารีย์  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงสิรีวริญท์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กชายอภิรักษ์  เพชรโชติ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงณภัทร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงกัลยากร  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กชายอติวิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายชัยภัทร  เมืองใหม่ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายศิวรักษ์  อุศรัตนิวาส โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายรัฐกานต์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงแพรธฬญ  บัวทองสุข โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงหวันยี่หวา  พุทธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายเตชณัฐ  สุขมี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพิตตินันท์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอรนลิน  วอนไวย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงพิมพ์อัจฉรา  แซ่อั่ง โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงกัญดาพร  เขียวไชย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายสุกนต์ธี  อินทนะนก โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายอชิพัฒน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายจอห์น  โจโฉ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายเพชรธัมมาคุณ  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายอรชุน  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายณวรรษ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงกุลญาณิช  จิตตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงสุภัคลักขณา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายเขมพัฒณ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายสมิรัณ  เพชรด้วง โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณัฐญา  ทองสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงศุภวิสาห์  ดำจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงพิรัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงพชรมน  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงสุชานาถ  จิตประพันธ์ โรงเรียนบ้านโหละหนุน 1 ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงนภัสสร  เกิดทอง โรงเรียนบ้านโหละหนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายภูธเนศ  สมมุติจิต โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสีขาว โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงตติยา  สุขศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงธวัลหทัย  โอด้วง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงญาณภัทร  สีเพ็ชรทอง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงนิชา  คงชู โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงพนิดา  แสงกลาง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงอัญมณี  ขำเพชร โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงสิรดา  ปล้องอ่อน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทุง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงดุษดี  ขุนเนียม โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงเนตรนภัส  เพชรน้อย โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยจันทร์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงธิญาดา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิทักษ์กิจ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวเผือก โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายนันทวัฒชัย  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปาริฉัตต์  คงสองเมือง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพิชชาภา  คงสีปาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงภรผกา  ชูขำ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงนิชกานต์  สังเมียน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายพอเพียง  วงศ์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายเขมรินทร์  ด้วงตุด โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายเกียรติกุล  กลับคุณ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นรส โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กชายณัฐกุล  หนูหยู โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงทอง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงพรรวิษาณ์  แก้วแป้น โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทร์ขาว โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพเกื้อ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
1744 เด็กชายวสวัตติ์  รักษวัตน์ภูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายเจษฎากร  นุ่นตุ้ง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูเงิน โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงเบญญาภา  คงทอง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงวรัชญา  หนูสิงห์ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กชายนัทธพงศ์  เต่าจันทร์ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายณัฐกานต์  จันมาก โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอาทิตยา  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงธาราทิพย์  หอยมณี โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายปิยังกูร  ช่วยราย โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายธีระเดช  คงทอง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายเจนวิทย์  บุญยัง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายยศกร  ชูสงค์ โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงวิภาวินี  คงทอง โรงเรียนบ้านหัสคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม