รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณฐพัชร์  นุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนลินรัตน์  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพิรชัช  หนูสังเวช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คมขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณ รตา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเมธิชัย  รัตนชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยกร  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิศามณี  ท้าวซุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีระพันธ์  ภักดีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชยพล  ทิพย์สง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเพชรกมล  ชิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงยศวดี  หอยสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปุญพสุ  เขมะวนิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายรณกร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชยุต  สว่างรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทิชากร  คำนวนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวิชญะ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธิษณะ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นุ่นมัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรินลณี  เหรียญไกร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรธิดา  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสุภสิทธิ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชุติเดช  อะนะกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนภสร  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิญญ์ภรณ์  ปักษีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภูเบศ  สุดมาตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมไชโย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พริกสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอธิชนัน  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐชญา  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายทรงพล  ชีวะสาโร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุษกรรัมภา  มิตรเปรียญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายจันทกร  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิพัทธ์  เต็มราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเดชาธร  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอชิรญา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เนียมเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัณฑิตา  วุ่นบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอดุลย์  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายศักรนันท์  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนวิชญ์  สำแดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธณรรถกร  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงโสรกัญญาพิชญ์  มีมุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายศิวพงศ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายศิรเศณษฐ์  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อุสมาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพงศกร  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุวพิชชา  ชามภูวราช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภวิกา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  วิมลรัตน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณภัทธิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรัฐชญา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐธรรมวงศ์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดำรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรรษชล  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรักษิตา  สังเมียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรชดา  บุญพรานชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิตาภา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนภัสกรณ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเปรมสินี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนวิไลย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วรอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสุภกิตติ์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายคณิศร  ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงขวัญดวง  ดวงชวัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธรรม  อัพภาสกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐพล  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุติมูสิก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชนัญญู  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูมิภัทร  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชยมน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  คงเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสรวิชญ์  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  สินธุ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเตชินี  ภิรมย์ลาภ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุภกร  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกาญจนศิริ  นิ่มวุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายรณกร  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอรวรา  เรืองพุทธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรรษมน  ใหม่วุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธัชชัย  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงดารินทร์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณิชนันท์  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปภาดา  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนนทพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกรวรรณ  มากนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชาคริยา  หยะกังฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายคมจักร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุพิชญา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสรวิศ  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพลอยงาม  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปภังกร  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายคณาธิป  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอ้ศม์เดช  ไตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกวิสรา  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  พิจิต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปรเมศวร์  สีใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปริยภัทร  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภณัฐ  หมวดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปุณิกา  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมสังคหะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกรณ์ดนัย  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณอร  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภูมฺสิริ  สิริเบญจมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เปล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายฐปนวัฒน์  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิทธิภาดา  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัคธีมา  เศรษฐ์ธรรมธัช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนม์ชนัทร์  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงทัตพิชา  วิทยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวรากร  เก้าคุณากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรากแก้ว  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงราชิดา  คงชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคุณาพฤกษ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชิดชญา  นวลเปียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภัทรกร  จันทคณางกูร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภัทรชัย  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวีรากร  บุญชูคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพชธกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฤตภาส  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธิติพัทธ์  พงศ์อภิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอติวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูมิรพี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภสิน  ช่วยพิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสโรชา  เต็มยอด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศิริศิลป์  ชูภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจณิสตา  บุญยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงโฟร์โมสต์  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศศิรินทร์  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสุดเขต  นุ้ยคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  รักล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณิชา  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิติพนธ์  อนันตธนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพิชญดล  แป้นย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเอมปวีร์  วัฒนพานิชดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกานต์มณี  คำทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  นันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีหิรัณยุปกฤต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกล้าเพชร  สืบขจร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภัทรวัฒน์  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเมธี  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิชญา  เวชเตง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณรินรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงญาณิสา  เลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปริชภา  เอียดคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุธิดา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร  อินทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงน้ำมนต์  เขียวศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายยศกฤต  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุมตรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติพิชญ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายมีบุญย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนพณัฐ  หนูเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลอยคลัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวฤณภัส  อินอากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชญานี  เกื้อคลัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายจิตะบุณย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธัญเทพ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเดชณรงค์  จิตใจรัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธมณวรรณ  ปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอนุสรา  สุริยโวหาร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวันใหม่  ซุ่นเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  พัฒน์ช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศวัส  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเมธัส  คงมี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญามาศ  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวิชญ์วิศิษฎิ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเอมิกา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์ปพัทธ์  วังช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสิริภัสส์  ดารากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายคุณภัทร  สีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนามินท์  อินทรชุมนุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนิสร  จันทร์ชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนาตาลี  อินทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขุนหมาด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลยกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภูวสิษฎ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพริมรตา  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพุทธา  สุชนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภูดิส  บัวยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงแพรวา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพนิตตา  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเปรมกมล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายคณิศร  มาสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิดาภา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนัฐวัฒน์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพริบดาว  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสิรภพ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันท์นภัส  กาวชู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณฐกร  ณัฐคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐกฤต  นุ้ยสุด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงลาภิสรา  ปานรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภรัณยู  หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนกัลย์  ชูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงดุลยพัฒน์  มากเล่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชรกมล  ภัยชำนาญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพุฒินันท์  ปานนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพิชาชาญ  ศักดาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิชญนาฎ  ทุมเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรตินัยน์  เหมนุกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรกมล  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอนุสรณ์  จันสุกศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายสรวิชญ์  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายสิรวัชญ์  กลิ่นมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายปฏิพัทธ์  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปิยาพัชร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิชชานันท์  คงมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐกานต์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายพิทย์อรรถ  สุกดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศิรดา  คงอินพาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐภัทร  เอียดแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงดลญา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิชญาภา  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนาราภัทร  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายปวริศ  ขาวนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายชนกันต์  อินทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายหัฏฐกร  เพชรย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายนวิน  กุลโศภิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกิตติญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวชิตา  แสงหอย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอัจฉรา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศุทธินี  เอียดภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงภัทรวดี  นิมมานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพรชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายกษิดิ์เดช  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายก้องภพ  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายกรภิภัทร์  ยอดนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายตฤณวุฒิ  โพธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายประสิทธิพร  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แม้นศร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชูเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอภิญญา  แทนขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงคีตกาล  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงมณฑิรา  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐวิภา  รองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองงาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายวสุ  ขวัญนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายเจษฎากร  นุ้ยขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายนวมินทร์  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายสิทธิณัฐ  สงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุวภัทร  กอไชยแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนิชกานต์  หาญคำหล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอาณัญชา  หาญเชิงค้า โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธนาภา  ขาวหวาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสุภัคชญา  ทองใส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชิตาภา  ขำดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐลดา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายณัฐดนัย  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายตุลยธร  ทองจีน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกื้อชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายชนกันต์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายศิรชิต  จินตสูด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายปฐพี  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายนนทกร  จุลนันโท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกนกพร  เดชผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายสุทธิภัทร  ราชราวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  สงห้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธนัชญา  โยมเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปีย์วรา  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอดิศา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงหฤทชญา  นามประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวริศรา  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายภูวิศ  เพ็จเซ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายนิธิโรจน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายวรัญญู  สุรทัตวรเมธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายรัญชน์พล  ด้วงคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปวริศา  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเพชรชนก  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฐิพร  ช้อยเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพีลาชา  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเอมิกานต์  นุ่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนชนะพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวรรณพร  ประเศรษโฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายณัฐณกร  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสาส์นรักษ์  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายนิธิกร  สีดาเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศศิวิมล  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายปุณพจน์  เจ้ยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายณัฐพัฒน์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายพิชญุตม์  อ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายวิริทธิ์พล  คงเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกล้าแกร่ง  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายภูชิต  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายยศวรรธ  มุขประดับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายปวีณ์รัศมิ์ชา  นิ่งดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงฆฤณา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธมลวรรณ  เยาว์ด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนภัสภรณ์  แสงเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงทัชชกร  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธีมาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายปวริศร์  เพชรรดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายนภกร  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปุญญิศา  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายญาณาธิป  ยูรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงนฤสรณ์  นวพฤทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายปฎิภัทร์  ขุนพานเพิง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายธีธัช  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายศีลวัฒน์  ไกรรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายปองคุณ  สุขธัมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายพงศ์พัศ  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณฐอร  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัชชานิษฐุ์  ศักดิ์ศฤงคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนิคุณภัทร  มากอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คงไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงมนรดา  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชนาภา  ยุวรรณา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐนิช  คชเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปภานิจ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงภทรพร  เพ็งคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงรุจิรา  สังฆะสา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิบริพัตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพิชชญา  รุ่งราษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายชยพัทธ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายอชิรวิทย์  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกีรติญา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายยศกฤต  เรืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัชภัส  สุริโย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุวีรา  เรืองพูน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสุปวีญ์  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธรรมกิตติ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภัทราวดี  อออิปก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องลั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอันน์นา  รงเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชนกนันท์  หมอกม่วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรลภัส  นุ้ยคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐชนน  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัชชานันท์  วรรณจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกฤษณ์พงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจิดาภา  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรบถ  พลจรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณฐนนท์  เกิดณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชยพัทธ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธิญาดา  จรัสด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรรถยา  สุวรรณกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปราณปริยา  มุติมรรคา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนฎกศิ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเกียรติยศ  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอนงนาฏ  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชูดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายยศกฤต  สังข์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศิวกร  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนวิน  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปวีณ  เกื้อพรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนฤพร  เวชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปวรุตม์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพัทธดนย์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ศรีชาย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสรภัศ  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณ พปฐม  ร้อยไพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภาสวีร์  ปลอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปรัตถะ  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนัซมี  สันสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศศิญาดา  สงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปรตา  รอดอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกนกจันทร์  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรภร  บำรุงพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงมนัญชยา  คงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิณิชยา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงทับทิมทอง  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญพิชชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกรอร  ธนทรจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัณต์กมล  คงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายหฤษฎ์  นวลจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายระพีพัฒน  รัตนการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤติธี  รัตนมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนกร  บัวนุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคมเคียว  ศรีแก้วคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธาวิน  ธัญญอนันต์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายระพีพัฒน์  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวันวิสาร์  คำขุนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธันยพร  อาทรวิริยกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงหทัยชนก  เอกอนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงขรินทิพย์  เครือทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศลิษา  อนันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐริกา  ดำวุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกรชนก  ทับธนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เหมือนกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนิสรา  เรืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อินทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิณณภัต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงยสุตมา  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปุณณวิชญ์  ช่วยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกวิสรา  งามพร้อม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศิรดา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกฤต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศิวัชช์  ช่างชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปฏิพัทธ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอธิรวรรษ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายญาณาธร  สันติเจริญโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศิณัฏฐ์ฐา  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสิริการย์  ทิพย์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพงศกร  ช่วยแย้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกลทีป์  ชิตไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจรัสรวี  รุ่งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิยากรณ์  สุรโชติเกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวราลี  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภิชญาภา  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอรเนตร  ยิ้มซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกวินท์  พงค์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกุลพัชร  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรรณิสา  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธันวา  สังข์เศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอัญชิสา  ดำยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัควลัญช์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนปราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปัณฑ์ชณัฐ  สุขช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภพธร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชพิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพลภัค  พัตธนเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกฤษฏ์  คงพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายทีปกร  สมาธิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจตุรวัฒน์  เกลี้ยงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายจารุพัฒน์  จารุเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนวิชญ์  หมูกาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกัญชร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศรุต  ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธารทอง  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธัญยธรณ์  นวลกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลพิมพ์ไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภณิศา  เนื้อเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนาปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอวิกา  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนัจกร  เรืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจารุภรณ์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเขมจิรา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชินานาถ  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกลี้ยงสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปัณณธร  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณชิษณ์  โมกข์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปริญญา  คชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภัทรยุทธ์  พุดคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธัญชนก  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงญาธิป  จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุชาวดี  พรหมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวสุธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปริยาภัทร  ด้วงเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัชชา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอรจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสาธิตา  สุขเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุทธินันต์  เพ็งหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงญาณิกา  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนโชติ  ศรีถะภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปรเมศวร์  สังฆานาคินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอติภพ  รัตนบัญญัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนภูมิ  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธีรภัทร  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชัญญานุช  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกชกรกัลย์  อุบลไทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอนาวิล  รามรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณฐพงศ์  ชูไฝ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงญดา  ไชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงแทนพรรณ  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงญาฎา  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรพนิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณฐมน  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายฆนาพัทธ์  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอาทิชา  กลิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงมนัสดา  นวลขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวาทิต  ทิวทัศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกฤตานนท์  นุ้ยเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายนิติธร  คงจัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอภิรัตน์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายทีปกร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายบัญญาวัต  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวัชรพัฐ  ทรงเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐภาคย์  วงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวงศพัทธ์  เทพชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสวิตตา  ชาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนกานต์  บุญสนิท โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสิทธินี  หนูเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงน้ำฟ้า  หลินมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จอนนุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐณิชา  รามทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงน้ำเพชร  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเก็จมณี  ทองตำลึง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนิวาริน  คงรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวริศรา  แก้วมุสิก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจิรัฎฐ์  คงเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพัฒนวิทย์  พรหมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปิติพล  พูนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายจารุกิตติ์  คงอิ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภกานต์  ดวงจินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพศวีร์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายตฤณ  ดำหนูอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธัญวิศร์  ธรรมรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวรรณพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงภูริชญา  เกลี้ยงเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกวินภัค  ชูอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณริศรา  นุ้ยด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชณิสรา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนภสร  ฮ่องช่วน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชยพล  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนกฤต  จันทร์นุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปัณณวิชญ์  หมีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจเรวัฒน์  สุกทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายปัญญวัฒน์  แก้วพรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเบญจมร  โมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปัณณธร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 นางสาวญาณภัทร กาฬสิงห์  กาฬสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเมธปรียา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเยาวรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวรุณยุพา  จันมา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงฉัตรมณี  มณีฉาย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกันยกร  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเสาวริน  เกาไสยานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายปิยังกูร  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนภัสกร  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายนนทพันธ์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงนวพร  นุ้ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธยานี  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายนนธวัช  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายภวินท์  มินชาติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกันติชา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณวรา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอภิษฎา  รอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงชยาดา  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนัฐนันท์  สุวรรณธนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายพันกร  ทองชูดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอนัญญาภัส  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพิชญา  จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงภคพร  นิ่มดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงภาวิดา  เตี้ยนวล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธิติพันธ์  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนลินทิพย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภาพัชร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปิ่นมุก  จันทร์ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูวดล  สงทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปวริศร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายขวัญพัฒน์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิชญ์พิไล  จิรโรจน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทองปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายฤทธิชัย  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปริยาภัทร  โสโท โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสราลัญ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปฐมาวศรี  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธราเมธ  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายก้องภพ  เย็นใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงดลชนก  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวรพล  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงญาณิศา  พันนายัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกิตติยา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มทิม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุภัสสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนภสร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงโศภิตา  เหล่าประชาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธมน  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงศนิชา  พงศ์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูธเนศ  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  พูลสง่า โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปั้งวณิช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงมนัศญา  รักรอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณัฐกรัณย์  รัตนสุภา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอัยนาฮ์  ชนะมณี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงลภัสรดา  ดำช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนทัต  เสนพริก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงรติรส  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสกลวรรธน์  แก้วนพ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนิติพร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอาณกร  โอนิกะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนคต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กลับอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายรณกร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชวกร  รักษ์หนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเสริมกมล  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกัณทร  อินทร์ยอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกนิษฐา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวัฒนบุตร  จันทน์วัฒนาผล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์จบ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนัชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายวงศพัทธ์  จิรโรจนโภคิน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวรวลัญช์  ดำช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงจิรัชญา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอธิป  นาคคล้ำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไหมศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิรญาณ์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภัทรพล  ปามุทา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงมันตา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชนิดาภา  ศิลปเจริญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุวิชญา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสิทธา  พลเดช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกวินธิดา  กลศึก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายบุริศร์  บุรมย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวชิรัญญา  แสงสุด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชาย่ธนกฤต  คชสิงห์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พงษ์เพชร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงอชิรญา  จำเริญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐนนท์  เนียมบุญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสะฮานา  โลเกช โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  สังชู โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายสิทธิเดช  รุยวิชิต โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักนุ้ย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชนมน  ทับชุม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงทิญาภา  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงจินตนา  อับดุลลาห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายสัภยา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายธนาธิป  บุญขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายคณิศร  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายศราวุฒิ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอาทิมา  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายเตชิน  มูสิกิม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณิชกานต์  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วนอบ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงรัตติกาล  ฉางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายศักย์ชัยญนนณ์  คนเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายรัชวัฒน์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงอภิชญา  คงสอน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพิมชญา  หนูอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายบรรณวิทย์  จันทรขนิฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายเจษฎา  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงญาณนารี  โรจนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอนัญญา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงอภิสุตา  สนธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงวรลักษณ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกนกนภา  สินธุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายซูลัยมาน  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงวริศรา  บัวชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสุธาลินี  ช่วยยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงวิลาศิณี  สงกลิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังเมียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายณภัทร  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธาราสินธุ์  ประยูรเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงญาณิศา  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธนัท  คะภะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายธเนศ  ยิ้มเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายพิรชัช  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายบวรนันท์  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายนักรบ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายนรภัทร  คงไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายวรชัย  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงพิชญานิน  นุ่นยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายภูมิภัทร  โพธิ์เขียว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอรุชา  ผอมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงนัฎธิกานต์  พลคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายณฐรักษ์  แป้นนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายศรายุทธ  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายปวริศร์  คชฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแดง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวิรากานต์  เกื้อหนู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพงศกร  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสิริพิชฌาย์  ขำนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจิราพัชร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกฤตชญา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิมญาดา  มะลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอรนลิน  หมกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวิยะดา  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสุภัคชณี  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสวรัชช์  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณฐกานต์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธรรมปพน  ไล่กสกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงชไมพร  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสริษา  อินผอม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดวัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายศิรศักดิ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปวริศร  ทองโอ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐพล  อินทร์จุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณิชาบูล  เกลาฉีด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอดิศา  ดำมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณิชกานต์  นุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชยุต  มณเทียรสุภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกรณัฐา  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเม่่่่่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงภัทฎิยา  รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวันรพี  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุชานันท์  จิตชน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฐชฎา  พิศาลวัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายยศพล  พลเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธีรภัทร  จินรัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายรณกร  ด้วงน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใสใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอินทิมา  เกื้อเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจารุพัฒน์  อ่อนเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัชทิชา  หรุดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฎฐา  ชิณะรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงลักษมี  กำลังวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนพล  ศรีมุกดา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธันยพร  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธิดาทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพันธิสา  หอกเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายก้องภพ  พรหมยานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกิตติทัศ  เตียวเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอภิสรา  หมานมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงโสวดี  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณลิขิต โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณภัสภรณ์  ชุมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงญัยดาว์  สะแหละ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณัฐกันย์  ดีสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชุตินันท์  บัวดิษ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนาดาว  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนภัสวัต  คงเหล่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยยุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วกลม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูษิต  ดำด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงมาริษา  บุปผา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงเงาแข  คล้ายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายณัฐพรรษ  สงคลิ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงฐิฏิยาภรณ์  จันทร์พูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงมัลลิการ์  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิชชาภา  คงมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงโกมลลัดดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสิรภัทร  สงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงดั่งฝัน  มากกำเนิด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงวัชรากรณ์  ฉางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวรเดช  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอชิตะ  สตันน๊อด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายคติศักดิ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอุมา  ศิริธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายศตรัตน์  ขำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงภัทรียา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกวิญตรา  ด้วงเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงรินลดา  ตั้งประภา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชนิตา  กรดเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายณัฐธีร์  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายสาริศ  เกษมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศราวัสดี  จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โสภณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เกลี่้ยงสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชาลิสา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวรรณกุลิน  สาระพิทยาธร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงยศวดี  บุสมา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงบุญญาพร  ภู่วิจิตรสุทิน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายรัฐศาสตร์  เนียมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายปฏิพล  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกฤตมุข  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงลักษณารี  เพชรสังฆาต โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายจิรภัทร  ดำรงคดีราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงศิำประภา  ฉิมพูล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพฺุธิตา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนัสญามา  หลีนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายปัณณวรรษ  มุสิกสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายสิปปกร  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุวิญญาณรี  ศาลาแดง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธัญญาวีย์  คงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายเดชอนันต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณัธพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพงษ์ธนกร  เพชรสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนนทพัทธิ์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพีรดา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายภัทรพล  เพชรสง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐธณิชญ์  ชูหว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภัคธีมา  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายกิตติกวิน  เทียบพุฒ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธารพรรณ  สมมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นหนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สีหราช โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงจินตนา  ทองพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพิริศา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายศรัณย์กร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายกมล  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายยศวริศ  วาซู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงปณิตา  คงชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงอ้อมกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงฐิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงปัดนัดดา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายเจนณรงค์  แก้วโต โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงมนัสกรณ์  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายสุภัทรชัย  รักษ์หนู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงอิสรีย์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงเจนจิรา  ละอองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณิศวรา  ด้วงเจ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายศุภกฤต  แก้วขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายปิยดนัย  ผอมดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายอัลฟารุด  มาแฮ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขจุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงวิชญาดา  มูลไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนันทกานต์  เสมาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายรชิราวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายชนธิป  สนมน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงธนวรรธน์  คลองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลปลี้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายต้นกล้า  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกันทรากร  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปุณยวีร์  พุฒขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกมลรส  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงนริศรา  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงรุ่งธิดา  แกนบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงมนธิรา  รักไทย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธีรดา  พ่อทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสุธีพร  ศรีราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายปัญญากร  สงนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายรัชตะ  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณัฐพงค์  อินทร์เกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเตชะสิทธิ์  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธีรเทพ  สงเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายวีรภัทร  กองพรม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายณัฐวิทย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชิตชนก  วุ่นน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชุมรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสุพิชญา  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอาภาพรรณ  รักเล่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจันทกานต์  เจ๊ะหีม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายกรชวัล  นวนตุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายดิฐษกร  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวงศพัทธ์  สีแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงหฤทชนัน  สีจันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสันติภาพ  เเก้วไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงธิติมา  จันทมาตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพรภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายบูรพา  จันทร์ราม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชญานิน  ซ้อนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพิยดา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายพรพิพัฒน์  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายจีรทีปต์  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายณภัทร  ทองแกมนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนกฤต  เกื้อบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  รอดจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพรชนันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงภัทรพร  เจริญขุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงชัญกัญญา  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงฐิญาพร  สมจีน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงณิชาภัทร  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ชูโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงอิศวีร์พร  สำราญสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศลิษา  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสิริชัย  ยิ่งรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายวายุ  อินนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพัณณ๋ชิตา  อินสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงหทัยกานต์  ช่วยเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เรืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงแพรวพิรญา  หนูศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศิรัชญา  สังรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูรโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายคงภัค  มีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายชัชพิมุข  เสียงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐวศา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปริณดา  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายปภพ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจตุรภัทร  ดำเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชมพูนุช  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายฤกติพงศ์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีราชยา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกมลชนก  จินโน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คงนิล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงวันวิภา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัฐชนัน  นุ่มช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงชนากาญจน์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายพลพิชัย  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสิริพร  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนันวิภา  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงมัทยา  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงเมษาวดี  สุดชะนก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวิกันดา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสิริกานต์  ชัยสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวิชญาดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกมนียา  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธนัญญา  จันทะศร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงชุติมา  จันทวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงจิรัชยา  มะโนภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายชาญฉกรรจ์  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายรณกร  พิพัฒน์งาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายนัฏฐกิตติ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายหาญณรงค์  มุสิด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวุฒิพงค์  เหมือนเนียม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายณัฐดนัย  ผอมสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวรรณิดา  กวางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงวัชรวีร์  อารมณ์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิตรทิวา  คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณิชาภัทร  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  รักล้วน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงวรัญญา  ธีลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอภิชญา  บุญสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวรางคณา  หนูดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงญาณิศา  สันเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายวรภัทร  เอียดหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายเมธี  ยิ้มปลื้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายฐิติศักดิ์  เทียนเสรี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายชาคริต  จันทรากุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายสุชา  พุฒจอก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปวรเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริมโณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสโรชา  แดงบัว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวันวิสา  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกานดา  มุขตา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงบุษปวัน  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวรรณฤดี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงทศวรรณ  พรหมเช็ก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกนกพิชญ์  งามดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอัจฉรา  นิ่มมา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุพิชญา  ไวยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกัลยาณี  สังข์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายณัฐกรณ์  อินทร์ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายทวีศักดิ์  เพชรสังวาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายรัชชานนท์  ปานศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเกียรติภูมิ  อินทรสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายจิรายุทธ  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายชนะกันต์  ปลอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายณัฐนันท์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปุญญพัฒน์  หูฉวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายพิชชากร  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้มมะลิ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายเรวัตร  ศรีจุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุธีธิดา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐนาท  ตุลาธน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงดวงหทัย  ทองสม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงแพรวรรณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงเรืองตะวัน  ขณะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอรกานต์  จิตบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงณัฐฐิชา  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐสะโร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงมติกา  หมาดคง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอารียา  สมจริง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายปรมัตถ์  ชุมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายบุณยเกียรติ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกมลชนก  อรัญวารี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายกัลบวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกัลยวรรธน์  หนูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงศิรินภาวดี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงสุธารัตน์  นาคะวัจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพัชรพร  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงสุมนธิญา  จิระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายธีรพล  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายศิวกร  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงจตุพร  คงเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายพนธกร  อุทัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายรพีภัทร  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงศศิประภา  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายธีรภัทร  สินธุ์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงรติมา  กัมพละไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายศิลายุทธ  โพธิ์ยอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงสุพรรณษา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายศิวกร  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงอ่อนนุช  มากภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงนภาพร  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงวันวิสา  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงสิริมา  ย่องหิ้น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงเสาวรักษ์  อินทรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงกุลธิดา  ประคองชีพ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายฐาภัท  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงธนัญชนก  ภมรสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธีเดช  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายวาทิต  ดวงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนคง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงศุภมาศ  กาฬโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงเพชรมณี  คุณเงาะ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายกิตติภพ  ช่วยเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายเพชรายุทธ  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงสวิตตา  หนูปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกื้อประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายเจษฎากร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายณวัชกรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายชนดล  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายทักษ์ดนัย  เซ่งฮั้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายสายฟ้า  โคตอาษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้าตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายญาณพัฒน์  สุวรรณธีรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนูปิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายทนชัย  เพิ่มไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายจิรฐา  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฐธิการ  สืบประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คมขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกิรติกา  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สิงหพล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายวริศ  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอุษณีย์  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงจิรภัทร  แทนขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงสาธิดา  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธนภัทร  พลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงนภสร  มีขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงศิริพร  ชุมแคล้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายจตุฌาณ  แก้วรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงภานุมาส  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงดารินทร์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายภรัณยู  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงบุญญาพร  โกศล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพงศกร  พงษ์เพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายเทพนพรัตน์  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกรด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายกิตติทัต  ยิ่มสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอันดา  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงธนพร  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอัฐฉราพรรณ  จันทร์แทน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกาญธิดา  ชนกชนีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรุ้งนภา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายวุฒิชัย  เลือดกุมภา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายสรวิชญ์  นาคปลัด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกนก  รัตนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฐนนท์  แสงเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายกันทณัฏฐ์  สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ระหุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพาทิศ  นวลอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธัญญเรศ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงปิยนุช  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงหาเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงยุพเยาว์  สิงหวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงแพรวา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงการะเกด  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายศุภกฤต  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทิพย์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงภัทราวดี  ไข่ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเขียว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กชายปริญญา  เทพเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายกฤษฎ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กชายภูชิต  ยาชะรัด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กชายชยณัฐ  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายฐิติวริศ  ใจโต โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงภรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  เศียรอุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงกันยารัตน์  สงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงกมลทิพย์  เหน็บบัว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายวศศาสตร์  จิตตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีเอียด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กชายจตุพร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงกรกนก  เจียะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กชายภูตะวัน  กัณหา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายธีรภัทร  ไข่ขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงจิดาภา  ชุมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงเขมจิรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงจุฑามาส  สีนองช่อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายภควรรษ  ชูท้วม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธนกร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวากาลกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงประภาศิริ  ส่อศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงทักษอร  รักขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงอรลัตดา  ธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงศุทชา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงจุลสมัย  จุลโสด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงกรัณรัตน์  ไข่ช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์เสน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธัญชนก  ผุดพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายณัฐภัทร  คงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงธัญชนก  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายเตชินท์  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายเจษฏาพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายรัชพล  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายสิระภพ  จันทะระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายก้องภพ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงรัตนปรีดา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงสุกฤตา  ทาตะภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายปฐมพงษ์  นุ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายศรัณยพงศ์  แก้วปราง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปารวี  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปราบกรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงบุณยานุช  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายณัฐกร  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงศุภิสรา  เปรมศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงกรแก้ว  วุฒิโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงดวงกมล  จริตจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงจิราวรรณ  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพสธร  หนูกลัดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงนิภารัฐช์  รอดกิจ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงอัญรินทร์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวรณัน  โตวัฒนกูร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงสาธกา  ขุนสารวัตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสระหมาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงถาวรีย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายธนัญกรณ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปิยาพัชร  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายภาคิน  นัดสูงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายชวภณ  เกตุศรัทธา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงปรียาพร  ปฐมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายณฐภัทร  คำเสน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงบุญญิสา  ทองหมุน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  อารีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายนนทกานต์  ยิ้มเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอภิญญา  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายรัตนทัต  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงนัยน์ยภัค  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายภูริณัฐพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายศรัณย์  สังคะโน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวิปัสสนา  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอัญจิมา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายวีรภัทร  ลิ่ววิริยกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายธนากร  สุขมิ่ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายสิรภพ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงไพรินดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงสัณห์สิรี  คงไหม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัฐนรี  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายวรัญญู  ศรีเกื้อ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถึงมุสิก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงชฎาพรรณ  จริยวงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายกฤตภาส  ชิณนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายก้องภพ  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายศิวกร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายฐปนวัฒน์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงศรุตยา  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายอรรถษวรรธ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงพิญาดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายคณาธิป  ณะรัตตะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปภาวรินท์  จินณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถนอมแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปัทมพร  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงพิชชาภา  เฮ้งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธนนกร  ดำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงคีตภัทร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุ่นชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงมัณฑิรา  อักโขสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายเทพพิรัตน์  กาญจนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธีร์ชัยกฤต  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายปัญญาพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงชฎาวรรณ  จันทร์มา โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงปาลิตา  ไข่หนู โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอรพรรณ  ฤทธิเนื่อง โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงภัสริน  โชติช่วง โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากชิต โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงรชณีชล  จันทร์นุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายธนพล  สายแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายสุเมธ  รักจุ้ย โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงสุรนาถ  ศรีทองแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงพิมมาดา  สมผุด โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อิสโร โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงปัณณพร  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงมัลลิกา  เลี่ยนศิริ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตุดแทน โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายคฑาวุฒิ  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพนิดา  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงสุชานาถ  จิตประพันธ์ โรงเรียนบ้านโหละหนุน 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงนภัสสร  เกิดทอง โรงเรียนบ้านโหละหนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภูธเนศ  สมมุติจิต โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงธวัลหทัย  โอด้วง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงญาณภัทร  สีเพ็ชรทอง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงนิชา  คงชู โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงพนิดา  แสงกลาง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงอัญมณี  ขำเพชร โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงสิรดา  ปล้องอ่อน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทุง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงดุษฏี  ขุนเนียม โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงเนตรนภัส  เพชรน้อย โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยจันทร์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสีขาว โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงธิญาดา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิทักษ์กิจ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวเผือก โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงตติยา  สุขศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายนันทวัฒชัย  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงปาริฉัตต์  คงสองเมือง โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพิชชาภา  คงสีปาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงภรผกา  ชูขำ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงนิชกานต์  สังเมียน โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม