รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจตุพงศ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวัทธิกร  ระหาร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงแสงเทียน  ดีทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวรพล  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมญช์ุพิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตยะบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชาพร  โชติดิฐสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุวีรยา  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุชาฏา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวัลลิภา  ผลเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอัมพิกา  ทัศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปารเมศ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชิดชญา  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสลิลรัตน์  จันประเทศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศศิวิภา  วรรรธกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศุภรดา  คงเลิศวรากร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรรณิกา  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์สงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอาทิตญา  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงิจิรดา  เกาะสมัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปัณณพร  โฆษานุภาพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายสิริธินวัต  สนธิ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูวรัชต์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายวงศ์ธวัช  เจี้ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาวาล่อง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนงนภัส  ทับทิม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายคณิศร  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวรภัทร  วิทยา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายคุณานนต์  สินแบน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐาปนี  ปานทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนดล  ทองเนื้องาม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปภาอร  อินทร์พรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรลาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธันย์รดี  เพ็ชรพลาย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายณภัทร  ศรีชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชนนิกานต์  นาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชนินาถ  จันสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรติมา  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชนิกฏามล  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิชญธิดา  การะชัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายราเชนทร์  สรศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายอิทธิกร  สุขสัจจี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฟ้าใส  ผะสารพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอันดา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศกร  กลับคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิริษา  โชครุ่งเจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญฉลาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพนา  สืบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายทนุธรรม  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอันดา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรกวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปริษา  เปียกบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูผา  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงมะลิษา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสวรส  หมายดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุกนต์ธี  จงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธรรมราช  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพรนภา  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายนิธิกร  ทองหล่ำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงดาวประกาย  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงญานิศา  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนันท์ชญา  ทาษาวิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธนพล  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายกันติทัต  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาสุคนธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายไบซอล  หัสถาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายอับดุลลาเต๊ะ  หะยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธีรไนย  แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายฉัตรไชย  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่เตง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรัชนาท  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอรนภา  ยสนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายประภัสร์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสิริยากร  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเมธี  มุขแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอาราดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายรัฐศาสตร์  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกนทิชา  บุญคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนฤดม  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญชนก  กวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีระวัฒน์  แท่งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวรากร  บัวเผียน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณรินธร  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเฟาซี  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภาสกร  ชูทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายดุลยพล  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเวทิศ  ต่อผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐพัชร  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวันปิยะ  มีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ชรใส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนพดล  ปิดใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนากร  บุตรหลำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเมธัส  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัทญามี  มานพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรอินท์  สงวนนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภคิน  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพรณภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายทรงภพ  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอำนาจ  จินดาพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปณัฎฏา  ประกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนันธิกา  มีศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีบ้านดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปณิตา  หนูอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชญานุช  ปานทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายขัตติยาภรณ์  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพิภพภัทร  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายเรืองศักดิ์  รักษ์บุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม