รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจตุพงศ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวัทธิกร  ระหาร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงแสงเทียน  ดีทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวรพล  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภากร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปณต  สังข์สิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายสัณหวัช  ศรีศิลา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวริศรา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปลายรุ้ง  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรุณทิพย์  เทียนงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนรกมล  พาศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุวรรณา  ผลเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัญชลิกา  อุปสัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพรหมพิริยะ  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปาจารีย์  จันทรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติกร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสิรภัทร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนินวัฒน์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเบญญาภา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรภัทร  กาบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนวัฒน์  สีคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรนภิศ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐวัฒน์  หุพาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปพิชญา  เก้งศิลา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุมาสะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกรวิชญ์  หิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฮัซฟา  ฤทธาพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภสร  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองสม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงคุนัญญา  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอภัชญา  ทองถม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนกฤต  เรืองผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวงศกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายคีมตภัท  เนียมมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนัฐธิชา  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณภัทร  กิ่งกาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอัญญาณี  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฐิติชญา  มณียศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลิตา  โปหลง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เต็มราม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงทักษอร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอรนลิน  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเขมทัต  เอียดยวง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภชัย  รักทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคำเงิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปัทมาวดี  อินตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธีญาภัทร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันธ์ธนัน  มลกุฏเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายวรภัทร  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายสุทธิกานต์  ชาญพาที โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุธีวรางค์  ปูขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤต  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวริศา  ธนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายรัฐวิชญ์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขขี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมญช์ุพิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตยะบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชาพร  โชติดิฐสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุวีรยา  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุชาฏา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวัลลิภา  ผลเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอัมพิกา  ทัศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปารเมศ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชิดชญา  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสลิลรัตน์  จันประเทศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศศิวิภา  วรรรธกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศุภรดา  คงเลิศวรากร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกรรณิกา  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์สงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอาทิตญา  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปรุเชษฐาสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายนวัช  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษฏิน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชานนท์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพีรวิชญ์  พาหุการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรสิน  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายโสภณัฐ  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณฐกร  สมขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรภัทร  บุตรเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายฐิติพันธ์  ทำนุดวงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชินภัทร  พัฒนพิชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพันธมิตร  สุทธิเส็ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนบูรณ์  แซ่โก้ย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจรรยาพร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปัณณกรณ์  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเดชาธร  สาทนิยม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพาหุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอ๊าดนาน  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธรรมนูญ  ช่วยประคอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนะดี  สิงขร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปพัชญา  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกิตสุวรรณ  สุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนภสร  สหกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐานิสสร์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธนาภา  ผลบำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤษณะ  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอภิรักษ์  ยกคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเนรมิต  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพงศกร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพัชรพร  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนรเศรษฐ์  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิรกิตต์  ชัยยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกรวีร์  นุ่มคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชนันท์  ระวิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงโญศิกาญจน์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเอมจิรา  คงกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภิญญาพัชญ์  เจนการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายจิรวัฒน์  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงหทัยกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัณณธร  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายรัฏฐกฤษฎิ์  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีบุก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายลัทธพล  นุกูล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายถิรวัฒน์  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกฤต  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายใบบุญ  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีรภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณฐกร  อาจวารี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวิวรรธน์  ช่วงชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนภูมิ  จันทรพรพรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายรัชชานนท์  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจรัญญา  เสือยืนยง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศตนันท์  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณภัทร  เบ็ญจกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤตยชญ์  สังข์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกันฐาภรณ์  ใยตาล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสัตติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายยศวรรธน์  นรินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรวิสรา  คงสะอาด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หรรษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอักษราภัค  ใบหา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศศิพิมล  อาจกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพลอยใส  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูรี  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจตุรนภ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกัญวรา  วิศาล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชนะนันต์  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปานรพี  อยู่มัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวิรัลพัชร  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกิตติศักดิ์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนกฤต  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธันวา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายบดินทร์  ระงับทุกข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศุภกร  สุขจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดฉิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถาวรธนิศร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเรืองรัฐวิชญ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภาชินี  ปานชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเพชรลดา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปราชญ์ชวิณธ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจิตติมา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศราวิน  ครูเส็น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายยศกร  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนัชชา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปริณภัทร  ไทยวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงแคททาลิยา  ดาร์นเลย์ เดวิดสัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายดนัยณัฐ  ตันเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปุณณวิช  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรนัชชา  พะสิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอภิวรรธน์  สุระกา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนฤนาท  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนิธิกร  หนูฉ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นบางเตียว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายจตุรภัทร  จุลนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนภัสรพี  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปฏิภาณ  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพนิตนันท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤตยากร  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนริศรา  วานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรินทร  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรภัทร  ไชยแป้น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปีย์วรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนวัฒน์  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายภัทรดนัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฐกร  เชิงชาญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภูมินัฐ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงหฤทัย  จ่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชนาธิป  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปัญชลี  สุขจิรัง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศิวา  ไชยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พฤกษ์ดำรง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายบุญโยดม  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธัณยธรณ์  ทองคำไทย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอภิสิทธ์  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงตรีกาญจน์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันท์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงิจิรดา  เกาะสมัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปัณณพร  โฆษานุภาพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายสิริธินวัต  สนธิ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูวรัชต์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายวงศ์ธวัช  เจี้ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงธนพร  แรงแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐริณีย์  เตี่ยวสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาวาล่อง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนงนภัส  ทับทิม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายคณิศร  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวรภัทร  วิทยา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายคุณานนต์  สินแบน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฐาปนี  ปานทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนดล  ทองเนื้องาม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปภาอร  อินทร์พรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรลาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธันย์รดี  เพ็ชรพลาย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายณภัทร  ศรีชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชนนิกานต์  นาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชนินาถ  จันสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงรติมา  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงชนิกฏามล  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงพิชญธิดา  การะชัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายราเชนทร์  สรศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายอิทธิกร  สุขสัจจี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายนาคา  อารีชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีโลกย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสกาวเดือน  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพรนภา  อายุสุุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงทิพย์วารี  ตั้งมั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  รุ่มจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงจิราภร  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนันทิยา  ผลอิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอนุพงษ์  เท่งวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอริษา  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนกร  พลายชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกรวิชญ์  นิลบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฟ้าใส  ผะสารพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอันดา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพงศกร  กลับคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิริษา  โชครุ่งเจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญฉลาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพนา  สืบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายทนุธรรม  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอันดา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรกวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปริษา  เปียกบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภูผา  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงมะลิษา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสวรส  หมายดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสุกนต์ธี  จงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธรรมราช  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายชเนน  น้อยสำลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพรนภา  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายนิธิกร  ทองหล่ำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงดาวประกาย  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงญานิศา  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงนันท์ชญา  ทาษาวิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายธนพล  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายกันติทัต  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาสุคนธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายไบซอล  หัสถาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายอับดุลลาเต๊ะ  หะยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายธีรไนย  แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายฉัตรไชย  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่เตง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรัชนาท  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอรนภา  ยสนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายประภัสร์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิริยากร  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเมธี  มุขแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอาราดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายรัฐศาสตร์  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกนทิชา  บุญคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายนฤดม  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธัญชนก  กวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีระวัฒน์  แท่งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวรากร  บัวเผียน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณรินธร  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายเฟาซี  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภาสกร  ชูทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายดุลยพล  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายเวทิศ  ต่อผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายณัฐพัชร  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวันปิยะ  มีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ชรใส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายนพดล  ปิดใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนากร  บุตรหลำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายเมธัส  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัทญามี  มานพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอรอินท์  สงวนนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภคิน  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพรณภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายทรงภพ  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอำนาจ  จินดาพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปณัฎฏา  ประกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนันธิกา  มีศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีบ้านดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปณิตา  หนูอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชญานุช  ปานทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายขัตติยาภรณ์  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพิภพภัทร  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายเรืองศักดิ์  รักษ์บุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนันทิกานต์  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอนันตา  อายุบเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายภูวเนตร  นาคจุติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายฆนาคม  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายพิภัทร์ยศ  ลาภธนวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงรสิกา  เจียรนัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายณัฎฐพล  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายรามิล  นิชพรกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายชากิร  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงเปมิศา  ตันเก่ง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายณธาน  ณ ระนอง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณฟ้า  ช่างเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายธันยสิทธิ์  พิมานพรหม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวิลันดา  บุญรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงศิรญา  สกุลแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำขำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอภิธาร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพัสกร  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภูกฤษ  ค้าของ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงรักษิณา  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปริยากร  ผจญภัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธิติกาน  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศุภากร  แซ่อิ๋ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสร้างบุญ  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเบมิกา  ลีลานุนารถ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสารชา  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุวรินทร์  เพชรจุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปรียาภัทร  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภูบดี  ชูเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกฤติน  เรืองนะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายจิตรพัฒน์  หาดขุนทด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงเลอาร์  อารียา เมแยร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกวินนา  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวรินธร  เผือกสีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธีระเทพ  เสนคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญมี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายจิรายุ  รายาจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพัทธเมธ  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฎฐพฤกษ์  ศรีสัจจัง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงมาศธัญกาญจน์  พรหมพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอธิดิตย์  ไกรคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวรัญญา  เผือกสีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายฟาลาห์  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายรัชชานนท์  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพชรพล  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาซำเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภัททิญา  พรหม์ภัทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภูรินทร์  พิเภก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธีระเดช  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงชาติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสรยุทธ์  ปรุงปลื้ม โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายพีรภัทร  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธรรมรัตน์  หาผล โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงไดอาน่า  สมุทรสารัน โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงนัสวา  ศุภรส โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐติกานต์  คงโส โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงธนพร  ง้าวชัย โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงนันณภัทร  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุลา โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนุสินา  หาผล โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจิตร โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกอมารียะฮ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุนิสา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายกฤตนัย  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปัณฑ์ธร  อักษรศรี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายเอกภพ  ทองคำ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวรัทยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงวรรณิศา  น้อยปลา โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอาราดา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอัยรินทร์  น้ำนบ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายปกรณ์  ปรุงปลื้ม โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม