รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงลักขณา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนันทิชา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธนโชติ  วงษ์เจตวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลภัทร์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบัณยาพร  แจ้งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรเทพ  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤตภาส  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคุณานนท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายออมบุญ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชวกร  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปพิชญา  คอยหลัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายตั้งปณิธาน  ยอดสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอินทุอร  มั้งเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอิสริศา  เสือจันทึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญฤทธิ์พงศา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเกริกกษิต  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรวิชญ์  ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนิชคุณ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภูริชญา  ถาคำดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรักษิตา  จี๋เอ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเมธาวี  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชวกร  อิชิดะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายเจษฎา  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศุภชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐิตาภร  ปงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอริยพล  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเอนกพงษ์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายสุรชัช  หม่องยานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเกสรา  สายแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์  กรุณา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณิชกานต์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงทิพประภา  พันธนะวาทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงโสภิดา  ผัดผวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายก้องภพ  ก้างพะซอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชยากร  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศุภโชค  ไชยวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพัทธดนย์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรัชพล  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายคิมหันต์  โสรจสกฤษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชินโชติ  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชินวัตร  กานัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจตุรพร  สีวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกุลนาถ  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายทีปกร  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชญานิศ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภาวิณี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรรณิภา  ทุ่มสักกะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันไร่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายฉัตรเมธี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพีรณัฐ  ใหญ่สุจี๋ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายยศกร  วังเค็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรสิทธิ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนฤดม  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายยศกฤต  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายตรอง  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสายธาร  อดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภริตพร  สะอาดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุนันทา  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญารินดา  พละศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูริช  จันทรดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเบญจคุณ  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัณญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสาธิกา  สันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเอมมิกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนงค์ลภัส  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอัจฉราภา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพกานต์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชัยภัทร  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายฑศพล  วังสระ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพันธกิจ  ชัยธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนรรณพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรินรดา  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสิรินทรา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปัณฑิตา  หล้าสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพิชญุตม์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัยรินทร์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดำแดงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรเมธ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุทธสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกร  จุ้ยประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนวัฒน์  กิติเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกร  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพีรวิชญ์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพีรวัส  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศุภกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมีโชค  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูมิ  ขันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายดนุสรณ์  ธิต๊ะยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนพนธ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรปรัชญ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนัชชา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธิติภูมิ  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอัศนัย  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวิรัญญา  อินวงศ์วาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกชกร  จารุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชูไว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงโสภิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินณภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงบุญญาภา  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชญานิศ  อุตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปณิตตรา  ประวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพัทธดนย์  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชโนดม  ประถมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอนุกุล  เชือมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายบัณฑิต  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศิรวิชญ์  อินแสนสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอรรถวดี  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายบวรวิชญ์  ต้าวก๋า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพศิน  ศักบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุทิวัส  คนต่ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอนุชิต  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายตรึก  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายทัชชล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิรภัทร  สุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐพร  กิจสินธพชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุภาภรณ์  รำไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกรกนก  อินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงละนิมรักฬ์  บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรรณวรา  แก้วจุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงแพรชมพู  แสนวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ก้อนสีลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนพร  ตะราษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเตชิน  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอัญรินทร์  ขวัญสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพีรดนย์  ตั้งสกุลเสริมสุข โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีระพัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนฤบดินทร์  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภาณุมาศ  ครูฮกซิ่ว โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชณัญธิดา  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพัชรินทร์  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวนภัสสร  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวพิจิตรา  ตันกุล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวราตรี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายเอกวุธ  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปิยะณัฐ  เสนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายธนภูมิ  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงศรุตา  ช่วยเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเนรัญชรา  ณ น่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายแจ็ค  คอลิน โอร๊อค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธนยศ  ทองนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายวชิรกร  ปันคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งพวก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิมงคล  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายพัชรพล  จันผล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายจตุภัทร  ปิตากรุณา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปริยา  ศุภการกำจร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอิสริยา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติภูมิ  วงค์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงฐิติวรดา  เรือนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจินตาภา  แก้วนันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรภัทร  วรภัทรกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตชะแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอริสา  ความชอบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณิชานาฎ  คิดสุขุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธันยพร  ราชคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภิวิชญ์  กาพุทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงรวิสรา  พามี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพิรชัช  สุขแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เลิศมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขสินธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายรัชพล  ผลเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภจิรา  นาแพร่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศิวกร  ดังขุนทด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชญธิดา  จักร์เงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกตัญญ์  ตาชม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอรปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอริสรา  ผาจันดา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภูพิงค์  ใจเอื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทินภัทร  การเก็บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจักริน  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายโทนีเคฟิน  แอนดรูว์แวนเคนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจิรัฏฐ์  บำรุงชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปิยภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสรศักดิ์  เสาร์จันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนวพล  มงคลมณีฉัตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงทริกยากานต์  ชัยเรืองเดช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนดล  บัวแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปวีณาภา  ปิ่นทรายมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงบุรัสกร  คำตาพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายทีปกร  มะลิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวศินี  กองจา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายทีปกร  ชมชื่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายมหัสวัต  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงภูธณิษา  กันทะขู้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ถายะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปาลทัต  บุญประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐรัมภา  มะโนวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรากร  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธีร์วรา  กิตติกวินพัทธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนิสรา  บุญนิฉันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนากร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภัทรชัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวีรภัทร  มณฑาทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชาภัทร  คนทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เที่ยงมงคลไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชลดา  หมู่ก้อน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวันเหล็ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวชิรวิทย์  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปฐพี  แก้วคำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกัญญ์จรีย์  ลือยศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิตติธาร  ใจดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายอัฑฒกร  โยปัญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชัชญาภา  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปุณยนุช  หัตถี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุยะต๊ะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวิภาดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิชญา  มีสุข โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสมบัติ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายกฤตนัย  เขตประกร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงปราณปริยา  สนม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธฤดี  อุปมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ขาว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายธีรเดช  ซ่งจรัส โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวิชยาพิมพ์  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกฤต  พินโยยิ่ง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทรรศมาพร  ศรีระ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธิติกานต์  กันทะสอน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลำพิมาย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายคฑาทอง  แสงมะโน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเบญจพร  ธิตะยา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุรินรักษ์  แก้วหล่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปวริศว์  นาสินพร้อม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปรานปรียา  สาริกา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศิวกร  สุระทิพย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอรัญญา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพงศกร  กมลสิงห์ทอง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายทรัพย์ทวี  สบบง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกันต์ณภัฐ  ปกรณ์กิจวัฒนา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวิชญาดา  เขตอาดุลย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญพิชชา  กุณา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฝ้ายป่าน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนราวิชญ์  ภูมี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายหาญณรงค์  สุทธิประภา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอัครพล  ทิพเจริญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมัณฑิตา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชยางกูร  เวียงคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพรธนนันท์  วิลัมพล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลขัน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกฤตเมธ  ปัตไตร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายขจรเกียรติ  งามเริง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายรัตนกร  คำดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธนัชญา  แก้วสด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสหรัฐ  จันธิมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายรัตนบดินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนากร  วงศ์ชื่น โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัชพล  ทิพวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสิรวิชญ์  สองสีใส โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเวทิตา  จุดทานุต โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธีรุตม์  หายโศรก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกิตติธร  คมขัน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายประภัทรกรณ์  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจซื่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปัณณธร  รักธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกานต์ชนิต    สอนศิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอริสา  ยุชิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มะลือวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายวิธวินท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชลลดา  ชุมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงแก้วกัลยา  กูลละวรรณา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอชิรญา  การยศ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชญานันท์  มะโนปิง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอธิพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปภังกร  เจนใจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธีรพัฒน์  เทพรักษา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนภัสศร  คำคง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยจำเริญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพรกนก  ไชยอักษร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศุกลวัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฉัตรดรัล  นันแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายรภีพัฒน์  อินทแสง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงโชติกา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอัญชิกา  วงศ์แพทย์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งสาย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงชมชนก  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณัฐธิดา  ซื้อนาวงศ์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายปองภพ  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายประภพ  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายพงศกร  ุพิษณู โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายชัชพล  จันต้าว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายภุริภัทร  คำทิพย์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงวรรวิษา  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงจิตตมาส  ปันโน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอัญชลีพร  ธิมา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงชนาภัทร  ถาวะดี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดใจ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุระป้อม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงอ่อง  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงธัญญาวีย์  ดอกคำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายบูรร์พิภพ  งามทรง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวริศรา  เหมืองหม้อ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายยุทธศักดิ์  ธิคำมา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายกวินภพ  เพิ่มอุตสาห์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสิริกานต์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  เขียนทอง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายทยากร  ดัดดีสอง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายคณพศ  มาสุข โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอภิสรา  มหามีวรรณ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปภาพินธ์  พันธุ์เมืองมา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงภคพร  ศรียา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายนวพรรษ  อินทร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงแก้ว  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายอนุภัทร  คำนนท์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายจุวาธิวัฒน์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุริโย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายจิรภัทร  กันทะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงพนิดา  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายสกุลวัฒน์  แสนบ้าน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายสุกฤฏิ์  ธรรมขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายพิตพินันท์  กิตละ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงไอวรินทร์  สุดใจ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงเขมิกา  แซงดานุช โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนภัสสร  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิมภวรรณ  บุญส่ง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายอดิสร  แสนบ้าน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณิชกานต์  จิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวคำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบแสน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายธัญพัฒน์  ปัญญา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงกีรติญา  ศูนย์กลาง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงปราณปรียา  โนแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายธนวินท์  ปินตา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายไตรรงค์  วรนำมณฑล โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายอ่อน  ลุงซู้ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายพณิชพล  บุญเชิดชู โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอนิสา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายศุภกร  สมแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายจีรเมธ  หาญสมุทร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายนพรัตน์  พรหมวาทย์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุทธิยัง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายภูวนัย  รัชฉัตรตะเทวิน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายภูมิมินทร์  คำเชื้อ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายมงคลชัย  จราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายฐิรวัฒน์  พินิจ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายปัญญากร  ขยัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสุภารัตน์  จาริวงษ์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายธัชพล  ชาวไร่ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายธีรภัทร  บุญหลาย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดอกเป็ง โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายภูวดล  วรรยุมา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายชินาธิป  ทาไชย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายศรัญยู  สงนอก โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพัทธนันต์  ใจดี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายพันธวัช  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายพันธวิศ  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายรัชต  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพัสวี  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายยศวรรธน์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพรรษชล  กันชัย โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงชลันดา  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายนครินทร์  วงค์เขื่อน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาคม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดยา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายรัชฌานนท์  เกษณา โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทร์นคร โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณิชา  กุมพล โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายรัตนพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภุมวารีย์  หลวงหล้า โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายสาม  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงธัชพรรณ  วงศ์กันทิยะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายภัทธรณินทร์  บุญสุข โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงฐิตามร  ขันธะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายทัศนวุฒิ  นามศร โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายวรินทร  จันมณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายปุณณภพ  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายจิรวัฒน์  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายอนุกูล  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงญาณิศา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญทา โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายวงศธร  คำฟู โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายอภิชา  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิชญฎา  สมสี โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนริศรา  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม