รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงลักขณา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนันทิชา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำจุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธนโชติ  วงษ์เจตวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลภัทร์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบัณยาพร  แจ้งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรเทพ  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤตภาส  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคุณานนท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายออมบุญ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชวกร  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปพิชญา  คอยหลัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายตั้งปณิธาน  ยอดสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอินทุอร  มั้งเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอิสริศา  เสือจันทึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญฤทธิ์พงศา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเกริกกษิต  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรวิชญ์  ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนิชคุณ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภูริชญา  ถาคำดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรักษิตา  จี๋เอ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเมธาวี  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชวกร  อิชิดะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายเจษฎา  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอริยพล  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเอนกพงษ์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสุรชัช  หม่องยานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเกสรา  สายแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์  กรุณา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณิชกานต์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงทิพประภา  พันธนะวาทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงโสภิดา  ผัดผวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายก้องภพ  ก้างพะซอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชยากร  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศุภโชค  ไชยวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพัทธดนย์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายรัชพล  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายคิมหันต์  โสรจสกฤษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชินโชติ  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชินวัตร  กานัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจตุรพร  สีวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกุลนาถ  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายทีปกร  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชญานิศ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภาวิณี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรรณิภา  ทุ่มสักกะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันไร่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฉัตรเมธี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรณัฐ  ใหญ่สุจี๋ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายยศกร  วังเค็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวรสิทธิ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนฤดม  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายยศกฤต  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายตรอง  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสายธาร  อดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภริตพร  สะอาดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุนันทา  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญารินดา  พละศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูริช  จันทรดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเบญจคุณ  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัณญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสาธิกา  สันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเอมมิกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนงค์ลภัส  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอัจฉราภา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพกานต์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชัยภัทร  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฑศพล  วังสระ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพันธกิจ  ชัยธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนรรณพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรินรดา  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสิรินทรา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวชิรวิทย์  โ่ยธาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพีรดนย์  ตั้งสกุลเสริมสุข โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีระพัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนฤบดินทร์  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภาณุมาศ  ครูฮกซิ่ว โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชณัญธิดา  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพัชรินทร์  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวนภัสสร  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวพิจิตรา  ตันกุล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวราตรี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายเอกวุธ  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปิยะณัฐ  เสนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนภูมิ  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศรุตา  ช่วยเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเนรัญชรา  ณ น่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายแจ็ค  คอลิน โอร๊อค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนยศ  ทองนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายวชิรกร  ปันคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งพวก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายอภิมงคล  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพัชรพล  จันผล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายจตุภัทร  ปิตากรุณา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปริยา  ศุภการกำจร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอิสริยา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกิตติภูมิ  วงค์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิติวรดา  เรือนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจินตาภา  แก้วนันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรภัทร  วรภัทรกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตชะแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอริสา  ความชอบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชานาฎ  คิดสุขุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธันยพร  ราชคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอภิวิชญ์  กาพุทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรวิสรา  พามี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพิรชัช  สุขแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เลิศมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขสินธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัชพล  ผลเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุภจิรา  นาแพร่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศิวกร  ดังขุนทด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญธิดา  จักร์เงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกตัญญ์  ตาชม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอรปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอริสรา  ผาจันดา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภูพิงค์  ใจเอื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายทินภัทร  การเก็บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจักริน  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายโทนีเคฟิน  แอนดรูว์แวนเคนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิรัฏฐ์  บำรุงชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปิยภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสรศักดิ์  เสาร์จันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายนวพล  มงคลมณีฉัตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงทริกยากานต์  ชัยเรืองเดช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนดล  บัวแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวีณาภา  ปิ่นทรายมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงบุรัสกร  คำตาพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายทีปกร  มะลิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวศินี  กองจา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายทีปกร  ชมชื่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายมหัสวัต  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภูธณิษา  กันทะขู้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ถายะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปาลทัต  บุญประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐรัมภา  มะโนวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวรากร  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธีร์วรา  กิตติกวินพัทธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชนิสรา  บุญนิฉันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนากร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภัทรชัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวีรภัทร  มณฑาทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณิชาภัทร  คนทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เที่ยงมงคลไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชลดา  หมู่ก้อน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวันเหล็ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวชิรวิทย์  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปฐพี  แก้วคำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัญญ์จรีย์  ลือยศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภัทธรณินทร์  บุญสุข โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฐิตามร  ขันธะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายทัศนวุฒิ  นามศร โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายวรินทร  จันมณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายปุณณภพ  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายจิรวัฒน์  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายอนุกูล  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงญาณิศา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญทา โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายวงศธร  คำฟู โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอภิชา  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชญฎา  สมสี โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนริศรา  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม