รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปารมี  ดูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปนัดดา  ใสสม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายปวริศ  ภาชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฤทัยภัทร  สุขภิมุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุชาวลี  ณ.แพร่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภัทราพร  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธาดาพงค์  ต่วนทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปพิชญา  บัวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพีรพัฒน์  อ้อยหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชนทัต  เทียนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูวนัย  เรือนกูล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋ามี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายดนัยณัฐ  อ้อยกาม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสรัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุมิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ซิว โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจุฑากรณ์  หอมใจ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอัษฎาวุธ  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวิศวะ  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม้ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกรกนก  กิจวิวัฒน์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงมลธิญา  ลัคณา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพนธกร  กรมแขวง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลนาราม โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมณีรัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศรัยณ์พงษ์  สอนเผ่า โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรพงษ์  บุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวริทธิ์พล  คำบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  คงทน โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสถาพร  ควรคิด โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียวขจี โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนันท์วัฒน์  จันทร์มีเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชา  วันดู โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุพิชฌา  นาคทัต โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายคณานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายจิรณัฐ  ไชยเเสน โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชนันธร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั้น โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกิตตินันท์  ดวงไชยา โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายลัทธพล  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิรินทรา  เลื่อยสาด โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเทพ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเพชรลดา  วาสอนใจ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงไปรยา  ทองหมู่ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรรธนพร  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอาภาพร  กิติ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจตุพรรดิ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอภิรักษ์  อุตตะรี โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูผา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปุณวิชญ์  คูวาฮาร่า โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูวนัย  ศรีณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอดิศร  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทำทอง โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธีรวัฒน์  มหาโยธี โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนานา  โกโตะ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรุจาภา  ภู่รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงโสรยา  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 คณิตประถม
96 นายณัฐวรรธน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธัญญา  แดงสุภา โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณภัทร  แดงทูน โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตวิทย์  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวชิระ  เสมอคำ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายยูลวา  บุญสม โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายญาณศรณ์  แก่นมั่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐพล  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศธร  สุภาวะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายชินาธิป  ใจลา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายศิรณัช  โยวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายสิริภูมิพงษ์  สีเหลือง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทรภูมินทร์  โชคจิตติพัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธนะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภูษณิศา  เทือกธรรมมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงล้านนา  ไรลี่ย์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐชนน  ใจแจ้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวาเพชร  ใจบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเจนธารา  ทนทาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอัษฎา  คำกระจาย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพฤษภา  แสนมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลิขิตาภิวัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พวงมาลัย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญใจ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายชยณัฐ  ไพฑูรย์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าตุ้ย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพอเพียง  พงศ์พันธุ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปริณดา  บุญสุข โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธีรวัฒน์  อินรางค์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์มี โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายธีรนัย  บุญยัง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายณฐวัฒน์  นุมัติ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวรันธร  ไชยวุฒิ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิรดา  อ้อยบำรุง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุภาวิณี  สุนันต๊ะ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอนันตญา  อวนขวัญแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรไพริณ  เย็นจิต โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชิติพัทธ์  มุสิกะ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มณีธร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุภัทรกาญน์  ปงคำเฟย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภชา  สำเนียง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ฟักแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  หนักตื้อ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวาสนา  เดชะบุญ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอิมทรา  ใจบาล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สำนักนิตย์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภิมุข โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอจลวิชญ์  ตองแหลง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่เล้า โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอรปรียา  หนันถา โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชรินรัตน์  จงศิริวงศ์ปรีดา โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงพันธ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญชูเกียรติ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คันธโชติ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำทร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนาสุนทรกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม