รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปารมี  ดูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปนัดดา  ใสสม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายปวริศ  ภาชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฤทัยภัทร  สุขภิมุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุชาวลี  ณ.แพร่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภัทราพร  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธาดาพงค์  ต่วนทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปพิชญา  บัวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพีรพัฒน์  อ้อยหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชนทัต  เทียนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสิรพิพัฒ  พันธุ์โอภาส โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิตติพัฒน์  นาคส่องแสง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพุทธิดา  ชุ่มจา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายยชุรเวท  ตาน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษิกร  สันกว๊าน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูรี  ขจรฤกษ์จารี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายยุทธภูม  จันทร์กรี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปาณิสรา  เป็งมา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงมิ่งกมล  วรรณิกร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุขยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสุรพัศ  รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายศุภกานต์  บุญสาม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปุญญิศา  สีธูป โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพรพิมล  ใฝ่ใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงศิวะพร  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัลลยา  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงศุภิสรา  เซี่ยงเห็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพีรวัส  พิพิธวงศารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพัชรพร  รุจิกุลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนพวิชญ์  แสงจ้อย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกิตติภูมิ  แสนโซ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์งาม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธารทิพย์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนริศรา  จักจุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายภูวดล  กันหาลีลา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนบดี  แสนเสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรยุทธ  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่งาม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปาจารีย์  เสาวภาคย์โยธิน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญสุดา  สุภาวะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชลดา  คำหมู่ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายสิทธิชัย  ปินใจรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายคฑาวุฒิ  ฐานพานิช โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณี  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงมณีประภา  ชิณวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนันทวัฒน์  พรมเดื่อ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวัชรากรณ์  สุขใจบาน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายอวิรุจน์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนิรดา  ขจรไชยา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวริศรา  สุคะตะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนิชกานต์  อิสระบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายโสภณวิชญ์  จันทร์ผง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนิศาชล  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนาดุล  คำมา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิรัชญา  เงินเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤตภาส  เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูวนัย  เรือนกูล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋ามี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายดนัยณัฐ  อ้อยกาม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสรัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุมิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ซิว โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑากรณ์  หอมใจ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอัษฎาวุธ  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวิศวะ  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม้ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกรกนก  กิจวิวัฒน์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมลธิญา  ลัคณา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพนธกร  กรมแขวง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลนาราม โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมณีรัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายศรัยณ์พงษ์  สอนเผ่า โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธีรพงษ์  บุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวริทธิ์พล  คำบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  คงทน โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสถาพร  ควรคิด โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียวขจี โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายนันท์วัฒน์  จันทร์มีเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณิชา  วันดู โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุพิชฌา  นาคทัต โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายคณานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายจิรณัฐ  ไชยเเสน โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชนันธร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั้น โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกิตตินันท์  ดวงไชยา โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายลัทธพล  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิรินทรา  เลื่อยสาด โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเทพ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเพชรลดา  วาสอนใจ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงไปรยา  ทองหมู่ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรรธนพร  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอาภาพร  กิติ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจตุพรรดิ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอภิรักษ์  อุตตะรี โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูผา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปุณวิชญ์  คูวาฮาร่า โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูวนัย  ศรีณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอดิศร  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทำทอง โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธีรวัฒน์  มหาโยธี โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนานา  โกโตะ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรุจาภา  ภู่รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงโสรยา  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 คณิตประถม
168 นายณัฐวรรธน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญญา  แดงสุภา โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณภัทร  แดงทูน โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกฤตวิทย์  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวชิระ  เสมอคำ โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายยูลวา  บุญสม โรงเรียนเทศบาล 6 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายปภังกร  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงผกากรอง  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายปรมินทร์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายเตชัส  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายชัยนันท์  พันธ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพิชยพล  ศิริกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาปรัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพีร์ระพงษ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายอ้ครภูมิ  เสรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงอุตสา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศศินิภา  อ้ายตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมพดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายบุญชรัส  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภูมิกิติ  จินดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วลับแล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอชิรวิชญ์ฺ  เหมะภูษิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพีรพัฒน์  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายิวิชยิน  กันทายวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศุภวิชญ์  อิโต้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายจิรพงศ์  เงินเย็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายอาทิตย์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอรฑา  นักการีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายณัฐวัชช์  จันทรกานตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายวิวิธชัย  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายปภังกร  พรมเส็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภกฤษฎ์  เสมอคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจิดาภา  กันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายจิระเดช  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจูเลีย  สวินตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุริน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายภีมเดช  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทุเสนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอริสรา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภัทรพล  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายพัฒิกร  จินดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายรักษ์กวิณฑ์  รักษาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายสิรวิชญ์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายวรชากร  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายภูวเดช  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกุลธิดา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายชโยดม  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกาญจนภัทร์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภัคณิชา  วิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจิดาภา  นำไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกานต์พิชญา  ศรีเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเปรมรัศมี  จะตุนาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภกร  สามิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชินา  สายโกสุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายชวกร  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเพชรลดาฏ์  นิธิธกรจารุวัชร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพีร์ภวัฐ  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภาณพ  ขัดปินใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงทยิดา  กิยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายวัฒน์ชยพล  อินทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายขสิณาวิณ  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปุญญาภัส  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรวิสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนันทวรรณ  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายคามิน  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายทินภัทร  แปงสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพิชญุตม์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเป็นฤทัย  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ค้าโค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรนิรุชา  คันธภูมิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัทธดนย์  หอพิชญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอภิพัฒน์  หมอเก่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายฤทธิกร  โลหะกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเหลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอัณชลี  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกฤษพร  หล่อดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวิชชากร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤตภาส  ยานะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์  พูพานเพิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวริศรา  เลิศทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพิสรัล  คำไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขเกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐดนัย  ขันตี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณีรนุช  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพริมรตา  คำใย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภัทรพล  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภาวัช  ลีลางาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิริกาจน์เกล้า  ประสมสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรรณณิดา  ซุง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรินธร  วงศ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนวพร  พรเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเตชินท์  กิตติเตชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เครือบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิธุกานต์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิรัฏฐ์  โยธาวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชยพล  เหมยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปณิธิพิชญ์  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนิติธร  สีสัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอัครภพ  บุญจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายบรรณวัฒน์  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกัษณ  สองคำชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรัศมีแข  ปงคำเพย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทพิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศิรวิชญ์  จุมปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัทธนันท์  วังวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศิรประภา  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐปกรณ์  ดูดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธัญพิชชา  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวีรปรียา  เรือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชวัลวิทย์  สิริลัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐวลิลญ์  พิพิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขวัญวรรณรักษ์  ยอดบุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอัครชัย  สายคำปัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพชรดนัย  แดนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพงศภัค  คำสองสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวรปรัชญ์  ผือเขียว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณภัทรฆพงษ์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพฤฒินันท์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ลำน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณิชา  จินะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภดิตถ์  ไชยธนเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวชิรยา  ยะตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเอกไพลิน  ปิยะมาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวชิรวิทย์  ทาทาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐธิดา  แปงสมุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวชิรญา  สิทธิวะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชนารดี  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศศิวิมล  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิตตกานต์  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพทศิษย์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพรรษา  อิสสระบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธิตยา  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธันยพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพรหมธิดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้งนิล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอาภัสรา  โตนแห่ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรนภา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศิริ  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชุติมา  คนกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธรรมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงลลิตภัทร  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาชนนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนวินท์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัณทิรา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่ารักผล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนภัทร์ธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศิวัช  ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณฐกฤต  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบุญญาเวศน์  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิตตินี  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอภิชัย  ลือจิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนดล  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสุรวิช  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพีรบูรณ์  ธิสาระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปารณีย์  อภิจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปาณิสรา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอภิวิชญ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวรินรำไพ  จิระเศรษฐภัทร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายฐิติวัฒน์  รัตน์หทัยธาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเรณุกา  ภูรีเชาวกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชินภัทร  ต๊ะเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชุติมา  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปีรันทร์  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทรภร  โชติษฐยางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภัทรทิยา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพัทธ์กวิน  ผัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธนัชพร  เอื้อพรจิรชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนกฤต  ศรีมามาศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายญาณศรณ์  แก่นมั่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐพล  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายพงศธร  สุภาวะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายชินาธิป  ใจลา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายศิรณัช  โยวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายสิริภูมิพงษ์  สีเหลือง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายภัทรภูมินทร์  โชคจิตติพัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธนะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภูษณิศา  เทือกธรรมมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงล้านนา  ไรลี่ย์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐชนน  ใจแจ้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวาเพชร  ใจบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเจนธารา  ทนทาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอัษฎา  คำกระจาย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพฤษภา  แสนมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลิขิตาภิวัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พวงมาลัย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญใจ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายชยณัฐ  ไพฑูรย์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าตุ้ย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพอเพียง  พงศ์พันธุ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงปริณดา  บุญสุข โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายธีรวัฒน์  อินรางค์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์มี โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธีรนัย  บุญยัง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายณฐวัฒน์  นุมัติ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวรันธร  ไชยวุฒิ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพิรดา  อ้อยบำรุง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุภาวิณี  สุนันต๊ะ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอนันตญา  อวนขวัญแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพรไพริณ  เย็นจิต โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชิติพัทธ์  มุสิกะ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มณีธร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุภัทรกาญน์  ปงคำเฟย โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนภชา  สำเนียง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ฟักแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  หนักตื้อ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวาสนา  เดชะบุญ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอิมทรา  ใจบาล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สำนักนิตย์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภิมุข โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอจลวิชญ์  ตองแหลง โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่เล้า โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอรปรียา  หนันถา โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชรินรัตน์  จงศิริวงศ์ปรีดา โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงพันธ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญชูเกียรติ์ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คันธโชติ โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำทร โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนาสุนทรกุล โรงเรียนประชาบำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกมลพัทธ์  กันธายอด โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายจิรไนย  จินาเฟย โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชำนิกานต์  แก้วมา โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอารีวรรณ  เตชะวงค์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงประภาภรณ์  ปัญญารัตน์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสุทธิดา  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตตะรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายจักรพรรดิ์  วีระโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงทัชชกร  ไชยรินคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพิชญฎา  ไชยกุลเจริญสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงไปรยา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภูริชญา  บุญทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายพีรพล  บัวประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  หมั้นขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปพิชญา  พันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวรัชยา  พรมเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเถิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงลวิตรา  พันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศิริเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญาไว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายพีร์วาทิน  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธีรธรรม  คำมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศุปิภรณ์  วงค์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชนัตถ์ภรณ์  ผลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกนกวรรณ์  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายวันเฉลิม  วิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายสุรศักดิ์  เดชชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินใจรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกรวรรณ  ปะละสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอภิวัฒน์  สุนันต๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวิลันตา  บัวประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณรดา  ชวธนโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำมา โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายนนทกร  ธรรมปัญญา โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงคนธรส  สวนขยัน โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายกุลณวัฒน์  ลิมะตระกูล โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวริศรา  ตามไป โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวริศรา  จำรัส โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขเจริญ โรงเรียนศรีชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม