รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนวภัทร  ขำมะณี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอริสรา  อ้วนพลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอินชุอร  กิจประสงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนพนธ์  เรียบเรียง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกวิน  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤกษ์กมล โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายสุรศักดิ์  ทองลอย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนัฐถา  โพธิมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปากีรนัม  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปัทมา  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเมธัส  วิจิตรานนท์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายนนธกฤต  หาศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอริษา  สุภาผล โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กิจผ่องศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวันวิสา  สุขแพทย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกชกร  การสมจิตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายยุทธนา  ไวว่อง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวรพงค์  สัญพรหม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิมุข  การสมชน โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์หลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกัณทิมา  อารีชม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอภิฉัตร  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กี่เอี่ยน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพงศภัค  กระจ่างแจ่ม โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชลิตา  จั่นบำรุง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรมณ  สมานหมู่ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วชิด โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนิรชา  หวานสนิท โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรุจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฟ้าใส  อุไรรัตน์ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนฤมนต์  ยั่งยืน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรัศมีธรรม  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอนันตชัย  ปี่ชะวา โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกมลชนก  นิลเจียระไน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสุภาพ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภัสสร  ไตรย์พืชน์ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิราพัชร  ระวังสำโรง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงทักษอร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปิ่นมนัส  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุกพันธ์ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1 ป.6 วิทย์ประถม