รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนวภัทร  ขำมะณี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอริสรา  อ้วนพลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอินชุอร  กิจประสงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนพนธ์  เรียบเรียง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกวิน  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤกษ์กมล โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายสุรศักดิ์  ทองลอย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนัฐถา  โพธิมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปากีรนัม  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปัทมา  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเมธัส  วิจิตรานนท์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายนนธกฤต  หาศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอริษา  สุภาผล โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กิจผ่องศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวันวิสา  สุขแพทย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกชกร  การสมจิตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายยุทธนา  ไวว่อง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวรพงค์  สัญพรหม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิมุข  การสมชน โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์หลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกัณทิมา  อารีชม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอภิฉัตร  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภูเบศ  จิระวัธน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอชิรญา  สดับพจน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภคนันท์  ตรีศิลป์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญพร  บุญธรรม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสุชาบุณย์  เนียรประดิษฐ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพลอยดาว  มงคล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรณัฐ  รัตนะอาษา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกรชนก  ทองวัฒนา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายถิรเดช  เขียวมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชรัตน์พร  พจด้วง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสโร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายหิรัญ  แสงอรุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศศิภาภร  ศรีขัดเค้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชณัณศยา  พิชิตกุญชร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธีทัต  เมืองลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายอัฐรากร  เล็กดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วีระสัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายทัชพงศ์  ทองเรืองรัตน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธัชกฤช  รัตนพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอาชวิณ  อ่อนละออ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศรวิษฐ์  ม่วงศิลา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายกฤติพัฒน์  ทองแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปภินวิทย์  สิงโตทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภาคิน  ชื่นฤทัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรวดี  ภูชะล้ำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสันต์ภพ  อาจนาวัง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวรพล  กิจวรรณจักร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสุภัคปรัชญ์  คำมูลตา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายฤชายุส์  ทำทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายภัทรพล  มะนาวหวาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสุทธิพงศ์  กุลมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพันวิชา  เนื่องมี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิชัยยุทธ  รังผึ้ง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชินพัฒน์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิงห์วิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศรัญญากรณ์  มากวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรมีฤทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปรียานันน์  เวชสุวรรณสา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนวุฒิ  โรจน์ทินกร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐณโชติ  ธรรมพร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงทองทิพย์  นิลสดใส โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณฐกร  ยศต๊ะสา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์หอม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชลนรรจ์  แป้นทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสิรภัทร  อักษรศรีสกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์โสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนฤมล  ยงกสิการณ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอติกานต์  งิ้วเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  หมั่นเพ็ง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาภาสิริ  มูลสาร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายรชต  ชินนาทศิริกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุจารี  ประสพภักตร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอารดา  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปิยวุฒิ  คงวิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุพิชชา  เรเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงเทศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณปภัช  ทองเกลี้ยง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนภัสกร  ผึ้งทัศน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐชาดา  ศรีราณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐชยา  เขียวเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนัญญา  หนองม่วง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกมลวิช  ทองคำโสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สมกาวิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธนัชชา  นิลกระจ่าง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฟาร์ลีฮัทร์  สมหารวงศ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัตนสุดา  ยี่รัม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรัญญา  สมบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวัชรภณ  ศรีทับทิม โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ศรีดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติพัศ  แก้วมาตย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปรมะ  อุ่นเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภกฤต  บุญมั่น โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสบาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวรเมธ  ทองกร โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเตชสิทธิ์  เกาะแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  ประดับดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชัยณพัฒน์  สาคุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยพิบูลย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรชนก  ยิ้มละมัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายชาญชล  พันธุ์ยาง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนภัสวรรรณ  ดีปัญญา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงกระโทก โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายอัครวิทย์  ประทิพอาราม โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์หมาก โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพชญภรณ์  ปิ่นทอง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชินาธิป  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนลัทพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวิเสด  วงค์เนตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภาคภูมิ  กองพล โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คนซื่อ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปพน  พลเรืองทอง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กี่เอี่ยน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพงศภัค  กระจ่างแจ่ม โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชลิตา  จั่นบำรุง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรมณ  สมานหมู่ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วชิด โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนิรชา  หวานสนิท โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรุจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฟ้าใส  อุไรรัตน์ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนฤมนต์  ยั่งยืน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรัศมีธรรม  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอนันตชัย  ปี่ชะวา โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลชนก  นิลเจียระไน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสุภาพ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัสสร  ไตรย์พืชน์ โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิราพัชร  ระวังสำโรง โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงทักษอร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปิ่นมนัส  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุกพันธ์ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1 ป.6 วิทย์ประถม