รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณชาณัฐ  พูลโภคะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธีร์รวัช  อักษรสาร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภาณุวัฒน์  วชิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนวรัฏ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปัณกรณ์  ปุรัตถิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรานุต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนันท์  เฉลิมยศกิตติคูณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปิ่นภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปภพสรณ์  วิลัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธีระกานต์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายโสภณ์วิชญ์  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรุ่งกมล  ต่อวิริยะตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกิตติกร  กิจการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกิตติพัศ  เจนอักษรกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกวีวัฒน์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนชาภัทร  มีสมญาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกวิณทิพย์  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธีธวัช  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพงษ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภิษฏา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพีธรัฐ  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกมลชนก  เสือเปรียว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอาคิรา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอัครัช  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีธัช  ขิยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีระวิทย์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุประวีณ์  วันนู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนภัสรพี  คล้ายมุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอนันตา  บุญมาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมนตกานต์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนันธร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิการ  ด่านคุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โชคกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชรพล  กิตติธรรมกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญต่อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรชนัน  สรรเสริญทิม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพลอยชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบุญรวี  แดงหนองแปน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณธิชา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญากานต์  เมฆสมุทร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปิติมน  สินเสริมเมือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเบญญาภา  อัศวรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิตาภา  ตรีลาภี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชริสรา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกันยาพัฒน์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปาวิตา  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐวรา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรพิมล  โสภิษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวิรตา  สุขสันติดิลก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพัชชานันท์  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิณณพัต  หมู่ดวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงโศภิตณภา  คิวตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิยะอมรเมธา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภีมภัทร  มามะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวัลลภ  วาจาชื่น โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวริศรา  เทียมฉิม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรินรดา  เกรียงไกรวณิช โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจิรภัทร  งามบุญชื่น โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนิปุณ  สาโยธา โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอภิมุข  แก้วเทพ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนันทวดี  รังแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจิดาภา  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอนัญญา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายธนกร  มงคลพิทักษ์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจิรัชยา  เปรี้ยวเขียว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไข่ทองดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกชพรรณ  ไวกยี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายญาณกร  อินทแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอาเคร  ยาพระจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชวภณ  มะลิกอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธิติ  ชัยยะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายณภัทร  มะกระทัศ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายกิตติภพ  สีนาคล้วน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายพีระวัฒน์  เสถียรนาม โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายจิรพัฒน์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติพงศ์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายจิรพัฒน์  มันทยานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายรุ่งรดิศ  ฝอยเหลือง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพลอยณิชชา  ภัคกุลนิธิพัฒน์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทโชติ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงขรินทิพย์  ศรีสุข โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขสุลาภ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวิชยุตม์  ยิ่งยวด โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุขนาแซง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรวีย์  ตั้งรัตนเมธานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสองนทีย์  บุญศิลป์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิรวัฒน์  สุคันธพฤกษ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนิสรา  เจ๊ะมัด โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภัทรดนัย  วิหคเหิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทัศพล  หนูจีนเส้ง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญพร  ถนอมเงิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชิดชญา  สารสุข โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีทัต  ปรีชา โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายชากิร  กะหละหมัด โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพาขวัญ  คงคาลึก โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายสุเมทาธรษ์  สังข์ทอง โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  เจริญภัณฑารักษ์ โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญณภัทร  ใจแสน โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนพล  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายนวพล  บุญประกอบ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายชินกฤต  ลิ่มจันทร์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพอพบสุข  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภัทรดา  บุญแจ้ง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายศทธิธรรม  กลั่นกล้า โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปรียาภัทร  วิธูเรณี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายศภวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายปรัชญา  กังวานรัตนศิลป์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อิงคมนตรี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายคณนาถ  เกตุแก้ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐณกัญญ์  อภิชาจุติกันต์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอังศวีร์  สิริธนัฐไพศาล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรรณปพร  คงเพชราทิพย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิรประภา  วุฒฑกุล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกนกอร  ภาคาสัตย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายฒปกรณื  ยืดยาว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม