รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชาญณรงค์  ปัญจศิลป์ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุพัตรา  คลังสมบัติ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอนิวัตร์  สุขศรี โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรารัตน์  เจริญผล โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเนตรนภา  สายใจ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสิทธิชัย  บุตรศรี โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภาคิน  แสนพะวัง โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิราภา  เมฆาโพธิ์ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณชาณัฐ  พูลโภคะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีร์รวัช  อักษรสาร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอโนทัย  ช่างกุดเวียน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพัชรพงศ์  รวงกลิ้ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณะ  ฤกษ์ลักษณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกมล  สุดสาคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณากร  อินทรชิต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรทีปต์  อ้วนล่ำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายภทรมินทร์  แก้วคง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอภิสรา  โชคดีวนิชวัฒนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวนาลี  มณีโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอินทุภา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัชพล  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกวลิณ  ทองธานี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธัญชนก  บุรงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกันยาวีร์  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงดลพร  เทียบศรไชย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภาวนา  ปรีชากุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอภิสรา  ราชสิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจตุรภัทร  โอสถหงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรายุ  พื้นกระจ่าง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธวัชชัย  นรดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบุญยวีร์  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวงศกร  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณฐนน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิทธาชัย  ศรีนุ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพีรณัฐ  วิเศษสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายคุณานนท์  สีหารชนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายชูตระกูล  สีหนาท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์หอม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ๊อดเอก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสโรชา  นัยเจตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัชชา  อู่เพียรพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธิยา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธนบดี  การีเวท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนดล  พลอยภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพีริยกร  ลวดลาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธิติวุฒิ  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธีระพงษ์  กลิ่นหอม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชัยวัฒน์  เสาวโค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุภาวดี  ยวงทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกฤตติยากร  คุ้มกัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอารยา  ข้าวสามรวง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวีรภัทร  คงเสมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายสายเพชร  ธารีกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกชกร  นิ่มอนงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนรพร  แสนโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปนัดดา  เลิศเรืองนภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายสิรวิชญ์  กิจอรุณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐธิดา  เริงใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วอาจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชุติมณฑน์กานต์  บัวสำลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศศิธารา  กุลากูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธนกฤต  กำลังเสือ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภัทรชัย  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวรภพ  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐภัทร  ไวยครุฑ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขันธนันท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริโยธา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชินบุตร  สัณหภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนกฤต  จันทร์หอม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปพิชญา  อรรถีโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิดาภา  จิตรีเนื่อง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงทยิดา  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขใส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชามณชุ์  อามระรัตนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรัญญา  กล่ำทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงลภัสกร  ภูตองโขบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทิพธิดา  แตงเทศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริษา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธาริกา  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงรฐาพิไล  ฐานพีรสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุพิชชาอร  มากมี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอันนา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชญา  เฉลิมโชติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีนุ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปรีวัลย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาถม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  คงสมพจน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผดุงสันต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศิรชัย  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวงศธร  เทพไทย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสิรวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายยศกร  เลขยันต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายบุญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยไร่ภูมิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจักรพงศ์  บัวหลาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกัญจน์  เชื้อประทุม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนียมจำรัส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายก้องภพ  ใจตา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชวิลวิทย์  วิริยะกาญจนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปุณณวิช  คงสมถวิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพชรพล  พรเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพัชรวิศว์  ศุภพันธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวรพล  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศุภกร  จริตธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอจลวิชญ์  สัมมาตรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมนัญทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกิตติกานณ์  โพธิคำ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผดุงแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสวรรยา  อินทร์สุริวงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนรินร์ธรณ์  ภักดีผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิริพิชชา  วงษ์พัฒนทวีกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรกัญญา  ฐินถาวร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงูธนิษฐา  สุขีวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิรวรรณ  คำแฝง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐธิดา  อารีย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชยางกูร  จาดโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณธกร  นุชเกษม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภควัตร  ทะวงษ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภกร  สุขสมบุญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรักษิฎา  กรีสุธา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิชญา  สุขโต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำภูษา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนลินญา  จริตดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุทธา  เลี่ยวปภาดา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายบรรจงพณ  โสคะใน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนดล  สุขกูล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวิชญะ  เรืองเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศศิวิมล  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกันตภณ  ทิพวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวชิรวิทย์  เงินงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรัฐภาค  เจริญสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงบุญรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ธีราธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงน่านนารา  ถีทัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงบุญณพร  พวงธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารทรง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฏฐชัย  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัชชานนท์  กลั่นเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศยามล  สุทธิโพธิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเพชรรดา  ฤกษ์อุดม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภาณุวัฒน์  วชิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนวรัฏ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปัณกรณ์  ปุรัตถิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรานุต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐนันท์  เฉลิมยศกิตติคูณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปิ่นภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายปภพสรณ์  วิลัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายธีระกานต์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายโสภณ์วิชญ์  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรุ่งกมล  ต่อวิริยะตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายกิตติกร  กิจการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายกิตติพัศ  เจนอักษรกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายกวีวัฒน์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธนชาภัทร  มีสมญาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกวิณทิพย์  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธีธวัช  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายปวริศ  เหมดนสี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชรพร  วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงชยาภา  กิจจาภิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจที่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธิชา  เว้งค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายฐิติรพงษ์  ทรัพย์ภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงรสริน  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐพงษ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิษฏา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีธรัฐ  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกมลชนก  เสือเปรียว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอาคิรา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอัครัช  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีธัช  ขิยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีระวิทย์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุประวีณ์  วันนู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนภัสรพี  คล้ายมุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอนันตา  บุญมาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงมนตกานต์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนันธร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศศิการ  ด่านคุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โชคกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายชรพล  กิตติธรรมกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญต่อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพรชนัน  สรรเสริญทิม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพลอยชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงบุญรวี  แดงหนองแปน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงญาณธิชา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชญากานต์  เมฆสมุทร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปิติมน  สินเสริมเมือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเบญญาภา  อัศวรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชนิตาภา  ตรีลาภี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนกร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชริสรา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกันยาพัฒน์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปาวิตา  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐวรา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรพิมล  โสภิษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวิรตา  สุขสันติดิลก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชชานันท์  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิณณพัต  หมู่ดวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงโศภิตณภา  คิวตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิยะอมรเมธา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภีมภัทร  มามะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนัท  พาวิริทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกฤตตฤน  วรรธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายญาโณทัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวสุรัตน์  รักษาศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวัลลภ  วาจาชื่น โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวริศรา  เทียมฉิม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรินรดา  เกรียงไกรวณิช โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจิรภัทร  งามบุญชื่น โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนิปุณ  สาโยธา โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอภิมุข  แก้วเทพ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนันทวดี  รังแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิดาภา  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอนัญญา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายธนกร  มงคลพิทักษ์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจิรัชยา  เปรี้ยวเขียว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพรธีรา  เข็มเงิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพิชญธิดา  อรรถานิธี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายพาทิศ  ผาสุขพันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายภูรินทร์  วัชรพันธุ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายภครัช  เพชรกลึง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยประณิธาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายปัญญากร  ศรีเศรษฐนิล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปล้อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพัชรนภา  วัฒนามัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอภัสรา  ตระกูลพร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณณัฏฐณิชา  สระสันเทียะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธนดล  ฉันทารุนัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอมลมณี  แจ่มสิริทรัพย์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกรวรรณ  อนันต์ธนถาวร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายพิชญุตม์  สระบัว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนิชาภา  โกวพัฒนกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุตาภัทร  ธีรทัตตานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายรติกร  พุทธรักษา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงญาณิชารีย์  พันธารีย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายพิชญะ  รัตนไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอรณิชชา  ไชโย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอภิชา  นวลอุทัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  หลิ่มสุวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปัณณพร  นิกรประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสุพิชชา  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชัญญา  ผนวกสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงมุกรวี  ชูขันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไข่ทองดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกชพรรณ  ไวกยี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายญาณกร  อินทแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอาเคร  ยาพระจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชวภณ  มะลิกอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเพชรลดา  ดำริกิจเจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกฤตยา  ใจมาบุตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายคุณกร  คุณคณาวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงีริสรสา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธันวา  เปรื่องประยูร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวิรัชยา  ป้อมเงิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายวิชชากร  เมณฑ์กูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายยศสรัล  ชาติศรีสัมพันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงขวัญอุษา  ไข่ทองดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายรชต  สุคนธมาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพรพรหม  พรหมภมร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชุติเดช  มาศพิสิฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภูริชญา  ชูขันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงรัตติมา  มีชูนึก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกันตวิชญ์  พรมศรียา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงทิฆัมภา  แก้วสุพรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภูริปกรณ์  กะสินัง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกมลนิตย์  ฉันทารุนัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเขมจิรา  ใบชิต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมวรรณา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิญญา  จิตรเหิม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรชต  ไวยนาค โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายราชศักดิ์  ไมตรีจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกชพร  กระจ่างเย่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์บัว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมมาวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวชิรญา  อุสาหะการี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพชรพร  นิกรประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปรัชญ์  วรรธนะปสาสน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชยพล  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐพร  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเกรียงศักดิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิรินดา  สุภิสิงห์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปิ่นสลัก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปวริศรฐ์  ศักดิ์ภัทรินทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพีรดา  ขจรกิตติยา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธิติ  ชัยยะ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายณภัทร  มะกระทัศ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายกิตติภพ  สีนาคล้วน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายพีระวัฒน์  เสถียรนาม โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายจิรพัฒน์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายกิตติพงศ์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายจิรพัฒน์  มันทยานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายรุ่งรดิศ  ฝอยเหลือง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพลอยณิชชา  ภัคกุลนิธิพัฒน์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทโชติ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงขรินทิพย์  ศรีสุข โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขสุลาภ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวิชยุตม์  ยิ่งยวด โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุขนาแซง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรวีย์  ตั้งรัตนเมธานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสองนทีย์  บุญศิลป์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายจิรวัฒน์  สุคันธพฤกษ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธนิสรา  เจ๊ะมัด โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภัทรดนัย  วิหคเหิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์ โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายทัศพล  หนูจีนเส้ง โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธัญพร  ถนอมเงิน โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชิดชญา  สารสุข โรงเรียนประชาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธีทัต  ปรีชา โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายชากิร  กะหละหมัด โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพาขวัญ  คงคาลึก โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายสุเมทาธรษ์  สังข์ทอง โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  เจริญภัณฑารักษ์ โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกัญณภัทร  ใจแสน โรงเรียนภูมิทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนพล  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายนวพล  บุญประกอบ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายชินกฤต  ลิ่มจันทร์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพอพบสุข  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงภัทรดา  บุญแจ้ง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายศทธิธรรม  กลั่นกล้า โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปรียาภัทร  วิธูเรณี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายศภวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายปรัชญา  กังวานรัตนศิลป์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อิงคมนตรี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายคณนาถ  เกตุแก้ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายพีรวิญ์  คชเดช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายณัฏฐปพน  อิศราพิสิษฐ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายณัชภัทร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายทัตเทพ  รัตนภุชพงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงวรมุณีภรณ์  นาคา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฐณกัญญ์  อภิชาจุติกันต์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอังศวีร์  สิริธนัฐไพศาล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรรณปพร  คงเพชราทิพย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศิรประภา  วุฒฑกุล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกนกอร  ภาคาสัตย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายฒปกรณื  ยืดยาว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายภูธน  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายนพลักษณ์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมรกต  อ่วมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นายธีรดนย์  ปีประทุม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณพัฒน์  พัฒน์วิชัยโชติ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายจิณณธรรม  ตั้งสติมั่น โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายญาณาธิป  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายชนัญชิต  เงินประดับ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายศรีณรงค์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายภูมิภัทร  วงกต โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธัชชัย  เอกอมรวงศ์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายวิชยุตม์  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปาณัสม์  สุชาติ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสุภิลักษณ์  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนภัทร  ดีปราศัย โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปภังกร  คงหนู โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์ โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายคมณัท  ควรคิด โรงเรียนเจนอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม