รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงไมมูนา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะตา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  วาเจาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนัสริน  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฮัสวาณี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงต่วนหัสนะห์  โตะกูบาฮา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายอิลมี  สาอิ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะนอยายา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
28 นางสาวคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฮาสีบะห์  อาบูบากา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนูรอัยนี  สามะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายอันวาร์  สิเดะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอะนีส  เจะเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายฟารุต  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายวิศรุต  สุทธาภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอิรฟ๊ะ  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฟัตมาวาตี  จือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนัซริน  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เปาะวาหม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนูรูลซาฟีดะห์  บาเละ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอับดุลเลาะ  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนูรอามีดะห์  บือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนาอีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอามาณีย์  เจะแห โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงตักวา  ฮาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เป๊าะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายบูรอันนุรดีน  ดาราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายมูฮำหมัดฟุลกอร์  ขุนปลัด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอัซวารี  อูมาร โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอารีฟีน  ซาซู โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายคอยรูดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอาดีลัน  ดุลซามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนูรูลอีมาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนูรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงซีตีซูไฮบะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงตักวา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายซัยฟุดดีน  สือนิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอาแอเสาะ  นอปู โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปียาณี  วาหะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงแวมานาล  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมุสลีมะห์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงซอเลฮ๊ะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายมุสลิม  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  ตูหยง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงตัสนีม  มะโระ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงตัสนีม  เงาะดีแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนุรฟัจรี  ดอเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนาดียะห์  โตะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนัสวา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนูรอัยดาซับรีนา  เยะวาแต โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  อุมา โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอามีน  การี โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนินัสริณย์  มะแอ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัฟนาน  เด็ง โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอิฮซาน  มาแย โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายซูไฮมิง  ยะโกะ โรงเรียนบ้านปานัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัยซาน  อินทฤทธิ์ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนูรมี  สะหลำยาตี โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเรฮันนาน  มะลี โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอาซีฟะห์  มะแอ โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอะนิส  บาเหมบูงา โรงเรียบ้านควนลังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายบูคอรี  แยะแย โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายรอซาลี  ปูตะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายซาบาวี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนาปูรา  ลือบานะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอาซียะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอานีตา  สตาปอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนารีหม๊ะ  อีซอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนาซูฮา  สะดากา โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยายา โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนูรีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงแวอริษษา  มะสาแม โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอานิส  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฟุรกร  วาเล๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอามิร  วายี โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนัฮดี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายลุคมาน  กาเซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายไซฟู  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายมูฮำหมัดอารีมัน  กอเดร์ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงฮัสบูนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายนัสรี  แวอาเนาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงคอตีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายโซฟียูดีน  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนูรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอารอฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายไรยัณต์  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอาบีดีน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงไซนูน  แมกอโวะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอาหาหมัดฟุรกอน  เจะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนัสรูล  ตาเละ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอิบรอเฮม  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนูรฮูดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัสมะ  อับดุลรอแม โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอะห์มัด  อาแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกะห์ยานี  มูโยะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงตัสมี  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงการีมะห์  กละ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฟัตฮาร์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฟุรกอน  ยีหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงคูไซปะห์  คาเร็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงรุสมีดา  มาลีวา โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนูรมี  เจะมะ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายริดวาน  อาเซ็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายมูหามัดซัยฟู  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายซอฟวาน  แมแล โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฟาติน  แวสาเหาะ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนุดอายีลัน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนูรีดา  บ่อเตย โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนาสรี  ดาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงซอฟีนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสมชาย  สาหมะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอามีนะห์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอับดุลคอเล็บ  เล๊าะยอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนัสรี  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนูรอัยนี  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัสรีย์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงซาเรซ่า  สามะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสาวาณ๊ย์  แชยอ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอิสมาแอล  แนปีแน โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนุรมา  อายะซาแม โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนัสรียา  อีเเตเบ็ง โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟิรดาว  ยูลอนิ โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนัสมี  อาแด โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมูนา  นาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสีตีซาปีกะห์  ปาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนัสรีมี  ดือราซอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายอิบรอเฮม  ดิเย๊าะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  อาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงซากีนะห์  มะเก โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงมุอ์มีนะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมุตัซซะห์  สามะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนาดียา  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายมุสลีมีน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงตัสนีม  เวาะเยาะ โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงซูไรฟะห์  แมจิ โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงซารีนา  เจะโด โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุฟิตตรี  สาหลำ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนิโลบล  หนูเมือง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอิบรอฮิม  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงซอบีรีน  มาแจ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนิซอฟียะห์  กาซอ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอิรฟาน  มะลี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงรอกีเย๊าะ  สมาน โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอาดิล  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเซาฟา  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอูลฟาย์  ชาลา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายมูหัมหมัดเจฟฟรี่  มานิ๊ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายอาลีฟ  สะการี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอับดุลรอฟูร  อีปง โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูรอาลียา  ชาลา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสีตีคอปือเส๊าะ  สือแมซา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนินุรฟาติน  มะมิง โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายฟุรกอน  บาเหะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอัยดิล  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมุสลีมะห์  กียะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรอยมีย์  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ดือราวี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ 1 ป.5 วิทย์ประถม