รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิศรุต  สุทธาภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอิรฟ๊ะ  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฟัตมาวาตี  จือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนัซริน  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เปาะวาหม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนูรูลซาฟีดะห์  บาเละ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนูรอามีดะห์  บือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนาอีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอามาณีย์  เจะแห โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงตักวา  ฮาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เป๊าะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายบูรอันนุรดีน  ดาราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายมูฮำหมัดฟุลกอร์  ขุนปลัด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอัซวารี  อูมาร โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอารีฟีน  ซาซู โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายคอยรูดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอาดีลัน  ดุลซามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนูรูลอีมาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนูรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงซีตีซูไฮบะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงตักวา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายซัยฟุดดีน  สือนิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอาแอเสาะ  นอปู โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปียาณี  วาหะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงแวมานาล  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงมุสลีมะห์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงซอเลฮ๊ะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายมุสลิม  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  ตูหยง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงตัสนีม  มะโระ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงตัสนีม  เงาะดีแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนุรฟัจรี  ดอเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายบูคอรี  แยะแย โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายรอซาลี  ปูตะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายซาบาวี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนาปูรา  ลือบานะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอาซียะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอานีตา  สตาปอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนารีหม๊ะ  อีซอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนาซูฮา  สะดากา โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยายา โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนูรีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงแวอริษษา  มะสาแม โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอานิส  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฟุรกร  วาเล๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอามิร  วายี โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนัฮดี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายลุคมาน  กาเซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายไซฟู  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายมูฮำหมัดอารีมัน  กอเดร์ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฮัสบูนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายนัสรี  แวอาเนาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงคอตีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายโซฟียูดีน  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนูรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอารอฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายไรยัณต์  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาบีดีน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงไซนูน  แมกอโวะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอาหาหมัดฟุรกอน  เจะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนัสรูล  ตาเละ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอิบรอเฮม  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนูรฮูดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัสมะ  อับดุลรอแม โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอะห์มัด  อาแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกะห์ยานี  มูโยะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงตัสมี  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงการีมะห์  กละ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายฟัตฮาร์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฟุรกอน  ยีหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนูรีดา  บ่อเตย โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนาสรี  ดาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงซอฟีนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสมชาย  สาหมะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอามีนะห์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอับดุลคอเล็บ  เล๊าะยอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนัสรี  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนูรอัยนี  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอัสรีย์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงซาเรซ่า  สามะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสาวาณ๊ย์  แชยอ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอิสมาแอล  แนปีแน โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนุรมา  อายะซาแม โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนัสรียา  อีเเตเบ็ง โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฟิรดาว  ยูลอนิ โรงเรียนต้นพิกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม