รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฮัลวา  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซันญบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซัลสบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงต่วนฟาเซียร์  อัลบุฟรี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโรซา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตัสมีย์  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฟารีดา  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายฮิลมาน  มะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนุรนาตาชา  เจะเละ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอัสรี  มะเตะเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอัมณีย์  เจะสแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสุภัชชา  มะสูยู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนลินธารา  ปัญจโกวิทย์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอุซมี  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอัสนียา  สือแต โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงซอบารียะห์  แซเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนัจมี  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเมลินี  แวดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนิสารัตน์  มะกาเจ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเราะห์มานีย์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศิราณี  รอโต โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอิสมาแอ  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงซารูวานิง  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายฟาเฎล  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนิไฟซอล  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัน  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชารีฟ  นิบานา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนาริสา  แวและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฮาวาติฟ  สมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนาตาลี  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพาตีมะฮ์  ตาสา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายซูเฟียน  ลาเต๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอนาวิน  ช่อสามารถ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอนันดา  ยูนุ๊ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฟาอิซ  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายซอฟียุดดีน  บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปฏิคา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรีซัน  แวบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายฟิรฮาน  แวมายิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัลมาณีย์  กาเต็มมะดี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงแวนาซูฮา  เจ๊ะนุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนูรรอยฮาน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฮานีตา  สะมะแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรอปีซะห์  สาแล โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมุรณี  ซาซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนูรนัซนีน  เบนอาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนิวัจญดีย์  นิอามัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนูรอิรฟะห์  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนัซมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอามีน  อับดุลมานิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปฏิภาณ  ปาณิกวิน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอารีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายซีฮาร์ม  เจ๊ะสนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายซัฟวัน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนวมินทร์  มะตาเฮ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนูรซุลฟา  บือราเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนาซีลา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอับดุลเลาะห์เมอเซร์  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอัลซอรีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายแวมูฮัมหมัดนุรดีน  แวโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอิลยาส  สะแลแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายเจ๊ะฮาซัน  หะยีมะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายซอรีฟ  ดือเร๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอาฟานดี  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนิซูกุรนัย  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนุรศิลา  สแลแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฟาอีซะฮ์  หะยีสูหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนาซูวา  พงตีขอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกุลวานีย์  มะแด โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอาริจญ์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนูรฮัรบีณีน์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายซัลมาน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนูรอาลียา  ลือแบซ่า โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายมูฮัมหมัดนัยฟีน  บือโต โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงต่วนฮุสณีย์  จิใจ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอริสนา  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายฮาซัน  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายไพซอล  หลงงัน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอัฟฟาน  สูตี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอาลีฟ  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฟิรเดาส์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายมนัส  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนิกัลยาณี  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงญัสมีน  มะฉุ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสุไลมาน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายฟาฎิล  เจะสมาแห โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอับดุลดัยยัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนัสรีน  ตันหยงจึงงา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนิฮารีส  นิสนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงฟิตรียา  แวหะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอิบติซาม  สนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนูรูลอัสมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอิมรอน  อุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิซุลวาน  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายมูฮัมหมัดนะฮ์ดี  แวอายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวานีตา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนารีมี  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนิฮารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนูรฟารีนา  ปาแนจากะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายมูฮำหมัดอัรฟาน  บางปู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอัชรอฟ  จิเหลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายอารอฟัต  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามาลอเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายเนาว์ฟาล  หิแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายแวมูฮำหมัดอัซรอร  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงซูไรดา  เจะนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงแวฮุสนา  แวยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงฟาตีมะห์  เจะปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงซาฟารีน  มะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนูรีตา  กาเร็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงฟาติน  จะปะกิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายฟิรฮัน  ประดู่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดีน  รายิกัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายอะหมัด  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายริฎวาน  มาแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอีนดิลอัซฮาร์  เกษฤทธิ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงมารีน่า  ราชกิจ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะฮิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงซุลฟา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงฮารีฟะห์  สมาเฮาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงโชลิช่า  เตซาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายเจะอัฟฟานี  สะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  แวดาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายดุลยวัฒน์  แวดราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนัซมี  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงแวอัสนา  มะมิงเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงแวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงฟาตินดาเรียร์  พิทักษ์จิต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนิอิลฮัมเดียนาร์  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฟิตรีนา  อูบูดี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอัลฟาตอณี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอัลอิคลาส  วาโด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอัสวานี  ทันยูภัก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงการีมะ  มาดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงฮุสนา  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฟาฎีละห์  สุไลมาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอิรฮาม  หะยีอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวานีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอาริส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนาบีลา  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงซาฟีรา  บินมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชฎามาศ  หมูดเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงฟีรดาวน์  โยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอาดีละห์  ดาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวนูรฮาซีกีน  ดาโหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวนัสรี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรุสกี  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายนครินทร์  ศิริ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวซูรัยยา  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายวันอิสเฮาะ  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวอนิตา  ปุโรง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวนิซาฟีซา  นิมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวฮาซียะห์  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนุรฟาติน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอัฟณาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวซูไฮลา  แวสุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวอารีนา  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวนูรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายมูฮัมหมัด  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวรุสมีย์  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวรอฮานา  โตะแวโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวฟาตีฮะห์  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภูวดล  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอิรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงดานิช  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกูก็อฟฟารี่  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงซูรานี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุนิตา  เจะดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวฮัมดียะห์  เจะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวซัลวานี  แวหะมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมาเดียญัล  มาลายา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนูรมี  หะยีตีมุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวอิสเร๊าะ  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวนูรฮานี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอาวาตีฟ  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนูรอูมัยเราะห์ชะมีนา  เจะเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอัซวารี  กะอาบู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฮานีสฟิตตรี  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวฐินี  นิเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงฮาชีมา  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  หวังแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนิตัสนีม  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอัฟฟาน  ตานีแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอัสวานี  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายมัรวาน  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิอานีส  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฟุตรีนูรุลอาตีระฮ์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  อิสสะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวันอิลฮัม  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรอมฎอน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีแวนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอาดีลา  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฟิตรียะห์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนูรีน  กาซอร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนูรูลซาฟาวาตี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงตัสนีม  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  โตะมาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงซูไรดา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนูรฟัจรี  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฟารีดา  บูงอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงคอยรุนนิซาอ์  เจ๊ะมุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนูรฟัตมี  มารอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฮาซานะห์  การี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอาบีร  เด็งนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงยัสมี  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนูรซัฟเฟีย  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนูรุลฟาติน  มะเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  บอสู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนัซนีน  มะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัยนูนมัรดียา  สะอิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอิบติซาม  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิปปาธร  สุวรรณโร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายปิยทรรศน์  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายบริพัตร  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงซามีมี่  มาศสมันต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินตวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญาณิดา  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายไอดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายนินัซมี  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายธภัสธร  กลัดกลีบ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนราวดี  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายชลพัฒน์  ตั้งแก่นนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายอัฟฟาน  มีเหาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายกอฟฟารี  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงมุเนาะวาเราะ  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายนพกร  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงซัลซานา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงซัลซานีน  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศรัญญา  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธนัญญา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายธีรพัฒน์  ดำปาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชามีมี  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายพรหมเทพ  โกตัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายปุรเชษฐ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงดากานดา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณฐกร  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอัรติิส  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายชาครีย์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายภน  ยุวธนากร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายศิวกร  ประไพเมือง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชินชนิสศา  ปัตตศิริเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายนฤพนธ์  สุทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายอิรฟาน  สะแปอิง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชิษณุพงศ์  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายคีฏร์  กำภู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชารอน  หะยีมะเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงโยษิตา  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอัยฎิลล์  มหัตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนิธิศ  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนินาวัล  ซีเดะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอัฟฎอน  หะยีมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงซัรฟาฮ์  ลือโมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  ยุโส้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงบัลกีส  มหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์กานดา  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอิสรีย์  บินอุมา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธนาวดี  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอัสนา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนิอัลมาส  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนันทนัช  พุทธจักร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฐิตา  พิริยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเบญญากร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกรรณากร  เอื้อภักดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนันทศิริ  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงซีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงประยูรชณัญญา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภูธน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูภัสรณ์  ประดับ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปราชญาพร  ลุนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชวิศา  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนรากร  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนินูรอัลฟีร่า  รัศมิมานโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  โชติวัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธัญชิตา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธรณัส  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงศ์ปณต  เทพจารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัตนากร  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกรจักร  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐ์ธีร์  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชนายุส  ชคทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอารดา  ทักษิณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภักดิ์  ต่วนศิริ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายดีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรัชชานนท์  ทักษิณสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอธิกิตติ์  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอรปภา  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปกปกรณ์  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอภิชญา  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพรหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปัญญา  ภูริสมิต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายยศรัณพศุฒป์  ภาณุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐฤกตา  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงบัวบูชา  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสุริยา  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสรวิศ  ไชยา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายลัมอานี  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายมาวิน  เกียรติสุต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงโชติกา  จารุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอัครชัย  อังศุภานิช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมาดีนาห์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวรัตถ์  ลาธิโน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเปมปวียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเปมิกา  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฏฐ์ชิยา  จารุธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพลเสฏฐ์  พันธ์สิทธิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอินอาร์ม  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกตัญญู  ปานเล็ก โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวรปรัชญ์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิรดา  พิศแลงาม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปุณิกา  ปริปุนณังกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศุภากร  เพชรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอัฎลีย์  หะยีหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนิฟาริด  มะนีวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรติมา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกูซัยฟุดดีน  ยามิรูเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนูรมีน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปิยวรรณ  พุฒคง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายอันวาร์   บิลและ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายธรากร   มะโนปลื้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกชพร  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพิชนาฏย์  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ทนา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปวริศา  สุตราม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงภัทราวดี  วรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่จิ๋ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายณัฐดนัย  คงทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายนัฎฟีย์  ชูดำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายธนพัชร  ปัญญารส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายนพรัตน์  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอดิลัน  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวิภาดา  แวววันจิต โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงไอลดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนุจรีย์  กังวาลสันติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายทนุธรรม  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนริน  ดาด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีไพร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายอมรเทพ  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายบริพัฒน์  วงศ์มะเริง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายวันเฉลิม  หาญราชา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธุ์สุวอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจินดารัตน์  ดีนึ่ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงมีนา  - โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนิฮาซัน  นิกะจิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศศิธร  สอนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงทิภาพรรณ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงทิภาพร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงไอยวรินทร์  แวสือแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนัสรีน  กามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุภวัฒน์  รูปโฉม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกรวิทย์  แวยี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนุสฟาติน  มีมุสิก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  เปาะเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชมชนก  น้อยมะดัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนัสรุนณ์  สาอิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฎฐิธิดา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนโชติ  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเตชภัทร  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูไข่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศุภกร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกฤตธี  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหลง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนุรฟาร์  โต๊ะมีน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงขวัญวาริน  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอิลยาส  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอัมรี  บือซา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนัจญ์วา  ดอมา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฮาบีร่า  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงโสรยา  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายบวรทัต  เกษร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจารุกร  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัสมา  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปาณกวิน  จรรศิลป์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนิโซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสิริรัตน์  แจ้งเนตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสนทนา  พุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณลัดดา  อารีกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนูรซีรีน  ซารี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญสินี  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชญา  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชชญา  อายุยืน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสาธิมา  บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเกียรติสุววรณ  อุ่นวิมล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเดชาธร  สุลาลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพีรดา  เรนทร์สถาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์รถ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอาตีกะห์  แดเบาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนูรีซา  หะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธรรมธร  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์งาม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายอิมรอน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอัมนี  เจะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายชยานนท์  ศานติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเอมิตา  ประเสริฐศิริธารา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายกฤตเมธ  เมียดกลม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุณิต้า  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงภริตพร  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ธรรมวิฐาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฐธยา  การขยัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายเกาซัร  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายยศกร  ยังดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพีรชยา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนิเดียร์นา  นิอามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพิยดา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงภคพร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนินาซูฮา  สาเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายปวริศร  จันทะนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายณภัทร  เสือพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนัจญวา  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงชฎาณัฐ์  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปิ่นมณี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายวรพล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายอันวา  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสุภิชญา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายมูฮำหมัดสมิลัน  ดอเปาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนิอารีนา  หะยีแวะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงชนัญธิดา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนินูรุลอัย  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายเกษมพันธ์ุ  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงลภัสรดา  ปัญญาภรณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอามีนา  อาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตนุ้ยแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายธีรินทร์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายอัยยกานต์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายนนทพัทธ์  สั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายวีรากร  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงกัญญาภัคส์  ตั้งก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฎฐ์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายรัชพล  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกุลธีรา  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฐชา  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายมูฮัมหมัดชาริฟ  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายสมปราชญ์  สังข์สร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภวัทน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายพีระวิทย์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายอาร์นีส  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณภัทรลภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนูรตัสณีม  ดือราโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหะดูดุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายเผ่าเทพ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายวาทิต  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงกชพร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภูริภัทร์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงฮาน่า  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายเตชินี  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงภาวิณี  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายชิษณุชา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอะลาวียะฮ์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายปพันธ์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายจักรี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายสิรภพ  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายธนพล  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอิฟนูรีฟาน  แวบือซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงฐิติภัค  ประถม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายชากีรีน  อาแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายซูเบร  อาอาบี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายอาดัม  เจ๊ะโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอินติซัร  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายอาณาจักร  หวันชิตนาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายอาริฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงกัญญพัชร  กุมภิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายวันอิบรอฮีม  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายอิฮซาน  หะยีอัมเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้วคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะเเอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายชาคริต  หะยีหัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนิอานีส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเอกภวิษย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายนาร์กีฟ  แวดือรามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤตยชญ์  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนพล  ทับเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอนันดา  เจะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายชัยพัฒน์  สังข์วัดชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายชนิตพล  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณัฏฐกฤต  หงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิจิตรา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทับมุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนพภัสสร  มาสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศิรชัช  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนาอีมีย์  มะนอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกรฤทธิ  เซ่งเอียง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายปราบปราม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงฟาฎีละฮ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอดิสรณ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศุภิชญา  ตินตะชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงซัลวา  มะโรหบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายซีรอจญ์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายซากิร  หมินหมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณภัทร  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนกฤต  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกฤษฎา  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปุณญฤทธิ์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสิริวิภา  พาลีเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรุลลาร์  เปาะเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมูนีรา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายซอฟรี  อามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงดานิช  หามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอัซฟัร  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนัจวา  นาวินพัฒนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนิจัสมิน  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนินาดียา  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฮาลีมะห์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธนัฎฐา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายคณิศร  พรหมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายณัศรูลล์  บาโง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพีรฤทธิ์  คะเลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายศักดิ์วุฒิ  กุลวงษ์มาณะโส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอภิวิชญ์  มูนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชนัญญ์ชานันท์  คงธนถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธมนชนก  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงบุญวรีย์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอทิติญา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอรรถกานต์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกันธิชา  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงบัวบูชา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพลอยจุฑา  จันทรอิสระศร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพิชญา  ศุกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปภัชญา  โกตัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายชาร์รีฟุดดีน  วันสามัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนุชนาฎ  รุยไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวันอิบรอฮิม  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงบุญติญา  สุอุตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายสีนวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายหฤษฎ์ปิยังกรู  ยกล่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายฐานทัพ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายศิรวิธย์  จิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายชนสรณ์  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายโมฮำหมัดซารีฟ  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกิตติภพ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอัมมัร  อีสมาอีลอาฮมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายฮารีส  หะยีเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชีรวิทย์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายฐากูร เกื้อภาระ  เกื้อภาระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอนัญลักษ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายปฐวี  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายฟาฏิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายคณาธิป  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายอาดิล  เหล็มเด็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายฮะลีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฎฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงธาริษา  วรรณเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอโณชา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวิรินนดา  อิสมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงซาเดีย  อัลวานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเกริกเกียรติ  สาวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพรนภัส  บุญโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอนาวิล  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายกรรนริศ  วสุลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพงศธร  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอารยา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวาริญานิล  เจะเล็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ภูมิแสงนภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายนิอิมรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภูรนท์  กลิ่นวรากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปุณฑริกา  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศิวกร  ซังขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายฐิติรัตน์  ทองดุลดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัมพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปริญญา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนกฤต  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายวิสิฐพงศ์  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพิมพ์ณัชยา  เกียรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปริทชมล  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปัญญาวีร์  ณปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงประภาภัทร  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนิวีซาม  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายพัลลภ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภรภัทร  คงประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วมลทิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนธัส  ชาติภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธีร์วรา  พิทักษืสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงฮาริสรา  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนัสรียา  มะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวริยาพร  พงศ์สุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกาญจนา  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงุแวนูรอัยนี  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนะดา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงรุสวาเนีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชัญญานุช  สวัสดิ์ประสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวายุ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกรกมล  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธัญชนก  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวิชญาดา  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอาคิสมี  อายเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายทินกร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายทิวากรณ์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายขวัญชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกัณต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัรวา  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายอิมรอน  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอารอฟัต  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศิรภัสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปมัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารัษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอามีน  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอภิสร  เพชรประคอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงฮัซวานี  บือแนปีแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายมนัสกร  สุเนย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสฤษฎ์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกมลรัตน์  แวดราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพล  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกฤตยา  กังสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกรรณภัทร  ยีเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปาลิดา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพรรณวรท  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายภัทรธร  แป้นไทย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายปรมินทร์  ชุมน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงจัสมีน  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นิลน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงตัสนีม  ด๊ะหยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัมนี  อาษาสุจริต โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายพชรพล  อุ่นขำ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายอับดุลอาซิซ  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายมูฮำหมัด  เจีะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายมูฮำหมัดอัยดิลอัฎฮา  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายนูรูลอาลิฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนูรูลฮีซานีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนัสรีน  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงซูเฟียนี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายมะซอและห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอดินัน  แหละสิติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนูรุดดีน  ตาสาเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเจะนายีปะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงผกามาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนูฮา  ตาเละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงยัสมีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนิฟิรดาวห์  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายอารอฟัต  ซีตีเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฮาซานา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายมูฮำหมัดดาฟี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงตัสนีม  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอัฟนาณ  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายมูฮัมหมัดคอรี  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนิฟิรดาว  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงฮันนะห์  อัลมูบาร๊อก โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอามานี  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนูรตัสนีม  การี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟวัน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายมูฮัมหมัดไอมีญย์  มะยิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายอับดุลเลาะ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายมุสตากีม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงฮาซียะห์  สนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงต่วนนัซมีย์  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงฟารีดะห์  รัตนเรือนสี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงซูวัยยะห์  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายซัมซูดีน  เจะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายบูรฮัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายซอลีฮีน  มะเตะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายอัฟฟาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงนูรฟาติน  เซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนาบีลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนูรเดียนา  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอัสมะ  มามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนูรวาตี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอิบรอฮิม  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงมาฎีนะห์  ยามาซิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงมุรณีย์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายต่วนอับดุลฮากีม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายต่วนนูรฟี  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายฟัยรุส  พันกาแด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอาฟาณี  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอานัส  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอารือฟัน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายอิลฮาม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายไซด์อุสมาน  กูริส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายมูฮำหมัดฟิกรอน  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายรุสลัน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายซอฟูวาน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายต่วนนุรดิน  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงวาตี  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจีฮาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาบิ๊บ  เปาะโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายนิกอวามุดดีน  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายอับดุล  เจะและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายมูฮำหมัดเฟาซ.าน  ฮาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงซานียะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงรอเบียน  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอาดีหละ  วาเย็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงรูฮาหนา  กะลูมี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงซามีมี  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงรอยฮาน  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนูรูลยัสมิน  มะสา โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงนูรทัสนี  เวาะน๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงกูนัดดา  กูเดร์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงรัศมี  โต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงแวรุสลินดา  เย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงรุสนี  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงนาเดียร์  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนูรอาตีฆะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายอุมัร  เบ็ญหมาด โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายอับดุลฮากีน  เมาสู โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายฟิตตรี  โต๊ะกานอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงฮาวาตี  แมแล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงนูราณี  สมาแฮ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงมัสณีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายอิรฟาน  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงซัมซียะห์  เจะมะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายนิอัมราน  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนาซูฮา  สาและ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีพ  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาเหาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงซูฟียา  สุวัฒกุล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงสากีนะ  วานิ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงปาตีฮะห์  อาบู โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายแวอาหมัดคอราฟีย์  สะแต โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอาแอเสาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายมะนุ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงนูรฟิตเราะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายอิลฮัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงฟาดีละห์  สนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงมัสรีน  เหาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายอุสมัน  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนูรูซะวานีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงสุหวายบะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายซุลกิฟลี  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงซูซานี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงนูรฟาติน  แยนา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัน  ยาบี โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายแวซูลกิฟลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายตัรมีซี  สามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอับดุลรอฟิด  เตะเหร็ม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายมูฮำหมัดอีมาน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอับดุลกอยยูม  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายอิลฮัม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายมูฮัมหมัดบาดาวี  จิหนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงรัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงมริษา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอาเล็ฟ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงโสรยา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายนัสรี  สะนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายฟะฮมีย์  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายภณภพ  สาเร๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายมะตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอภินันท์  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอับดุลเราะหมาน  แวหลง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายอานัส  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนูรนาซอฟ๊ะ  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงรอกีอะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 นางสาวนูรูลฟาตีฮะห์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงซูเฟีย  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นางสาวนุชฟาตีหะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงสูไวบ๊ะ  หมัด โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  แวเจะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงวาณีตา  สือบา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงแวซาฮีดา  มามุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงฐานิตา  ขวัญอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอัสรีนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายนิกกี้  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายมูนีร  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายอัสรีย์  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอัสนี  แวจือแร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายอิลฮัม  ยะโงะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงนูรอีมาน  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายมูฮัมหมัดมุสลีมีน  เจะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายอัสมี  แวเย็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายอัฟฟาน  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนูรดีนา  สลำเหม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนูรอีม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายไฟซอล  เต๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายอับดุลสลาม  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงฟาดีละห์  ซือแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงวาณีตา  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายอิลยัส  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายอาลียัส  ปูเกะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายอาดีล  นิซาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายมูฮำหมัดอัลยุฟรี  โว๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายกาญดิษฐ์  จิตหลัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายมูหัมหมัดดานาอีม  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายอาลีฟ  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายนิมูฮำหมัดฮาฟิซ  นิและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงซอเฟีย  นิละ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงอามาณีย์  กาเซ็ม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายฮารูน  น่วมนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายอับดุลรอฮีมห์  ศรีตุลาการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กชายอับดุลเลาะห์  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายอิฟฟาน  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงซาวานา  จะปะกียา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงนัสรียะห์  มูหนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงอัสมา  แวเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงอิ๊บตีซัม  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายฮาซัน  สุติรันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายวันนัสรีน  แวอุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายสัมฤทธิ์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงนูรฮายาตี  แสมา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงฟาฎอนียะห์  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายต่วนยัซลัน  กูโนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายอับดุลมุฮัยมิน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายไฟซอล  ดาหะซิง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงบิลกีส  นิหลง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงซูลฟา  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงสุนิตา  อูมาร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงนุฟิตดาว  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฮายาตี  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงอายีซะห์  มะนาวี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงนูรมา  มะนาวี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงแวนูร์ฮาบีบะห์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายอามรอม  บาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายอารีฟีน  เจะแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายไฟซอล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายมะสุกรี  มีเด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายอลีซัยนุลอะบีดิล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงฮานีฟะ  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงโรสวาริน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงรุสนานิง  วาเมณาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนินูรฟิตตรี  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงต่วนรอฮีมะห์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอับดุลหะกีม  มาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอิบนิอับบาส  อสแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายตายุดดีน  มอซู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอัฟฮัม  สราง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายฟิรฮาน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงฟิรฮานาน  อาฮาหมัดอาบูซีดา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงวาซาฮีดา  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอลีฟ  สาแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงรอยฮาน  วาจิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายณัฐกร  จามจุรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนูซีลา  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงนัสรินทร์  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายอับดุลมาลิก  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอานีตา  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงมารียัม  นิซาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงไซนับ  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงนิฟาอีซะห์  คาเร็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงฟาร์ซรี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายนิฮารีส  แวนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายกูริกดูวัน  แวมาสอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายกูชวรินทร์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายมุสลิม  มานะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงฮาฟีเซาะฮ์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรุส  หะยีดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอัฟนัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายแวมูฮำหมัดอาบัส  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนูรร็อยฮาน  สมัยอุดม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายอัรฟาน  แวสาแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายอารีฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอาอีซะห์  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอาอีซะห์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายนัสรูน  ซีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายนิฮาริส  นิเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  มะยีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนูรฟัตมา  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงฟาฎอนียะห์  เลาะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวันฺารีซาล  มะซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายมํฮำหมัดมุสตอฟา  บากา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงวรรณจัสมิน  เปาะซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายฮาเซ็ม  สุติรันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงดาอียะ  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายนูรมาน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายรอกิฟ  เปาะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงซัลวา  หะยีเจะนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงต้อยยีบะฮ์  สะดียามู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงฟิรดาวส์  จันทรเพท โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงอิหซาน  มะรือสะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงนาวัล  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงต่วนนัจลาอ์  โตะกูบาฮา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงอิมตีนาน  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงซุลฟา  เดชอรัญ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงตัสนีม  โนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงฮานีตา  ซอรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงอารอฟะห์  มะยีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงซัมซียะห์  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงซิลมีย์  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะมิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงตัสนีม  สะมะดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงนิซัมซารีนา  หยีหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงอานีต้า  แวสมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงอานิซ  ปูตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงรัสยานา  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงอาวฟาร์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงยัสรีน  กือลาแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสูรญาณี  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงอามารีน่า  มอซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงนิอันนูร  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงนูรอัฟนาน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงนาดียา  แวหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงอาลิตตา  สวัสดิ์ชูแก้ว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงนูรซัลวา  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงนุรอิลฮาม  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงรอยฮาน  สนิหวี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงซูลฮูลัยฟะห์  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงวันฮานีฟตัส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงนิอามาเดียร์  หนิแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายมูฮัมหมัดบาซีร  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอับบาส  ดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายอัสมัน  หะยีบือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายฮาฟิฟ  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายฮานีฟ  กีไร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายฮาติม  หะยีเด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายอิสมาแอ  สะดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายมูฮามัดชารีฟ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายอัฟฮัม  มะยีแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายซูกาโน่  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายแวซอฟนัน  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายอับดุลบซีร  โตะนาฮุน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายอารีฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายต่วนลุตฟีย์  ต่วนสะแลแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายอิรฟาน  แมเราะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายมูฮำหมัดริฎวาน  สูหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  โตะอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายซาฮาลัน  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายมูฮัมมัดดาเนียอามิน  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายอักบัร  มหัจกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายอาฟดอล  สะเตาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายชารีฟ  ประดู่ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายซุฟยาน  ปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายซัยฟูดีน  วงศ์ชู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายชารีฟ  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายอิรฟาน  ยีอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายรอฟีอี  อีซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายมูฮำหมัดซีฮาม  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายอิสฮักก์  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายบัสรี  เจะเอาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายวันอัสบี  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงอนีฟา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงวัรดีนา  ปราปง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนูรนาฟีฮา  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงชารีญา  มะซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอาอีซะห์  วงศ์ปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงฟาติน  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงรอยมีย์  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงนิอนีส  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงอาตีกะห์  แมปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงอิสนานี  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอัสมา  กาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงซุลฟา  อุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงวิจดาน  สิเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงลีณา  วายูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอัฟนัน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอัสรีนา  อาแวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงพาซีลา  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอัสมาร์  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงนัซมีมี่  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายฮาบูคอรีย์  เบ็ญอิบรอฮิม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายชารีฟ  อีซอมูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายอนัส  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายแวรุสนันท์  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอับดุลฮากิม  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายซุลกิฟลี  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายอัฟฟาน  ซามูดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายมูฮำหมัดศิดฎิก  แวอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายฟิตกรี  มูเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายอับดุลฮาริฟ  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายบินยามิง  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายมูฮำหมัดนาซีร  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายฟัยรุส  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายอันวา  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  วาจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายนากิ๊บ  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายรุสกี  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายซัยฟุลอิสลาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายอัลฟารุด  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายวาอิล  สอเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายตูแวฟาเดล  ตูแวลอเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายอิรซักกีย์  ยูซุฟ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายฮาบีบ  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายแวอีซอมุดดีน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามิน  แลบา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายอุมัร  สียานเก็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายอาบีลุคมาน  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายซุลกิ๊ฟลี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายมูฮาหมัดซอลีกีน  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายอับดุสสลาม  มูลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวอีสมี่  เบ็ญแวดาโอ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวณัฐธิดา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวนูรฟาติน  แปเฮาะอีเล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวรอเนีย  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวฟัฏนี  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวขวัญนัฐดา  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวอารีนา  อัมบัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวซูเรียนี  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวลัดดาวัลย์  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวนัจญ์มีน  เกื้อหมาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวฟิรดาวน์  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวนิฟาตีนีย์  แวสามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงนูรฟาดีนันท์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงดายานา  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวนูรุลฟารานี  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 นายซูไฮมี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นายซุลกอร์นัย  แวนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฮาน  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นายอัซมีย์  เจ๊ะสมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นายอิรฟาน  อาแย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายอิซซุดดีน  เจะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 นายอาราฟัล  เจะหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นายนิฟิรเดาส์  มะเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นายซุลฮัดซัน  ตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นายอามีรูล  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นายรุสอามีน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นายบินยามีน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นายอาฮามัดคามารูน  เพ็ชร์ฆาต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 นายอัลฟุรกอน  สกุลดีเย๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นายอีมาน  อับดุลฮานุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นายมุสลีมีน  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นายอัลอัฎฮา  หะแย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายอัฟฟานดี  หีมหม๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายฟัรฮาน  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายอิกรอม  หะยีเด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายมูฮำหมัดบุรฮาน  เจะมู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริช  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายแวฟุรกอน  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 นายมูฮัมมัดฟัยซอล  ฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายวันอัซรอน  อิลวานุดดีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายแวอัฟนันท์  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายอานีส  สุหรรษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายมูฮำหมัด  มะตีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายวันชามินทร์  ลอดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงนาดา  เจะโมง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงวานีตา  เจะอุบง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  อินทร์ดาคีรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนิซัฟฟานี  จะปะกิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงนิสรินทร์  เจ๊ะมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงฮานีฟ  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกูนัจญมีย  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงฮูสนา  แวดราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนาซูฮาร์  เปาะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงนิฟาฎีละห์  แวยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนัซมี่ย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะ  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงนินาเดีย  บาเหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงวันเดียนา  ปอซอตี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวาฮีดา  หมีโดด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงค็อลรุนนิสาอ์  จิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงนาซูฮา  ลอเสะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงลินนาดา  แยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงอัยนูน  หะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงดานิช  มะนุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม