รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฮัลวา  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซันญบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซัลสบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงต่วนฟาเซียร์  อัลบุฟรี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโรซา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตัสมีย์  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฟารีดา  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายฮิลมาน  มะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลมาณีย์  กาเต็มมะดี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนุรนาตาชา  เจะเละ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอัสรี  มะเตะเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฮาฟีรุส  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอัมณีย์  เจะสแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุภัชชา  มะสูยู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนลินธารา  ปัญจโกวิทย์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอุซมี  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอัสนียา  สือแต โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงซอบารียะห์  แซเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนัจมี  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงเมลินี  แวดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนิสารัตน์  มะกาเจ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเราะห์มานีย์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศิราณี  รอโต โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอิสมาแอ  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงซารูวานิง  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายฟาเฎล  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนิไฟซอล  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัน  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายชารีฟ  นิบานา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนาริสา  แวและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฮาวาติฟ  สมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนาตาลี  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพาตีมะฮ์  ตาสา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายซูเฟียน  ลาเต๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอนาวิน  ช่อสามารถ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอนันดา  ยูนุ๊ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายฟาอิซ  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายซอฟียุดดีน  บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปฏิคา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรีซัน  แวบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายฟิรฮาน  แวมายิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงแวนาซูฮา  เจ๊ะนุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนูรรอยฮาน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฮานีตา  สะมะแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรอปีซะห์  สาแล โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมุรณี  ซาซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรนัซนีน  เบนอาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนิวัจญดีย์  นิอามัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนูรอิรฟะห์  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนัซมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอามีน  อับดุลมานิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปฏิภาณ  ปาณิกวิน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอารีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายซีฮาร์ม  เจ๊ะสนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายซัฟวัน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนวมินทร์  มะตาเฮ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนูรซุลฟา  บือราเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนาซีลา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอับดุลเลาะห์เมอเซร์  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอัลซอรีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายแวมูฮัมมัดนูรดีน  แวโด โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอิลยาส  สะแลแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเจ๊ะฮาซัน  หะยีมะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายซอรีฟ  ดือเร๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอาฟานดี  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนิซูกุรนัย  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนุรศิลา  สแลแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟาอีซะฮ์  หะยีสูหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนาซูวา  พงตีขอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงโซเฟีย  ดามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลวานีย์  มะแด โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายอาริจญ์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนูรฮัรบีณีน์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายซัลมาน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนูรอาลียา  ลือแบซ่า โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายมูฮัมหมัดนัยฟีน  บือโต โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงต่วนฮุสณีย์  จิใจ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอริสนา  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายฮาซัน  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายไพซอล  หลงงัน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายอัฟฟาน  สูตี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอาลีฟ  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฟิรเดาส์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายมนัส  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนิกัลยาณี  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญัสมีน  มะฉุ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายสุไลมาน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกูซัยนา  ตวนมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงซารีปะห์  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงดามีญา  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฟิตรี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนูรอานีซาห์  ดอเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายมุูฮัมหมัดนัสรี  การี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายมูฮำหมัดไพซอล  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐภูมิ  เทพพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนุรไลลา  ไวยากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอดิกันต์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนุรอาลีซา  ลือแบซา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอาลีฟ  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกูซัลฟาร์  ตวนมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอามีน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนัสรีน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชัซวานี  และหมัน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฮานูน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนูรีดา  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอาตีฆะห์  กามาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนิอิกรอม  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนัซมีย์  ตาสะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฮานีฟา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอารอฟัต  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรพรรณ  มานพ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเกวลิน  เทพพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุไลลา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมาวัดดะห์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนัสริน  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอิลฮาม  หะดอมิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอิลฮัม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายมุสตากิม  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายซาวาล  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมุสตานีร  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิอิสกันดาร์  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายมูซักกิร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนิจัสมิน  ดาแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงซูมนาน  สมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรณชัช  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายแวอารอฟัร  ปอสอตี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายซุรฟียาร  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอัสรี  ปาเนาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนูรูฟาตีหะฮ์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงไลลา  ยาแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงมาศีเราะห์  สาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนิฮัยฟา  งือเน๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงไอลดา  เนื่องชมภู โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนิอัฟรูน  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอรรถพล  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายฟาริดทร์  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนาซูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะอาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปูตรีนัยยูวา  บากา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามีซี  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิรภัทร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงไอลดา  สะแหละ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฮารอฟัต  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวัชระ  เย็นรักษา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงไอยวริญท์  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฮุษนา  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงโซเฟีย  สะมีแล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนูร์วูลเลีย  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอริสรา  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงซีตีซูไฮลา  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายฟูซา  ยา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฮัซวานี  ยือรา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนูรไอร์ดา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิวานิสา  ตูแวโวะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกนกพร  บินเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณทกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชฌาณา  อิสกันดาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนัทธมน  อเนกวิทยากิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงโสภิตา  แตกกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภร-รดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนะดา  มาลินี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายกานต์ทอง  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววีอาร์ม  จะปะกิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกันตา  สุดเสมอใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชามทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายดาเนียล  สะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายศุภกิตต์  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวจารวี  รังสรรสฤษดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวณัฐฐภร  สาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายณัชพล  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูวริศ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมนติยากร  บุญยะวันตัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนกร  อัมพุกานน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายเจตนพัทธ์  บินหะยีอารง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนิตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐนนท์  ทองช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซค  แม็คแนล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพชร  นกน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวแพรไหม  อ่องสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายนิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนิศรา  นิลหกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนิ-นฎา  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอามีณาย์  ดาโอะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสิรภพ  เกตุเรน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายฟาฎิล  เจะสมาแห โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายอับดุลดัยยัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนัสรีน  ตันหยงจึงงา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายนิฮารีส  นิสนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงฟิตรียา  แวหะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอิบติซาม  สนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนูรูลอัสมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอิมรอน  อุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนิซุลวาน  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายมูฮัมหมัดนะฮ์ดี  แวอายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวานีตา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนารีมี  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายนิฮารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนูรฟารีนา  ปาแนจากะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายมูฮำหมัดอัรฟาน  บางปู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอัชรอฟ  จิเหลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอารอฟัต  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามาลอเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายเนาว์ฟาล  หิแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายแวมูฮำหมัดอัซรอร  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงซูไรดา  เจะนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงแวฮุสนา  แวยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายอินอาม  มีนา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงฟาตีมะห์  เจะปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงซาฟารีน  มะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนูรีตา  กาเร็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงฟาติน  จะปะกิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายฟิรฮัน  ประดู่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดีน  รายิกัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นายอะหมัด  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายริฎวาน  มาแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอีนดิลอัซฮาร์  เกษฤทธิ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงมารีน่า  ราชกิจ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะฮิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงซุลฟา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงฮารีฟะห์  สมาเฮาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงโชลิช่า  เตซาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเจะอัฟฟานี  สะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  แวดาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายดุลยวัฒน์  แวดราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัซมี  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงแวอัสนา  มะมิงเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงแวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงฟาตินดาเรียร์  พิทักษ์จิต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงนิอิลฮัมเดียนาร์  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงฟิตรีนา  อูบูดี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอัลฟาตอณี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอัลอิคลาส  วาโด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอัสวานี  ทันยูภัก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงการีมะ  มาดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฮุสนา  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงฟาฎีละห์  สุไลมาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอิรฮาม  หะยีอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวานีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายอาริส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนาบีลา  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงซาฟีรา  บินมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชฎามาศ  หมูดเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฟีรดาวน์  โยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอาดีละห์  ดาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวนูรฮาซีกีน  ดาโหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวนัสรี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรุสกี  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนครินทร์  ศิริ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวซูรัยยา  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายวันอิสเฮาะ  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวอนิตา  ปุโรง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนิซาฟีซา  นิมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวฮาซียะห์  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนุรฟาติน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอัฟณาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวซูไฮลา  แวสุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวอารีนา  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวนูรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายมูฮัมหมัด  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวรุสมีย์  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวรอฮานา  โตะแวโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวฟาตีฮะห์  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภูวดล  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอิรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงดานิช  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกูก็อฟฟารี่  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงซูรานี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุนิตา  เจะดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวฮัมดียะห์  เจะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวซัลวานี  แวหะมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงมาเดียญัล  มาลายา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนูรมี  หะยีตีมุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวอิสเร๊าะ  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวนูรฮานี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอาวาตีฟ  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนูรอูมัยเราะห์ชะมีนา  เจะเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอัซวารี  กะอาบู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงฮานีสฟิตตรี  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวฐินี  นิเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงฟาดีละห์  มาแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอัซมีย์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  อาแวเล๊าะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงฟาดีลา  เปาะโน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนูรฮยาตี  เซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอริสรา  อาแย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอาฟีฟะฮ  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงแวฟาตีเม๊าะ  กาเจร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฟาติน  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงมูรนี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงฟารีณี  เวาะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนูรมา  อาบูลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงฮากีม๊ะ  จำปีพันธ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนิสรีน  ดำสมุทร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลขงู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงรุสดา  แซมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงโซรยา  บูงอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงตูแวอาลีซา  มะเน็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนิกามีรา  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนูรอารฟะฮ  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวกอฮีเราะห์  บาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงเจ๊ะซารีนา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมี  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงฮาชีมา  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  หวังแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนิตัสนีม  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอัฟฟาน  ตานีแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอัสวานี  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายมัรวาน  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนิอานีส  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฟุตรีนูรุลอาตีระฮ์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  อิสสะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวันอิลฮัม  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรอมฎอน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีแวนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอาดีลา  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฟิตรียะห์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนูรีน  กาซอร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนูรูลซาฟาวาตี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงตัสนีม  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  โตะมาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงซูไรดา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนูรฟัจรี  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงฟารีดา  บูงอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงคอยรุนนิซาอ์  เจ๊ะมุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนูรฟัตมี  มารอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฮาซานะห์  การี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอาบีร  เด็งนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงยัสมี  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนูรซัฟเฟีย  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนูรุลฟาติน  มะเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  บอสู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนัซนีน  มะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอัยนูนมัรดียา  สะอิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอิบติซาม  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสิปปาธร  สุวรรณโร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายปิยทรรศน์  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายบริพัตร  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงซามีมี่  มาศสมันต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินตวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงญาณิดา  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายไอดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายนินัซมี  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธภัสธร  กลัดกลีบ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนราวดี  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายชลพัฒน์  ตั้งแก่นนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายอัฟฟาน  มีเหาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายกอฟฟารี  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงมุเนาะวาเราะ  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายนพกร  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงซัลซานา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงซัลซานีน  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงศรัญญา  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธนัญญา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายธีรพัฒน์  ดำปาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชามีมี  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายพรหมเทพ  โกตัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายปุรเชษฐ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงดากานดา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายณฐกร  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอัรติิส  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายชาครีย์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายภน  ยุวธนากร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายศิวกร  ประไพเมือง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชินชนิสศา  ปัตตศิริเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายนฤพนธ์  สุทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายอิรฟาน  สะแปอิง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชิษณุพงศ์  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายคีฏร์  กำภู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชารอน  หะยีมะเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงโยษิตา  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอัยฎิลล์  มหัตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายนิธิศ  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนินาวัล  ซีเดะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัฟฎอน  หะยีมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงซัรฟาฮ์  ลือโมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  ยุโส้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงบัลกีส  มหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์กานดา  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอิสรีย์  บินอุมา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธนาวดี  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอัสนา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนิอัลมาส  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนันทนัช  พุทธจักร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐิตา  พิริยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเบญญากร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกรรณากร  เอื้อภักดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนันทศิริ  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงซีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงประยูรชณัญญา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูธน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภูภัสรณ์  ประดับ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปราชญาพร  ลุนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชวิศา  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนรากร  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนินูรอัลฟีร่า  รัศมิมานโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  โชติวัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญชิตา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธรณัส  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพงศ์ปณต  เทพจารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายรัตนากร  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกรจักร  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐ์ธีร์  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชนายุส  ชคทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอารดา  ทักษิณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภักดิ์  ต่วนศิริ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายดีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายรัชชานนท์  ทักษิณสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอธิกิตติ์  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอรปภา  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปกปกรณ์  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอภิชญา  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพรหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปัญญา  ภูริสมิต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายยศรัณพศุฒป์  ภาณุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐฤกตา  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงบัวบูชา  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสุริยา  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสรวิศ  ไชยา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายลัมอานี  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายมาวิน  เกียรติสุต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงโชติกา  จารุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายอัครชัย  อังศุภานิช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมาดีนาห์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายวรัตถ์  ลาธิโน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเปมปวียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเปมิกา  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฏฐ์ชิยา  จารุธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพลเสฏฐ์  พันธ์สิทธิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอินอาร์ม  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกตัญญู  ปานเล็ก โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวรปรัชญ์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิรดา  พิศแลงาม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปุณิกา  ปริปุนณังกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศุภากร  เพชรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอัฎลีย์  หะยีหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายนิฟาริด  มะนีวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงรติมา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายกูซัยฟุดดีน  ยามิรูเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนูรมีน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปิยวรรณ  พุฒคง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายอันวาร์   บิลและ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายธรากร   มะโนปลื้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกชพร  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพิชนาฏย์  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปวริศา  สุตราม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงภัทราวดี  วรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่จิ๋ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายณัฐดนัย  คงทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายนัฎฟีย์  ชูดำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายธนพัชร  ปัญญารส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายนพรัตน์  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายอดิลัน  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวิภาดา  แวววันจิต โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงไอลดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงนุจรีย์  กังวาลสันติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายทนุธรรม  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนริน  ดาด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีไพร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายอมรเทพ  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายบริพัฒน์  วงศ์มะเริง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทนา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงซูไลลา  ราแดง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวรัทยา  ป่าสวน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายวันเฉลิม  หาญราชา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธุ์สุวอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจินดารัตน์  ดีนึ่ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงมีนา  - โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนิฮาซัน  นิกะจิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศศิธร  สอนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงทิภาพรรณ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงทิภาพร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงไอยวรินทร์  แวสือแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนัสรีน  กามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสุภวัฒน์  รูปโฉม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกรวิทย์  แวยี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนุสฟาติน  มีมุสิก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  เปาะเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงชมชนก  น้อยมะดัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนัสรุนณ์  สาอิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฎฐิธิดา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนโชติ  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเตชภัทร  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูไข่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศุภกร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤตธี  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหลง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนุรฟาร์  โต๊ะมีน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงขวัญวาริน  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอิลยาส  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอัมรี  บือซา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนัจญ์วา  ดอมา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงฮาบีร่า  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงโสรยา  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายบวรทัต  เกษร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจารุกร  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอัสมา  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปาณกวิน  จรรศิลป์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนิโซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิริรัตน์  แจ้งเนตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายสนทนา  พุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณลัดดา  อารีกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนูรซีรีน  ซารี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิชญสินี  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิชญา  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิชชญา  อายุยืน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสาธิมา  บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายเกียรติสุววรณ  อุ่นวิมล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเดชาธร  สุลาลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพีรดา  เรนทร์สถาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์รถ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอาตีกะห์  แดเบาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนูรีซา  หะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธรรมธร  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์งาม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศศิกาญ  พันธัง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายอิมรอน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอัมนี  เจะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายชยานนท์  ศานติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงเอมิตา  ประเสริฐศิริธารา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายกฤตเมธ  เมียดกลม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสุณิต้า  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงภริตพร  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ธรรมวิฐาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฐธยา  การขยัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายเกาซัร  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายยศกร  ยังดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพีรชยา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงนิเดียร์นา  นิอามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงพิยดา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงภคพร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงนินาซูฮา  สาเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายปวริศร  จันทะนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายณภัทร  เสือพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนัจญวา  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงชฎาณัฐ์  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงปิ่นมณี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายวรพล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายอันวา  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงสุภิชญา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายมูฮำหมัดสมิลัน  ดอเปาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนิอารีนา  หะยีแวะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงชนัญธิดา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงนินูรุลอัย  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายเกษมพันธ์ุ  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงลภัสรดา  ปัญญาภรณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอามีนา  อาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตนุ้ยแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายธีรินทร์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายอัยยกานต์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายนนทพัทธ์  สั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายวีรากร  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกัญญาภัคส์  ตั้งก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายณัฎฐ์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายรัชพล  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงกุลธีรา  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงณัฐชา  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายมูฮัมหมัดชาริฟ  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายสมปราชญ์  สังข์สร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายศุภวัทน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายพีระวิทย์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายอาร์นีส  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงณภัทรลภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงนูรตัสณีม  ดือราโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหะดูดุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายเผ่าเทพ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายวาทิต  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกชพร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงภูริภัทร์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงฮาน่า  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายเตชินี  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงภาวิณี  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายชิษณุชา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงอะลาวียะฮ์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายปพันธ์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายจักรี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายสิรภพ  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายธนพล  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอิฟนูรีฟาน  แวบือซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงฐิติภัค  ประถม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายชากีรีน  อาแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายซูเบร  อาอาบี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายอาดัม  เจ๊ะโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอินติซัร  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายอาณาจักร  หวันชิตนาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายอาริฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกัญญพัชร  กุมภิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายวันอิบรอฮีม  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายอิฮซาน  หะยีอัมเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายทบธรรม  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายนภัทร  ตุ้มแช่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายฤชายุส์พงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายธนคุณ  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงกีรติกา  สันตะโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงชญานิศ  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงณัฐวรา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงวรรณิดา  แดงแพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายภูวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงศุภัชฎา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงวันอัยชาห์  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายฟัยรุซ  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายวขิรวิชย์  เรนทร์สถาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้วคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะเเอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายชาคริต  หะยีหัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนิอานีส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายเอกภวิษย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนาร์กีฟ  แวดือรามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกฤตยชญ์  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนพล  ทับเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอนันดา  เจะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชัยพัฒน์  สังข์วัดชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชนิตพล  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายณัฏฐกฤต  หงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงวิจิตรา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทับมุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนพภัสสร  มาสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายศิรชัช  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนาอีมีย์  มะนอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกรฤทธิ  เซ่งเอียง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปราบปราม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงฟาฎีละฮ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอดิสรณ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงศุภิชญา  ตินตะชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงซัลวา  มะโรหบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายซีรอจญ์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายซากิร  หมินหมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณภัทร  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนกฤต  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายกฤษฎา  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปุณญฤทธิ์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงสิริวิภา  พาลีเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงรุลลาร์  เปาะเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงมูนีรา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายซอฟรี  อามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงดานิช  หามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอัซฟัร  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนัจวา  นาวินพัฒนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนิจัสมิน  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนินาดียา  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฮาลีมะห์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงธนัฎฐา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายคณิศร  พรหมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายณัศรูลล์  บาโง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพีรฤทธิ์  คะเลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายศักดิ์วุฒิ  กุลวงษ์มาณะโส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายอภิวิชญ์  มูนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชนัญญ์ชานันท์  คงธนถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงธมนชนก  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงบุญวรีย์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอทิติญา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงอรรถกานต์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกันธิชา  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงบัวบูชา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพลอยจุฑา  จันทรอิสระศร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิชญา  ศุกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปภัชญา  โกตัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชาร์รีฟุดดีน  วันสามัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนุชนาฎ  รุยไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายวันอิบรอฮิม  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงบุญติญา  สุอุตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายสีนวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายหฤษฎ์ปิยังกรู  ยกล่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายฐานทัพ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศิรวิธย์  จิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายชนสรณ์  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายโมฮำหมัดซารีฟ  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกิตติภพ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอัมมัร  อีสมาอีลอาฮมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายฮารีส  หะยีเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายชีรวิทย์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายฐากูร เกื้อภาระ  เกื้อภาระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอนัญลักษ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายปฐวี  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายฟาฏิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายคณาธิป  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอาดิล  เหล็มเด็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายฮะลีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณัฎฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงธาริษา  วรรณเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอโณชา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงวิรินนดา  อิสมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงซาเดีย  อัลวานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเกริกเกียรติ  สาวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพรนภัส  บุญโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอนาวิล  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกรรนริศ  วสุลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพงศธร  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงอารยา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวาริญานิล  เจะเล็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ภูมิแสงนภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายนิอิมรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายภูรนท์  กลิ่นวรากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปุณฑริกา  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายศิวกร  ซังขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายฐิติรัตน์  ทองดุลดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัมพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายภากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปริญญา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธนกฤต  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวิสิฐพงศ์  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิมพ์ณัชยา  เกียรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปริทชมล  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปัญญาวีร์  ณปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงประภาภัทร  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายนิวีซาม  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายพัลลภ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภรภัทร  คงประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วมลทิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายธนธัส  ชาติภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงธีร์วรา  พิทักษืสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงฮาริสรา  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนัสรียา  มะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงวริยาพร  พงศ์สุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกาญจนา  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงุแวนูรอัยนี  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนะดา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงรุสวาเนีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชัญญานุช  สวัสดิ์ประสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายวายุ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกรกมล  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงธัญชนก  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงวิชญาดา  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอาคิสมี  อายเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายทินกร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายทิวากรณ์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายขวัญชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงกัณต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอัรวา  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายอิมรอน  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายอารอฟัต  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงศิรภัสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปมัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารัษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอามีน  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอภิสร  เพชรประคอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงฮัซวานี  บือแนปีแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายมนัสกร  สุเนย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายสฤษฎ์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกมลรัตน์  แวดราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายพล  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกฤตยา  กังสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกรรณภัทร  ยีเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงปาลิดา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงพรรณวรท  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภัทรธร  แป้นไทย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายปรมินทร์  ชุมน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจัสมีน  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นิลน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงตัสนีม  ด๊ะหยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายณัช  เลิศพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงรีสมะร์  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายซุนนัตต์  แวสามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอริศรา  จิตประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายสิรภพ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายกิตติภพ  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงบุญยิกา  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทองศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายกลวัชร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายกันติธาดา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายเขมณภัทร  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายปรัตถกร  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายสรธวัฒน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายหรรษกร  คำมุลนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงธัญยา  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนะดา  มันอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงเมธาวี  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายปาฏิโมกข์  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงชลลกานต์  บำรุงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนิฟัสดูวาห์  ดะยังหมีด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนิธิวดี  ประคองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงลลนา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวิชวิมล  ไวยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนริศรา  มามุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนูร์เดียนา  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอัลวาณี  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายริฎวาน  รักสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายเปรมศักดิ์  โกงกาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงมลธิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายดาเนียล  หะยีเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงธนพร  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายกรวิชญ์  ฮะนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายอันวาร์  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงเกวริน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงจิดาภา  พูลนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพัชรีย์พร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายธนบูรณ์  สระทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายมานซูร  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงเกษพิชชา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงบิสมี  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอิฟติการ  อาเบะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายธนโชติ  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไฝ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงโกลัญญา  ประยูรชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปณัฎฎา  เทพทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงซุลฟาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงซูรีญา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงกัญญาภัชร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงจันทัปปภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกรรญดา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงภัทร์ชลิน  ไกรศิริพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงชญานิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายวสุวิศิษฎ์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ฆังมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายจิรายุส  รัตณรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงรุสวาณี  แบเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงชญาพร  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอัสนา  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพัชรี  ทองวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายดิยาฮ์ฮุดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภูริ  ปัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปานรวี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายปฏิหารย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงฮัซซูน่า  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงนาเดีย  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายภูวิศ  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายทัตพล  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายภาสกร  เจริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายอารีฟีร  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายชนะพล  บัวประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายปฐมพัทน์  หวานดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายบุคอรี  โต๊ะอิสอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงเปรมสุดา  เรืองยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงฐิติภัทรา  โพธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงวริศรา  บุญชู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายฆอยเดร์  แยนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงปพิชญา  รักประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงกุลยา  เกลี้ยงบุตร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายภคพล  มุณี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายฐากูร  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงอามีรา  สาและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงนูรอารีตา  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนุรอีน  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภักดีชน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายมูฮำหมัดซากิฎร์  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายมูฮำหมัดตอริก  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายเมธิชัย  ขาวสนิท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มาแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอัสมาร์  เจ๊ะมูซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายอิลดิลอัฎฮา  มามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงฮานาน  อาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงซีตียัสมีน  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  หะยีสุหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายมนพันธ์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายนที  ขำพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายสิทธิกร  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงซาฟูเราะห์  หะสีแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนัจมีย์  แวสามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงซาเดียร์  มิเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวันฟิลัสฏิน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายอานัส  มะมิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงนัจวา  อิสลาม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงชญาณี  สุขขี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณัฐภาส  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายนรวิชญ์  ทองกาวแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายนัสรุล  อารยะสรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายภูวิศ  ดำนิล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายฟิตฏรี  ชมฉาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายมัซลัน  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายศรัญญู  เด็งแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายศรัณ  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงชลธิรา  แวเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงนิตยา  แสงสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงนัสริน  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่ตั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงลลนา  ดือเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงธามาศ  คำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายธรรมรัตน์  แม่นสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายทศพล  คงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายอาบีดีน  เบญญากาจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรซ้อน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงอัฟนาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนูรตัสนีม  อุมาร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณัฐมน  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายอนันต์ทศักดิ์  บุตรตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายฮากีม  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงธัญจันทร์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงฟารีดา  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงนาดา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงนูรอันดา  กราซุย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงวรรณฟิห์ริน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายสุทธวิชญ์  คาระวะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายธีร์ชากรณ์  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงพริสร  ภูมิสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายวชิรวิทย์  จินตานุสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนัสรีย์  มาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงซาฟียะห์  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายณัฏฐ์ชนน  จันทร์แพทย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงบัสมีน  หะแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงฐิตินันต์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายธีรเทพ  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงอภิสรา  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายชนะพล  แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัศวะเดชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายระพีพัฒน์  สมสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงอานิษา  สาและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงนุศริน  มามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงตัสนีม  บอซู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญจาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ปานเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายกัณธนา  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายวรชิต  ดีชูศร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายฟูรกอน  มาหะมุ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงการ์ตินี  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงซะมีมี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอัลมาส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงฮารีนี  มะสาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอุรัสยา  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอัลฟาติฟ  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงนิอารีชา  โต๊ะสามารถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอินอาม  ตอแลมา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงวีนนาบีลา  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงเอมกมล  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงซีฟะ  สามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายสุพศิณ  จันทร์ดำ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายสุทธิลักษณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงอะมะนี  หาสัตว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายพงศ์ภีระ  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนัสรีน  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงพัทธมน  แดงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกานต์สิริ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงณัฐธิดา  โทวาท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงณิชาการต์  จินาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงอารีฟะห์  กาเซง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงสิตานันท์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอาริษา  จารงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอามีรา  สลาวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอิมตินาน  หะยีอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายธนวัฒน์  เซียววัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงขวัญธิวา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุสาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรหัวบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงนิสรีน  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงกมลชนก  สันติพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สดากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงซีตีตัสนีม  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายบารมี  อุชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายนิรอมฎอน  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายปารเมศ  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  เวาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอัศมารินทร์  มะกูวิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงสุพิชญา  แปะกุ่ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงสุพิชญา  สีทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายภูริ  คงบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายอัษฎาวุธ  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายรุสกี  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายอิบนุอาบัสสุกรี  ยาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายมุมิน  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงปิยนันท์  คงเทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงณภัทรสร  สีดอกบวบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายมูฮำหมัดอาลาวี  วณิชชาพิณิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายอะลีมุนตะศิร  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงจัสมิน  รูบายี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงฮปีย์ปิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทองตัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายพิตตินันท์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงเดียร์นา  แวนิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายซุบฮาร์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายธนกฤต  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงนฟิตดาว  วาเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายรุสลัน  กะมิยอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายฟัสรี  กาเดร์ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงนาเดีย  สาแม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนูรอาวานา  มูซอดี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนูร์นรมา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงซาวียะห์  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงนาดียา  แวมูซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงอารดา  ชูดรุ่ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงต่วนซาฟีย๊ะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กชายพชรพล  อุ่นขำ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายอับดุลอาซิซ  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายมูฮำหมัด  เจีะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายมูฮำหมัดอัยดิลอัฎฮา  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายนูรูลอาลิฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงนูรูลฮีซานีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงนัสรีน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงซูเฟียนี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายมะซอและห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายอดินัน  แหละสิติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายนูรุดดีน  ตาสาเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงเจะนายีปะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงผกามาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงนูฮา  ตาเละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงยัสมีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนิฟิรดาวห์  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายอารอฟัต  ซีตีเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงฮาซานา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายมูฮำหมัดดาฟี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงตัสนีม  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงอัฟนาณ  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายมูฮัมหมัดคอรี  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงนิฟิรดาว  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงฮันนะห์  อัลมูบาร๊อก โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงอามานี  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงนูรตัสนีม  การี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟวัน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายมูฮัมหมัดไอมีญย์  มะยิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายอับดุลเลาะ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายมุสตากีม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงฮาซียะห์  สนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงต่วนนัซมีย์  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงฟารีดะห์  รัตนเรือนสี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงซูวัยยะห์  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายซัมซูดีน  เจะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายบูรฮัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายซอลีฮีน  มะเตะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายอัฟฟาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงนูรฟาติน  เซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนาบีลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงนูรเดียนา  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงอัสมะ  มามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงนูรวาตี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายอิบรอฮิม  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงมาฎีนะห์  ยามาซิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงมุรณีย์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายต่วนอับดุลฮากีม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายต่วนนูรฟี  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายฟัยรุส  พันกาแด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายอาฟาณี  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอานัส  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายอารือฟัน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอิลฮาม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายไซด์อุสมาน  กูริส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายมูฮำหมัดฟิกรอน  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายรุสลัน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายซอฟูวาน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายต่วนนุรดิน  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงวาตี  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงจีฮาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาบิ๊บ  เปาะโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายนิกอวามุดดีน  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายอับดุล  เจะและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายมูฮำหมัดเฟาซาน  ฮาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงซานียะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงรอเบียน  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงอาดีหละ  วาเย็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงรูฮาหนา  กะลูมี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงซามีมี  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงอนุสรา  หาแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงซาฟีนี  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายอูบัยดีลละห์  เจ๊ะโอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงอูลฟา  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงนาตาซะห์  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงซูลเปียนี  วาเตะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงกูสุไลลา  สะมูโด โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงแวฟุดลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงนูรลัยลา  วาลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายอีลียะห์  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายอัฟฏอล  คาเด โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายไซฟุดดีน  กอแต โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงบัลกีส  ดาแมะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กาลาแต โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงฮุสนา  หามะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายอาริด  เถาะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงนูร์บัยดูรี  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงฟัรฮะ  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายอัซวัน  บากา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายนุรอูมูนอัยมาน  โต๊ะนาบอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายอามีนนุรดีน  อาดูแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายฮาฟิฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงนูรูลฟารีดาซ์  เปาะเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายอับดุลเลาะ  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงนาซูรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงบัลกิส  ตือเง๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงลาตีฟะ  หะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงรอยฮาน  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงอามาณี  เดง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงสากียะห์  ยุโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงอารีณี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายซาการียา  สือฆี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายเฮรี่ย์  กีติง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซีร  อิสฮากีย์ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงอัรวา  นะนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงฟาติน  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงฟาซีรา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงนัซรีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงอามาลีนา  มะแซ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงต่วนมูนา  นินาวา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงนูรูลยัสมิน  มะสา โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงนูรทัสนี  เวาะน๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายมูฮัมมัดฟัตฮีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายอิสมะแอ  อ่ายหล่า โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงนุฟาเอรา  มูซอ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงนารีมา  สาและ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงนูรมี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายไฟซอล  สนิ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายฟิรเดาว์  อาแว โรงเรียนบ้านบางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงกูนัดดา  กูเดร์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงรัศมี  โต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงแวรุสลินดา  เย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงรุสนี  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงนาเดียร์  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงนูรอาตีฆะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายอุมัร  เบ็ญหมาด โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายอับดุลฮากีน  เมาสู โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายมูฮำหมัดการาฟี  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายนัสรู  สะมาแอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงซูใบด๊ะ  ฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กชายซอละห์ฮุดิน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงนูรคัยราห์  โต๊ะกานี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงนูรอัยมี  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงนูรฟาติน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงมัสนูรี  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กชายต่วนฮานาฟีร์  รอยา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กชายซูฟียัน  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1716 เด็กชายอาฟีม  มะนาเซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กชายสูฮัยมี  ดอมอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงฮัสวาณีย์  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1719 เด็กชายมูฮำหมัดฟาดีลัน  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะสแลแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงนุรนาเดีย  เมาสู โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงนูรฟายูรา  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงฮานีซา  เจะฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงซูไรยา  เด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงนูรูลซอลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงนายีเราะห์  จันทอง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงซูรายา  มะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงฟาตินนาเดีย  ดาริต โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายมูฮัมหมัดอิซรอฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงกูฟาห์มี  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายนัสอูดิน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กชายนัสฟู  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงอัรฟาบัลกิส  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงกูฟาซียะห์  เจ๊ะนา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงนูรฟาดีญาร์  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงนูรียะห์  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงรอฮายา  อูมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงแวซาฟีดา  ช่วย โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายนัสฟูร์  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กชายมูฮำหมัดนุรดีน  อาแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กชายมุสตากีม  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กชายฮาสซัน  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กชายมูฮำหมัดอาซูวัน  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงนัจมีร์  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  แวฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กชายมูฮัมมัดอิลฮัม  สาและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กชายฟิรดาวส์  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กชายนัสฟุตดีน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงฮันนาน  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1752 นายอาดือลัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  บินยะปา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงนูรอีมี  เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงรอปีซะห์  ลอมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงปาตีเมาะ  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงนูรซามาณี  บูเกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายแวมุสตอปา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายอิบรอเฮง  สะนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายนัสรู  อุมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายต่วนฮากีม  สมุทรางกูล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายฟัยซอล  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงซาฟีนี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายแวยุสรัน  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงมูรณี  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงฟาตินี  สนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงฮัสนะ  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงฮัซวานี  เวาะหลง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงนูรีฮัน  ลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงสารินี  เจะแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงตูแวซีเราะห์  ลอมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงอาดีละห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวซาฟีนา  ฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวฟาซีรา  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 นายมูฮัมหมัดฮาดาฟี  มามะหะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นายซาฟาร์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาวฮัมซะ  เจะและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวฟาตีมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวนูรูลอัยฟาตีฮะห์  วามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 นางสาวนูรุลฮุดา  เปาะมิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงซาฟีรา  สาวิตรกุล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เดะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงกัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงซัลวานี  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงฮัซวานี  อะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงมัสรีนา  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายญามาดี  บราเห็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายฮาฟิซ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวมีมี่  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงปาตีเมาะ  อะแหว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายนัซรูดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงนุรนานีซา  สาและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  รามัญ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายซูกราน  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงนูรฮายูรัย  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงฟาดีลา  ชาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงนาดียา  อาแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงอินตีฮา  แบรอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู  เหยง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงต่วนนูรัสมี  บีรู โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงฮาตีซัน  เบ็ญดาวูด โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิแห โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงนัสรีญา  มายิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงมูนา  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงอิลมูณา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงนัสซูวานี  เจะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงอาลามีน  บูเกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงซูฮัยลา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงนูรซากีรา  ดะมอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงโซเฟีย  ดะแล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงอามาลีนา  วิสาสะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงฟัยโรส  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงซากียะ  ดีซอย โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงอัซมานี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงซามีลา  มะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงฮาสาน๊ะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงนิฟิตรี  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงเจะอานิส  เจะแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายอับดุลดัยฟาน  เจะเละ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายฮาเซ็ง  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงฮันดานี  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงนูรูฮุสมานี  หะรงค์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงยัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงอารีนี  มะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงอารีตา  เวาะซอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายนิฟัดลี  กาดี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายอับดุลฮากิม  วาแนง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายมูฮำหมัดนาวาวี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายมูฮำหมัดไพซอล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายฮารีฟ  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงลาตีฟาร์  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงบิสมี  ยาซิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายนิมูฮัมหมัดอันวา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงนิฮานีฟา  ปอเลาะห์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายต่วนรอซวาล  เจ๊ะกาเซง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายมูฮัมหมัดนูรูดีน  ฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟี  เจ๊ะสแลแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายฟุรกอน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายนิฟาดิล  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงนูรีซา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงรอยฮาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงนูรมี  สือนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงนูรฟาซานา  เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายบัดรุลฮีซัม  มะแอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายอัลอัซวา  มินาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายอับดุลบาซีร  บินสตอปา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายซูเฟียน  ดะแล โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายมูฮัมหมัดบีลา  อูมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงฮาวาตี  แมแล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงนูราณี  สมาแฮ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงมัสณีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กชายอิรฟาน  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงซัมซียะห์  เจะมะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายนิอัมราน  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงนาซูฮา  สาและ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีพ  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาเหาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงซูฟียา  สุวัฒกุล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1866 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะลง โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงนูรีย์  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงนิบัดรียะห์  วายี โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตากีม  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายอัดนันท์  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงฮานีซา  อยู่นุ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงณาร์ดีฮาน  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายแวชารีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงแวนูรไซดา  แวเตะ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิก  มีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กชายโซฮากีม  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงอัมนา  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงคอยรลนีสา  ฮะยีบิลัง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงวีอาม  แมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  รัตนดิลก โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงนัสรีน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1896 เด็กชายกูฟารุก  อับดุลบุตร โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กชายค็อยรุน  มาลามาลี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงวาอี  เจะเอาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงซูใฮลา  จารู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงมูนีเราะฮ์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงนูรอัยนี  บาราเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กชายมูบารอค  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กชายมูฮำมัด  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายยูนัยดี  บาโง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายซาฟีอี  อิสมาย โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กชายอิสกันดา  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กชายฮาฟิซ  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงฟัดดูวีน  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายมูฮำหมัดเซาวาล   อีซอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงซุลฟาร์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงซูไบดะห์  มะหมีน โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงร๊อยยาน  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงมูนีฟา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงนัสรีฮา  กูนิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงอานีฟาน  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงนัสริน  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงอารีนี  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงนาเดีย  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายยุลัยบีน  แวซู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายมะนุ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายวันฮาซัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายซาฟีร  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงนูรีซาลวา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงรอยฮาน  แวบือราเฮ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงนาซูฮา  มะแตหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงนูร์ฮาวา  เปาะวอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอัฟนันท์  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงตัสนีม  มะแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายนากิีบ  ดาราแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยีหามะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายอานัส  สาเมาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์  ยารง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงนูรซาฟีร่า  สาและ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงซูฮาดา  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงมุนีฟะฮ  เดร์ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงฮาซามี  เยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงนุรฮัยฟะฮ์  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงลาตีฟะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงนูรีซัน  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  บราเห็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1949 เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจะแต โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กชายนิมูซัมมี  ฮามุ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงซูไฮมี  เลาะยะพา โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงนูรยาวารียะห์  ตีเยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายอารอฟัต  มูซอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงซูไฮลา  อาต๊ะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายอาลีฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฮัยฟาน  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงนูรดียานา  เจะบู โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงต่วนนาซูลรี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  สะรี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายอาลียาซ๊ะ  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงยัสมีน  ประสพนุข โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงซูไรดา  ปิยา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงนูรฮะฟาวาตี  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายชยากร  แววทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงอานีส  เจะเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายยศกร  วิทยาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายบัดรี  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายวระพงศ์  เนตรขันท์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไวยประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงนัจญมี  สะแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายสุกนต์ธี  นิลอินจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงนิกัลยา  โตะชาย โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงนัสริน  สะมาแห โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงแวฮัมซียะห์  บาราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงซูไรดา  นูเตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงสากีนะ  วานิ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงปาตีฮะห์  อาบู โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กชายแวอาหมัดคอราฟีย์  สะแต โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงอาแอเสาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กชายอานัส  สาแม็ง โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กชายอับดุลฮากิม  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านปุลากง 1 ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงไลลา  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงญัสมีย์  ยาเซะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงอาซียะห์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงมารีซา  กูโน โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงนูรนัสรีน  เจะแล โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงฮานาน  แวกือจิ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงมีกรือซง  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงฟิตรีมา  หะยีมะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงอารีนา  สาแล โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงนิฟิตรียะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงรุสนานี  ลอเด็ง โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงนัจวา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายลุตฟี  แวนิ โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายซอลาฮูดีน  เวาะยี โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายอิมรอน  มะแอ โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงสูไวยะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเปียะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายมะนุ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงนูรฟิตเราะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กชายอิลฮัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงฟาดีละห์  สนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงมัสรีน  เหาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กชายอุสมัน  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงนูรูซะวานีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงสุหวายบะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กชายซุลกิฟลี  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงซูซานี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงนูรฟาติน  แยนา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัน  ยาบี โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายแวซูลกิฟลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายตัรมีซี  สามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายอับดุลรอฟิด  เตะเหร็ม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายมูฮำหมัดอีมาน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายอับดุลกอยยูม  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายอิลฮัม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายมูฮัมหมัดบาดาวี  จิหนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงรัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงมริษา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายอาเล็ฟ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงโสรยา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายนัสรี  สะนิ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายฟะฮมีย์  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายภณภพ  สาเร๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายมะตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายอภินันท์  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายอับดุลเราะหมาน  แวหลง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายอานัส  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงนูรนาซอฟ๊ะ  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงรอกีอะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 นางสาวนูรูลฟาตีฮะห์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงซูเฟีย  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวนุชฟาตีหะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงสูไวบ๊ะ  หมัด โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 นางสาวนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  แวเจะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงซีตีซูลัยคอ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงนูรไอน์  เดวาดาแล โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงนินาเดีย  แปเฮาะอีเล โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงฮัมดียะห์  แวอูเซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงศาสนา  ยะโกะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงฟิตรีนา  สำเล่าเฮง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงบิสมี  เจะหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงซันฟามีน  หะแย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะตาเหร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงฮาวารี  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงฮุสนา  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงสุไลดา  ยูโซะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงจริญญา  ระดิ่งหิน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงสูวานียะห์  แวและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงอัสมี  ตาเยะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงมายีดะห์  มะแอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงอานีซะห์  สาและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงฟิรดาว  สามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงฟิรดาว  ดือราแมหะยี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงนาเฟีย  เจะแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงนุรอัสมาณี  ตาเหร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงอิลฮัม  แวดาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงตอยีบะห์  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงฮานาดียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงอัศวรรณ  มูซา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงนูฮานีฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงอัสวาณี  โตะเวาะม๊ะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงวันอารีนา  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงซากีหน๊ะ  อีแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงนัสเรีย  แวสแลแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงดาวีนา  กาเต็มมะดี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงแวมุมีนาต  แวนายี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงแวมุุมีนะห์  แวนายี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงนูรซากีนะ  หะยีอาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงฮัสนีดา  ทรงเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงฟุฎลา  ซะนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงวันซูลฟาฮ์  เจะอุบง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงเฟาซียะห์  เจะเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงอามานีย์  มัชปอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงอัสมะ  ดือรามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงนูร์เซาวา  เจะแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงนูรดีนา  สิติเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงนูรดิยานา  ตาเฮ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงตัสนีม  แลแร โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงยัสมีน  จาเงาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงตาฮานี  สาเล็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงซูเฟีย  หามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงซูวัยบะห์  สามาณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงมูณีรา  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงอุไรเราะห์  ลีแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงมาลินี  เห็มปาเกบู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงนูรมาร์  มาหิเละ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงอัฟนาน  มัสปอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงฟิฎรี  มูเหล็ม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงอารีนา  เจะกา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีส  ด๊ะหยี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายวันฟัครอรอลซีร์  เลาะสะนิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายนิอิมรอน  มะวี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 นายอัฟฟาน  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงนูรซามีมี  แวมายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงฟาติน  โตะฮิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดือราโอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงซอฟัรณี  วาโด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงนาซิฮะห์  สอเฮาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายหารีซ  มะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์