รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิลศร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอริยากร  พลแก้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมลรัตน์  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอภิชญา  เลิศวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปรัชชกร  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเมราพร  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงโยชิตา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพุธชงศ์  สุตารมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชลพรรษ  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปรียวิศว์  กล่ำบุตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธีร์ธวัช  พวงธนสาร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณรงค์ณชพล  กวยกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุนันทา  แพรงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอภิชาติ  วิสาสะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิระมล  ฉิมพานิช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพีรดา  หอมทวนลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายทีปกร  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงแพรวณดา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิริประพาภร  นาวิสัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณชม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกณิศา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  พัฒน์ฐิติโชค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพิทยาพล  ใจทับทิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรวิวรรณ  เสนีย์สงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายโสทิศ  วินุราช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสรภพ  โกเมศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณิชชา  เคหะดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญวลักษ์  มุกดาหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โสตะการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายกันติทัต  เทศนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอาทิตยา  สีลาแสง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศศิประภา  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชวลิตา  พันจุย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชลลดา  พาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนวดล  ปะสาริกัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  โสดาราม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายอรัญชย์  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอริสรา  เดชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกนิษฐา  พืชพรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรไพลิน  บุญมากิติมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชัญญานุช  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงยุพาพรรณ  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธชฐกฤศ  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอธิญา  ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรมิดา  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชานน  นวลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุญญิศา  นาดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐกฤต  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฐิตาภร  ลำบอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพัชรพร  ในเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชลธิมาภรณ์  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐกรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุศปราวาราตรี  แก้วทรายขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปสะโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนัชชา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายเสาเข็ม  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  สัมผัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรทัศน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปนัสญา  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอนัญญา  เชียงเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมณีรัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงตาล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธรกรณ์  เจริญนางรอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรรณทิภา  ชัญถาวร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรวินันท์  สรรพคุณยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิรัชญา  ตงเหรียญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภพล  การดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวริศรา  พารา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายชนะพล  กลับน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรมญ์ธีรา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนดล  อุบลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญภัค  เทศนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวริสา  อักษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชยพล  สุทธโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนลินญา  สกุลนคร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชญ์นารถ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอริสา  ดีใจ โวล์ฟ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนภวัต  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์ค้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนวิชณ์  ลำบอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิลป์มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงตฤตา  ขุนวิไชย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐดนัย  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปาณธี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายคณินณัฏฐ  เทียมอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปราชญา  กิมฮั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงคุณัญญา  สัยยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอริสรา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเตชธรรม  อาทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปาญจนันท์  พรหมเหลือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสิริกร  เสริมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภาวิดา  พรมเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนวันต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนาดิสัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายสุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวัชรธร  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เที่ยงทางดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายจักรพงศ์  เจริญนพกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชโนดม  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนกฤต  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอริศรา  ดาทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปารตี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงร่มเกล้า  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนภัทร์สร  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเตชิต  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิสิษฐ์  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภานุวัฒน์  รัมมะบุตร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณภัทร  ผดุงชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอนุตรา  พลังสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปุณณานันธ์  ตันเสียง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวงศพัทธ์  ปรีรัตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีรทัศน์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพรเลิศ  เทพสิทธา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปัณฑิกา  ลิ้มกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสัณห์สินี  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนันทิชา  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเตชินท์  จันทโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชชานันท์  ดุลยเสรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนากร  วงษ์สุเทพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปัณณทัต  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตตินันท์  สิมิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรัชพร  พรมศร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศิระ  แคทท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอริยะ  เรียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภูริฎา  ปานอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรพิมล  สุขนอก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนภาภรณ์  ปั่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงมนต์ภัทร  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปิยะพร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพชรวินท์  ขยันยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรธวัล  จำสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกมลชนก  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรอนงค์  สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  เรืองเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวีรยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายไกรวี  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นไกล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกฤษเจริญ  ทานทน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินทะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนาธิป  ศรีมุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเตชินท์  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนันชัย  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงแพรชมพู  จิตตรง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐดนัย  เจนการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกฤติกา  อรชร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยะวัฒน์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปทิตตา  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภรัณยู  ภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปพัชญา  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  หลังสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอภิชญา  ชาตรีทัพ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภกร  สร้อยไซ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพิสิษฐ์  เปียนวม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนพล  พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศศิวิภา  อ่อนเยี่ยมต่วน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิตติสุดา  แก้วศิลา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวินทกร  แก้วลิ้นไม้ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ดาศรี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเมธวิน  แสงวิชัย โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวินิตา  พันสี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอนันดา  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกันตินันท์  สุภาผล โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนารัตน์  สายเสน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปพิชญา  เเก้วเกตุ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนภัทร  นนท์ประเสริฐ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายพิชญุุตม์  มากเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายอรรฆรัตน์  โกศล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุกเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฉวีรัตน์  ลาภา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายภีมพศ  กสิกพันธ์ุ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงคณณัฏฐ์  หงษ์วิไล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายกฤษฏ์  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายกฤติน  มาลยาภรณ์ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรภัทร  นิลนนท์ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูมิพริษฐ์  ยี่เผติ๊บ โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธันวา  ยืนทน โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรวิช  จุฬาริกุล โรงเรียนหทัยชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายฐาปกรณ์  พันจันทึก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เนมียะ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังคะวะดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายวาริ  วงษ์ประกอบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีธารทิพากร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญชันษา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงแพรวญาฎา  ไกรสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงมะลิวรรณ  ตั้งเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายพัสกร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายรัฐศรัณย์  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เตชะบุญญวัฒนะกูล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ต่างแขวง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพีณัฐชา  ราชพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอภิชยา  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรินรดา  สอนใหม่ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวิภาดา  สังคะวะดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฏฐวี  หัสดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกิดสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงรวงข้าว  ถาวรเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุลักษณานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายคณนาถ  บัวแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายณิชคุณ  จันทร์เจริญใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายคุณานนต์  น่วมจิตร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายปัญญ์  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกรวัฒน์  ธรรมโหร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายภูริณท์  ภัณฑาทร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสุทธิศักดิ์  อุบลจินดา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฎฐ์ณลัน  ตั้งบริบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มจาด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  คำวัน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชยพล  นพเกตุ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกันตภณ  เกิดทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกฤตพัส  พูลสงวน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญาภัค  โกสุมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอลีนา  วณิชธนะเศรษฐ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนาธิป  น้ำหอม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุหงานคร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญกมล  โชตินาคเมือง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบุษยมาลี  เวียนวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนิสรารัตน์  นิ่มนวล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทอดศรีศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอนัญญา  เหลืองรัตนะ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกชพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสิรภัทร  ชูช่วย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมโสภา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธเสนา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤติภูมิ  สวัสดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุพิชญา  ไตรสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปทิตตา  สายวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจันทิมา  ทองนาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปริชญา  อร่ามเรือง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำพุด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจิราพัชร  จีรประภาพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใจชื้น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภูตะวัน  สันติมาลัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธิดาวรรณา  งามเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพิสา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสิริธินี  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชญานุตน์  นาคพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอัจฉริยดา  ชีพสมทรง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาวเหนือ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  คงตะแบก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปวริศา  กฤชกาญจนพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุภัสสรา  วัฒนาปรีชาเกียรติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โตตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนนทกร  สายเทียน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรชยา  อินตา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัชพล  เคนถาวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายคเนศ  คุณศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปัญสิริย์  หมวดหอม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปัณณวิชย์  สิงห์ลา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปัณณวัชย์  สิงห์ลา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัคนันท์  คามรักขิต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอรชพร  นาคพุฒ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวริศ  แดงศิริ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ขวัญเนตร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเขมนิฏฐ์  วงศ์พัฒนวัตน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลิมพิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิณัฐตา  รักนา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดทวี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาโท โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายถรวัฒน์  คงกระพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชนมน  ช่อชบา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพรสิณี  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธัชพล  เมฆดำรงศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธนวรรนต์  พรหมเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงคุณภัทร  ค้ายเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธนพร  เภตรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายณฐศร  มังกิตะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายสิรวิชญ์  สิวะโมกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชนัญชิดา  กงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายพิชญ์  กันปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายภานุรัก  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงนฤภร  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายชยุต  ฉุยกลัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายธีราทร  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงญาปกา  อนันตปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายธำรงชัย  โคสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายนิพิฐเดชา  เพชรแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงภัทรชกรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ดีปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงมนชนก  สันติสงบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณชนก  ฉิมเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงญาดาณัฐ  บุตรอุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวฤณภัส  กรกันต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายณัฐฐินันท์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายประพัฒน์  ปะรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายภูดิท  เครือวีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงสุภามาศ  ชนมาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายภูวิศ  คำฝอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปพิชญา  ยะโสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอนุสรา  พรมจีน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายภูริภัทร  ภูคงสด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวรัญญา  ไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศิวิไลย์  เลี้ยงพันธุ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายสุนิติ  บุญล้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายธนกร  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกานจ์พิชชา  มีชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายชัยมงคล  กกเปือย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงณัฐชา  กระอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายปฎิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายจิรภัทร  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายคุณานนท์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายณฐกร  สกุณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสมเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณภัทร  โล้เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธรัญศราญ์  เดชสุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐชนน  ตันติฉายากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงปิยธิดา  กอยขุนทด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายมัชเฌ  กรประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายพงศ์พล  ป้องสีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วคำเขียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวริศรา  สังอรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชนิดาภา  สายสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายกำพลพัฒน์  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายจิรภัทร  อากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายณฐวัจน์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายณฐวงศ์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายชากิร  มะหะหมัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายกรภัทร  สุนันต๊ะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขรีย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงพิชญาภา  นามโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายบุรินทร์พศ  แก้วเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพรชรินทร์  วงค์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายศุภกิจ  ผาวันดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ทองโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงศิริต้า  กรงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธัญรัตน์  จำปีกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศจีพร  ทัศบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายวรากรณ์  เกตุโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายธนภัทร  นาแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงธนพร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายกรตวัน  จงใจงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงรวิสรา  เกียรติงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายสิรตนัย  ศรีศิริกาญจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายภูริภัทร  พลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประวัติวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพัชรพร  จาตุรนต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายวรัญญู  ชันทะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกรณภัค  อาจองค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสุนันทา  ขอสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายพุฒิเมธ  มณีรุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปฏิมาพร  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่สมบรูณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกินันท์  กุลนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิญชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงปิยะธิดา  จำให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกัญญพัชร์  งามทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนันทิชา  บัวผัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายจิณณ์  จินดาอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายมรุต  ถิ่นสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายจักรภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายเนติธร  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจิรชยา  จิรวัฒน์พงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายธนพนธ์  โสแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายดิษยพงษ์  คงลอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภรณรัทย์  สุกปานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธนพร  เงินโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายกฤษณะ  สุ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายปุณมนัส  เชื้อสังข์พันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวราภรณ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายธนบดี  ชลประชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายศุภกร  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปนัดดา  ภูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงมานิษา  ทาศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจิราพร  มั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิพงษ์เมธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายธนกฤต  สอนริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอัญญารัตน์  รุ่งหิรัญญาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงจริยาพร  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกัลยตา  งามนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายพีรพล  วงษ์นาคชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธัชฉมา  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายอัครัช  มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายเด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายพงศกร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ตันศิริเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายยศวิชญ์  มาโค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงฟ้าใส  รักภูเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายทิวากร  ศรีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายสุทธิพน  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายอดิสรณ์  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายธนพงษ์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รังสิเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงศุภกัญญา  สองตอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงปิยากร  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายสิรวัชญ์  ดอนวุ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายธนัท  อักษรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปัญญาพร  โหลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายศิวกร  สิงบุดดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนริศรา  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดุลโคกสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายธันฐกรณ์  ทุ่งสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายชินวัตร  ยงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายพีรวัฒน์  ประจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุพิชญ์นรี  หงษ์จันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายตรัย  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงฐิติมา  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกัณธิมา  ฮมภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายน้ำมนต์  อู่แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนัชชา  บุญตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศรีกิตติยา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายนิธิกร  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพอเพียง  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายจิตรภณ  พลหัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายอภิวุฒิ  กาละพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายธนิก  จำเริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสุจิตรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอัมราพร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงญาดา  วิจารณศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธัญมล  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเบญญาภา  สุมะณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกวี  ก้านบัว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รักษาศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฏฐพล  อาริยะยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เนืองพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกัลยกร  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศิวัฒม์  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอภิษฏา  อนุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกันติมา  สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนดล  นามเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพสธร  กวางทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายกิตติคม  สโมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวรเมธ  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกนกกร  สุดประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  สวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศศิญาดา  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเกษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเงินทอง  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายชลธาร  พรมเหมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศุภมาส  ไกรลาส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนัธทวัฒน์  สนใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภูเบศร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอดิภัทร  เครือทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วเกาะจาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายฟ้าประทานพร  สีเมฆ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เอี่ยมประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสุกฤษ  ทองปรางค์นอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชลันธร  เกษประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงฐิติกานต์  คล้ามสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนพล  ขยันคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณธิดา  ทายศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อินจันดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปัณฑิชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายญาณวุฒิ  นนศรีราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอินทัช  บุญตอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงลดาวัลย์  นุงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธฤษฏา  จิราสิริธาดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพีรณัฐ  มาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอริษา  โฉมจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายปิยวัฒน์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายปรัชญา  จันต๊ะวงศ์ทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพอพิพัฒน์  ตั้งศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธาริณี  เทพคุ้มกัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณชนก  คัชมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายณัฐชนน  กลสรร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงธันยากานต์  บุญวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกรวิชญ์  เคนาราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธัญชนก  อินสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปรียาภัทธ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสรชัช  แสงสัตยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมนัญชยา  มอญกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนวพร  ปัญญาพลวัตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุจิตณา  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปิยะพงษ์  ฤทธิหงส์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธนวัฒน์  อินทสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปภาดา  สร้อยจำปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวิดากาน  อมูลราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสิริเชษฐ์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พวงผกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอลิสา  เส็งสาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชนิดาภา  จำกอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธนายุทธ์  จันทร์งาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายฐิติวัชร์  ยิ่งใจกล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใบทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชญานุช  วัลลานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอิศวรา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกตัญญู  วิจิตโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอิสริยา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวณัฐธิดา  นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญชนก  ห่ามไธสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกมลชนก  ครุฑฉลาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ซิ้มศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุพิชชา  คงสิทธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐริกา  เข็มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธานินทร์  อยู่ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวิชญะ  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายบวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงขวัญเนตร  รอดนุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงปุณยาพร  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศุภฤกษ์  เอื้ิอเฟื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชูสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทับทิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสุภัสศร  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงลลนา  นาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอริสา  ขั้วอั้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอธิชา  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐิดา  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสิทธาภัทร  เพชรมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชญาณี  พึ่งพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภูมิน  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกุลิสรา  อันทะปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงญาดา  ต่อมคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐทิตา  ยอดนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวรัทยา  ทองงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงปัณยตา  จันทะภาษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวเรณยา  โบสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วพิศาลสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอัชชาวดี  เอี่ยมดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุธีรา  ฤกษ์สุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอัยย์รดา  นามไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนเสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศรุตยา  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวรณัชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนภสร  ยังสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุชานรี  สุพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงสิริรัตน์  เรืองสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเมธี  เอี่ยมสอาดมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณัฐวรรธน์  รังสิเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวีรภาพ  ศรีอนุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธัญรมย์   พรมเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายรัชกร  สังฆคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนกร  พันธรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชนกานต์  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายนทีกานต์   เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายดิสธร  พนมชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายก้องภพ  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์เหลือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายเอกราช  จำเรือน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพัชรพล  อดทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยหาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บวชดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวิภาวี  บุญกระพือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงโสรยา  เงาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงบุณยกร  กรุงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายสิรณะ  พิกุลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนพล  สินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวิภาวนี  ไชยสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายสิทธิชัย  สุดเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐญดา  บุญภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เจริญศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชัฎธิดา  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงปุณยนุช  เปลี่ยนนุช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสุภนัส  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอัญชลี  คำวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพงศกร  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงไอรายา  โพธิ์ศรีเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณฐกร  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสุภัชชา  คุ้มเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพิชชาภา  พุ่มพิจิตต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเมธาวินี  ชมปากเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปุณภัทร์  บุญสามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธนัชชา  จำใช้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพงศกร  เข็มทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายศุภกร  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภัทรศยา  ภูผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะเภาพงษ์ชูทิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสรัณญาดา  ลืออำนาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย้อยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรียางนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายศุภกิจ  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธนาภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศรุตยา  ถาวรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์สำลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กาสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกัญญานุช  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณัฐวรากานต์  พลอยระย้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภาวิดา  ปักษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงขวัญข้าว  เล็บครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์กลิ่นกรุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงศิริโสภา  ป้องพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ค่ายมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธนพัฒน์  พรมแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายสหพัฒน์  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงรวิสรา  แก้ววรรณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชาลิษา  ขำขจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชัยณรินทร์  วิชัยประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวรัชยา  นัดหา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุณัฏฐา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงมุกลดา  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเจนจิรา  แสงพินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธนกร  สุขเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงญาดา  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณฐมน  ศรีธร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสลิสา  ขำจู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอรกนก  สารัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปีย์วรา  ขมเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธุ์พิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายปุณณวิช  ชาวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกนกนภา  จะยันรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงจารุกัญญ์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนุชนาฎ  วงศ์สำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายสุระพัฒกุล  จันทะดวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงชนิสรา  ยุติธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนิติภูมิ  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัชชา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภีมพัฒน์  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบพราน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปิยวัฒน์  รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกรณิศา  โคตรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอลิษา  โกติรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคนาคา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังเวียนดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกนิษฐา  เปลี่ยมกัลยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชลธิชา  โสมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอุทัย  บุญให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณปภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสุฑารัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงจิรภัทร  โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณธิดา  โตหยวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนภัสสร  เทียมพัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงองอินทร์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายชิน  ชินเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสุธาสิณี  สีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชัชพงศ์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายสรวิช  สุดใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายพิทยภูมิ  มาณีสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวรพิชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธีรโชติ  ดอยลอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายนรากร  ศิลารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายนพณัฐ  รักษากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงทักษอร  ยี่รัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายธันวา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแท่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศศิวิภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอิศวรา  ไผ่แสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกนกภรณ์  นิลวิไลพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายสุริยกรญ์  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงภูศิตา  สารบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุมิตรา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพรนภัส  จันเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายธีรภัทร์  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงรัชวรรณ  คุ้มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกิตติธัญ  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงวิชญาพร  บัวขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพุทธาวีร์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกัญญ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์กาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนันทวัฒน์  พุทธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงวิมลสิริ  เจริญรุ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธฤษณัช  วิงประวัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอัญชัญพร  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงแก้วกัลยณี  จักสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพรรณวรท  บุญหวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกรวี  นิยมสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศตคุณ  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธีรนียน์  ดวงธวัช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนภัทร  พรหมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพรธีรา  แก้วทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายจักรินทร์  จองอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายสุทธิภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายนนทพัทร์  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทำความชอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายณัฐภูมิ  ยงยุทธ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพิมพ์ชิสา  คงอยู่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายชุติพันธ์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์ โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงพิชญาภา  สุตลาวดี โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพิชญาพร  สุตลาวดี โรงเรียนเทวรักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกฤติยากร  พูลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงกนกรดา  บุญสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงธันวาวดี  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายธีรพงศ์  บุญนาค โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ไพรศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายณัทพงศ์ชัย  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายไชยวัฒน์  อำนาจศิลป์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายธนกฤต  รุ่งรัศมี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายปัญญาธร  ก้อนเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงเยาวพา  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายธีรพงษ์  สมฤทัยลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายหัสดิน  รอดทิม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายศิริชัย  เอมโอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายธัญธร  ภิกขุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีกอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายณัฐธีร์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงเกณิกา  ฉายาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงพัชราวดี  แดงเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายพัทธพล  จินดวง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายกรวิชญ์  ประดับชื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงกฤตพร  ปักธงชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงมนต์นภา  อุ่นถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงชาลิญา  ตระกูลเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงรัสรินทร์  พิกุลทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงวรรณชนก  เรียมกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายอภิชาติ  พุฒตาล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อัมพวา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายปริพนธ์  พลรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายวิชชุกร  เพ็ชร์คุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช้างงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงรุจิรา  ช่างเก็บ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้าวิลัยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายอดิศร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงอัชฌา  คงเทศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงณิชนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงอริสา  พินโย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงณิชกมล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายกรวิชญ์  โอเต็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แสวงคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายวิศรุต  เนื่องศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขคง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายนวพรรษ  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงเบญญาภา  เหล็กศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายณัฐวัตร  บุญคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายอาทิตย์  ปลื้มมนัส โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกัลยารัตน  ใจเสมอ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงภรภัทร  อาจไพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายชานนท์  นาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงกมลทิพย์  อ้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงลักษมี  สงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอัญชลี  คำชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น