รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิวกร  ฮุยจง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอนุรักษ์  พระนิมิตร โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายปฏิพัทธ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชพร  ธนจินดา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนากร  แซ่จัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปรมินทร์  จิรารัตน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกชพรรณ  ตั้งวิชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชาญณวิทย์  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายชนพล  สร้อยประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญยกร  วรศิริ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงถิรดา  เมฆปั่น โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณรงค์วิทย์  สันติชวลิตสกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพัสกร  ตันติโกวิท โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธิติพัทธ์  วัฒนากร โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเลี่ยม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายรัชชานนท์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปิยพัทธ์  จำเริญวิทวัส โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพรรณดาว  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิตวันต์  แนวเถื่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมณริดา  จันชูกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอมลณัฐ  สุขวัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปรีญาดา  ลูกชาวไร่ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวสุพล  จาตุรนตกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภูวดล  เตียงตั้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  สว่างอารมณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณภัทร  เถื่อนแถว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรมิตา  โต้ตอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกรรฐามาศ  พ่วงจั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลปแท้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จั่นบ้านโขด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลีซ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเกลียวไหม  นาคคล้ำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบแย้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนิษฐา  เนตรทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิทธิ์สตรี  ปรียาไกรสร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายกิตติพล  ชุมศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภาธร  ปราณพาณิชกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชวนากร  สมปัญญา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสวิตตา  ธนกมลประดิษฐ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรุตม์  ภูสดศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายอัครวัฒน์  เมืองจันทบุรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเกณิกา  ภูสดศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธรรมพร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญญา  คงสุด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเบญญาภา  คงทนต์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวริศรา  ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนริศรา  ชูขันทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงหอมหมื่นลี้  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายฐคพงษกฤศ  นุชงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนวรัตน์  เสริมตระกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรัชญา  ชาตะวัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุชานรี  คงคาช่วย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิริวัฒนา  เสนาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภารพร  จอกกระจาย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีมหาดไทย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรรณภา  พรายบัว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธัญมน  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธุววิช  ชักนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกัณตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงภัชฐิดาภา  บำรุงพืช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวธนภรณ์  พิณศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวณัฐณิชา  เมฆขยาย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอภิฐา  เที่ยงธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรินธร  สุวรรณมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวณัฐวราพร  วงค์ยี่สาร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนโชติ  ไตรภพ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวชลิตา  ประกอบชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพีรวิชญ์  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปุรินรัศม์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศรรวริศ  แก้วอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภาคภูมิ  ปานนิมิตจิตสมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปุณณภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจิตตสุภา  พันธ์แสง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คาบุตร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงตติยา  เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูวฤทธิ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คูณเศรษฐ์ดลสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงเจนจิรา  สีวัง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศาตนันท์ชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภัทรภณ  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนรภัทร  ถานัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภารดี  กาญจนเพ็ชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเลาตระกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนิติภูมิ  แย้มกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรักษ์นภา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนรีนันท์  กิตติพลภูวรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธนพร  สมบัติดี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มิ่งสมร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสุรดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธามวุฒิ  แสงเพิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภัสราพรรณ  สนธิ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐดนัย  สันติชวลิตสกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรประดับสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศิลปี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปวริศา  คงกระพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงอำพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงษุภากร  นวลพลกรัง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปารีส  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชัยหา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพัชรพล  เจริญศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธัชแก้วกรพินธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายปัณณธร  กล้าหาญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสิตานันท์  ปานขาน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สองสี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปิยะเวทย์  เนตรคุณ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปวรินทร์  เทียนนาค โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีโม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวรภพ  โนนพุดซา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพชร  สว่างเย็น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิมพ์พจี  รอดสา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัณฑิรา  โพธิแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีรภัทร  คีรีนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณปภา  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งนพรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสรชา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวหลวง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมนสิชา  หลวงมั่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเปรวิกา  ภู่ทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชชาภา  สุมาลุ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภณิดา  ขาวคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุธาวิน  เครือคล้าย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปิยดา  โฉมงามขำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณิชารีย์  สีกอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์มาก โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจรรยพร  รุจิเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเอกณรงค์  คงมี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายหาญณรงค์  ปังคะดารา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชมภูนิกข์  ป้อมปราณี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรัตนมณี  แสงศิลา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจีรภา  ริมทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกันตวัฒน์  ราชบำเพิง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สร้อยทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐาวรนุช  กระโห้ทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤตติยาณี  ปั้นก้อง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกฤต  เพชรนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชนภา  กมลยิ่งเสถียร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกฤต  ภมรสูตร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศศินันท์  เมฆขยาย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรัตถ์ฐภรณ์  รวีโชคนฤมิต โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพลภัทร  เลือดแดง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใสแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลลิภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชญานนท์  ช่างชุบ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิรินดา  บุญคงดี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายญาณพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชนากานต์  หอวัฒนกุลพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิราวัลย์  ประเศรษโฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกิฎาการ  มะรังศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซัคโคโซ่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศาตพร จอห์น  พลยศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายจิรัฏฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายAidan Jack  Derbyshire โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพชร มาร์ค  กัฟฟร็อน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิโคลา  อิริก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภัทรณัญช์  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมีณชญา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเจด ลำไพ  เบลี่ย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แม้นมาลัย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรกมล  อู่เงิน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภู่เดช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณิชากานต์  ขุนนุช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงมนัญชยา  มณีรัตน์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญพิชญา  วิจินธนสาร โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชวรรณ  พานทอง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนาภา  สุวัต โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิรัชต์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายโกเมนทร์  แจวสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวิภา  สีงาม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกุมาริกา  ตันสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุรภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุวิชาดา  ก้ำดี โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวีรภัทรา  ผ่องอำพันธ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ไฝเนียม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาณิสา  สาหร่าย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชัยวัฒน์  จงรักษ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม