รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิวกร  ฮุยจง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอนุรักษ์  พระนิมิตร โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายปฏิพัทธ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชพร  ธนจินดา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนากร  แซ่จัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปรมินทร์  จิรารัตน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกชพรรณ  ตั้งวิชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชาญณวิทย์  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญยกร  วรศิริ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงถิรดา  เมฆปั่น โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณรงค์วิทย์  สันติชวลิตสกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรรณดาว  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิตวันต์  แนวเถื่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมณริดา  จันชูกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอมลณัฐ  สุขวัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรีญาดา  ลูกชาวไร่ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธีรภัทร  คีรีนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แม้นมาลัย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรกมล  อู่เงิน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภู่เดช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิชากานต์  ขุนนุช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมนัญชยา  มณีรัตน์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธัญพิชญา  วิจินธนสาร โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชวรรณ  พานทอง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธนาภา  สุวัต โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิรัชต์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายโกเมนทร์  แจวสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐวิภา  สีงาม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกุมาริกา  ตันสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุรภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุวิชาดา  ก้ำดี โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวีรภัทรา  ผ่องอำพันธ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ไฝเนียม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญาณิสา  สาหร่าย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม