รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพริมา  ธรรมจินดา โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุธาศิน  แสงอุไร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสิรภพ  วัชรกรัณฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมาติกา  อารีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสรศักดิ์  น้อยแท้ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศิริวิมล  พ่วงตรง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงฐิตาพร  ร่มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจันทรัสม์  ชูดำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเกศสุดา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชชา  สุพรรณเทพ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐดนัย  สฤษโสภิตพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนนท์  ไชยเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวรัทยา  สละสำราญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพสธร  ลื้มอรุณรักษ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายแซม  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายดิศพงศ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสริดา  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกิตติธัช  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพศิน  พรหมลาศ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธฤต  หวานเสนาะ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนากานต์  กิตินันท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจิรภัทร  ศรีป่าน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงตมิสา  เล้าอักษร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอักษิกา  บุญธรรม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนันท์นิพิฐ  ยศชู โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองน้อย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงโปรดปราน  ศรีโปฎก โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนารถ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเจริญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสิปปวิชญ์  สังโฆ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนพวิทย์  รัตนพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงทิพปภา  ทองประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐช์ณิชา  ขุนภิบาล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐพล  เพ็งศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศรุตา  พันปี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงถิรดา  นวมหอม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปารินทร์  สระวัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพีรวัส  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  รัตนะชัยชฏะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพัฒนพล  เครือเมฆ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอรรณพ  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกฤตยาณี  เนียมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายปภังกร  ลัคนากาล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรมิดา  คงสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนาตยา  คชกฤษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอันดามัน  สำลี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธีรเมธ  สีนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขยะตา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายจิรกิตต์  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายไพรีวัลย์  สายเส็ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิงอ้น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายปวริศ  ท้วมเทียบ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายศิวกร  รังสิยาวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายเชาวลิต  เนาวราช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญากร  บุษบา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายรุ่งสุริยา  น้อมนอบ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายภูผา  กลักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรนน  นิลบดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิรโรจน์  มินโท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุพิชา  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัชชา  นาคชู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุทธิสำแดง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวิสรรชนีย์  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกรวรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุริย์วิภา  ท่าห้อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกมนดนัย  รินชุมภู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภคพร  อ่อนท้วม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนูสา  บราเฮง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูตะวัน  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนภนต์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนัญชนก  เกษตรสิน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกนกพร  แก่นนวลศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนครินทร์  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจีรัฏฐิกร  บุญทะศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงบุญยวีร์  สราญสิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แต้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายแทนคุณ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรินทรา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิรวิชญ์  ปัญญาประทีป โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบัณฑิตา  เผือกผุด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอินธินันท์  เอี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนวิชญ์  นวกาญจนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนฤสรณ์  ศรีวิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรรณพร  เนินทราย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติพัฒน์  เรืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุชาณัฐ  สร้างเกตุ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิรภัทร  สีหนู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเมธาธรรม  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวริษฐ์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณชนก  เจนวาณิชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรกร  สืบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิตานันท์  ปานนก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธัญญชนก  มาคล้าย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงทักษภร  ไชยขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายทิชากร  ทิพย์นพคุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงโชติชนิตฐ์  ด้ามทอง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงศลิษา  ทัศนภักดี โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์ผู้ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุนนาค โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายศักดิ์รพี  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนกฤต  เหยี่ยวประยูร โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนวรรณ  วัฒโน โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็น โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤตยชญ์  ละออย้อย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกุลภรณ์  ภัทรพงษ์บวร โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกุลธิดา  ยงยศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนกร  พุ่มพวงอมตะ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายชยพล  มากศิริ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสิรภพ  นนทมิตร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปานดี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรณัน  ประกอบปราณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุพิชชา  สันเส็น โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทัตนิชา  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนูรดีณา  นะดารานิง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิรดา  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงมาลิสา  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปัทมพร  ดวงมรกต โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวงศกร  อิ่มทั่ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธนัฏฐา  ริ้วงาม โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวรสรณ์  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเค็นเน็ธนนทกร  ลอนดอน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายศุภณัฐ  โหรา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิจจา  เตียวสุรัตน์กุล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธีรติณณ์  แทนรินทร์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนพล  อยู่คง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงคีตภัทร  คลังทรัพย์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพรสรวง  อินทรสมมุติ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชนากานต์  เตือนวีระเดช โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายรสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญจมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายรัฐพงษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศุภณัฐ  วีระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกนกวรรณ  จุ้ยเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพรหมพร  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายเขมณัฏฐ์  เสาวมล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเศรษฐินันท์  บัณฑิตคุณานนท์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวประภ้สศร  อ่อนอิ่มศรี โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวเพียงขวัญ  ศุภกิจธนวัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวศรัณย์พร  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายพชฏ  อางค์สวัสดิ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสุรวิศ  มีบำรุง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายอภิรักษ์  บัวทอง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอชิรัฐ  มีเวที โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายลุค  ยัง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายเดวิดส์ ฮาลวาร์  เจนสัน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนวพล  นิฤนาท โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวนิโคล  วาเลนทิน่า โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงค็อซท  รัตตะพิพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรรณิดา  แชประเสริฐ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปัญญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปารมี  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์แตง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธิติณัฏฐ์  นราธิปสกุลศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรุจิดา  เอียดแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฐนะนันทร์  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปารณีย์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปัญญ์ชนัตร  กัลยสิริภัสร์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปัณณวิชญ์  โหรา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฐาณัชชา  ซิมฟ้า โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนารีรัตน์  เกียรติยศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนิสรา  บำรุงพล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายหัสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพีรพล  แก้วอำไพ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนาธิป  นิ่มตระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนาตาชา  ยาดอว์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภูมิภัทร์ศยา  ขนาบแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิรธรรมาภรณ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิริณา  ปิยะนุกูล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพราวดี  บุญชัยโย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุณณดา  เรี่ยวแรง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจรรณจิรา  คล้ายเรไร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชยางกูร  แก้วเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเบญญา  พลไทย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณิชาภา  ปักกิ่งเมือง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปารวัตร  ทองเงิน โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายเจษฎา  มิ่งเมือง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบบุญ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปิ่นเพชร  กลิ่นจำปา โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจุติมา  ทิพย์โสตร์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์เจริญ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรรณธรา  ทองเกตุ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพัชรพร  ขุนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภัคจิรา  เกิดเทวา โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุญยานุช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม