รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพริมา  ธรรมจินดา โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุธาศิน  แสงอุไร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสิรภพ  วัชรกรัณฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมาติกา  อารีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสรศักดิ์  น้อยแท้ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศิริวิมล  พ่วงตรง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงฐิตาพร  ร่มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจันทรัสม์  ชูดำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเกศสุดา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชชา  สุพรรณเทพ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐดนัย  สฤษโสภิตพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนนท์  ไชยเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวรัทยา  สละสำราญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพสธร  ลื้มอรุณรักษ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายแซม  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสริดา  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกิตติธัช  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพศิน  พรหมลาศ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธฤต  หวานเสนาะ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนากานต์  กิตินันท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิรภัทร  ศรีป่าน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงตมิสา  เล้าอักษร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอักษิกา  บุญธรรม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนันท์นิพิฐ  ยศชู โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองน้อย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปารินทร์  สระวัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรวัส  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  รัตนะชัยชฏะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายพัฒนพล  เครือเมฆ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอรรณพ  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกฤตยาณี  เนียมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายปภังกร  ลัคนากาล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรมิดา  คงสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนาตยา  คชกฤษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอันดามัน  สำลี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรเมธ  สีนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขยะตา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรกิตต์  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายไพรีวัลย์  สายเส็ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรนน  นิลบดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจิรโรจน์  มินโท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุพิชา  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  นาคชู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุทธิสำแดง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิสรรชนีย์  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกรวรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุริย์วิภา  ท่าห้อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกมนดนัย  รินชุมภู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภคพร  อ่อนท้วม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนูสา  บราเฮง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูตะวัน  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนภนต์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนัญชนก  เกษตรสิน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกนกพร  แก่นนวลศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนครินทร์  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจีรัฏฐิกร  บุญทะศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุญยวีร์  สราญสิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แต้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายแทนคุณ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรินทรา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศิรวิชญ์  ปัญญาประทีป โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงบัณฑิตา  เผือกผุด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอินธินันท์  เอี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิรดา  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงมาลิสา  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปัทมพร  ดวงมรกต โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปิ่นเพชร  กลิ่นจำปา โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจุติมา  ทิพย์โสตร์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์เจริญ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรรณธรา  ทองเกตุ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพัชรพร  ขุนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัคจิรา  เกิดเทวา โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบุญยานุช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง โรงเรียนธนาคารออมสิน 1 ป.6 วิทย์ประถม