รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญชนก  สอดห่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภรณี  พูลธัญกิจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรกนก  พลอยระย้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภณ  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรกฤษ  คำมีรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟ้าใส  ศราชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัชธนกร  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสงี่ยมชื่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภนิดา  ศรีประย่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณิกา  จิโนวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรับเพ  สมมาตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศรินรัตน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูดิส  ขยายวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวิชญ์  อ้อยทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  โอบอ้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรัชชัย  สังเกตุใจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวิภูวิชย์  ปทุมวัชรเกียรติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชีวิน  คำจีน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายมนัสวิน  กำปัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายยศพนธ์  ขันธ์ศิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรว  เก่งนำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกวิตา  บุญศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกุมภา  ผ่องศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณปภัช  ลือลาภ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรฐา  มะหะหมัด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐญา  บัวผุด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปิ่นธิชัย  จีนเจนพจน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนดล  พุ่มโกสุม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายศรศาสตร์  เบียนชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชนบดี  ปิ่นศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงตองยี  บัวบาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเดชายศ  โพธิเวชกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายอธิชา  อมรธนะภิญโญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกันทรากร  ม่วงอ่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนารีรัตน์  จุ่มน้ำใส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยช่างคิด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกุลสิริภัค  ราชรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนโชติ  เสริฐพรรนึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายเตชพัฒน์  ทองเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพล  ผึ้งเพียรเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสิรามล  รัตกิจนากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วุฒิชัยศาสตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสลิลธร  จันทวิมล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงญาณาทิพ  อินทฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐิตารีย์  สีหธนจินดา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสารพัดนึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายกิตติภัค  ทองดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนากร  นพเก้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยภัทร  ทองเดิม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชนายุส  ทองเดิม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ชร์นิล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวริษฐา  แสงฟ้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายมนัสวิน  แป้นพันธุ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรรณกานต์  กมลรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัทกานต์  เทียนสู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวัฒนาภา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูบ้านพร้าว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายคฑาวุธ  ชุ่มธิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งต่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายชานนท์  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤติน  ทองศรีนุ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายภานุวิชร์  เพียวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเวธิยา  ทองเริ่ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายประเสริฐ  อินทร์โต โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุนทรีดา  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายแทนคุณ  อนุสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพิพัฒน์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรรน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธันวารตี  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสิรภพ  อักษรพาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนิศรา  แซ่แต้ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพัสกร  บุษราคัม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอนันยา  กุลหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชลธี  ผิวปานแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนิดา  เจริญพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศิระศักดิ์  อิสโร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภควัต  หาทรัพย์ครอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจักรพันธ์  คงฤทธิ์นิลบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชมตะวัน  สรรค์น้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ดำเพชร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศุภวดี  หนิมุสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจีรภัทร  สุมณฑา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญรดา  วัดสำโรง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเปรมมนัส  สุขสนาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอลิสแตร์  เรไซ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิยะธารา  ปูคะธรรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ศรลัมพ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีบัว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภาณุเมศวร์  พงษ์ประติยานนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนันทฉัตร  รักบำรุง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดีบูชา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนิดาภา  สหัสจรรทรงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเมธิชัย  แซ่กัม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชุติกาญน์  สมซองแมว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีหน่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธีทัต  นาชัยภูมิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมลดา  เหง้าสุสิทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงทิวาพร  บุญศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แตงสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  เรืองเดช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัญรินทร์  สอนฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอุรัสยา  จุลกะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐพัชร์  อยู่ไพศาล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปัณณวัตน์  ราชเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนวภัทร  สีหามาตย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนัญชิตา  สายพิมพ์พงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอินทิรา  ศิลปชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนันลัดดา  ทองโคตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายยศกร  มาตรนอก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนันทกร  รจนา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนวรรธน์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองตุ้ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชิดชนก  พลแสน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุรภา  สายสำเภา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โปริสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภฤศ  ศิริศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามวิชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสโรชา  ทิพยทัศนัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธีมาพร  อยู่สุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภคมน  คุ้มเผื่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรญา  ขันสาคร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจตุพร  มาเสม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เงินแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปี้ยจันทึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสลิลลาลัล  เทียมโมท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ขิมอุทัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงโมรีรัตน์  เฉลิมมิตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญานิสา  ภู่ดาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรนิชา  เนียมฉาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่โค้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกีรติกา  สร้อยระย้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธนพร  ขำเขียว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดนิยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปัณณทัต  ไวยบุญญา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสมเกียรติ  หนูแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธราธิป  พลชาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปวริศ  จงดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปรรณศักดิ์  อินทจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภาตา  โปร่งทองเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวริศรา  หนึ่งด่านจาก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงแก้วตะวัน  ตันประภาภรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายคฒาวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปวิช  หลิ่วรุ่งเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูริวัฒน์  สุริยะวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรัชนิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรอุมา  รัตนนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนโชติ  นาคแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศุภิสรา  แย้มยิ้ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปพิชญา  สุรรณทัพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมีนา  แสงดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกรรณ  สมทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกุลณัฐ  ปั้นสง่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอนัญญา  พึ่งพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรุ่งนภา  แฉ่งประเสริฐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธาวิน  เพ็ชรดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรกานร์  สุพรรณเนียม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  สุวรรณศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทะโคตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอารีน่า  สุหลง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรณิชชา  ปิดสายะตัง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิรญาณ์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกชดาพร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุภวรรณ  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ปานม่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชสนิท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานชาตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปั้นสนิท โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายศุภวัฒน์  รัศม์เศรษฐกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปารณีย์  เมฆโปธิ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปรียาภัทร  ฉัตรไพศาลสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงลภัสรดา  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพิศา  พรเดชาเสถียร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธาวินี  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองพิภพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงญาคุณ  นิลจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฐมณกาญ  อัครณรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพุทธธิดา  เผดิมผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายศราวิน  ติฐานะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายรัฐภาคย์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันมั่น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายวรัท  ลิ้มทองคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงฐิพิธชญากร  สุมาลยาภรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายภิวิชญ์  นวลฉวี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิมรัตน์  มนต์เทวัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปภัชญา  เติมใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐวลัย  กลิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดำทองคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาพิมพ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทรินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายพิพัฒน์  สุคม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกมลชนก  ยังรอด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวรากร  หมอนดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ระบายสี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์ชา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณิชาภัทร  สะเทียนรัมย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายตรรกศิลา  บุตะละ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงฉันท์สินี  กำจาย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธรรศ  ราธาศุภนันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชลดา  บุญสงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายกรวีร์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายคณิศร  ยะรินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายศิรายุทธ์  บุญเวียง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์โต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายณพัฐกรณ์  ชนะพาห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุริโย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนริศรา  ศรีอยู่สุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณภัสสรณ์  ศิริเรืองธนชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัญญาภัค  สายหมอ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนพร  พันมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชนิดาภา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจิญานุช  อุตธาพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จัดสนาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนพรัญชน์  นิพัทธนะวัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายสเตฟาน  เพทซเคอะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายภูมิพัสกร  ศิริประเสริฐสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธัชกร  โหรารัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรภัทร  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอนัญญา  จั่นเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงฐาปนีย์  ด้วงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปรายฟ้า  เจโครกกรวด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
262 นางสาวธมนวรรณ  เต็มมีศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวอภิชญา  บุญมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวภัทรนันท์  อัคฮาด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายวีรเดช  เงินมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวเขมจิรา  สืบชมภู โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกนกพร  ข้อยุ่น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไชโย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายบุณยกร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระเเจะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพงศ์ปณต  ชินบัวทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งเหล้ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธนโชติ  อ่ำกำเนิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจักรกฤษณ์  แย้มสบาย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายฑิฆัมพร  กันธิยะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายสิรภัทร  พระจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมชอบ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนกฤติ  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเพชรพิม  สังข์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมนัสพร  นาคเกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศาสตรายุทธ  ประมาณพล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกชามาส  หุราพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายคณิน  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจิรวดี  เอี่ยมจิตร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศักดิ์ส่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณรินรดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงศศิพิมล  จันทะโพธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพีรดา  พลูพังงา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พุ่มไพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธารธารา  คำศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภาณุ  พุ่มดนตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปภพ  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนันทวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเสนา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเขมจิรา  ลอดเหล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนภร  พวงชะบา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ดาศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จัดสนาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธนกร  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายมติมนต์  เทียนสว่าง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายชัชพิสิฐ  แสงงาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงทิพยธิดา  ปิดตาทะสา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายณัฐวิชช์  ธนินทร์ไชยพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภัคพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสิริวัชร์  ลิมปโสภณพนิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูลสุภาพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองฮุย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เห้าเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอารณีย์  โฉมสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูริพัฒน์  กรอบเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอุนนดา  สิงห์ทองวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายนันทภพ  ฐานิตสิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูผา  มะณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ณ พิกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนวัฒน์  กอหญ้ากลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธันย์รดี  คุณาวสิฐพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณัฐลักษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนลพรรณ  กล่อมความสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เหล็ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพีรวิชญ์  โก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายแอนดรูว์  มาร์เคนท์ซี่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรัทยา  สกุลรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนงนภัส  อยู่จำเนียร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอรประภา  ชื่นบาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุธิดา  พรหมชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเทวี  สุขสงวนอยู่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวิเนตา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายเฉลิมชัย  พ่วงสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกชกร  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสรินธร  รุ่งอินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงฟ้าปนัดดา  ลัดดา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนภรณ์  เจนมั่นคง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายจีรศักดิ์  แพสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐวรา  มาเสนาะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชนันธร  รุ่งรวีไพศาล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขวิชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กีรติวิทยานันท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายนฤเบศทร์  ผาแดง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วชะมอญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธีระวัตร  เศษโถ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพบพร  เทียงเป โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวธมลวรรณ  วรรณภิญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสภาพร  พนารินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุภาพร  พนารินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชาพัชร  อ่อนละมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอติกันต์  พุกสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปัณณทัต  กมลขันติอาภา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิรายุ  สมศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขันใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวทัศนีย์  พรมทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงญาณิศา  สุดสวาท โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนพล  เพ็งมี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวกัญญานัฐ  ทองศักดิ์สกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปรวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรวดี  แอ่งบัวใหญ่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิราพร  สิงห์สัตย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนม์นิภา  จิณะเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัทรภร  อินพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัคภร  ธนชาชาญธิษณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิตกษมา  พุ่มศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติธี  นาถพินิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกวิสสรา  คำมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชญานันท์  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิตติมา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยืนยง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชวัลญา  หลีฉ้วน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนปภัสร  เงาศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญชนก  เมฆช่วง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกวิตา  ถนอมนุ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชวัลนุช  หลีฉ้วน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณรีญา  สุขเมือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัณฑิรา  แถบทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิดาพรรณ  คำไมอาจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปากคีบทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรัชยา  มีเคลือบ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวริศรา  เทียบธรรม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวทนงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนภัทร  จือเหลียง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปีใหม่  นาคน้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  โคตรคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวีร์ทวินทร์  ประสาทชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงลลิตภัทร  วาระมุลณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศรวณีย์  แสงกล้า โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกิรกฤษ  เกษรเกศรา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชลิดา  เล่าสัม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชยานิษฐ์  เปี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงลลดา  ธานีกิตติโชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอุบลวรรณ  กันตา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชวัลนุช  พรหมรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมุทิตา  - โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงหทัยชนก  คูประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐกิตติ์  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปิยะพัทธ์  พรราดาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธนัชชา  มาขาว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรวิปรียา  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณเขตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนวรรณ  รวยรื่น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธันยพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเจตน์  ชูใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุพาพร  ยอดญาณะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเตชิต  กันสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนิดาภา  ขำมะณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขะบูรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฎกันย์  สุดเสน่ห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจิรัชยา  สาขามุละ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเขมินทรา  พุ่มคชา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนบดี  คณะจิตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกรวิชญ์  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพีรวัส  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐภัทร  ชมภูพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอรรถพล  สหายรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจปรุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกตัญญุตา  ยมมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศศินา  คำพรม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทราพร  จำปางาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนภัทร  ชันขุนทด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสาริศา  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกวินทิพย์  กลิ่นหอม โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเจนสุดา  ชูมงคล โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธมลวรรณ  คุ้มวงษ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายวชิรวิทย์  จิระชัยโสภณ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายสุกฤษ  ประสานทอง โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพชร  เก่งการุณกิจ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายโชกูล  งามเสถียร โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพชร  ผ่องใส โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐวินทร์  วัฒนกิตติ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทองบัวบาน โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนเดช  สิทธิธรรม โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายญาณโชติ  ชาตริยานุโยค โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงลลิตภัทร  เผือกขาวผ่อง โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปพิชญา  ปรีชาชน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายสิรภพ  สมใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงณััฐณิฌา  พุฒซ้อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายธนสาร  รัตนไพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายกฤตภาส  สว่างพิมพ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายณฐกร  ผ่องสำฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทธากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอินทิมา  สลีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปาล  ก้อนศิลา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสายธาร  จำปาศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเมธาพร  รุ่งสาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายภูมิกวินท์  บุพโต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอังศุธาลิน  แดงโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงทิพย์จรินทร์  อวบสันเทียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงปภาวรินท์  คนล่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายบุณยกร  แนวหล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายกฤษฏ์  วัฒนจรูญโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงจิณณพัต  ตติยะเมศฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคาบดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธัญพร  จักรชุม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  วุฒิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายอภิวิชญ์  ลาภอุทัยกาญจน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายกมลภพ  หนูไชยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายศักรินทร์  บุญญารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายหวุนเจีย  จาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนรีกานต์  เรืองสุรเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศศิชา  สกลาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพิพม์ชนก  อระวีพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายณฐนนท์  โนนสินธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายศุภวิชญ์  เสริฐศิริกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายณภัทร  ภัครพาณิชย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายวิทยา  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงประภาวัลย์  พันธ์ศรีชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเข้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงนันทพัทธ์  รัตนวิชาโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายกิตติพศ  ชินวรกิจกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีศุโมโร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายทัศกร  ชาริดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงวิภาดา  สมประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงฐิติมา  โกยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายไอธิยากร  เมืองแสน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายธาราดร  สุพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงฐิตาภา  ยิ่งถาวร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายพุทธรรมม์  อัตตวนิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายศักร์สฤษฎิ์  ทิพย์เสนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายวรปรีดา  สุจินต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอรินท์พร  สาชลสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจิตต์ณิศา  เกียรติเถลิงฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายเฉลิมชัย  ฤกษ์สมโภช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายธิติพัทธ์  ศรีแสงจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายวีรวิชญ์  ธนังกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายชยกร  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงศิรภัสสร  รามคงเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายปัทธนวีฑ์  เลิศฐิติตระกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายปัทธนวินท์  เลิศฐิติตระกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนเสถียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปุณณ์ภัทร  สาทะกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายวรธาดา  สุจินต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายสุกฤษณ์  อันโด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายภูริช  ทองเจียว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอรกัญญา  นาคมูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายพงศ์ปณต  เมฆผึ้ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายญาณกิต  งามประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายภัทรกร  ชื่นเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายฐิตธีร์  ธรรมธัชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายวิชญ์  เจียรวิชญ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิ์นที โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณิชาภัทร  วันอารีย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงรภัสสา  จิกุลธนภัทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปุษยา  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายนัธทวัฒน์  ทัพป้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายฐปนวัฒน์  นันตะธนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายนิติวัชร์  วณิชโชคประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายฐานัส  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงธัญจิรา  ตรัยไชยาพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณฐมน  นิลนธิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายปวรปรัชญ์  เตชะกิตติโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายปพนพัชร์  ทับรอดมณีโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายศรัณย์  สวัสดิ์จีน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายก้องภพ  รัตนเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายปรีดา  ศิริโฆษิตยางกูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  อนันต์ศิริประภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายกรวิชญ์  ลอดทะพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงชลนภัส  คุณติสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายคุณากร  ชุมพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธัญชนก  หวังตระกูลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพชรรรณ  มั่นคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอมิตา  ศรีพลอย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชัยบุญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกษิรา  ปฏิธรรมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศักดิ์โชติ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกานต์สินี  เจียมใจงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอัชชปา  เหมทานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอนันทพัฒน์  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภณ  สาสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิชญากร  กัลยานุกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภิชญา  สารกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชมชนก  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกฤตยศ  วรรณวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจักรีวุฒิ  พุทธรักษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกลฐวัชร์  พุทธิฐวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ญจมุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสโรชิณี  ภูทำนอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสิรินทรา  อาชววาณิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนราวดี  สีสด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวรินทร  พฤกษวิเศษสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอชิรญา  เสนารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอชิระ  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธัญธีร์  จินดามาตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอภัศฎา  เสือบัว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวีรวิชญ์  อธินาถรัตนพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณัฐดนัย  รสจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมปมาลัยพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศุภัสรา  ชินรัตนคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายยศพนธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอรพรรณ  หล้าสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายกิตติคม  ชนะกิตติเดชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายก้องภพ  บุญเติม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงญาณิศา  รวมทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอนันตา  บุญเปี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศุภกร  บวรสิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกชณัช  หรือเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธนัยนันท์  พรหมมาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริมาศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปิยะณัฐ  สิงห์สาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายนิธินันท์  สุระพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายยุทธณะ  ประชุมพรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนภกมล  บุญรอด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอินทร์ทรรศ  พูนศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูริวัจน์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเขมกร  ทองดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฏฐ์ยา  สนเปล่งศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญสูง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายนพัฒน์  ธูปทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชัชชาภรณ์  พ่วงเจริญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกุลจิรา  อึ๊งทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายฐิติวัชร์  คำยันต์สิทธิเดช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วอุทัศน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงศุภิกา  กวีวัจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอังศุมาลิน  แดงโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอดิศร  บุญยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอรณัฐฌา  จงเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรัฐนันท์  หลงจิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพริมาดา  อร่ามฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนภสร  เทพศิลา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุธิตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณิชา  วิลัยวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจิรภาส  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนันทรัตน์  เงาระยับ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  เชยชัยภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพศิน  พิทักษ์วาปี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายวีระภัทร  สุบรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอารยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเมธิชัย  ไพรพิบูลยกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพศิษฐ์  คำลือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงมุทิตา  ทองอู๋ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปยุดา  กิรติรัตนนารถ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนฤต  ขาวคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพรรณิษา  ดอกสร้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสิปปภาส  ไทประเสริฐสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายต้นตระกูล  พัฒนภูมิศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงKeyu  Zheng โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุทธิกมล  สัตย์ธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนกร  เชื้อไพรวัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงเมธาวี  แก้วลาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนรมน  โชติศศิธร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายยศ  ยศสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวีรากร  วิทยานรากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปองคุณ  ฟุ้งมงคลเสถียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปริญาภัทร  วงษ์สมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภคภัทร  ดวงพุมเมศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนดล  พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงวิรัญชดา  อรรถกิจไพศาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป้าทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายกิจพนัสถ์  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายกัญจน์ธนทัต  กวางทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธฤษวิณ  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิรประภา  วิสุทธิมรรค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เปล่งผึ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายฐวัฒน์  เตียววุฒิไกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาเฟื่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงทยิดา  แก้วโพนเพ็ก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจินดามณี  คุ้มวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชลนาท  ละฎาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงทักษิณา  เทียนสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพิธิพัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายวิษณุ  สุริยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมนัสนันท์  โฆษิตกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายณฐกร  สายหยุด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงดรัลพร  ตรีทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปริยากร  ถาวร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวัลนภัส  สังขพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทร์งาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอภิชญา  คำแก่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายกันติทัต  คล้ายนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนันท์มนัส  เล้าสมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิทร์สุวอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชวภณ  สระรง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจินต์ฑา  เจาวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกชมน  หม่า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปกป้อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพรธิดา  ทอง้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภูริชญา  ทองมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอาชวิน  ฤษณาวงศ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงโชติกา  เกื้อกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ฉิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ก้านเพชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์สาคร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชนิตา  นาคนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เผือกนำผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายจิรกิตติ์  อัครพิพัฒน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอดิศร  สุภนิกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกิตติเดช  สกุลโพน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวิภู  คล้ายโฉม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธีรภัทร  แววแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเกียรติสุดา  ศรีเนตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวริยา  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชยุตพง  อินต๊ะภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีนุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปราวดี  รพีพงศ์พรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิ่นสุดา  มิ่งวัฒนชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพิศวัส  ลาร์เซ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญโต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปภวิท  ลามาติพานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปัณลิตา  กุลนานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายคณิศร  ทองรมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงฐิติพร  ธัญวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปัญชลิกา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกฤษฎิ์ชนกันต์  วงศ์ปาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปรนันท์  ขุนแผ้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธีรภัทร  คงสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพิชญะ  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอารยา  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปาณิชา  ซาโปร่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายคุณากร  ต้อยปาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกรภัทร์  พลายชุม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงจิรัชญา  บัวหมื่นไวย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงมนัสชยา  พรประดับ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธนวรรณ  คงเจริญถิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอมริศา  นาดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายปูรณ์  รัตตัญญู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณฤพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภวัต  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  พุฒซ้อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุรียพัชร์  เรียงเครือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภัทราวดี  สุนสะดีสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายเลิศพิสิฐ  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายศิริปุณณ์  ศิริแสน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอภิชา  สุวรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวริศรา  นาคน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายชวัลวิทย์  ริมพนัสสัก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรัชพล  บัวหลวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายมิ่งขวัญ  ฉะอุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงนวินตา  ปฏิธรรมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธรรมพล  ปรีชานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภูริณา  โล่ห์อำนวยกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงจามิกรณ์  จันทร์ชื่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงรัมภาภัค  คะสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพัชรากร  พรรุ่งโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพรนเรศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธีร์นิปุณ  ชัยอมฤต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิริยะปริพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐนริน  ชูชื่นสุธีวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชโนทัย  แดงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณธีนนท์  วุ่นนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงโชติกา  มะกา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  เลี้ยงพันธุ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทรนรา  ปรอยกระโทก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายวรศักดิ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายรชต  วงศ์กูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิมชญา  แสนทอน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายณัฐดนัย  ดิศร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงเตชินี  ฟองทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชนลาภ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวิรดา  หะยาจันทา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงฐิตารีย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธาวิน  บุญทองเนียม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัณวิชญ์  ตันติบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายปัณณธร  มีโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายพฤฒินันท์  เงินงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธีทัต  ไชยคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูมินทร์  ขะระเขื่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพรพรหม  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชินกฤต  สืบปาละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายปัณวัชร์  ตันติบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายประสพสุข  เทศารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิริกัลยา  วลาพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพิชยภา  แสนทอน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกชพร  จารุพรรธน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธนิสรา  ศิริโสม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายสรวิชญ์  แลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพรชนก  พูลเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงภณิชชา  ธัญกรไชย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชนิสรา  ซินหลิว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปุณณชา  อินทโฉม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายรัฐดนัย  แลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวรีวรรณ  มูลป้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ยิ้มเรือน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  ปิยธรรมสถิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงรดากานต์  แสงสว่าง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรสกร  อ้วนออ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฉัตรสุดา  พัฒนศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชานนท์  เลพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายทักษ์ดนัย  คงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสิรินทร์ดา  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชธิตา  มุ่งนิรันดร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพัชร  จันทร์สุขศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมวงศ์มณีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภูชัสส์  ฉายแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายนโม  ผ่องศรีสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงทัตพิชา  วามนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพัทธ์นรี  สิทธิเวช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายกานต์กวิน  เจริญพลัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายกฤษกร  อู่เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกาะสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกันตภณ  จอมผา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวิชญ  ด่านกุล. โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายพศิน  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอกสุวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาแก้ว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงอินทิรา  นารัมย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายพัสกร  สว่างภักดี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีนวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฑีฆะภรณ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อวงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงกัญญาภัค  อนุจร โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสิริวิภา  ภูด่านงัว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายตรีทศพล  มะภิโกสิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเอม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำสิทธิบรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอุษณี  แซ่เฮง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงสุชัญญา  การะยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงสรสวรรค์  สอาดศรี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงรุจิรา  มีกล่ำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองคำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายยุทธพงษ์  จำปาแดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายภูวิศ  พูลเกิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรทัต โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงขวัญชนก  สวนทับทิม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปริญญา  ยาสี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายภัทรดนัย  รักกลางใจ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอัญญมณี  แซ่เล้า โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิชาดา  แซ่ต๋อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงลลดา  ศรีอาริยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลพรม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มวารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอธิป  อินทะผิว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพรมาดา  โพธิ์สง่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณพลีวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงจิณัฐตา  เหมือนกูล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายปุณญาฤทธิ์  เพิ่มเติมทรัพย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิญญานันท์  พึงสุขเตชาสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธนาธิป  เสนา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายพัชรธร  วัฒนเจริญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงธีรนาฏ  พงศยมัด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงครองขวัญ  สุรสิทธิ์สิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพิมนภา  สุขสุเดช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงพิชชาพร  กรพานิชกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายวัชรพล  วิศวาภิวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายพัสกร  ตลอดไธสง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายณฐภัทร  เอื้อทัดทาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายปํณณธร  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายทัตเทพ  ชาติประสพ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงภัณฑิลา  ประเสริฐอำนวย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายกฤตานนท์  เจริญสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายจิรภัทร  ทองปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายชัชพิสิฐ  สังข์ทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงณัชฑิชา  รอดเล็ก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงพรธีรา  เอนกชัยไกรศร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายปัณณธร  ใจสูง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงชัญภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายพชรดนัย  ประกอบ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  แก้วเกื้อ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายนราวิชญ์  เยาวบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงกรภัทร  คิดเหมาะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายชานนท์  ไชยพุฒ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายศิวกร  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายกนกณัฐ  คงรักวิทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายศิรวัฒน์  อุ่นเกิด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายชาตโยดม  สันตะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายนิลพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายกฤชสุพัฒน์  วงษ์เหมือน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายสุภาภรณ์  สุขแสนศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายกิตติเมธา  ชาวเหนือ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายชวัลวิทย์  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงพลอยนารา  เดชโชตินันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายกษิดิศ  อินทะนัก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอภิสรา  คงตระการ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงไปรญาพัชร  ชนะรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายเมธาวีร์  นาควิเวก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายณัฐภัท  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เปรุนาวิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายกิตติภูมิ  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายชินกฤติ  สุดคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงจาณิศา  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปวีชญา  แต่งภูมิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงอริษา  อินทำ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงขวัญชนก  นรพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงชนาภา  วิจิตรวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์ไพฑูรย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปภาวี  คำแดง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศรุติพงศ์  ตันติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงวรํญญา  ปาปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภัคจีรา  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงรัตนามณี  มีนาบุญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพวง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงอรินลดา  ขจรอนันต์กุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงข้าวหอม  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปวิตรา  ชัยมงคล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพายุพัฒน์  ธรรมทัต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงฮาน่า  อาห์เหม็ด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวิรากานต์  หรั่งฉายา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกันต์กวี  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงชาลิสา  พูลเผ่าว์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงประภาภัทร  สุจินตหิรัญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปาณิสรา  คงสุรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงญาตาวีร์  วิริยะกุลพานิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอิงควัต  คลังสุภา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิชญา  ทับทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวริษรา  อินต๊ะรัตนรังษี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายจิณณะ  อินทะบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอริยะ  วิศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณภัทร  พุกประสิทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายราชพฤกษ์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายนนท์วศิน  ศรีขวัญเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอินชุอร  มะลิทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภาคแก้ว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายชัยภัทร  ชูเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุรณพรรค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงจรัสรวี  จีนเที่ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงประภัสสร  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธนกฤต  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงรัญชิดา  ไสยวิริยะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายวีรภัทร  ภัทรปัจฉิม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายสุปรีชา  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงศุภสิรินทร์  พรหมชัยสูรย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายณฐกฤต  จูมจะนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงพีรยา  ทองเรไร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายธนกฤต  นุ่มดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายรณกฤต  เล็กนาวา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงกาญศิตา  สุชาติพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายบุลกิต  อุ่นไทย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงกันธิชา  ชัยอินทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายธนภัทร  มิตรเจริญรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงจตุพอนด์  รัตนคุณศาสน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายกฎทอง  อภัยรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายวีรพัทธ  มหาวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายพลภัทร  อู่พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงอรกัญญา  วิเศษนคร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายบุรินทร์  ปัญจเทพมงคล ดูเวล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงเขมิกา  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายนิธิวิทย์  สุมาลย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงอรญา  ธีรานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงชนิสรา  วิลัยวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กชายกันตพัฒน์  วรรณเพ็ญสกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายพศิน  อธินิรมิต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงรดา  เทพประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายมาวิน  ประพฤติดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายณวัสพล  ปวินท์จิรเสฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงธิญาดา  ทองอำนาจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนกร  เพ็ชรฉนวน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุ่งดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภูวิศ  นนทสด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปวริศา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพริมรดา  จิรนันท์ธวัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายภูชิต  วิรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชลนิภา  พุ่มพวง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายนรภัทร  สาริบุตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายวศิ  ธิติวศิยางกูร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอัชฌาพร  ขอบเพ็ชร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกมลพร  ลายชีว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายจิรพันธุ์  กำสมุทร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงภคภรณ์  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอภิชยา  เปรมปรีชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐศรัณย์  สุขบรรจง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญอนันต์กิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภูฟ้า  ถมค้าพาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายปุณณัตถ์  กลมเกลียว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายปริชญ์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงญาดา  แสงสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพรปีใหม่  ลาพรหมมา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพชรมน  คู่เทียม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยพยัคฆ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เอมระดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอรณิชชา  คงมนต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวริษฎา  อภิรักขิตบุญญา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สุขกำเนิด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกันยากร  เทียนศศิธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงระวิพัชร์  แสงวันดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายกุลวริศร์  ชาญเกียรติก้อง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายณัฐนันท์  อดุลสีหวัตต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันดร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปรีชญา  ปีติโกศล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายธนโชติ  อุปชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธฤษณัช  มณีโชติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายพิพัศกร  นามธิราช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปวรชนก  ศูนย์กลาง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสายลม  ทัพพวิบูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เนตร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ฉายแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัชชา  วงค์พานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอัครชัยพัชร์  ทวีทรัพย์มณี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายภูมิภัช  แสงภูวนาถ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายรุจ  โลนิกขะพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพัชรนรินทร์  ทวีโชติภัทรกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวรินญา  ธีรานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปวรรัตน์  รัตนสโนบล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงภัทลภา  กัลยาณมิตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายดนย์สฤษฎิ์  จำรูญนุรักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงมัฌชิมา  ศรีสุขวัฒนา โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพศวีร์  พิพิธแสงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายสิระกร  สิทธิรส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงชญาพร  เมตไตรพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงภูริตา  มุกดาดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงเกวลิน  คำป้อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธรรมถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายยศพล  ราชวงศ์คำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันเเฟื่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายจิรภัทร  สถิตย์เวียงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายพงศกร  บัวมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายวชิรวิทย์  คึมยะราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายนรภัทร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายณัฐธนนท์  วังไตรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงรติรัตน์  สังฆสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีนาเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงรวิสรา  ตันจอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายวรินทร  อัศวปยุกต์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงศุภนิดา  คล้ายทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงเบญญาภา  สวนคร้ามดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายยิ่งคุณ  ประหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายกอบุญ  ทองเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงณัฐธิญาณ์  แสงไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ปิติพงย์ศธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วัฒนประพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงธนภรณ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายคมธง  สมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์  เครื่องต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงธนิดา  รักพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายวีรภัทร  กิตติวุฒเจริญกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายณัฐกิตติ์  รักษาพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายปัณณธร  ช่วงโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายภานุพงค์  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงธนภรณ์  สอนเสนาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายศิริเทพ  บดิการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอรกัญญา  บุญเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกัญชพร  แย้มแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงสิริกร  สาสนรักกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงภัทรภร  ธนคุณจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงกนกพร  ชูมานะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงกระดาษสา  ยาสมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงเกษชนิกานต์  จันทเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงกวิสรา  ธีรธิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปัทมพัชร์  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงสาริษา  ธาราธีรภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงนีรภา  พิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงโชติกา  เกษรแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายอภิภู  มนต์ขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายนิธินนท์  อินเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพิมพ์รำไพ  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงสุชาวลี  อินทร์ชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงสิริกร  พงศ์บุญคุ้มลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงแพรวา  ระวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธีร์จุฑา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงจินตภา  อธิดมเสรณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงสุภัทชนาถ  ศรีเบ็ญจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายปภินวิช  โถวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรเศรษฐกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธนบดี  วันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงศิรกานต์  เนื่องศาสน์ศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพีริสา  เกียรติอาภากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงปวริศา  ทองบุญนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธิติพัทธ์  เนื่องจากนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงสไบทอง  แก้วสกุณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชิดชนก  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพลอยลดา  อุดมโชคประสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพนัชกร  มาแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปริยากร  ดาทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ฉาบกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณภัทร  ไกรแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงญานิศา  จตุแทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงฐิติกานต์  มิ่งมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสาริสา  จัตวานิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปวีณรัตน์  พานชาตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายศุภณัฐ  มาศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอักษราภัค  จันทรืมีทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเอนก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงปิยธิดา  ตัวดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ร่มลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายไวทย์กวี  ด้วงวิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายเอกกร  ทองกรไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิฑูรปัญญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงใบชา  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภูริชญา  ดอนกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายศุภเวช  กองสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงฉัตร์ธนรัตน์  โชติวีรภัทรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกานติมาณัฏฐ์  ขันธมณฑล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปภาวี  เดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณิชพน  สมหล่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปริยากร  อังคณาสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายคุณานนท์  นุ่มน่วม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายศุภกร  เชิดฉาย โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายปาล  สุทธิชาติ โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายชนัญญู  ลัดนิล โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มานะยิ่ง โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงจิดาภา  ทองห่อ โรงเรียนดวงกมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธิรวัลย์  อารีราษฏร์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายธัญญ์  จาตนิลพันธุ์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายราเชนทร์  อุดหนุน โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงปาณปวีณ์  บังเกิดผล โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม