รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญชนก  สอดห่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภรณี  พูลธัญกิจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรกนก  พลอยระย้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภณ  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกรกฤษ  คำมีรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟ้าใส  ศราชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัชธนกร  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสงี่ยมชื่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภนิดา  ศรีประย่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณิกา  จิโนวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรับเพ  สมมาตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศรินรัตน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปริยากร  วงศ์กลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูดิส  ขยายวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวิชญ์  อ้อยทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  โอบอ้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรัชชัย  สังเกตุใจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวิภูวิชย์  ปทุมวัชรเกียรติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชีวิน  คำจีน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายมนัสวิน  กำปัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายยศพนธ์  ขันธ์ศิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรว  เก่งนำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกวิตา  บุญศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกุมภา  ผ่องศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอนันยา  กุลหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชลธี  ผิวปานแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธนิดา  เจริญพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศิระศักดิ์  อิสโร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภควัต  หาทรัพย์ครอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจักรพันธ์  คงฤทธิ์นิลบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชมตะวัน  สรรค์น้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ดำเพชร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศุภวดี  หนิมุสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจีรภัทร  สุมณฑา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญรดา  วัดสำโรง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเปรมมนัส  สุขสนาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปิยะธารา  ปูคะธรรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ศรลัมพ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
53 นางสาวธมนวรรณ  เต็มมีศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวอภิชญา  บุญมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวภัทรนันท์  อัคฮาด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายวีรเดช  เงินมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวเขมจิรา  สืบชมภู โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกนกพร  ข้อยุ่น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไชโย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายบุณยกร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระเเจะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพงศ์ปณต  ชินบัวทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งเหล้ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนโชติ  อ่ำกำเนิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจักรกฤษณ์  แย้มสบาย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายฑิฆัมพร  กันธิยะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายสิรภัทร  พระจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมชอบ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนกฤติ  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเพชรพิม  สังข์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมนัสพร  นาคเกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายศาสตรายุทธ  ประมาณพล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกชามาส  หุราพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายคณิน  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิรวดี  เอี่ยมจิตร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศักดิ์ส่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณรินรดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศศิพิมล  จันทะโพธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพีรดา  พลูพังงา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พุ่มไพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธารธารา  คำศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภาณุ  พุ่มดนตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปภพ  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนันทวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเสนา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเขมจิรา  ลอดเหล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนภร  พวงชะบา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ดาศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จัดสนาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนกร  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายมติมนต์  เทียนสว่าง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชัชพิสิฐ  แสงงาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงทิพยธิดา  ปิดตาทะสา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณัฐวิชช์  ธนินทร์ไชยพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภัคพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสิริวัชร์  ลิมปโสภณพนิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูลสุภาพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองฮุย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เห้าเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอารณีย์  โฉมสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภูริพัฒน์  กรอบเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงอุนนดา  สิงห์ทองวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายนันทภพ  ฐานิตสิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภูผา  มะณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ณ พิกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนวัฒน์  กอหญ้ากลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธันย์รดี  คุณาวสิฐพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐลักษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนลพรรณ  กล่อมความสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เหล็ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพีรวิชญ์  โก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายแอนดรูว์  มาร์เคนท์ซี่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวรัทยา  สกุลรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนงนภัส  อยู่จำเนียร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรประภา  ชื่นบาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุธิดา  พรหมชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเทวี  สุขสงวนอยู่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวิเนตา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเฉลิมชัย  พ่วงสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกชกร  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสรินธร  รุ่งอินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฟ้าปนัดดา  ลัดดา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธนภรณ์  เจนมั่นคง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจีรศักดิ์  แพสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐวรา  มาเสนาะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชนันธร  รุ่งรวีไพศาล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขวิชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กีรติวิทยานันท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนฤเบศทร์  ผาแดง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วชะมอญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนพล  ถายาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธีระวัตร  เศษโถ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพบพร  เทียงเป โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวธมลวรรณ  วรรณภิญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสาริศา  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกวินทิพย์  กลิ่นหอม โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเจนสุดา  ชูมงคล โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธมลวรรณ  คุ้มวงษ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายสุกฤษ  ประสานทอง โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพชร  เก่งการุณกิจ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายโชกูล  งามเสถียร โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพชร  ผ่องใส โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกษิดิส  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปพิชญา  ปรีชาชน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายสิรภพ  สมใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณััฐณิฌา  พุฒซ้อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนสาร  รัตนไพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤตภาส  สว่างพิมพ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายณฐกร  ผ่องสำฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทะากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธนสิน  รัตนพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอินทิมา  สลีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพชรรรณ  มั่นคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอมิตา  ศรีพลอย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชัยบุญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกษิรา  ปฏิธรรมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกรนก  ประชุมจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศักดิืโชติ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกานต์สินี  เจียมใจงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอัชชปา  เหมทานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอนันทพัฒน์  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภณ  สาสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชญากร  กัลยานุกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  สารกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชมชนก  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤตยศ  วรรณวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจักรีวุฒิ  พุทธรักษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกลฐวัชร์  พุทธิฐวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ญจมุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสโชิณี  ภูทำนอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสิรินทรา  อาชววาณิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนราวดี  สีสด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรินทร  พฤกษวิเศษสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอชิรญา  เสนารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอชิระ  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธัญธีร์  จินดามาตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภัศฎา  เสือบัว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวีรวิชญ์  อธินาถรัตนพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐดนัย  รสจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมปมาลัยพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศุภัสรา  ชินรัตนคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายยศพนธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอรพรรณ  หล้าสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติคม  ชนะกิตติเดชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายก้องภพ  บุญเติม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงญาณิศา  รวมทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอนันตา  บุญเปี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภกร  บวรสิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายพศิน  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอกสุวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาแก้ว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอินทิรา  นารัมย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายพัสกร  สว่างภักดี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีนวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฑีฆะภรณ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อวงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัญญาภัค  อนุจร โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสิริวิภา  ภูด่านงัว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายตรีทศพล  มะภิโกสิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเอม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำสิทธิบรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอุษณี  แซ่เฮง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุชัญญา  การะยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสรสวรรค์  สอาดศรี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงรุจิรา  มีกล่ำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองคำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายยุทธพงษ์  จำปาแดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภูวิศ  พูลเกิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรทัต โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงขวัญชนก  สวนทับทิม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปริญญา  ยาสี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภัทรดนัย  รักกลางใจ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอัญญมณี  แซ่เล้า โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชาดา  แซ่ต๋อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงลลดา  ศรีอาริยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลพรม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มวารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอธิป  อินทะผิว โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรมาดา  โพธิ์สง่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณพลีวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิณัฐตา  เหมือนกูล โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปุณญาฤทธิ์  เพิ่มเติมทรัพย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนาธิป  เสนา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายพัชรธร  วัฒนเจริญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธีรนาฏ  พงศยมัด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงครองขวัญ  สุรสิทธิ์สิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิมนภา  สุขสุเดช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิชชาพร  กรพานิชกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายวัชรพล  วิศวาภิวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายพัสกร  ตลอดไธสง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายณฐภัทร  เอื้อทัดทาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายปํณณธร  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายทัตเทพ  ชาติประสพ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงภัณฑิลา  ประเสริฐอำนวย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายกฤตานนท์  เจริญสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายจิรภัทร  ทองปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายชัชพิสิฐ  สังข์ทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัชฑิชา  รอดเล็ก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพรธีรา  เอนกชัยไกรศร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายปัณณธร  ใจสูง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชัญภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายพชรดนัย  ประกอบ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  แก้วเกื้อ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายนราวิชญ์  เยาวบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกรภัทร  คิดเหมาะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายชานนท์  ไชยพุฒ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายศิวกร  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายกนกณัฐ  คงรักวิทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายศิรวัฒน์  อุ่นเกิด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายชาตโยดม  สันตะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายนิลพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายกฤชสุพัฒน์  วงษ์เหมือน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายสุภาภรณ์  สุขแสนศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายกิตติเมธา  ชาวเหนือ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายชวัลวิทย์  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพลอยนารา  เดชโชตินันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายกษิดิศ  อินทะนัก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอภิสรา  คงตระการ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงไปรญาพัชร  ชนะรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเมธาวีร์  นาควิเวก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายณัฐภัท  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เปรุนาวิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายกิตติภูมิ  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายชินกฤติ  สุดคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงจาณิศา  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปวีชญา  แต่งภูมิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงอริษา  อินทำ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงขวัญชนก  นรพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชนาภา  วิจิตรวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์ไพฑูรย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปภาวี  คำแดง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายศรุติพงศ์  ตันติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวรํญญา  ปาปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงภัคจีรา  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงรัตนามณี  มีนาบุญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพวง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอรินลดา  ขจรอนันต์กุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงข้าวหอม  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปวิตรา  ชัยมงคล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพายุพัฒน์  ธรรมทัต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฮาน่า  อาห์เหม็ด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวิรากานต์  หรั่งฉายา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกันต์กวี  อรินสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชาลิสา  พูลเผ่าว์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงประภาภัทร  สุจินตหิรัญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปาณิสรา  คงสุรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงญาตาวีร์  วิริยะกุลพานิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอิงควัต  คลังสุภา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชญา  ทับทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวริษรา  อินต๊ะรัตนรังษี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจิณณะ  อินทะบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอริยะ  วิศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณภัทร  พุกประสิทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายราชพฤกษ์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนนท์วศิน  ศรีขวัญเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอินชุอร  มะลิทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภาคแก้ว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชัยภัทร  ชูเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุรณพรรค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจรัสรวี  จีนเที่ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงประภัสสร  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนกฤต  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงรัญชิดา  ไสยวิริยะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายพิภูษณ  เกตรเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายวีรภัทร  ภัทรปัจฉิม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายสุปรีชา  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศุภสิรินทร์  พรหมชัยสูรย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายณฐกฤต  จูมจะนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพีรยา  ทองเรไร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธนกฤต  นุ่มดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายรณกฤต  เล็กนาวา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกาญศิตา  สุชาติพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายบุลกิต  อุ่นไทย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกันธิชา  ชัยอินทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายธนภัทร  มิตรเจริญรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงจตุพอนด์  รัตนคุณศาสน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกฎทอง  อภัยรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายวีรพัทธ  มหาวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายพลภัทร  อู่พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอรกัญญา  วิเศษนคร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรีันทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายบุรินทร์  ปัญจเทพมงคล ดูเวล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงเขมิกา  พงศ์พิพัฒน์พันธุ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายนิธิวิทย์  สุมาลย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอรญา  ธีรานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงชนิสา  วิลัยวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายกันตพัฒน์  วรรณเพ็ญสกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายธนกร  เพ็ชรฉนวน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุ่งดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูวิศ  นนทสด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปวริศา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพริมรดา  จิรนันท์ธวัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูชิต  วิรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชลนิภา  พ่วงพวง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนรภัทร  สาริบุตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวศิ  ธิติวศิยางกูร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอัชฌาพร  ขอบเพ็ชร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกมลพร  ลายชีว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจิรพันธ์ุ  กำสมุทร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอนันญา  แสงสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภคภรณ์  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอภิชยา  เปรมปรีชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐศรัณย์  สุขบรรจง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญอนันต์กิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภูฟ้า  ถมค้าพาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปุณณัต์  กลมเกลียว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปริชญ์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงญาดา  แสงสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพรปีใหม่  ลาพรหมมา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพชรมน  คู่เทียม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยพยัคฆ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เอมระดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรณิชชา  คงมนต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริษฎา  อภิรักขิตบุญญา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สุขกำเนิด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกันยากร  เทียนศศิธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงระวิพัชร์  แสงวันดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกุลวริศร์  ชาญเกียรติก้อง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฐนันท์  อดุลย์สีหวัตต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปรีชญา  ปีติโกศล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนโชติ  อุปชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธฤษณัช  มณีโชติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพิพัศกร  นามธิราช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปวรชนก  ศูนย์กลาง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสายลม  ทัพพวิบูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เนตร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ฉายแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัชชา  วงค์พานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัครชัยพัชร์  ทวีทรัพย์มณี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูมิภัช  แสงภูวนาถ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรุจ  โลนิกขะพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงมัฌชิมา  ศรีสุขวัฒนา โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพศวีร์  พิพิธแสงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายสิระกร  สิทธิรส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชญาพร  เมตไตรพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงภูริตา  มุกดาดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงเกวลิน  คำป้อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธรรมถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายยศพล  ราชวงศ์คำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปัณณธร  ช่วงโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภานุพงค์  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธนภรณ์  สอนเสนาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศิริเทพ  ขดิการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอรกัญญา  บุญเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัญชพร  แย้มแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสิริกร  สาสนรักกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงภัทรภร  ธนคุณจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกนกพร  ชูมานะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกระดาษสา  ยาสมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเกษชนิกานต์  จันทเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกวิสรา  ธีรธิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปัทมพัชร์  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสาริษา  ธาราธีรภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนีรภา  พิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงโชติกา  เกษรแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอภิภู  มนต์ขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนิธินนท์  อินเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิมพ์รำไพ  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุชาวลี  อินทร์ชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสิริกร  พงศ์บุญคุ้มลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายปภิณวิช  โภวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรเศรษฐกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนบดี  วันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศิรกานต์  เนื่องศาสน์ศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพีริสา  เกียรติอาภากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวริศา  ทองบุญนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธิติพัทธ์  เนื่องจากนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสไบทอง  แก้วสกุณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชิดชนก  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพลอยลดา  อุดมโชคประสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพนัชกร  มาแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปริยากร  ดาทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ฉาบกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณภัทร  ไกรแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม