รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวยทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกชกร  ม่วงเถื่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายนิติพัฒน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศิญาภรณ์  ปรีเปรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกนกอร  สงบ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงญาณาวดี  ชาญไชย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พาลี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิลปวงศ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงดาราพร  พลอยงาม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนัยน์ปพร  วุฒิกุล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงลลิตภัทร  กระจับเงิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถุงมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพลพัต  สมแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายยศวริศ  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวพิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอธิยุต  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบัณฑิตา  วาณิชวโรจน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่อินทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนากานต์  ชมภูอ่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวีรภัทร  วีระสุชาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเขมิกา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธัญยพร  หุตะวัฒนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปภัสรา  เวียงวงษ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนภสร  ชัยมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดอกนาค โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพนัชญา  อาภามงคล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชุติมา  ร่มโพธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายนพพร  พรหมผลิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฎฐ์ธัญศา  แย้มพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐพล  มะลิทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำต้น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภัทรพล  แก้วใส่เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายตรีเพชร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรอนีย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสิริกุล  คชายั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณภัทร  พรมคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรทิพา  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภัทรวรรธ์  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสาริศา  ทิวาตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเจตพล  ไชยคำหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิภาวินี  กมลกาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสระวิชญ์  โชดกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธัญยธรณ์  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  งามล้วน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนาวุฒิ  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญชนก  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงภัควลัญช์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปัญญาพร  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวรินทร  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอชิฬญาณ์  ตาลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนทีรัตน์  บางยาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอนุสรณ์  เหมือนนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอัฐวิน  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเพียรพร  พงษ์พันธุ์เดโช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพชรอร  ยุดดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งมาศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายรชต  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุพัตรา  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขสุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัชพล  โสปิยะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพณณกร  ลาภตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพีรภัทร  ทำสวน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพอเพียง  คงปาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอมลมณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญสิริ  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนัชชา  ดำประภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายทศพล  หงษากล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเบญญาภา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์รังรอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรมาตา  ประโคศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอุรวี  นิติไชย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์ปรินทร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนพัต  สังฆเศรณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนวิชญ์  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธฤษฎา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชนาภัทร  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งพิทักษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์จักร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุนิษา  ภูมิสะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอรณิชา  กิจตั้งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกรวรัญ  คนึงคิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรปวีณ์  โทฮาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรภัทร  ภิญโญชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศิวกร  ปัญจมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญาญาณี  สว่างใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปุณชยา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเทพนิมิตร  คงแก้ว โรงเรียนจารุศรบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกพร  คีรีรักษ์ โรงเรียนจารุศรบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศศิพิมล  สูญราช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงภูริตา  ศรีกุดเวียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายกฤติธี  บุญเสริม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเทวินทร์  วงษ์พรหม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายดุษฎี  บุญคำ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอนงค์กานต์  นวลสมบูรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายรัชพล  บุญทัน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณฐอร  วะเกิดเป้ม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนภัทร  แตงสี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเบญจา  สุวรรณมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนาธร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนภัทร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วอุดม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกันต์กมล  แก้วพูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอังควรา  ตรีรัตนถวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรชธรน์  สุขแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพงษ์พันธ์  นวลผ่อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิตริน  สายจันมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วผลึก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นอารมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงไอริสา  เทนอิสสระ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายการัณยภาส  จันทรา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอุษามณี  พันสีเงิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีจันทร์ทิม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกวิน  เฮ็งบ้านแพ้ว โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอภิราม  ยางสิงอ้อ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวน้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายยศกฤต  บัวจำนงค์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายอภิวัฒน์  ปุ่มเกวียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐกมล  อุคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชนินาถ  ขัติยะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกฤตพร  - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพบธรรม  แจ่มใจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธีรติวรรณ  อินทร์สุริยา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกิตติกุล  รักวงศ์สกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกุลกิตติ์  รักวงศ์สกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัณจุฑา  มหานิยม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพราวฝัน  มีมาศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชนารดี  พันชนะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยกูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวิภาษิณีย์  รอดวินิจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตติยากูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤษกร  คุ้มครอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงลักษิกา  จตุรงค์วิวัฒน์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนภรณ์  เทพธัญญะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายเด่นแท้  ว่องไวลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชาลี  แจ้งเจริญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงมนัสวี  ภูพานเพชร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทร์สุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายนัฎฎ์ชนก  คำจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงต้นข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเฌอมาลย์  เชินน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอภิสรา  วิชาชู โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณศิตา  ท้าวทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอารยา  กุดนอก โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพชรพล  ภาคทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายคณิน  ไวยสุณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอดิกานต์  ปิยะธาราธิเบศร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงทักษพร  พันธ์มณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอชิรญา  ช้างน้ำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเฉลิมชัย  ศิริคำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัทราพร  เกษมวราภรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชยางกูร  มาประสพ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญแสน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอริสรา  ศรีไชยกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปฤณธณัณท์  ทวีรัตน์ทัศกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฉัตริน  ชัยวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรวิปรียา  พลพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมนัสนันท์  สารมโน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐทกษิชูมน  ชินพร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกวิสรา  ยิ้มสมุทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธรภณ  น้ำจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรภา  โอภา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนภัทร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปาณิสรา  อาลัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายลักษณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ติงชาติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หาสอน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธีรภัทร  ศรีษะพรม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐชญา  นิลไพโรจน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิสาขา  มูลสาร โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธนภัทร  ชวดฉิม โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภูริชญา  กมลกลาง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ.ลำปาง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายรุจิภาส  อินทวงศ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธัญภัส  ไพศาล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอริษา  แสนสุข โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญลาภ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภักดี โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกันย์สินี  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพัชรพล  แสนสุข โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญา  จีนาพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอชิระวิชญ์  จีระกุลพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธนากร  ผาบจันดา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงฮารุกะ  คัมบายาชิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณภัชชา  สุคันธนาค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
360 นายธิติพันธ์  สินชัยโรจน์กุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวภูมิฟ้าใส  อมรวีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปราณตะวัน ฟิลิปโป้ มายอลิ  แม็คจิโอลิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเจสัน  ฮูดรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายยศพล  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายอภิรัตน์  มัจฉาฉ่ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายเชณร์  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอชิรวิชญ์  พิพัฒสุธนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายรัชพล  บรมสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายรฐนนท์  คุโรวาท โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปณิตา  จันทรเวคิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายปิยังกูร  ปั้นเปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพรรวษา  ไกรคุณ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายพีรพันธ์  ช่างเรือง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายเอกภพ  สืบสาย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกรชนก  ภูนานม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพันธ์ทิพา  โคตตะคุ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอัครพงศ์  นายาว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงวันวิวาห์  อินอ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญญพักตร์  นาราเศรษฐีสกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงณณิชกุล  คามิค โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายกิตติพัศ  รูปคม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภูษณิศา  ป้อมภู่ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายพีรวุฒิ  ยอดมั่น โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงภาณิชา  ตะติ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายปวริศ  บุญญะรัง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายพีรพัฒน์  มุสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณดา  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเอกพจน์  สืบสาย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชินภัทร  ยะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประสานสุข โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพุทเทวา  อนุมาศ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัสลาวัณย์  ไตรธรรมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธีริศรา  วงศ์วรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายโชติพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนวัฒน์  ทัศจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงสุชญา  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปาเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีเเล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายอนันดา  พรถิรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายสิทธิโชค  ชิ้นเครือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภวิชญ์  โอชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายภัทรกฤติ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฏฐากร  พลอยมุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายภาคิน  ชวดเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายจิรนรินทร์  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายชลทิศ  พลนงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายนนทวัฒน์  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวีรปรียา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวีรปรีดา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุนะเคน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายนภัสกร  บันขวา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายสตางค์  การไถเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงจิตสุภา  เอี่ยมเที่ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงนงนภัส  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  อุตรนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสโรชา  แม้นมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงปิติชานันต์  เจริญสัตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หารสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายปนัดดา  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายอรรถกร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐตชัย  ลักขณา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธัญชนก  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธันย์ชนก  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายณัฐกรณ์  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายศรายุท  ทรัพย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธิดากานต์  ถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายต่อศักดิ์  หอมมะลิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเสาวภาคย์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสิรภัทร  โกสุมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายนพรัตน์  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายปรีชาพัฒน์  มีอาษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอธิชนันท์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ลาวเนือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายรณกร  ใยงูเหลือม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลค้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิยากร  งามสุภัคตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเเสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศุภศิลป์  ประสงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเอกรัตน์  นิเรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพลอยชมพู  เเจ่มวิจิตโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพชร  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงศ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุณยวีร์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกรชวัล  เเก้วภู่พานิช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจริกิตติ์  จันทร์ไว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสุทธิพงค์  บุญพลอย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปวีณา  ปานพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเเพรวา  ฤทธิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรสิตา  เปลี่ยนดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงดลฤทัย  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพัชรกันย์  พั่ววงศ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐธิดา  เส็งบางยาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐศริยา  ชินานัด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชญา  ชั้นปั้นแตง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศรินญา  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิ่มมั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกาญจนา  ภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงแพรวพรรณ์  พงศ์พราน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เปลี่ยนขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บัววัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศราวรรณ  งามเชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมณ๊รัตน์  แก้วดวงสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนกฤต  กะเหว่านาค โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสรรค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวัชรากร  กล่อมบางละมาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนาวิน  ถนอมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชยพล  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวรเวียร์  สาธุฐิติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนกร  จิตโสภิณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชาลิสา  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายวัฒน์จักร  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจารุพิชญา  ตรีรส โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกานต์สิรี  สูทกวาทิน โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนวินดา  เลิศเพ็ญเมธา โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชวิน  อังคณิต โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์ โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม