รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวยทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกชกร  ม่วงเถื่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายนิติพัฒน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศิญาภรณ์  ปรีเปรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกนกอร  สงบ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงญาณาวดี  ชาญไชย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พาลี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิลปวงศ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงดาราพร  พลอยงาม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พลอยงาม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงลลิตภัทร  กระจับเงิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถุงมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพลพัต  สมแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายยศวริศ  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวพิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอธิยุต  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบัณฑิตา  วาณิชวโรจน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่อินทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนากานต์  ชมภูอ่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวีรภัทร  วีระสุชาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเขมิกา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธัญยพร  หุตะวัฒนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปภัสรา  เวียงวงษ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนภสร  ชัยมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดอกนาค โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพนัชญา  อาภามงคล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชุติมา  ร่มโพธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายนพพร  พรหมผลิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฎฐ์ธัญศา  แย้มพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐพล  มะลิทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรพล  แก้วใส่เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายตรีเพชร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรอนีย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริกุล  คชายั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณภัทร  พรมคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพรทิพา  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสระวิชญ์  โชดกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธัญยธรณ์  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  งามล้วน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนาวุฒิ  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญชนก  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัควลัญช์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปัญญาพร  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวรินทร  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอชิฬญาณ์  ตาลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนทีรัตน์  บางยาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอนุสรณ์  เหมือนนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอัฐวิน  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเพียรพร  พงษ์พันธุ์เดโช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพชรอร  ยุดดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งมาศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายรชต  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพัตรา  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขสุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัชพล  โสปิยะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพณณกร  ลาภตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรภัทร  ทำสวน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพอเพียง  คงปาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอมลมณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญสิริ  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนัชชา  ดำประภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศศิพิมล  สุญราช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภูริตา  ศรีกุดเวียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายกฤติธี  บุญเสริม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนภัทร  แตงสี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญจา  สุวรรณมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนาธร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภัทร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วอุดม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกันต์กมล  แก้วพูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอังควรา  ตรีรัตนถวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายรชธรน์  สุขแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพงษ์พันธ์  นวลผ่อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิตริน  สายจันมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วผลึก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นอารมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกวิน  เฮ็งบ้านแพ้ว โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายอภิราม  ยางสิงอ้อ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชนารดี  พันชนะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยกูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวิภาษิณีย์  รอดวินิจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตติยากูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายเด่นแท้  ว่องไวลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิสาขา  มูลสาร โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนภัทร  ชวดฉิม โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภูริชญา  กมลกลาง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ.ลำปาง โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายรุจิภาส  อินทวงศ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธัญภัส  ไพศาล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอริษา  แสนสุข โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญลาภ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภักดี โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกันย์สินี  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพัชรพล  แสนสุข โรงเรียนนภสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายปิยังกูร  ปั้นเปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรรวษา  ไกรคุณ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพีรพัฒน์  มุสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณดา  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุชญา  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปาเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีเเล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอนันดา  พรถิรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายสิทธิโชค  ชิ้นเครือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายศุภวิชญ์  โอชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายภัทรกฤติ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฏฐากร  พลอยมุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายภาคิน  ชวดเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายจิรนรินทร์  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายชลทิศ  พลนงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายนนทวัฒน์  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวีรปรียา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวีรปรีดา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุนะเคน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายนภัสกร  บันขวา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายสตางค์  การไถเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจิตสุภา  เอี่ยมเที่ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนงนภัส  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  อุตรนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสโรชา  แม้นมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปิติชานันต์  เจริญสัตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หารสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงจารุพิชญา  ตรีรส โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายปนัดดา  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายอรรถกร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชาลิสา  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐตชัย  ลักขณา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธัญชนก  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธันย์ชนก  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐกรณ์  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายศรายุท  ทรัพย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงแพรวพรรณ์  พงศ์พราน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธิดากานต์  ถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลค้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปิยากร  งามสุภัคตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเเสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภศิลป์  ประสงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเอกรัตน์  นิเรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพลอยชมพู  เเจ่มวิจิตโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพชร  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงศ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุณยวีร์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกรชวัล  เเก้วภู่พานิช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจริกิตติ์  จันทร์ไว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสุทธิพงค์  บุญพลอย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปวีณา  ปานพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเเพรวา  ฤทธิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรสิตา  เปลี่ยนดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงดลฤทัย  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัชรกันย์  พั่ววงศ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐธิดา  เส็งบางยาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐศริยา  ชินานัด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชญา  ชั้นปั้นแตง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศรินญา  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิ่มมั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกาญจนา  ภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เปลี่ยนขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บัววัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศราวรรณ  งามเชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมณ๊รัตน์  แก้วดวงสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกานต์สิรี  สูทกวาทิน โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนวินดา  เลิศเพ็ญเมธา โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชวิน  อังคณิต โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์ โรงเรียนบ้านพลอย 1 ป.6 วิทย์ประถม