รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัชรพร  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเปรมจิต  จันทร์เพ็ญมงคล โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจีระศักดิ์  สืบสำราญ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายกิตติวัฒน์  พุ่มกล้าหาญ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรภพ  ยาวไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชยุตพล  อุ่นศิริวงค์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายฐิติกร  อินธิโซ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนรัชต์  พัดไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายรัตน  จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวัฒนา  แพงไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวัสดีกรณ์  ปราสาททอง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวิระพงษ์  ทะดวงสอน โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภกฤต  นพไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิทธา  บุตยาพงษ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสิปปนนท์  แหลมทอง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอชิตะ  นาคไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรภิญญา  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมาก โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชมภูวงศ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนัญธิดา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ปัดไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงดวงมณี  บรรยงค์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญโท โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนัฐพร  เรียนไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัราภรณ์  กันเดช โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรวิสรา  ปานไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุวภัทร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวมะลิ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชิษณุพงศ์  เศียรประภัสสร โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจินดามาศ  จูกระจ่าง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงถิรดา  นามจันดี โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายทนงศักดิ์  เภาถาวร โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชรมล  แว่นศฺิลา โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลดา  สุริยะ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกาญจนาพร  ลับมะณี โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนิต  กระเเจะจันทร์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรชยา  วิภพภัทร โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกชกร  เช่นรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอรวรรณ  เเสงธรรม โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายญาณันธร  แสนกล้า โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  อรรจนานันท์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมมานัตย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจีริสุดา  อนุกุล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญเชิด โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิราภัค  ธนสินชัย โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนหวาน โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฉัตรศิริ  สีลาดเลา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธรณรันย์  อามาตย์เสนา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจิราภรณ์  รสหอม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอิศศรา  โพธิมาศ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชัยภัทร  รัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุมณฑา  ต้นพุ่ม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอทิตยา  พันธ์สะอาง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงลักษิกา  ดนุชนาม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุนันทรัตน์  อนุมาตร์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสุรพัศ  โสบุตร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษฎิ์  เทียงผง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทราพร  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธนพร  มาลากอง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายวิวัฒสกุล  ยามดี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิริณัฎฐ์  พะณะงาม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธฤดี  ภักดีนันท์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอรพิม  วิชัด โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพงศ์พล  ยะปะตัง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพงษ์ศกร  นาโท โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเกียรติพล  การไรนอก โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์จันดา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอาทิตยา  จงศิริ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  นาคกระแสร์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุคำ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนาระดา  พลพวก โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชชาพร  ปุจฉาธรรม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงแพรพิไล  บุปผา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฐิดายุ  เสนาวงศ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอนัญญา  เชาว์พานิช โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงดารุณี  แย้มศรี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอาริษา  พูลผล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปิยกรณ์  ศรีสม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธรรศ์พงษ์  สุครีพย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชชญา  ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายประยุทธ  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐภูมิ  รื่นเจริญ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรดา  ศรีนครานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพุทธชาติ  ดีจริง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุภาวดี  สำรวมจิต โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนิรชร  เรืองนาม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขจิต โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายจักรภพ  ดาทอง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกิตติศักดิ์  สังฆวรรณ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชินโชติ  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอนวรรษ  อรรคโยโค โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทูลมาลา โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยุงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจีรนันท์  สนโศก โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิรายุส  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวิภาพร  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรุ้งมณี  อาจทวีกุล โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวารินทร์  จำนงค์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอนุสรา  เงางาม โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวนิดา  งอกศรี โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณารากร  คามไธสง โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายกิตติพิชญ์  ครองสถาน โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัชชา  ชาวชัย โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภทรมน  ทรงรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายฐิติศักดิ์  วาฤกษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจรัญลักษณ์  วิมลธาดา โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญญามาศ  วาฤกษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธีรชาดา  บุญครอบ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพนธกร  งามบุญแถม โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายประทิตย์  ทาศรี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงประดุจดาว  มณีวรรณ์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนลิน  ทาสีแก้ว โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเสาวภา  ตอรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอนุศักดิ์  บุญรับ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายศรัณยะพงศ์  ประกายะ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธีรภัทร  เวียงสมุทร โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สังฆะรัตน์ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวิภาดา  สีดำ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณิชาธาร  ขนานไทย โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกัลยาณิน  แก้วนอก โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกิตติยาพร  ถังสันเทียะ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงดรัลพร  หนูหว้า โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสิ่ว โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายภัทรพงศ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายนวพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายรัตพล  วุ่นไธสง โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพีรภาร์  ศรีคำเวียง โรงเรียนวัดพนมวัน 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงไอริสา  ศรีมันตะ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนันทลิดา  แพไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายรัชพล  แพนไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายกรวิชญ์  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายสิรวิชญ์   ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายพงศ์ศิริ   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเจือวัลย์   นนทะริ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเด็กชายศุภกฤต  โคตรจันทึก โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายเด็กชายศิวกร  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายดลุวัฒน์  แสนธิ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายยพรรษา  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพชรมน  สารสุข โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศุภจิตรา   เสินไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  เลาะไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรัฐธศิริ  ศรีจินดา โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทราพร  กองไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภารัตน์  หล้าโพนทัน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผาดไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายตรัยคุณ  โพธิบัติ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายธนภัทร  ไปหนี้ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิริวิภา  คำดี โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายเตชินต์  โพธิบัติ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายเทพสุธา  สีหาบุราณ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสิรวิทย์  เรืองศิริ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีมหาพรหม โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายปภังกร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภวธร  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายปรินทร  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายบัญญพนต์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมณีษิกา  ภูคำนวน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายคำสิงห์  สิงห์ไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุณณดา  นกไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงทิฆัมพร  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสโรชา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญาดา  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐกร  หอมยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชนะพล  จันเสน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทับทิม  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญพนม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวธัญญา  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวีรณัฐ  ชีพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัญญาภา  เจือไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงไอยวรินทร์  จักษุทิพย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุชาวลี  ศลาประโคน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอัญชนา  ลอดสุโข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุระศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุวนีย์  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเสียงสวรรค์  เชาวนพุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายนพรุจ  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คามไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกนกพร  สุดทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุธาสินี  ชาดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชญาดา  เขียนแววดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพรวิภา  ชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปันกาที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเรืองรัชดา  เหขุนทด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศวกร  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุจิรา  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงไอยวริณท์  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงจุติมาพร  ภูบาลชื่น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรธิภา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายปรีดี  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยหลาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอริสรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภกฤต  วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุชัญญา  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปาณาญี  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายสุรพัศ  ทบบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธิดาภรณ์  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงระวีวรรณ  จันนวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปาริตา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมไชยะมงคล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภานุวัฒน์  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศิราธร  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายฉายวิทย์  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายรัชพล  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายเทพพิทักษ์  หังสวนัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณัฐวัฒน์  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายเอกศิษฏ์  สกุลสอนวิภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนัฐการณ์  ไชยะโม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธรรมนูญ  ภูมิดาว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายนวพล  สุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์พิริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายนราธิป  ด้วงตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชยุต  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายสุรพล  ช่วงไกร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายชาญวิทย์  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายสืบพงศ์  พิมพ์วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายสุรินทร์  ชัยประเสริฐนิมิตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายธนพงศ์  ดอกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกันตพัฒน์  เทพปทุมวิไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายชัยณรงค์  หีบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายสาคร  สุดขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายธนภัทร์  ถาหล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธิติ  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐวุฒิ  สวมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสกุลทอง  มากพูน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชินกฤต  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเฉลิมชนม์  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวีรภัทร  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกำเนินโชค  ซาเซียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุชีรา  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปฏิวัติ  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพีรพงษ์  สนโศก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชิงชัย  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนิติภูมิ  แขมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอนุชิต  กอไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธิตะปัญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงทิวากร  ทรวงประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายเจษฎา  ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปภาสิริ  ลิ่มวิไลกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุมิตานันต์  ป้องดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศิวัชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภานุวัฒน์  สังสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายไกรสร  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วคูณนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสุวิจักษ์  ชื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐพร  คำสุพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกันตพัชร  ทักศิลป โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพีรพัฒน์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจุมพจน์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนันทรัตน์  จอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนพเก้า  สุขสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุพิชญา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปีย์ญาภัทร  แจบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจิตตบุญ  ยุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนัธพร  ประจงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนริศรา  ปราบคนชั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนกร  ธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงแคทเธอรีน  มาโลว์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธารธรรม  ทบลม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตติภพ  กระฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชิษณุพงศ์  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนัญชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูมิภัทร  สุรโยธี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนกร  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไทอำนวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวีรภัทรา  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนพล  รั้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรพัฒน์  โตสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณทัศกร  รังสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปรมะ  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเกวลิน  วิเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชาคริยา  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอาทิตย์  แดงเด่นศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิรวัฒน์  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายตะวัน  บำรุงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวีรยุทย์  จิตเย็น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญาพร  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอารียา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนกฤต  ตนัยพุฒิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกนกอร  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธินันท์ญาพร  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายทัศน์พล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายตะวัน  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีระพงษ์  ดวดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิรินภา  สมณา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกิตติธัช  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัญณวิชญ์  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลักษิกา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงมนิสรา  จัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรลดา  จงใจหาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายคุณภัทร  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดูยอดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธาวิน  ติวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสิทธิกร  แสนตรา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนาราจันทร์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุพีชา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอภิญญา  ชื่นใจฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธีรภัทร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอรชุน  โมกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชชาธร  ศรีวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวรดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤษดากร  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปัญณวิชญ์  กองม่วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนภัสสร  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธิดา  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงบุญธิดา  จันทิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกัญญาพัชรท์  จันนานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฎฐชัย  ชันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายราชัน  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายราชสกุล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงลภัสรดา  อัครพันธกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกุสุมา  อุปกา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรรณวารี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐนิชา  พัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจิราภัค  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปริศา  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิราวรรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอนุธิดา  ฝอยนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจันทร์จีรา  คงน้ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงบุษกร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ้นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศิรินญา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกลิกา  กรอบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิรัชยา  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายสุวพิชญ์  สาครสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธีรธร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐพร  ธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนโชค  เสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศุกลภัทร  พิพัฒน์ธนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภัทรดนัย  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสิทธิภาคย์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวิธวินท์  เขียวพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายฐานันท์  ทิพย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายคทายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพีรธร  พันสีเงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวาทิต  สุประพนธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนกฤต  เหล็กศิริวิชา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทรวดี  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฤดีมาศ  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศิลามาศ  พรามเอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวนิสรา  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงคริสเตียน  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกันทิลา  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสโรชา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตาน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอัยกิตต์  ฉิมราช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายดรุษกร  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวรภัทร  แรกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชนาธิป  บางทราย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายมนัสวี  แดงกวารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวรเมธ  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสันติภาพ  สวามิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนบูรณ์  อนุพงศากุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายรชต  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายยศนนท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจักรวาล  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเมธชนุตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนริศรา  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจารุภัทร  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิรินภา  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอรจิรา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐปภา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอรัญพร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรัตนพร  ปลื้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชลธาร  สืบาิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายประภาชัย  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายศิวนาถ  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกิติพันธ์  บุญโต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนาทิศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกิตตินันท์  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนคร  นาลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสุทธิชาติ  เปรียบสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายสรายุทธ์  ปูมสีดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศิรภพ  พัจนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกันย์สินี  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศรุตา  เกตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงเมธินี  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เย็นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกุญญาภรณ์  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพีรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรัชนีกร  กวินตะคุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธนัญชนก  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวิภาวี  วรจิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์หัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสุรบดินทร์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนภัทร  เรี่ยรายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายยุทธชัย  คำแพง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนบุตดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงหฤทชนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปภาวิน  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพีรภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทรดา  พรบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพงศภัค  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวงศธร  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนภัทร  เหลาริน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายเกรียงเดช  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอัครวัฒน์  โฉมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายรัฐศาสตร์  จุไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงญาณิศา  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพัดชา  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปนิดา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วอรสาณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดไฟอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภคพร  แอบกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวาสนา  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวรัทยา  รสรัมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายเอกกวี  สันโดด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมตรีนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชนินทร์  ศิลปะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวริศรา  นวลบุตสี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกิตติคุณ  สร้างนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชัยอนันท์  ขันตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจิรเดช  ยะประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจรัสรวี  ล้วนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอภิเนตร  ดาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศราวิน  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพลอยนิชาวี  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงรมย์ธียา  คล้ายคลึงมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจักรกริช  สำโรงลุน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐธัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายศุภกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนภัทร  ดะเหลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายมาริโอ้  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอารยา  กกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายเตชินต์  กันแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอโนทัย  เวียงใต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพาขวัญ  อุตสัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกนกพิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนโชค  วิหคเหิร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสวยสัณค์  ชยภร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธัญชนก  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธีราภรณ์  สดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม