รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกาญจนาพร  ลับมะณี โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนิต  กระเเจะจันทร์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรชยา  วิภพภัทร โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกชกร  เช่นรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอรวรรณ  เเสงธรรม โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายญาณันธร  แสนกล้า โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  อรรจนานันท์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมมานัตย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปิยกรณ์  ศรีสม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธรรศ์พงษ์  สุครีพย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชชญา  ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายประยุทธ  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐภูมิ  รื่นเจริญ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจักรภพ  ดาทอง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกิตติศักดิ์  สังฆวรรณ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชินโชติ  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอนวรรษ  อรรคโยโค โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทูลมาลา โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณารากร  คามไธสง โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกิตติพิชญ์  ครองสถาน โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัชชา  ชาวชัย โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสิรวิชญ์   ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพงศ์ศิริ   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเจือวัลย์   นนทะริ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายยพรรษา  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพชรมน  สารสุข โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศุภจิตรา   เสินไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  เลาะไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรัฐธศิริ  ศรีจินดา โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัทราพร  กองไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศุภารัตน์  หล้าโพนทัน โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผาดไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธิติ  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุวนีย์  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเสียงสวรรค์  เชาวนพุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพรุจ  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คามไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกนกพร  สุดทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุธาสินี  ชาดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชญาดา  เขียนแววดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพรวิภา  ชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปันกาที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเรืองรัชดา  เหขุนทด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศวกร  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุจิรา  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงไอยวรินทร์  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนภัทร์  ถาหล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐวุฒิ  สวมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสกุลทอง  มากพูน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชินกฤต  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเฉลิมชนม์  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกำเนินโชค  ซาเซียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุชีรา  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปฏิวัติ  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรพงษ์  สนโศก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชิงชัย  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนิติภูมิ  แขมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอนุชิต  กอไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธิตะปัญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทิวากร  ทรวงประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเจษฎา  ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปภาสิริ  ลิ่มวิไลกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุมิตานันต์  ป้องดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศิวัชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภานุวัฒน์  สังสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายไกรสร  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วคูณนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสุวิจักษ์  ชื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐพร  คำสุพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกันตพัชร  ทักศิลป โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพีรพัฒน์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจุมพจน์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนันทรัตน์  จอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนพเก้า  สุขสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุพิชญา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปีย์ญาภัทร  แจบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิตตบุญ  ยุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัธพร  ประจงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนริศรา  ปราบคนชั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  ธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงแคทเธอรีน  มาโลว์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธารธรร  ทบลม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกิตติภพ  กระฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชิษณุพงศ์  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนัญชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูมิภัทร  สุรโยธี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกร  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไทอำนวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวีรภัทรา  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนพล  รั้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพีรพัฒน์  โตสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณทัศกร  รังสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปรมะ  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเกวลิน  วิเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชาคริยา  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรวัฒน์  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายตะวัน  บำรุงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวีรยุทย์  จิตเย็น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญาพร  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอารียา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนกฤต  ตนัยพุฒิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกนกอร  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธินันท์ญาพร  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทัศพล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายตะวัน  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีระพงษ์  ดวดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิรินภา  สมณา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกิตติธัช  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปัญณวิชญ์  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงลักษิกา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมนิสรา  จัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทรลดา  จงใจหาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายคุณภัทร  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดูยอดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธาวิน  ติวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสิทธิกร  แสนตรา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนาราจันทร์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุพีชา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิญญา  ชื่นใจฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธีรภัทร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอรชุน  โมกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชชาธร  ศรีวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤษดากร  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัญณวิชญ์  กองม่วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนภัสสร  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธิดา  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงบุญธิดา  จันทิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาพัชรท์  จันนานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฎฐชัย  ชันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายราชัน  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายราชสกุล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.4 วิทย์ประถม