รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายไกรวิชญ์  สมานผิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์ธีร์  นิ่มผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปองคุณ  บึงไกล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุณหภัทร  อิสระวงศ์วิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปณวรรธน์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภัสกร  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศิวัฒน์  เป็นนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายดรัณภพ  ใสสว่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอธิป  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปุณณวิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจตุพล  สละกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายคมกฤช  กถามุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกิตติพงษ์  แพ่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชญานันท์  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายรพีพงศ์  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปานเทพ  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายมัชฌิมา  บุตรวิชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายรุ่งโรจน์  ยวนกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสรวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเนติพงษ์  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจุไรรัตน์  คงเป็นนิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพลธิป  ภักดีอุดม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นคูณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายคริสเตียน ดี  เบญจศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภัทรพล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภรัณยู  กาลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปฤณ  เอกทรงตระกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภวิตา  กลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรวิมล  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอนณ  งอมสระคู โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายล้อมเดช  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภราวดี  เพียวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายติณณภพ  ชุมนุมดวง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายตันติวุด  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนฐพร  ภาพยนต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพัทธดนย์  บานฤทัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจิรวัฒน์  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอนพัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนวดล  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฐิติวัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปานพิมพ์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญชนก  ผาเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศศิวิมล  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปานชนก  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเขมริณ  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเรณุกา  บวรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงหทัยชลณี  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศิริกัญญา  รัตนะตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงตุลยดา  นาราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชยิสรา  ขันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิภาดา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชลมัย  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤตภาส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายดัสกร  อรัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศิวกร  สงกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนัทนรินทร์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิภา  ชลวานิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจรินทร์พร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอริสรา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญญาภา  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโยษิตา  ทองอาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวิชญะ  กัญญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายโชติวัฒน์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรเมธ  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนัชชา  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัคธีมา  มงคลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรุ่งฤดัี  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาณัท  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอัญฌิตา  ที่รัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พยุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์คำนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐพร  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายทีปกร  พูนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฏฐ์  ดีสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายยุรศักดิ์  ยาประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุรสิทธิ์  กันญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพยัคฆพล  นาคีสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีรวัฒน์  พุฒชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศรายุธ  แสนเดช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายบุริศร์  พันอุไร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชนกนันท์  เข็มทิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพชร  สืบญาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนกฤต  พลแสน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชลธิชา  หรรษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจิรัชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐปรียา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงดากานดา  แก้วอำไพนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปนัดดา  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีธัช  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกิตติสัณห์  สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกานต์กวี  มลฑล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวัสสานะ  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธัญโชติ  ทิพย์โภขน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนิธินันธ์  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฐิติชญา  บุขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกิจ  รากผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนคร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายตรีเทพ  ปะกิริโย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐพล  นพวารุมาศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพลอยตะวัน  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นำลอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนันธวัฒน์  สุนทรวัตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุภกิจ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอณุพล  ธรรมสูตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธันวา  หลวงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศิริบาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภโชค  สิงรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอชิระ  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูเบศวร์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอรรถพล  ธรรมนาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกรวรรณ  นาชิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรรวนิต  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อสอน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิณัฐตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนัสฐา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายประภากร  หอมโลก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุชานันท์  ขวาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภานุพงษ์  ปราบสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกวินธิดา  คาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปรัตถกร  วรครบุรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงประภัสสร  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนพกร  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปรมินทร์  ยาวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพ็ชรนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวรรธณเดช  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์แจ่มภพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูวดินทร์  แก่นกล้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจักริน  อุดมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศุภากร  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัณฒิมา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงผกามาศ  ละมุดกูล โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภาวิกา  มาตา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวศิน  กลมกูล โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสมหวัง  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายทัศนัย  ดำเนตร โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุชาดา  โสภา โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงพรหม โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุรารักษ์  บุญประจวบ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงไอยรา  กับรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแพงพวย 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองขจร โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุดารัตน์  โมเล็ก โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายศิรวิทญ์  จำปางาม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายสุมนัส  ยิ่งชูงาม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศิรประภา  พิมพ์สี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชินาธิป  คำบุญมี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศักรินทร์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอินทิรา  ตลอดภพ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีวะลา โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แม้นทอง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุภกานต์  ไกลนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวรินธร  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  จันทร์โส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงดวงชีวัน  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์จะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุพิชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวรนุช  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชุติมารัตน์  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพรพรรณ  เร่งเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชลธิชา  อารีเอี้ย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปาลิกา  เนตรฝาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปรียาพร  บุญสมศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุภาวิตา  หมู่ทอง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรพิมล  จงสดับกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภควดี  ปัดตาเทสัง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอารดา  บุญที โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายนนทนันท์  เห็มเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชฎานาถ  ยิ้มผุ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายจิรเมธ  ทศราช โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายทรัพย์สถิต  บุญทา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสุนิสา  นุชนาด โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวิภารัตน์  บำรุงพงษ์ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงฐิติวัลค์  แย้มปั้น โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัชชา  เชิตภูเขียว โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายพิชยุญต์  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายรัตนชัย  แก้วสิงห์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณชดนย์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเกศสิริ  ม่วงรักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำมณี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายเจษฎาพร  นุชเนื่อง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายรังสิมันตุ์  เข็มเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสิริญยากรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกฤษกร  โม้ทองศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายรัชชานนท์  สิทธิศร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุบลเผื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายภูวนาท  คงเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอทิตยา  แซนพิมาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีสง่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกรรณิการ์  แปลงไลย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญส่ง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงบุญยวีร์  จงประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอภิษฎา  รัตถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงจิรภิญญา  งึมประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสทธิกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรดารินทร์  เชื้อโท โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปัณธิตา  ส้มสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงทองเพชรพลอย  ดอนลาคลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุุดารัตน์  จริตรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสายฝน  เนืองสกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนกฤต  จิตลดาอมร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุพัฒน์  จันแขกหล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกฤษณา  วะดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังสี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุกฤตา  สีดาชมภู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวัชรพงศ์  โสภาพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพริมารตา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปานรพี  พรมศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอรปรียา  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายป้องคุณ  สิงหเสนี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธิติ  ราชโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเพชรลดา  ปักษี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์หนูพะเนาว์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัณฐิภา  สะเดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมณฑิตา  ราศีประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิรินดา  ตากิ่มนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธนัญธิตา  บุญชู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายพชรรชฎ  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจนเป็นพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พงษ์สินชินโชติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอิสริยภรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์  พาหา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุภาวดี  ดีระสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงหทัยวรรณ  แย้มวิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุพัตรา  เหลาหวายนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฌฐพล  ทองสุขดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนราวิชญ์  ตุ่มดาวเรือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสโรชา  กบินนา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมามอญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทึก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนิชคุณ  สีปัดถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปฏิกร  วงศ์บุญช่วย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุจิตา  วิเศษสัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุคลธวา  มันช่อ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกิตติกร  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรธิดา  สถานเถื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันสด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจารุพิชญา  เหลืองสุก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรรณษา  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอินธิรา  ปะริมาตา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอธิชา  สิมสีดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพงศกร  จะคำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพีรภัทร  บุญก้อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภูวณัฎฐ์  กินรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรินรดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณภา  สุกรแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเมธาวี  ดีสันเทียะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนฤมล  ถุนนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณริศรา  คุณวงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอภิชา  คิดรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกันทรากร  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกรองแก้ว  แสงทัพ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรัญญา  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสิราวรรณ  บรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีภู่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยืน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายไอดิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายอัยการ  เรือนชิน โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุดโต โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุธิดา  กันจันทึก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรทร  พาพาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชญาดา  จันทะชัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกษมศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกานต์พิชชา่  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวาสินี  คุตะวัน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐสุดา  ฉาไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปุญญานุช  ทองทา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภัทรดนย์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงต้นข้าว  งามโฉม โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พนิรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกีรติกา  คำระหงษ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงทิพย์อักษร  ทศนานน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงญาตาวี  โสภา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอนุชิต  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสุทธิวัส  แพทย์ประสาท โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวบุญเรือง  ปัญญาพิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงภัสชราภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานพลู โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสรรเพ็ชร  สำราญจิตร โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณัฐวุฒิ  กางรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวรภัทร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสุภเดช  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุชาดา  กุสะรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฝ้าย  รุกขสนธิ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองเกียรติ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อิ่มสำราญ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนฉลวย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายอ่อน  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายสุภณัฐดล  ราชกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายจิตติพร  ม่วงมูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายธนกฤต  สาครไทย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิวัชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายปภังกร  โชคเพิ่มพูน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายภูบดี  บุตรเต โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายลภัสพงษ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุนิตรา  แก้วนิสัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายนรินทร  นรัฐกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายพีรณัฐ  เมฆะสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายเมทัส ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายธีรธรรมณ์  นุชนารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชนัดดา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงศ์บาตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลียวเสถียรวงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงภูริชญา  ขาวสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจน์ธนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธ์ุ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอินทุภา  บุญถึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุธีรา  หอยสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภัทรภูมิ  ภูไพสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายหัสชัย  รักมณี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาติประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายภูวิศ  เชื้อสีดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายสัณหณัช  กรินรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายภูพิสิษฐ์  สุชาครีย์กุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายโสภณวิชญ์  สีระสูงเนิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายอัฐฎากร  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐชนน  ขาวสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายชัชพิภูมิ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายกฤษกร  ชื่นจิต โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายธนดล  แก้วรักษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายชนพัฒน์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงลลินดา  ผลเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายปิยพัฒน์  คุณวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงจิรวดี  เจริญดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายชนกชนม์  สนรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอริสรา  บุญลา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงลภัสรดา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชริดา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจรินญา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนภัสสร  เกียรติประมาณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายรักษิต  มากแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพลอยไพริน  ธีรสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรัศมีกานต์  อิงแอบ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธนัชชา  บุญกว้าง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญรดา  ตึดสันโดษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิชญดา  หลอดทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสิรภัทร  วนพงศ์ทิพากร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายมนนพัทธ์  ศิริชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศุภณัฐ  กะการดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิรัฏฐ์  หนูจิตต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวีรภัทร  ช่วงเวฬุวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธันยนันท์  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปรมัตถ์  คุ้มกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสุภาพชาย  จิตสุภาพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกานต์สิรี  นาคแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชาลิชา  มาแอสช์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพรรณประภา  ด้วงนางรอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิชญาภา  ผงทวี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณหทัย  วิเชียร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัควรัญชน์  วิทย์ศลาพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงแพรวไพลิน  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพัชร์นันธ์  สรรประเสริฐ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  กลมวงศ์ธนาเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณโชติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนนทิยา  ฉันทะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงลลิภัทราลดา  พุทไธสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสวรรยามาศ  พินิจอักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพชรดนย์  ดวงรัศมี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพรวีนัส  สามนคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชลากร  ศรีสุนารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชุติพงศ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวราศิณี  สองคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปาริชาติ  วงสาสนธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณภัทร  พัฒนสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปัณณธร  ไชยอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แปลงดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพรทิตา  กริดกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงลีอาน่า  ฟ๊อก โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงบุญญิสา  สินธับสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายฐนกฤษฎ์  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปณิตา  พวงมาลัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อภิวัฒนโชติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอภิชราภา  ทองย้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพีระภัทร  เภตรายนต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภฤศภพ  สะเดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวรภัทร  ประทุมสันต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีนริทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกาบเพชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งสาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญวรา  คลังกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นอาทิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายรวิสุต  ชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายภาคิน  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายเกียรติประภัสร์  สุขสำราญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพุทธิพร  ปานกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงโชติมา  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายธนกฤษ  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์นพคุณ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริเตอร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายธีรโชติ  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายปรเมศวร์  ปิยไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายพชรพล  ริมสีสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ถาวร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายปาติภัทร์  ภิรมย์ภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายชยุต  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปาณอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกวี  โตภาณุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวรันยา  พินาศภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนัฐภูมิ  ไปเจอะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธีรเทพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกฤษปกร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณัฐวัศห์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  จีนฉายยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธีระวัฒน์  ต่วนกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพงศกร  ศิลปชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพีรวัส  พยัคฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรินทร  พะธะนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาประจวบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายทีปกร  เสือไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพิพัฒน์  หนุนไธสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวรวุฒิ  อุดมดัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอภิชญา  วิมลพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธราดล  มนูญธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกิตติศักดื์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธนพร  ค้ำชู โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์โชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูมิรพี  จินดาดวง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพงศกร  บุทา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพัชรพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภูผา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์โสมะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอัญญารินทร์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปัณฑิตา  มณีศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพรรณษา  มงคลชาติ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงอารียา  เล็กตระกูลชัย โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายประภวิษณุ์  อยู่แท้กูล โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงชรัญพร  วิภาดา โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายพันธกร  เหมแดง โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายกิตติกวิน  สว่างใหญ่ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปาลอนันต์กุล โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุยพันธ์ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุดาพร  อิ่มใจ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกรวรรณ  นพวิเศษ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  โคตุทา โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงฉัตรกานต์  สนทนา โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชวัลรัตน์  หิงสันเทียะ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอชิตา  แหวนหลวง โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนทัต  เกรียมไธสง โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงภัทรลภา  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญบำรุง โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพุ่มข้าว  หมั่นกิจ โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพีรดา  วิเศษฐา โรงเรียนตุลยาธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจีรวัฒน์  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าเรือลักษณ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปรียฉัตร  ป้อมยายับ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปาลวรินทร์  ศิลปชัยณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปฐมพร  แก่นพรม โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายสุรศักดิ์  หากระสัง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงศิรภัทสร  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงวิชิตา  เขื่องเชียงสา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนพล  แทนไธสง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายคุณานนท์  เทียนขาว โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายรัชภูมิ  โยงทองหลาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงลดามณี  หุนกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงวรัญญา  ทรงจอหอ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงมีนญาดา  แย้มศรี โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงธฤดี  โต้งกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปรางวรี  ขุนลอด โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพัชราภา  แงะเกาะ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกุลญา  เยน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศิริรัตน์  พร้าวไธสง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐนัย  ฉวีวงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายศิวัช  พรมแก้ว โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปลายฝน  ศิริทัน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสรวงศ์  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอรพรรณ  เทียบทอง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายจิรวัฒน์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายฐนกร  พงษ์พันนา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวรรณิดา  รุ่งไร่โคก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณิชาภัทร์  พรมแก้ว โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทรวดี  นิดคำหาร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสิตานัน  นันท์ดี โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงรินรดา  บัณฑิตพรมชาติ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเตชินท์  วิบูลสุข โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุทธารทิพย์  ดีใหม่ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงเขมินทรา  จรุงจิตประเสริฐ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม