รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายไกรวิชญ์  สมานผิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์ธีร์  นิ่มผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปองคุณ  บึงไกล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุณหภัทร  อิสระวงศ์วิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปณวรรธน์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภัสกร  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศิวัฒน์  เป็นนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายดรัณภพ  ใสสว่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอธิป  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปุณณวิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจตุพล  สละกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายคมกฤช  กถามุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพัทธดนย์  บานฤทัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายจิรวัฒน์  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอนพัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายนวดล  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายฐิติวัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปานพิมพ์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธัญชนก  ผาเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศศิวิมล  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปานชนก  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเขมริณ  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเรณุกา  บวรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงหทัยชลณี  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศิริกัญญา  รัตนะตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงตุลยดา  นาราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชยิสรา  ขันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิภาดา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลมัย  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤตภาส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายดัสกร  อรัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศิวกร  สงกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนัทนรินทร์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชนิภา  ชลวานิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจรินทร์พร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอริสรา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงโยษิตา  ทองอาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวิชญะ  กัญญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายโชติวัฒน์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวรเมธ  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัชชา  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัคธีมา  มงคลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรุ่งฤดัี  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัท  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอัญฌิตา  ที่รัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พยุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์คำนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐพร  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายทีปกร  พูนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฏฐ์  ดีสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายยุรศักดิ์  ยาประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสุรสิทธิ์  กันญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพยัคฆพล  นาคีสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรวัฒน์  พุฒชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศรายุธ  แสนเดช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายบุริศร์  พันอุไร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชนกนันท์  เข็มทิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพชร  สืบญาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนกฤต  พลแสน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลธิชา  หรรษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรัชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐปรียา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงดากานดา  แก้วอำไพนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปนัดดา  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีธัช  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตติสัณห์  สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกานต์กวี  มลฑล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวัสสานะ  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธัญโชติ  ทิพย์โภขน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนิธินันธ์  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฐิติชญา  บุขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนกิจ  รากผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนคร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายตรีเทพ  ปะกิริโย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพล  นพวารุมาศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพลอยตะวัน  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นำลอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนันธวัฒน์  สุนทรวัตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัณฒิมา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงผกามาศ  ละมุดกูล โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภาวิกา  มาตา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวศิน  กลมกูล โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสมหวัง  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทัศนัย  ดำเนตร โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุชาดา  โสภา โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงพรหม โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุรารักษ์  บุญประจวบ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงไอยรา  กับรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225" 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแพงพวย 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศุภกานต์  ไกลนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรินธร  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  จันทร์โส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงดวงชีวัน  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์จะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุพิชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวรนุช  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชุติมารัตน์  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรพรรณ  เร่งเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชลธิชา  อารีเอี้ย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปาลิกา  เนตรฝาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรียาพร  บุญสมศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุภาวิตา  หมู่ทอง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรพิมล  จงสดับกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายไอดิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายอัยการ  เรือนชิน โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุดโต โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุธิดา  กันจันทึก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรทร  พาพาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชญาดา  จันทะชัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นอาทิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรวิสุต  ชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายภาคิน  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายเกียรติประภัสร์  สุขสำราญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพุทธิพร  ปานกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงโชติมา  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธนกฤษ  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์นพคุณ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริเตอร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายธีรโชติ  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายปรเมศวร์  ปิยไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายพชรพล  ริมสีสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ถาวร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายปาติภัทร์  ภิรมย์ภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายชยุต  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาณอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกวี  โตภาณุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรันยา  พินาศภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนัฐภูมิ  ไปเจอะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรเทพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษปกร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐวัศห์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  จีนฉายยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธีระวัฒน์  ต่วนกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพงศกร  ศิลปชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรวัส  พยัคฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวรินทร  พะธะนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาประจวบ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทีปกร  เสือไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพิพัฒน์  หนุนไธสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรวุฒิ  อุดมดัน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอภิชญา  วิมลพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธราดล  มนูญธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติศักดื์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนพร  ค้ำชู โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์โชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูมิรพี  จินดาดวง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพงศกร  บุทา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัชรพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูผา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์โสมะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอัญญารินทร์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปัณฑิตา  มณีศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม