รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูศกร  คงพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภรณ์ดนัย  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายญาธิป  เจียระนัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพีรชา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญวาริน  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงบุษกร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศิมลทิพย์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลญา  ชำระสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐวัศ  เมียดเตียบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรัตนากร  แก้วการใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศิรินภา  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรชา  คำหวัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรัทยา  สีหาบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกันตินันท์  ขามประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายอภิภู  เจาชัยเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุนิตา  พัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุท โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายถิรายุส์  สายดวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเปรมณิกา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมนธิชา  พลเทศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธันวา  หนุนโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนปรุะโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกันยกรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยะรินทร์  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายไทยภิวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพริม  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธีร์วรา  สดใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงโชษิตา  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภา  ตากิ่มนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอัยลดา  อยู่แพ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปิยวัฒน์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธาดา  มีสายบัว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอารดา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวรรณิตา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หล้าสมสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพนิดา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศิริวรรณ  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายเหมรัศน์  แก้วกอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจักรดุลย์  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธาวิน  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสกลวัฒน์  อิสริยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โตดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรธิดา  พรหมรุกชาติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญข้าว  ครองชื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศรินยามาศ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลหุต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเหมือน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงตุลาพร  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุดโต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนันภิกา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนภรณ์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิตินันท์  จุดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงไปรยา  โหระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงยินดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาณิกา  ทรัพย์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปาณรวินท์  เสือเขียว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพรรณิกา  บาลโสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภัสสร  หอมศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธีรเมธ  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภานุวัฒน์  สนิทประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพัชรวลัย  วิชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอภิรักษ์  ชอุ่มประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรณัฐ  พูนลัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพชรัช  จามิกร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสุภกฤษฎิ์  แสนบัญดิษ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิระกิตติ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายก้องภพ  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปริติยาธร  ประมูลประธรรม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงไอริสา  กุลมร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรวรา  โจฮันสัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทุยประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญนภา  ซื่อความซื่อ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพลอยชมภู  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอภิชาติ  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายศิวนาฎ  เงินโคกสูง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายรัชชานนท์  ไหประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรเทพ  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายชินดนัย  เกษมพัฒนกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภัฏค์ภูมิ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายปุณณวิช  วงค์อินพ่อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายประสิทธิ์  รัตนวงศ์จันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธนกฤต  ผาดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจักรินทร์  ทัวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพุฒิเทพ  กลั่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวริศ  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์วิวรรธน์ศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาราเพชร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเตชินทร์  สนสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีร์จุฑา  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนำโชค  จันทสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปรเมศวร์  คำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอริยา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอัครชัย  ดอกประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริวิมล  พลอยพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญพนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพิชญุตม์  ยารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูวนัย  นานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายรพีพงศ์  ทรงวิชา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัจจยากร  หล่อแท้ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายขวกร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐานิตา  คณะรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศรัณย์  จรรยา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวีรภัทร  เกณฑ์สาคู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพันธุ์เทวฤทธิ์  เกียรติทวีพันธุ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปรียนันท์  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศิริทรัพย์  รัตนวงศ์จันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปิติกร  บัวชิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลนิดา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภรสุข  ยอดชลูด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายหฤษฏ์  ธงวรรณฉัตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชาลิสา  หนูเงิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฏฐา  รานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปลายฟ้า  ตลับทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรสิตา  ยินดีรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรกานต์  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวาสนา  เกษาโร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบอร์ไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญดู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  พิพัฒนะกุลศิริิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนพดา  บุญสัทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวันเวท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงโสรัจจา  นะราศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศศิตรา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศรันรัตน์  ชนะเทพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจน์กระสัง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรติคุณ  แก้วประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภัควิน  โขรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายก้องกิจ  พยุงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายญาณกร  ไชยพิมลกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศิรวิชญ์  สุมาลุย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธาวิน  ปานใจนาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูสิทธิ์  กระมล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอรจิรา  ไหประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนพัฒน์  ชานณรงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงออมทอง  ชัยเวิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปลื้มจิตร  กำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิชชาภา  ชานุวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐดนัย  โพยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปรียดา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชินวุฒิ  เกษมพัฒนกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธีรวัฒน์  สารเสวต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงบัณชิตา  สายสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนรภัทร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสิขเรศ  พัชนี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปริยากร  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอรรถพร  สมานงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนวพล  สมร่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายการัณย์  นรชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรุ่งโรจน์  วิงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรภัทร์  ไมยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูริภัทร์  พิมพ์วัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเจตริน  มุมทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชนาสิน  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤษดา  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพันธวัช  ลานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายยศพนศ์  เกรียงวัฒนศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสุขกมล  โตดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวิศรุต  วศินไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปราชญ์  มูลหา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพัฒนพล  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนวพล  มะลา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพริมระตา  ตัวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองวริทย์กุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปุญญวีย์  นามหาพิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศิราภรณ์  แย้มประพาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนภาวรรณ  สันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงทัศน์ีย์  มมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวิจิตรา  วันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายฑีฆทัศน์  กตัญญู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนพงษ์  นงค์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธเนศ  ทิศงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปรัชญา  เจนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายทตเชด  เกรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจรัสรวี  ทรงแสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเจติยา  เนาว์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอโรญา  เกตพานิช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอมรกานต์  บุญอุไร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุญจิรา  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณิชารีย์  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมณี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศศิภา  สนทนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนิศร  แผนพนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปิยพร  นวนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฐานิตา  สัตย์ตรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์ทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐวุฒิ  เวือมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพิชวิชญ์  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรัฐภูมิ  โสมะมี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอนุชิต  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอานัส  แก้วเคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายไกรวิชญ์  พานโฮม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกัณณพัทธ์  ชัยสุภา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวริทธิ์ธร  เพิ่มพูน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูมิภูวนัย  พงพนัส โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทศพิทย์  บุญวิจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายฐิติกรณ์  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจิตติพัฒน์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจารุกิตติ์  พรมงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปุณณสินธ์  เข็มบริบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤษฎา  พลโยธา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชยากร  เสชู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปุณชัย  ขัติสอน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรทิพย์  เสมามิง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธีรนันท์  เจริญรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจอร์ดอน อลิชา  กัลเลเกอร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิสิตา  แก้วจันทา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรุ่งนภา  โกยรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชนะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอริสา  คลังประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกชพร  ปานจิตต์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกรรวี  สุขเกษม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงมีเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกุณนัดดา  ประจญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรวิสรา  เสมอภาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงหนูฝ้าย  กุสูงเนิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกรรณิการ์  มัจฉาชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพรภัณฑิรา  ตุละวิภาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนภัทร  ชุมดำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนวิลาวัลย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐพัฒน์  แซ่เอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอินทรพัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศราวิน  หาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศริโชค  สีดาสมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนกฤต  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอานุภาพ  พรมมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเขมินทรา  ทวันเวทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงขวัญชนก  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศรัณญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเปมิกา  วิเลศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีภพ  งามประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนนทพัทธ์  แสงมาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชยกร  นามโคตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห่วงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเขมิกา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพรชนิตว์  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปาณกวิน  สลาประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงทิวากานต์  แกมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายธนวัฒน์  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุพิชชา  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสุพนิตา  ทองมั่น โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณัฐริกา  อุดเต็น โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฐิตาธาร  ชื่นประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชัญญานุช  เกาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นครศรี โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกชกร  แสงจันสี โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิภัช  กันสุข โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพีรบูรณ์  ทวันเวช โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรพิชญ์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอติชาติ  ภัสดา โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพสธร  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายอัครชัย  เชียรประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐิดา  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพีรพล  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงรวิสา  หิงประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุทธิตรา  สุขสาม โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอภิรักษ์  กุ้ยวงตาล โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงดวงพร  สุขสงวน โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 นางสาวสุชาดา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวกุสุมา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพิชย์ชนก  ดลเอี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงตติตชัย  จันทร์คำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนภสร  ทองดุน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายวริทริ์  อินทร์ทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปราณปรียา  แก่นนอก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงจิราภรณ์  กันสา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปาริชาต  อินปันแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปัทมาพร  หนอสิงหา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงรุ่งธิดา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งยอดกลาง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายโชคชัยฐ์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนภวรรณ  นาคะโนทด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปฏิภา  ประภาวิชา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  กุยรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญศิริ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงจิรภัทร  หัดเจริญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายธราเทพ  โชรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทสิงห์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรเพชร โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาจร โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบัณฑิตา  นารี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอรรฆพร  พงษ์พรรณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธีรโชติ  บุญด้วง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวรโชติ  โพธิ์ชัยโย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวรารัตน์  เศวตศิลป์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปิยดา  โกยสำราญ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายกันทรากร  เพิ่มดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วนุช โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวรัญญา  เศวตศิลป์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรรณนิภา  โล่ประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เตะประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญา โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แฟมประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายก้องภพ  พูนประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิ้งโคตร โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศุภัทราณี  เพ็งพิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายนรวิชญ์  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกรปภา  เลิศประทีปกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายณฐกฤต  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวสกร  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายปรมินทร์  เชาว์ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงญาดา  ปาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายวีระภาพ  อินพานิช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายกิตติพงศ์  สังประกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายชลกร  เฉลาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเพชรพราว  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธัญชนก  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติกวิน  ทูลประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายธนิสร  ดิษฐ์สุทัศน์ชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภัทรมณีนิล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายรัชพล  ชอุ่มประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายดนุวศิน  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายปวัตร  ตึกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชนาภัทร  เยียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงธนษา  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปุณยวีร์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายสิทธินนท์  เปียนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกานต์รวี  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิริยกองเกิด โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายทักษดนย์  ซ่อมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธรรมพล  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอิทธิกร  มีโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกฤษฎิ์  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายทินกฤต  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายศุภกิตติ์  มนุษย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงชมพูนุช  หาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงแคทเธอรีน โซเล่อ  อีริคเซ่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนันฐมนพร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงศุภกานต์  บัวสง่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวพรนภิส  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอภิษฐา  เทือนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพาศิษฐ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเอ็มม่า  แวมฮอฟ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพูน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสิริขวัญ  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญชนก  สงแย้ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชลลดา  มาตรวังแสง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนันทยศ  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชวกร  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐเมศร์  พานิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เรย์มอนด์  คาร์ทเนอร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปัญญวัฒน์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวชิรวิทย์  พ่อเกตุ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปองคุณ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพลหฤษฏ์  ภูจอมขำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิญญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงหยาดทิพย์  แปะประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจารุวรรณ  โคประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนากร  ศุภวิชญ์ติกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงศศินิภา  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอันดูว์  ซูเลม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกรวิภา  ตรีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอะอิชาฮ์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธีรโชติ  พลังเดชฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนิติภูมิ  สมนึกตน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วกอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนาธาน  ลี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกวิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเยนทรา  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพิรภพ  เชี่ยวรอบ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเอก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงหลุยส์ เดซี่  เบรซ์ซินกี้ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอนันดา  ประวาสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศิวัช  วงศ์อุดมเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูมินทร์  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฐิตินันท์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัคจิรา  พันยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณภัทร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายคฑาวุธ  ตับกลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิดาภา  มุ่งแทรกกลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงทองอันนา  ศรีสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปิยธิดา  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอลิษา  แยนเซ่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายไกรสิทธิ์  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาวัน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภัคจิรา  สันติสุขคง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงไอริสา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธไนศวรรย์  สติภา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจันทิมา  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอแม่นด้าร์ เขต  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสวิชญา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพีรัชญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธีภพ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกฤตพัฒน์  กระเชื่อมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชลพิชชา  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญมน  วิริยะอัศวกูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพรทิพย์  เสือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายร่มธรรม  พงษ์เรืองหนู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชวกร  เชาวน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศิรนาถ  ลามี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณหทัย  ทองทัพไทย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายฐานะดี  นราศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนฤกานต์  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายก้องคณัชญ์  กุลเสวตร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูมิรพี  พูลชนะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสวภัทร  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญชพร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนชัย  ราชประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิวัช  อุกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศุภวิช  แพงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศิณญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพอใจ  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอธิศ  วงค์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฑิดฐิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอริสา  ประทุมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายณัฐพัชร์  เรียกประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐธัญธร  สุริยา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงรพีพรรณ  โอดฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงทาณิชา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิรันดร์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงบุญยาพร  สินทบ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายพีรภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายหฤษฏ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชัชวินท์  วิจิตรัตนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพลอยรัศมี  บุญไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชัชพิสิฐ  กุนะ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวิลเลี่ยม เดวิด  ซาวทั้ม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวนัชภรณ์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอชิรญา  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายจักรพงศ์  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสิรินลญากรณ์  คุณมี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเตชิต  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศศิกานต์  การเพียร โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายภาคิน  นากสีสุก โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายปัณณทัต  พวงประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายนิรวัชร์  เทศประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชญานิน  จินดาศรี โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเปรมภัสสร  ทูลประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวรัญลักษณ์  บุญโสดากร โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจารุดา  คำทอง โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม