รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพัฒนชนม์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณภัทร  บริบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเลื่อน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวจิราวรรณ  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิยนุช  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุวัฒนา  อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณชญาดา  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุณฑินี  โพธิมาศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพลอยภัค  นิธุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัศมี  เพ็ชรสินจร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอัครพงศ์  สิริสุวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปารวีร์  ป้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภกฤษณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงลลิดา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ยือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกุลกันยา  พึ่งน้ำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปุญญพัฒน์  แขรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพรชัย  แสนรัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปฎิพล  คล้ายทิม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรัชติกานต์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายก้องกฤษณ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทักษพร  กอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนันญ์ภร  รอดจันทึก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวิริทธิ์  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปติพน  ยอดอาหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภาคภูมิ  อันทะมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปุญญิสา  คงลี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรวรรณ  หนองบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายเจตนิพันธ์  เจตอธิการ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนลิญญา  หนูยศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  โชคกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติธัช  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพนัชกร  ศรปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวันรัตน์  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรชิยา  คนองดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภรุจ  วิชัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐชัย  ผิงอร่าม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปฑิตถาศภน์  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีวีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงการุณลักษณ์  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายถิรายุ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสิทธิพงษ์  เสาวโค โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ขวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพัชรกร  มุ่งมานิย์มงคล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนนทกร  จรลำโกน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อังกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณภัทร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปราณิสา  นักปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวิรากานตร์  นอลพริ้ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์นุภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนภัทร  พึบขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพรพาริชย์  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิริวัฒณ์  ศราวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานติศา  คอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชุติพนธ์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชลลดา  ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเขมวาส  โลหากาศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวริษฐา  เกษสรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอาภาสิริ  เขียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธิติวุฒิ  โสพิศวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธันวาภรณ์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีรโชติ  พัดเพียเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธารารัตน์  สายโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอภิวัฒน์  ครองสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐชยา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  กลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐบุตร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอังศินา  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภาพนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันติชา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิตติมา เกษีสังข์  เกษีสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรพาณิชย์  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายก้องภพ  สังข์อิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลลิตภัทร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญญ์ธิดา  นิสังรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธัญวิชญ์  วาปีโส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภัทรตรีเพชร  วงศ์อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวลาวันย์  กิจจารุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฐิตินันท์  ปะสุตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพีรยา  อร่ามดวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอรวรา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสมจินตนา  รุ่งสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเกณิกา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปภาวดี  อินทนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอมราพร  รัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายโรจพัชร์  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปาลิดา  เขื่อนขันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเก่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิระญา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชญาวี  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปริศรา  ไกรปัญญาพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชำนาญเท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกานต์ณิชา  โจมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายมงคล  ต้นจาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนัญญา  เกือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายประวิตร  ตุพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายโชติวุฒิศิลป์  ทวินันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนู  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอชิรวิชญ์  สุขสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปิยกันต์  ครองก่ำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปริภัทร  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภูมิภาส  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐวัฒน์  คะรุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอธิพงษ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบรรณรต  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมนัญญา  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรรัชดา  บำรุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนพัฒน์  จำเนียรกูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวรชน  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธรรมนูญ  คิดขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภมงคล  พันศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติโชค  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายบุญเกิด  หลับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเจษฎา  บุรอบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายประกาศิต  หม่อมประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมิลธาดา  อันทะมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐพงศ์  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐพล  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรเวทย์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนภัทร  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศิลปิน  ศิลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทริกา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิณณชญา  จงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐพล  สุขหมื่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชัชชนนท์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอภิวันท์  อัจฉยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูมิรพี  ปานศิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันท์ธีรา  จูงไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอารดา  ชุยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลภัสรดา  เคล้าศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมณภัทร  กะชิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรญา  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุไรมาลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ปะสุตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนาขวัญ  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แสงดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกานต์สินี  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอาภัสรา  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฏฐามณฑ์  เกษฎา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนพร  อะทะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เนียมหัตถี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงไพวริศา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงประภาศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สนิท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเมธาพร  สุรางค์กูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกฤตชญา  ดาพา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ด่านนภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธีราทร  แสนมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสมิตานัน  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศุภานัน  อาจทวี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุพิตรา  สายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนากร  พศวีร์ธากูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสิริจรรยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชวลิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภควัฒน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปัถย์  ยางต่าย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนกฤต  การุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเขมทัต  ชานนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายรชต  แม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพชกร  พิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวัชรินทร์  เกียรติธนบดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภานุพัฒน์  ไกรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภรัณญวัฒน์  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวุฒิพงษ์  นิพันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวาคิม  เกาประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสุพศิน  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนากาญจน์  จันทร์สมัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวุฒิกร  พินาศภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกฤษฎา  สุพจนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธรรมนิตย์  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิราภัทร  วันสารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงซาร่าห์  เซอร์คาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุษรินทร์  ขนิตฐารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนภัสสร  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวันวิสาข์  สอนเจริญผล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนภัสร  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอักษราภัค  หาญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัชชา  สายศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมณนภา  สะพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัทธีรา  ชำนาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญาวี  จันทร์ธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิรนันท์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อำรุงแคว้น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภาคิน  นันโช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอัศจรรย์  โชคกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอธิชา  ศรียะอาจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปพิชญา  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรกันต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  แก้วขวัญไกร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสหภาพ  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชัญญา  คงถือมั่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐภูมิ  ทวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปราริศา  นักปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนิติพัฒน์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปวีณ์นุข  ประวรรณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกรวรรณ  กะสินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงทิพยเนตร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศรันย์พร  คำพากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเมธาวี  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภูษณิศา  ดีผักแว่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิริมนต์  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปฐวี  เนื้องาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทิพวัลย์  กะชิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำทูลศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปรียดา  ทะเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรรณระพี  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกนกรดา  เป็นเชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชนัญชิดา  มูลแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชนัดพล  อุสาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศุภกร  พินาศภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วโกฎ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนภัทร  จีนประสพ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐภัทร  วิชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภาพิมล  ถนอมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกมลพร  เหลากูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธีรธิดา  บุญประสาท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเอมิกา  มารรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกนก  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอภิชญา  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิริกร  ออกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกันติชา  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฉัตรกมล  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสิงหาสน์  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรวิภา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธีรดา  ชัยกิตติพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสร้อยสลา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สมชีวา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่วมจินดา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกฤติเดช  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพลอยประพัฒน์  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญติญาภรณ์  วงศ์อุทุทพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิดาภา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิศินันดา  ชำนาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมิ่งชนก  พรมเคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุจิตรา  แสนสวสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรัญยุพา  พูหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีระวัต  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฉัตรดนัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนราวิชญ์  อุ่นเที่ยว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐวัศน์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจารุวรรณ  มาศรักษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิลันธิดา  เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันฑภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรรณพร  วัชรินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชญาวี  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศสิพิมพ์  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพงศธร  สุขวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายโภคิน  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนิธิกันต์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสรวิศ  โชคชัยวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยงวานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชญาพร  สัพจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุธาขวัญ  เกตุชิต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชลธิดา  พวงยอด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพบพร  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประทาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายป้องราช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชุติญา  พรมพิลา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปรมี  กองทผล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธีรนัย  คะเชนทร์กูล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงลลิตา  คิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองหลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายคณพศ  ดวงอานา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอภิช์ญญา  ปาปะกัง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสิริโสภา  หยวกจังหรีด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงภัทรพรรณ  วันโสภา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สำเรียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปุณยนุช  สุพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงประทับใจ  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงคณรรษวัล  นันต์จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายวรภัทร  ชุดพิมาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายวีรภาพ  ศรีตะกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายวรโชติ  บัวชา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายภคกฤต  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชาญเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธีมชนก  ภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายชนาธิป  มติวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายจิณณพัต  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายคัมภีรวิชญ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายขจรเกียรติ  นันต์จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายกฤตณิศ  เต็งมณี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปิยะศิริ  สมบัติสูงเนิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภานุกร  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกัลยกร  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเขมิกา  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายนัฏฐากร  นาราษฎร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายปฐพี  จันโท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพัชราภา  เทพศัทธา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายวิศรุต  สุดตาชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายกิตติศักดิ์  อดีตรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชาวดล  นาตะสุต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุอ่ำ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงผกามาศ  นุพินรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอังวราภรณ์  ดาวโรยรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอารีวรรณ  อุปเท่ห์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายขวัญชัย  ชะนุตรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงดวงพร  โจมรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปณิดา  ม่วงเจริญ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงอรพิมล  โจมรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุนันทา  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงประภาทิพย์  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐรดี  โจมแขก โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชนชนกม์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจรัสศรี  ภู่เปี่ยม โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปานตะวัน  โชงรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอภิยดา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายพีรพล  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปุณณาภา  ฟูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงหชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายน่านฟ้า  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายจารุวิทย์  พรธนากุลพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรรณวนัช  ลาสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกชพร  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นพตลุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์่ล้อมใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนีรัมพร  คงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อชำนาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุกใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงรุจรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายปัญญพนต์  ชึดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายสิปปวิชญ์  สายแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายบุณยประกานต์  สนิทจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญพิมพ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงยอดหญิง  ปะติเก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายอดุลย์รัตน์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายเปรมิกา  ไชยรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายศิวา  ศรีนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงอพิชญา  วรรณธาณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายธนกฤต  บำรุงธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายอรอนงค์  ปะเทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายภานุพงศ์  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายกันต์กมล  อินต๊ะมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายกรณ์  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายปรัชญา  กองทุน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงฐิติพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมรวมจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายวิสันต์  ชัยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวรัชยา  พุสาโรนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายพีรพงษ์  เบกประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศศิพิมล  กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนพนธ์  กางรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพชรมน  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวรัญทยา  มณีพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนธรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภานพ  แผ่นผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศุภณัฐ  บุญครอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวิรากร  ตันติอลงการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธุ์ยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชญานิน  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  อินทุกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกิตติคุณ ริช  เคอร์ติส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิมพ์วริดา  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชาญชัย  หนูทราย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณธกร  อินทร์แจ้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุชานันท์  สะโลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์ดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศิริกร  สุขใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐกมล  เพลงเสนาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงมนัญชยา  เหยียดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอัครยา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจิรฐา  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพรรณพร  เขื่อนมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิรัชยา  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปวีณา  เพชรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิญพิชชา  พนารินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอัญชิสา  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  อะทอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกรวัฒน์  เสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวรณพัทธ์  ทองกาญจนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สีสุวัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสรชัช  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงเอนเจล  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสงค์ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ภักดีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนวัฒน์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภูดินันท์  วรเสฎฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปิยาภร  จันทะขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกรภัทร์  ทินวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายแอลเล็กซ์ ลอน  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงแอมเบอร์ เวลม่า  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนาวิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณปภา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนภิศรา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรางคณา  ปรองพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐธนัน  พงษ์ศิริศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณฐกร  จันทร์นวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกณช์ภัช  เกตุเสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอนันตญา  บัตรประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเกษวรี  ปักการะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเกิดศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤษณะ  สุขวิทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภูวดล  โพธิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายโอเว็นโรเบิร์ต อธิป  แอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเจษฎา  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธีรวินท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณตะวัน  แสงบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายปารินทร์  อุ่มสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภานุพันธุ์  สรวนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอธิคม  กาดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญภา  ครบสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณิชกานต์  จันใด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิริพรรณ  จิมพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสัณห์สินี  เรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงลลิตา  บัวสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายปวริศ  เกษมสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงมนัสนันท์  บำรุงกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิงหนุต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอรรถกร  กิจสุจริตกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายวสุพล  กมลเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอณิษฐา  สืบสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายทยาทร  ริยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกัญญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัฎฐฬิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายนริศย์พงศ์  ปุณณ์เดชน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพิชญาภา  บุดดาวัน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายจารุวิทย์  ขุมคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงภควดี  บรมรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายนภัทร  ฤกษ์สกุลเรือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คำสมบัติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายแทนคุณ  หวังสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายพัชกร  สุทธิสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายวัชรพงศ์  หวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายธมลวรรณ  ถนอมสิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายวสุพล  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีแสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชลชาติ  บัวจันทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายทักษพร  หาลากรณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายศิวกร  ทองแพง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนภนต์  สีสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธราธิป  ดาศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนกฤต  ภูมรา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนธัช  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกฤติน  พฤกษชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปวริศ  ศรีสุริยชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศุภสัน  ส่งเสริม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงบุณณดา  แผ้วพลสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิขิรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  พลพระแทน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอินทร์ชุอร  กำจร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสินธ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งพุฒินนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกฤษณา  ชูคะรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์กุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงยลภัทร  ธีรยาธนกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงภัสพร  พิชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงสกาวรัตน์  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงธามิศา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายวสุพล  พากระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายพรรษิษฐ์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพิชานันท์  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายกวิน  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายภัทรพงศ์  อรุณโพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายฤทธิรงค์  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงโพนทัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายสิทธิธานนท์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายพิเชษฐ์  รังใส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายศรัณยพงศ์  อาณาเขต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายไบรอั้น  สติลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายภูวกร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายชัยณรงค์  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายดนุเดช  อักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายพลพัฒน์  ทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงอะเล็กซันเดรีย  วิลโลบี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพอลล่า  เป็นที่โปรดปราน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายไกรวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายอริยภัทร  อริยอัครพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงจิราพัชร  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายทนุธรรม  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายบวรลักษณ์  ชะนะค้า โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงวีรยา  กิ่งธารา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพัณณิตา  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงพิมพกานต์  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แต้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงธวัลฤทัย  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายคณัสนันท์  อพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายตั้งปณิธาน  หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายกิติกมล  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงศิมัณตรา  รัตนาธิวัตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายชยานันต์  ชลายนนาวิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชิษณุชา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสาริศา  ฝอยศาลา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรทิวา  ทองมีค่า โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิชญดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายทรงยศ  เตชะวนกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงชลิดา  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวริศราพร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายเจษฎา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนนทชัย  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายศุภวัฒน์  พลนิรันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายภัทรธร  บุญนาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปาฏหารย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอนุชิต  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนเดช  พงษ์ธัม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายศรีชนม์  สงนอก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอธิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มชู โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปพิชญาดา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายคณิน  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสิริรัชญา  ประนามะเส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธนัช  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุชัญญา  พระเนตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชยกร  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชนิษฐา  ทินปราณี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐชยา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐวรา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายรตน  อ่อนสีแดง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธีรเมธ  สนทนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  วีระสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมุทิตา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พวงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายจิรพงศ์  ระเมาะอา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพลอยชมพู  วังทะสี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายนภสินธ์  เจนถาวร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายประทานพร  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายชิษณุพงศ์  โสนาคา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอาริยา  พิศาลวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชลดา  ชอรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายราชธรรม  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เพชราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนภณ  ปิตะหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายดิฐนันทน์ธรณ์  มัตธิตะถัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกัญชลิกา  ว่องเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายนราวิชญ์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเบนเน็ทท์  แบล็งค์การ์ต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายญาณวุฒิ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงณฐอร  บุญโถ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอนันตญา  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอภิสรา  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกัญญฺณัชชา  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องเกษม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายวัชพล  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายวิรัชโชติมงคล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปุลวัชร  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายคชพล  เภสัชชะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงธวัลกร  สวัสดิกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกัญชพร  ทวันเวทย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายณัชพล  ยอดแก้วทะเล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศุภณัฐ  ตาดร่ม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายณัฐศรัณย์  จันทร์ปุย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายเอียร์ริคซ์ เคว์วิน  ฮ๊อคแมน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปิญาภา  ลิ้นหล่อ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงเอริน  ลีธวูด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายคุณธรรม  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายสิรดนัย  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายยศวรรธน์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายชินภัทร  ตรรจมรรคา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพีรวัส  ทองบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกชพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกฤษฎา  จานิกร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายจิรโรจน์  รสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนพิพัฒน์  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายภูนเรศ  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปติมา  สุวนาม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายรัชชานนท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธนาภพ  ชุมชิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายสรวิชญ์  ปักกะทานัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายกันตพิชญ์  เรี่ยวแรง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวิชชากร  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคสุวรรณเวช โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายชริญ  เรืองวีระ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายวันฉลอง  เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพสิษฐ์  อินตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายคมธง  เรียะประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกวีวัฒน์  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงรัตนประภา  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกฤษฎา  อุตสาหรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพชรพงษ์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายภูมิปัญญา  ภู่แปลง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสรนันท์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายเฉลิมชัย  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุภัสสร  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายเควิน  เดอคลาร์ค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายชโนทัย  ชินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอนันตชัย  จันทกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปกป้อง  ดุจเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสเตฟานี  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงแพรญาดา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศุภกร  อินทร์สำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงสุวีรยา  เตียงงา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงศศิประภา  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กชายธรรพ์  แสงเบญจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงรณิดา  แก้วยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายศุกลภัทร  กลางราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายวรรธณเดช  จงสง่ากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายปฏิภัทธ์  วิโรจน์รัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงซีรีน่า  คอร์ทเลเวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมามี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงวิรัลภัทร  อ่อนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงวริษสรา  สุมหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายกันตพัฒน์  นิธิศไพศาลกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายขุนพัฒน์  โสตถิบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายจักรี  ไชยโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายจิรัฎฐ์  หมื่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายทิวัตธ์  นุยืนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายธัชพล  คงนุรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายธีธัช  บุญมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายปกป้อง  บุญไชยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายปุณณวิช  จิตรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายปุณณวิชญ์  ยศโสธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ทับทิมแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายวีรภัทร  ประเสริฐรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงสวรินทร์  มุกดามณวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายชิษณุพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงชญานันท์  หงษ์สิริรักข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เสาร์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายประกฤษฎิ์  นุชสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงทักษพร  บุญใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองสุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนราชัน  ภาคอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธีรคุณ  ยศทวีเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงรชยา  วัฒนาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงลวัณรัตน์  เทพราชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสรา  สุขศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ไตรอัครสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายปรวัฒน์  รักษาเคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปารณีย์  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายศุภนิมิต  วิลาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงกมลชนก  แสงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกานตญา  เลิศสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภาษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงจิตรพัตรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะระทัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหานุสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณัฐพร  ชะเดืองรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงเบญจพร  ศิขิรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพนิดา  เกรียรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงพนิตา  เกรียรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณัฏฐภูมิบดินทร์  ชัยมะเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายธนกฤต  ชูณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธรรม์ปพน  สุนทโรทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายปรัชญะชนม์  ทองยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายปรานต์  วงศ์เทวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายภาดล  สมกิจศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงชิตจันทร์  อัศวโสวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนาประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพีรดา  สุขศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  บุตรศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงอลิเซีย  คอร์ทเลเวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม