รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรพล  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปุณณาภา  ฟูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงหชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายน่านฟ้า  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจารุวิทย์  พรธนากุลพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรรณวนัช  ลาสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชพร  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นพตลุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์่ล้อมใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนีรัมพร  คงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อชำนาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุกใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรุจรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายปัญญพนต์  ชึดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสิปปวิชญ์  สายแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายบุณยประกานต์  สนิทจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญพิมพ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปรัชญา  กองทุน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงฐิติพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมรวมจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวิสันต์  ชัยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวรัชยา  พุสาโรนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพีรพงษ์  เบกประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศศิพิมล  กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนพนธ์  กางรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพชรมน  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวรัญทยา  มณีพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนธรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภานพ  แผ่นผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภณัฐ  บุญครอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิรากร  ตันติอลงการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธุ์ยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชญานิน  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  อินทุกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิตติคุณ ริช  เคอร์ติส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์วริดา  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชาญชัย  หนูทราย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณธกร  อินทร์แจ้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุชานันท์  สะโลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์ดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศิริกร  สุขใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐกมล  เพลงเสนาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมนัญชยา  เหยียดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอัครยา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิรฐา  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพรรณพร  เขื่อนมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรัชยา  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปวีณา  เพชรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิญพิชชา  พนารินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอัญชิสา  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  อะทอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกรวัฒน์  เสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรณพัทธ์  ทองกาญจนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สีสุวัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสรชัช  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเอนเจล  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสงค์ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ภักดีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนวัฒน์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูดินันท์  วรเสฎฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปิยาภร  จันทะขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกรภัทร์  ทินวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายแอลเล็กซ์ ลอน  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงแอมเบอร์ เวลม่า  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนาวิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณปภา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภิศรา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรางคณา  ปรองพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐธนัน  พงษ์ศิริศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณฐกร  จันทร์นวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกณช์ภัช  เกตุเสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอนันตญา  บัตรประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเกษวรี  ปักการะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเกิดศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกฤษณะ  สุขวิทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูวดล  โพธิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายโอเว็นโรเบิร์ต อธิป  แอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเจษฎา  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีรวินท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณตะวัน  แสงบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปารินทร์  อุ่มสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภานุพันธุ์  สรวนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอธิคม  กาดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญภา  ครบสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณิชกานต์  จันใด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิริพรรณ  จิมพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสัณห์สินี  เรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายนริศย์พงศ์  ปุณณ์เดชน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพิชญาภา  บุดดาวัน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายจารุวิทย์  ขุมคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงภควดี  บรมรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายนภัทร  ฤกษ์สกุลเรือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คำสมบัติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายแทนคุณ  หวังสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพัชกร  สุทธิสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายวัชรพงศ์  หวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายธมลวรรณ  ถนอมสิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวสุพล  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีแสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชลชาติ  บัวจันทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายทักษพร  หาลากรณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศิวกร  ทองแพง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนภนต์  สีสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธราธิป  ดาศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนกฤต  ภูมรา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนธัช  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤติน  พฤกษชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปวริส  ศรีสุริยชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศุภสัน  ส่งเสริม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบุณดา  แผ้วพลสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิขิรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  พลพระแทน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอินทร์ชุอร  กำจร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งพุฒินนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงิณิชากมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกฤษณา  ชูคะรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงัภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์กุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงยลภัทร  ธีรยาธนกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงภัสพร  พิชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสกาวรัตน์  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธามิศา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายวสุพล  พากระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายพรรษิษฐ์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพิชานันท์  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายกวิน  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายภัทรพงศ์  อรุณโพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายฤทธิรงค์  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงโพนทัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายสิทธิธานนท์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายพิเชษฐ์  รังใส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายศรัณยพงศ์  อาณาเขต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายไบรอั้น  สติลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภูวกร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายชัยณรงค์  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายดนุเดช  อักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายพลพัฒน์  ทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอะเล็กซันเดรีย  วิลโลบี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพอลล่า  เป็นที่โปรดปราน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายไกรวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายอริยภัทร  อริยอัครพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจิราพัชร  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายทนุธรรม  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายบวรลักษณ์  ชะนะค้า โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงวีรยา  กิ่งธารา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพัณณิตา  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิมพกานต์  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แต้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธวัลฤทัย  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายคณัสนันท์  อพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายตั้งปณิธาน  หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายกิติกมล  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงศิมัณตรา  รัตนาธิวัตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายชยานันต์  ชลายนนาวิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชิษณุชา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสาริศา  ฝอยศาลา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพรทิวา  ทองมีค่า โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชญดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายทรงยศ  เตชะวนกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชลิดา  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวริศราพร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเจษฎา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนนทชัย  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภวัฒน์  พลนิรันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภัทรธร  บุญนาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปาฏหารย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนุชิต  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนเดช  พงษ์ธัม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศรีชนม์  สงนอก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอธิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มชู โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปพิชญาดา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายคณิน  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสิริรัชญา  ประนามะเส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนัช  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุชัญญา  พระเนตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายชยกร  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชนิษฐา  ทินปราณี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐชยา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐวรา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายรตน  อ่อนสีแดง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธีรเมธ  สนทนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  วีระสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงมุทิตา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พวงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจิรพงศ์  ระเมาะอา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพลอยชมพู  วังทะสี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนภสินธ์  เจนถาวร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายประทานพร  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชิษณุพงศ์  โสนาคา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอาริยา  พิศาลวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลดา  ชอรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายราชธรรม  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เพชราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนภณ  ปิตะหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายดิฐนันทน์ธรณ์  มัตธิตะถัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัญชลิกา  ว่องเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนราวิชญ์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเบนเน็ทท์  แบล็งค์การ์ต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายญาณวุฒิ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณฐอร  บุญโถ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอนันตญา  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอภิสรา  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกัญญฺณัชชา  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องเกษม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวัชพล  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวิรัชโชติมงคล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปุลวัชร  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายคชพล  เภสัชชะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธวัลกร  สวัสดิกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญชพร  ทวันเวทย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัชพล  ยอดแก้วทะเล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศุภณัฐ  ตาดร่ม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐศรัณย์  จันทร์ปุย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเอียร์ริคซ์ เคว์วิน  ฮ๊อคแมน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปิญาภา  ลิ้นหล่อ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเอริน  ลีธวูด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายคุณธรรม  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิรดนัย  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายยศวรรธน์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชินภัทร  ตรรจมรรคา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพีรวัส  ทองบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกชพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกฤษฎา  จานิกร โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายจิรโรจน์  รสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนพิพัฒน์  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูนเรศ  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปติมา  สุวนาม โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายรัชชานนท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนาภพ  ชุมชิต โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสรวิชญ์  ปักกะทานัง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกันตพิชญ์  เรี่ยวแรง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวิชชากร  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคสุวรรณเวช โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชริญ  เรืองวีระ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวันฉลอง  เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพสิษฐ์  อินตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายคมธง  เรียะประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกวีวัฒน์  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรัตนประภา  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤษฎา  อุตสาหรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพชรพงษ์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภูมิปัญญา  ภู่แปลง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสรนันท์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายเฉลิมชัย  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุภัสสร  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายเควิน  เดอคลาร์ค โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชโนทัย  ชินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอนันตชัย  จันทกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปกป้อง  ดุจเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสเตฟานี  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงแพรญาดา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภกร  อินทร์สำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสุวีรยา  เตียงงา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงศศิประภา  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายธรรพ์  แสงเบญจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชญานันท์  หงษ์สิริรักข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เสาร์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม