รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรพีภัทร  สุนทร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  เสมอใจ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกวินภพ  ลังกาวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกิติภูมิ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กชายนิชคุณ  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธนวัฒน์  ติละ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปริชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอรกานต์  ฟูแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนวรดา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอทิชา  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศาสตราวุธ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายจารุเดช  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวยอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรณัฐธยาน์  กาบิล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอังควรา  วุฒิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเปรมฤดี  มีสินชัย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทิพมณี  ปวงป่า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนพงศ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชลดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชัชฎารัชช์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสิรภัทร  ชะเต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัคจิรา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภดารัตน์  อรุณวัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณรงค์ชัย  ภูชัน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธีรเดช  ปาคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวรโชติ  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุวิชาดา  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรพัฒน์  แคล้วเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสนนิทรา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายจักรินทร์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายนราชัย  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปาริสรา  รอดวิเศษ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายกฤตนัน  จิตอารี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนบดี  มะโนราช โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายบุญภวิษย์  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวรพล  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชนาธิแป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีกันไชย โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสงกรานต์  ปะทิ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกอรชร  คชเกื้อ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเตชินี  เจริญคลัง โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสโรชา  แสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวรวิทย์  ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปภังกร  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชณัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายคุณานนต์  มุขเพ็ชร โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศิริกานต์  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพิศา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม