รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรพีภัทร  สุนทร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  เสมอใจ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกวินภพ  ลังกาวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกิติภูมิ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กชายนิชคุณ  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธนวัฒน์  ติละ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปริชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอรกานต์  ฟูแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนวรดา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอทิชา  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศาสตราวุธ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายจารุเดช  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวยอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรณัฐธยาน์  กาบิล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอังควรา  วุฒิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเปรมฤดี  มีสินชัย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายโชติธรรม  กรงทอง โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทาณิชา  ศิริคาม โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญจิรา  ค่าคาม โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชนะกรณ์  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมาริษา  สิลา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐรุจา  จิตรณรงค์ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สิงคะ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงช่อนาง  ใจหวังชนะ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเพียงนภา  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันทิดามาศ  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตรณรงค์ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤ่ตกร  สวนหมอก โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชุติพนธ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชญานนท์  พรมโกน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทะสี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมเงิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวัชรพงศ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนิสรา  ก๋าวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  สีอ่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธันยาพัต  นันทเสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนัทธมน  อินประถม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพัตรพิมล  อนันต์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนภัทร์  พงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพร้อมบุญ  พิยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรพีพร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายรณกฤษณ์  คันทะมูล โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลานาคำ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธรรมิกา  คีรีสันติกุล โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพอินทร์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายดลนธี  ติสาวัน โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายรักตกันท์  ใหม่น้อย โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนราธิป  วันบูรณ์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายฉันทพล  ท้าวบุญศรี โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายอาภากร  รินปาน โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเนตรอัปสร  สิริศิวพร โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีสันติกุล โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธารินรัตน์  คงนาคทิพย์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายไพศิษฎ์  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมนีดา  ชราพก โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยโย โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนันทิพัฒน์  จงปลูกกลาง โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนศิริ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรดาสา  กันยนาวณิช โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัณณิตา  นายโก๋ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิติชญา  สวัสดีวงษา โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกวิสรา  พรหมกัลป์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอรอุมา  ปรังฤทธิ์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภัทรจาริน  แสงกลิ่น โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเปรมนัช  ทนุ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายมงคล  หาญยุทธ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพลอยณิชา  แสนโซ้ง โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงทิพมณี  ปวงป่า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนพงศ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชลดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชัชฎารัชช์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสิรภัทร  ชะเต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัคจิรา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศุภดารัตน์  อรุณวัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณรงค์ชัย  ภูชัน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีรเดช  ปาคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวรโชติ  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุวิชาดา  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิรพัฒน์  แคล้วเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพรหมพิริยะ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายวิษณุ  กำ่เสริฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงบุณยาพร  ใหม่วงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายคณิศร  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนกฤต  แซ่รี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรสมประสงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤษมันต์  จันเนย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณิษา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพรไพลิน  ธนะมี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัญถาวร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเปมิกา  สองศรีโย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิงพยอม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายลิปปกร  ริพล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศวิตา  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพันธสัญญา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงน้ำอิง  ยังแสง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิไฃย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชุติพนธ์  อินนะใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายภูวิศ  นัยทอง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายอัครพนธ์  พุทธวงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภคพร  อรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฎฐวัจน์  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงโสภานุช  วรรณภพ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธันยพร  เหลี่ยมพูล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรภัทร  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงญานิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปพนพัทธ์  จันทร์เพชรศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายภานุวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฐกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายดนัยณัฐ  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายแทนคุณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ศรีวราวิรุฬห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพชรพล  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายนภัทร  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายพอพล  สารถ้อย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภทร  จิตระวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงเชิญทิชา  ยาอุด โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายอชิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธีรนัย  ฤทธิ์คำ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปภพ  หัวนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภัทรพล  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชยธวัช โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปณิดา  หุ่นเภตรา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชารัตน์  กองเสือ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกมลชนก  งิ้วผา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวายุ  บุตรแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนสรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชารมย์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงโยชิตา  วิรากานต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชฎายุ  เดขรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนิดานุช  ยาปัน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปวรวรรณ  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอนวรรษ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายฐิติพันธ์  สองศรีโย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภัทรพร  ศุภชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วงศ์จิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายลิปปากร  สุขรส โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายทฤษฎี  โชติฐิติธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะภักดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวีรจักร  ยศกันโท โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิจวิภา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงโสภิตา  สอไชยยศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเช้าวันใหม่  กันฟอง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอิศรา  พ่วงศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรินรดา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอรรถพล  ตระกูลคำม่วง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกุลธร  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพุฒิเมธ  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอภิวิชญ์  สุยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัชชา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชยาลักษณ์  ทวีพิริยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จันทร์ดำเนินพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรสุภัค  คีรีสันติกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัจฉรียา  กิตตินภาพงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปภาวี  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบัณฑิตา  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศัศวัทนา  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์เรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวรพิพัฒน์  รินฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายนพรุจ  รักไทย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชนิดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงโสมสุภา  จินตนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤตเมธ  ธิติมูล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤตยชญ์  ฝายนันทะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพรปวีณ์  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพายุ  ใจประสงค์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพายุภักดิ์  ใจประสงค์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศิวกร  ทากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพศาล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงลีลาวดี  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชนัญญู  เขียวชอุ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินสองใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปกาสิต  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลชนก  คำราพิช โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปณัฐสิรี  ธูปชาวนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวีระศักดิ์  สถานเขื่อน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายปิยพัทธ์  กุณารบ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายภัทรกร  ถาวงศ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายจีรัชญ์  นันทเสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนิชนิตา  ศรีทุมมา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายยศกร  ใบยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณกฤษ์  วัดคำ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธนัชพร  มั่นเสมอ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวริศรา  ใบยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกนกศักดิ์  สิงห์ไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนภชนก  หวังขอบกลาง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชรพร  คำรศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทิพวรรณ  นามสีลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จะนะพันธ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสม โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชนุดมภ์  วงศ์ถิรกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวรชิต  สุปัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีรวัส  สกุลปิยะรัตน์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสรวิศ  จารุประภัสสร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงดารินทร์  กันยะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเปมิกา  โนจักร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยุทธ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัทส์ธีรา  ปามะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสิปปกร  ประมะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกฤษกร  หลวงยศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชุติเดช  คำยะอุ่น โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมะลิฉัตร  เเก้วมฌี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธีรานาฏ  คำยวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนุชนาฏ  สายแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนวพร  เนตรวีระ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอริสา  สิทธิวังวรกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงบุณฑริกา  ไชยชนะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนันชกรณ์  อึ่งกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงไอรดา  ธนะตา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธิติวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเกวลิน  รกไพร โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  บุปผาพันธ์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเมธัส  จิตอารีย์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุภารักษ์  เงี่ยมผา โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวายุ  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปภินณวิทย์  เทพกัน โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสนนิทรา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายจักรินทร์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายนราชัย  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปาริสรา  รอดวิเศษ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายกฤตนัน  จิตอารี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนบดี  มะโนราช โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายบุญภวิษย์  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรพล  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชนาธิแป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีกันไชย โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสงกรานต์  ปะทิ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกนกอรชร  คชเกื้อ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเตชินี  เจริญคลัง โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสโรชา  แสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวรวิทย์  ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปภังกร  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชณัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายคุณานนท์  มุขเพ็ชร โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐน์นท์  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงดวงพร  วิชา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีชาวงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์เรือง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธีรภัทร  วงค์วิลาศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสิรินทรา  อุตเลิศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเกศสรา  ทนะวัง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตาลตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณธาดา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงศุภัทรตรา  แก้วก้อน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วลือชัย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายกวินภพ  พันชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธนพนธ์  กิตติภิรมย์สันต์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอณิมา  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ลอ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงธณัชญา  สวนสร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิริกานต์  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิมพิศา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวรภาส  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรเมธ  ฮิมปะลาด โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชานน  คิม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนัช  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเจนิภัทธ์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิปปนันท์  วีระเชวงกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพลอยวรียื  วังทะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกฤษณา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายภูมิภาส  ใหม่น้อย โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายธีรศักดิ์  เขมโสภาวัฒน์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ท้าว โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงญาณิศา  วรินทร์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐิติพร  แสงทองสกุล โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนลินนิภา  โนพวน โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนกร  โพธิ์ปรึก โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงรัตน์กล้า  ดวงแก้ว โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธนัญชิดา  โสภารัตน์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอัจฉริยา  อริยะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิธรรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรบิดา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชุติมา  ต๊ะต๊ะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปริวัตร  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวชิรวิทย์  ทาพรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐพล  อุดอุ่น โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายภัทรกร  คำพี่ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศศิธร  เขื่อนอ้าย โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  ใจดี โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอภัสรา  กานัน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐชัย  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชฏิลดา  ชาวยอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ตาลตา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐภัทร  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฟารีดา  วุฒิไชย โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิธรรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุชานาถ  เชียงทอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุชานุช  เชียงทอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกชพร  ลำทา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพิรดา  ซอระสี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกุลกนก  ซ้อนพุฒ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงมนัสชนก  ลำทา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอรุโนชา  แปงอุด โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุภัทรวดี  บุญมาฉาย โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัชชา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนารีรัตน์  หนองแก้ว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม