รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนกฤต  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงแพรวพิชา  ปุริตัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงญาณธิชา  กุลรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเมธาวี  มณีจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอัครพงษ์  สาทา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์โต โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายระพีพัฒน์  รักศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายตรีวิชญ์  เรือนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศิวกร  อินทราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐกิตติ์  ฝั้นเบ้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปาราเมศ  เฟืองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภัสภรณ์  บัวเพชร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกีฏะจิราภรณ์  นันตาเสน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายรณกานต์  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฏฐกร  เลาเหล็ก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวรเมธ  แปงใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปารมี  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวิชชากร  สีนุย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายบุญฤทธิ์  ยารินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณภาภัช  ศรีทองสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิ์วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอธิพร  เทศใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญาณภัทร  เทพคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณฐดล  รทะจักร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายนฤสรณ์  ลือรำลึก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพิภัชกร  ยาใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรัญญา  สงคราม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรสสุคนธ์ทิพย์  คำสุหล้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจิรายุ  ทะขัติ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภาณุกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกรฤต  สุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุตเกียรติสกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปุณฑริกา  มีบุญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภักค์สินี  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภีมพล  ปริกเพชร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชินดนัย  คำปา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนวพล  ซุยหาญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเกล้ากนก  นิลศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชญานิศ  สั่งสอน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนันทธีร์  พรมคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายคุณานนท์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเมธี  ทินนะพรม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋าวะนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายดุลยวัตร  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภรภัทร  หอมใบบัว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศุภธัช  พลภักดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศุภฤกษ์  อดิศรศุภพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายทูนขวัญ  เจริญดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายบัญญพนต์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภูริชญา  ดีอุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญาดา  ดีสุยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมัทนพร  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนาภา  หาญสงคราม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงขวัญกัลยา  รัตนศิลา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพชรธันยบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัณฑ์กมล  โชติพ่วง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ปินไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิรดา  โยวะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วจันทร์เพชร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภรภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกน่าน  ธนะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะสอน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสาธกา  คำมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงทิพธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จิตรหลัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ต๊ะมุกดา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูวเดช  กันธิยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายยศภัทร  สุริยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนกร  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศิรวุฒิ  อินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนกร  หลักโพน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปภังกร  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนฤพนธ์  อิสระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สายสิญน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภาคิน  ใจฟู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิตตคุณ  เจริญดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปาณิศา  จินบู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงโมรียา  กันทะกาลัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนริศรา  สุวทิตย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกมลชนก  เติมวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิริรัตน์  แป้นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสิริกุลวดี  ศรีไพศาล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชมนภัส  กันคุ้ม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปวริศา  ชัยโลกา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธมลวรรธ  วัชรปราณี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกฤตติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภณัฐ  จันต๊ะสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายโชค  แก้วตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรัฐพล  ไชยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐปภัสร์  บุญช่วง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรัฐนันท์  ก้อนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวศพล  เวชอนุรักษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฐิติวัชร  แก้วคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิณณ์จิรัสย์  กองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกร  ภู่เจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกษิติธร  สาธร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิตติวินท์  กิติมูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธีรพัฒน์  สมบัติทัฬห โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญชนก  พิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิรประภา  อารีวงษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิชญาพร  ปันทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัทราพร  สมสนุก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจันทรศรีวลัย  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจันทรแก้วมณี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภิระดา ยูนา  คิม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะเผือก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจันทรารัศมี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทะก๋า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพวงนภา  พมสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมพิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปิติยินดี  คุ้มปรีดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณาธิป  มูลฐี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชิดชนก  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณฐอร  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนาวุฒิ  ธินัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชยพล  ประคำมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชัชวาลย์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรณกร  ใจดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอภิชญา  ราชรักษา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาณิสรา  ปันนิตามัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐภัค  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมมา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวิชยุฒม์  นิ่มนวล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรชต  สุดสม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธีรเดช  ศรีสายพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภัทรพล  ศักดาศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพีรวัส  ปันคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูริณัฐ  อินต๊ะนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรชต  จินะป๊อก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปพิชญา  ถาวรกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชริดา  คำอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สารถ้อย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุนิสา  ตามนต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจารุนิภา  วิระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒชา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แพงโท โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพิยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนิลยา  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสุขุมพันธ์  ตาทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธีรภัทร  ขอดคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายจิรา  ศรีไพศาล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูมิภัทร  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธันวา  จันทร์แดง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  สายสกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรวิชญ์  นะรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณภัทรชญา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภณิศา  การศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิรดา  กาลา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสาตร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปวริศา  หล้าขัด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนนทิชา  นรสิงห์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรรณพร  คำวัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์อินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกมลรัตน์  เมืองโครต โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศุภกฤต  ปันยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภกฤต  สายธิตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายก้องภพ  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูริศ  ธีรณรงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจารุกิตติ์  ขัดทิศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชริธธัชย์  มูลชมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปฏิพล  งามเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูมินทร์  วังสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปานตะวัน  ประพันสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธนพร  คำสีแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอาทิตยา  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัชชา  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเบญจพร  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปรภาว์  พงษ์ภูรินันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกมลพร  เงินโน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทราพร  ไชยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเพียร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชญานินทร์  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิรัชญา  ย้อยกระโทก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญธิดา  เบ็นนุจา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันโน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปานระวี  สุทธะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัญญา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนันท์ธิกา  ทิสา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนวพรรษ  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณิชชา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายจิรชยันต์  ทองหลิ้ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงโชว์ภัสสรา  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายบรรยวัสถ์  จันทร์ทาลอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเขมมิอร  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายชัยวัฒน์  คำลือ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายถิรพุทธิ์  อินใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเรณูกา  วิมาละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปกฉัตร  สายวังจิต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปิยาพัชร  พิมสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพิทักษ์สันติ  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายกลวัชร  ผัดผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายปราณต์  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายวรรณดนัย  แซ่เฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจินต์จุฑา  งามสมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกมลพรรณ  สนั่นเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงหฤทย์ชญา  สุวรรณา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกรกนก  เครือกัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนลิน  เพ็ชรสุริยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรัมภา  ดวงตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวอิ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชรัญชิดา  จิรัญธนพัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเพียงอัมพร  เบ็ญจมาลย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายภัทรศักดิ์  เมฆะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายจตุรัตฎา  กิรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายรัชชานนท์  ทิอวน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายนภัสกรณ์  ทองวิลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปิราพร  ปินตามูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายธรรมโชติ  ธิคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายถิรรัฐ  สุกิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศุภนันท์  กาวี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายธนวัฒน์  ดีกัลลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายนภัทร  ศิริชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายณัชฐ์ฐพงศ์  อังผาดผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายทีปกร  ฟองบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงเปมิชา  อินตาเส้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงภูริชญา  อุปชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอภิชญา  สายยาโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอติพร  ทองอำไพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนกร  ทิพยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายกิตติภณ  จันนันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายไรวินท์  อินกาสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกวินธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธรภิพัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายภูวดล  แสงลุน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฐชนน  อัมพรพันธ์สกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐภัทร  ทองศิริพงศ์สมบัติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภูริชา  มูลวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายณฐพัชร์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายธนพล  ธนามี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายรชตะ  ไชยสมทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายอดิศักดิ์  เผ่าดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพต้อง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสกุลกานต์  บุญยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกัญวราพร  สูนบ้านกวย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสุชาดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงธัญชนก  อะทะยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงภาวดี  จันทร์บุตดา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงภูริตา  ปิจคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ภูเวียนวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายสุริยา  พังยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธิราพร  ทิพย์ตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงญาณิศา  ปันนิตามัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายณภัทร  เทพเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเมธาวี  ตันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายปุณภวัฒน์  เสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายณัฏฐชัย  กุลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนาขัวญ  สุปินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขระสุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปริชญา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปานทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกฤษณา  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายไตรรัตน์  หล้าคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายพลกฤต  ปาจินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายคณพัฒน์  ขันทีท้าว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายวีรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสิรินทรา  วิเศษเกียรติกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายปฏิพล  ไชยสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพลากร  เทพเสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายปวริศว์  เกตุ้ย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปฏิภาณ  ริกากรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายธีรวิทย์  ศรีทุมมา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงสุณัฏฐา  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงนิรชา  ชินายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมงคลชัชวาลย์  นันทะน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐพร  ปานต๊ะระษี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเสฏฐวิชญ์  สุขวนวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกมลพรรณ  โลนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภูริชภา  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูดิศ  ซาววงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปราณปรียา  ธนามี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูมิภัทร  ดีสุยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเสฏฐวิทย์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอมรกานต์  ท้าวขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปุณญพร  มหายศนันทน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอนัญญา  กงจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภรดา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปิยะภัทร  วัฒนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อนุจรพันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณภัทร  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกันต์กวี  จำปา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปณิธิ  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวีรภัทร  พอใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงญาณิศา  บุญทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เขมกานนท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญชนก  ข่มอาวุธ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนรีรัตน์  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนฤษร  อุทัยเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอุ้มบุญ  จันทน์เกษร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเมธาวดี  สีคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสิรีนิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใหม่กุละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐชยา  อินผ่อง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมิ่งพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธัณย์ชนิตา  เพชรอุดมธนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสิระณัฎฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุวิมล  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรรณปพร  ฝั้นเบ้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอรกานต์  จันอุ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชวัลพัชร์  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุภานัน  อรรจนาทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชภณกวิน  วีระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุมินตรา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนบดี  จันมะณี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ทิหล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอริญชัย  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศุลีย์ภัสร์  สำราญรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรวืเชียร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภูริชญา  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศศิมณฑณ  ตันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรณกร  มหมัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอภิมุข  ป้องการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชญ์ชลิกา  ลื้อภิรัฐตระกูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวรัญญู  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนรวิชญ์  บุญตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอัครภูมิ  ฟ้าสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุกใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธนกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงภัทรียา  สารใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุธาสิณี  ใจคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณภัทรกมล  พันชน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีสุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธาราพร  นันทอัษฎางค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญญสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรประภา  ติละสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพลอยรัตน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปริชญา  โรงคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐปวินท์  เมธากีรติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงแพรวา  ปุริธรรมเม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเสาวคนธ์  คำเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงผการัตน์  อภัยรุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอภิสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงทิวาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพสิษฐ์  สูงสว่าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายทรงธรรม  มหายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณชญาดา  สุดใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกมลรัตน์  อนันทยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวัลภา  วันงาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเนปาลี  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปุณณภา  คำเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภิญญาณัฐ  รุ่งเรืองวิเศษกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สันกิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศธันย์พร  สายสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายก้องกิดากร  ส่องสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชิษณุพงษ์  คำชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรัฐนนท์  ใสสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อายุยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกวินท์  ชนะภัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรัฐศาสตร์  นาวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปภาวี  เมฆะแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุภวิชญ์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตะมะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปริชญา  แก้วตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปริยาภัสร์  วงศ์ดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอภิภูมิ  คล้ายทิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงยุภาภรณ์  ยศสุด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปรัชญา  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุธินี  สงวนศักดิ์สันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนรากรณ์  บัวขม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกานต์สิริ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงญดา  ฉวีวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมุง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายจิรวัฒน์  ขัดราค โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงลักษณพร  ฟองบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธฺ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอภิชญา  นวลดั้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงนิษฐา  กุลเจริญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศศิญดา  ยาใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกรวีริ์  ฉัตรเท โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายศุภภาคิณ  นะวะสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายชยพล  ดวงอินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงวิราศิณีย์  ส่างกอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงฐิติพร  กันใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายภูธนวิท  ลีปรีชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายชิษณุชา  สมแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายตนุภัทร  ณ คำตัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เตชะนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายศรัณย์ณธร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายนัทธพล  มีรอด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพิฐิยศร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงภัคจิรา  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายวสันต์พรรษ  เตชะวิทยะจินดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายกันตภน  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายสรวีย์  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายปุณวิช  โนกุญชร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายปุณณวิช  โนกุญชร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงเพ็ญอ่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพีรพล  พรมวังขวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายศิวกร  อยู่คง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐวลัณว์  สารเถื่อนก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ยอดยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวรางรัตน์  ยอดแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปิติภัทร  จินดามรกฏ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปภังกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเรืองริน  สอนธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัชริญา  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพลอยเพียร  อินแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงขวัญณภัทร  สราวิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายแทนคุณ  สุขมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธิมาพร  ไชยราชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกษมาพร  วรรณภพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรดา  กันยะจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจิรภาส  คุอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธีร์จุฑา  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงลัลนากานต์  ปานคล้ำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพัชริญา  คำเทพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจรรยณัฐ  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงดวงกมล  กรรมชะนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงญาณภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนพร  แปงกันทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวริศรา  บุญชื่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภัทรนฤน  ธิเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญากร  ทองอ่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรุจีพัชร  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายรัฏฏฺฺฺฺฺิภูมิ  ทวีวรรณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชิวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงทิภากร  พลจร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายปัญญากร  คิดดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธีรภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณฤทธิ์  ปิงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอัศวโภคิณ  สิทธิกัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปัญญาวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพิพรรธน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายวชิรวิชญ์  เย็นทรวง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนวุฒิ  อ้วนสอาด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมพกานต์  ต๊ะน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิรกิตติ์  โรงคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีตนไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงชาลิสา  คำมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกวินธิดา  ธิอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภัทรธร  คำศรีใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธัชพรรณ  ไชกาอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุภิสรา  ไกรทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนนันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปัณณิกา  เกตุแย้ม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงจินตภา  จันทร์พุฒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอาภาพิชญ์  อุดยะราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงมณฑิรา  หมอสุยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญสินี  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงเมธาพร  สารพัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศตพร  พรมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายรัชพล  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายคณพณ  เชียงหนุ้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนันทัชพร  ไกรสีกาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญจน์ติญา  กิวัฒนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกชพร  กุณา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศิวัช  ใจจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายรชต  ทังตุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชญาน์วัต  มาพริก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพรรณวิชญ์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปรเมศว์  ใจหมั้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวรดา  มาป้อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนลพรรณ  นะรินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปิยนุช  รัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจิรัชยา  อานัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีธนะภูวัชร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธัญพิชชา  สงคราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพชรพล  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกชกร  ฟ้าสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชินโชติ  สุทิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัชชา  สุทธจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนิธิสิริ  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายจิรพิภัทร  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายแดเนียล  วิลเลี่ยม แบนนิสเตอร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายพรหมพิริยะ  สีมารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงรินรดา  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพรนภัส  วังตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายวิภู  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายณัฐชนน  คนสูง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายอภิชา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปวีณอร  อ๊อดผูก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชำนิจันทึก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนงนภัส  ใหวพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงภัคนันท์  อภัยรุณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายบัณฑิต  กุมมาละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภูบดี  แคว้งใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกฤตภาส  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกมลภพ  ชายปิว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธิตินันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภคพล  สอนทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสรวิศ  จริยปัญญนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสรวิชญ์  สุราช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพิชญางกูร  เสนาคณิต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสรัณกร  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงศตพร  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจรัชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศุภสุตา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายรณกร  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวรภัทร  โรงคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายชนาเมธ  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายกันฑรากร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธณัชชา  ใจกำแหง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชนะพล  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายองอาจ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปฎิภาณ  แซ่เต็น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายปุญญ์สิริ  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปณิธาน  ตระกูลโต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวชิรพันธ์  แสนตุ้ย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐนิชา  ก๋าอ่อน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกฤตพร  ภัทรวรากุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภัทรวดี  ริกากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรวิสรา  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงรมิตา  ศรีระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธีรดา  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงคีตา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกฤตยา  ดีกันคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปริมรดาภา  ทำเพียร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสวรส  แก้วรากมุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอาทิตยา  วงษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณกัญญา  หลิมไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนภาเกตน์  สวนเมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภัทรวดี  จักคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธนัชพร  ปรังการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชนิษฐา  เสนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอโณทัย  พันธ์ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ท้าว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สืบคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายชนสรณ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายรณกร   พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธัณลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปทิตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายศุภกฤต  จ่าเขียว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงวนิดา  มะลิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายวงศธร  อนุรุท โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชาวเหนือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายวรวิชญ์  ตาขัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธนัชชา  ทาวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกุลณัฐ  จำปา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงรุ่งไพริน  อาวาทย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายเนรมิตร  สันดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายปฏิพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่างใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายปภังกร  บุตรแสน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายจิรพัส  คำแปง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายชนกันต์  มหามิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกุลิสรา  คำพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปิยพร  วิมาละ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพัชราพร  ปันพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพรพิมล  คำยันต์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพัชชาพร  เครืออัศวมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอาริษา  ถุงจาวะนะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศศิวิมล  ชะนะมาร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายเอราวัณ  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอภินันท์  จักสี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอภินันท์  พรมรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกรกช  หนักป้อ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวิรากานต์  วิระขันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชลธิชา  ทองหนัก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงจิรัชยา  มหาวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายอนุสิกข์  คำมานะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หวลถึง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอริสา  พรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนันทนัช  อุดทิพย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงศศิวิมล  โนวัง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ยศธิอูป โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพงภัทร  คำชื่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฐณิชา  สูบไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอดิเทพ  ชำนาญ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอักษราภัค  ชีพสาสะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธนัชพร  กันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงเกวลิน  สนไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงตรีชฎา  รุ่งรัชกิต โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พลแหลม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายณัฐนันท์  ตาคำสา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ๋ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำลือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วใหม่ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงรินรดา  ชัยนันต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธันย์ธาดา  สุยะนา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายเกื้อกูล  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอัยเฟย  อัยพันธ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงทิฆัมพร  ลาวเปียง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกวิน  สนไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐมน  วัชราชันย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชิตานันต์  เชียงรินทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงปรมพร  ภักดี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  ชนิสราพันธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเนติตรา  สารีบุตร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงไอริณ  พรหมจักร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวิรฎา  อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนิชาภา  ทิพวงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐพร  สอนศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนิรันวาร์  ริกันต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวริศรา  เทียมใจ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอชิระ  เหล่าอารยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภูวนัตถ์  วงศ์วัชรไพบูลย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายพีรวิชญ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปุณณวิช  เหล็กคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายฐปณัต  ศรีภิรมย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายอภิภู  ไชยบาล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนภัค  ศรีพนม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฐชยา  มหามิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวรกันต์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายวริศ  เจือวานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงณัฐฤดี  อินยัญญะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพิชชาภา  อินน้อย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเรือน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงชญานินทร์  อานันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงสมปรารถนา  นารมย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงน่านฟ้า  เบ้าจรรยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายจิรายุ  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอนิตตา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายวทัญยุธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพุฒิพงษ์  แปงใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายบุญธกาญจน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงบุญญานี  ประทานัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปนัญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โลไธสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธีรภัทร  ไทยธานี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงญาณิศา  มหายศนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฎฐิกา  อินตัน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจิรภิณญา  จิตรหาญ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชนิกานต์  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายรัชชานนท์  โมลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสรวิศ  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธีรภัทร  ธนะสมบัติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวิชชากร  ฉอมไธสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายธนกฤต  ถาตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวัชระ  อุ่นถิ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะวัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพิชชาภพ  ปันทะมา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภัทรพล  ทะขัติธีติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายปภินวิทย์  ลีสวัสดิ์วงค์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุชาดา  มะโนราช โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพลอยลดา  วงค์เวท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอังคณา  กันจู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฐวรา  อัขระ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์ดี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงจิริยาภรณ์  เผือกพัด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภัทราวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนพัฒน์  มหานิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายสุริยน  เรืองสิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายภูผา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนพัฒน์  สายใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายณัฐนันท์  ยินดีวิรุฬห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายกฤษกร  ตาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายนวมินทร์  กันขาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธนัชญา  เส็งนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงชลธิชา  หล่อเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายเดชาวัต  ปันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุธาวัลย์  แคว้งอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายพัชรพล  สาราด โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายธนวัฒน์  มะริน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายชยากร  ชมเสน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายกฤตนัน  สุทธิประภา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายพงศกร  โนปิง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายณฐกร  ขะระเขื่อน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกษิตภัทร  เย็นใจ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงศศวิมล  กันทะ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสิริพัฒน์  ยาโน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอมิตตาดา  ลุนคำ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  สีหะบุตร โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายดนุสรณ์  ศวัสกรไพบูลย์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายนฤดม  ขวัญแก้ว โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชยุตพันธุ์  ถิรวงค์จินดา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น