รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงยูวารา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาซาน่า  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสืบสกุล  พงศ์เจษฎากร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศันสนีย์  บวรวิวรรธน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอุษามณี  เชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรชต  อรุณวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกุลนิภา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภูษิตา  กันทาสีหวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภานุพงศ์  ปอสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสวรรยา  หวังสันติสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดาเนียร์  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฮาซัน  มะนอร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายฮัมดาน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนูรดาเนีย  สถาวรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมเชย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชากีรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนาญิฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงซาฟีกา  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกษิดิศ  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอัลฟานี  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฮาณีซา  รอเซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอารีซา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปังลีมาฮากิม  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายยงศิลป์  จันทะรังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัชพล  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศันสนีย์  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิราภา  สมัครกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิรักษ์  ญาณรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอาณกร  จุฑารัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวงษ์วุฒ  รักวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภากร  ตันชาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอภิชาติ  เตะปูยู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุญญิสา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชมพูนุช  พลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิรดา  นิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอาทิตย์  แซ่แจ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวชิรกร  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายแทนขวัญ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนิติธร  จันสวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายแวซัรวาน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีซัน  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพีรพัทธ์  เจะแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไหมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกฤตยา  อินน้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงไอลดา  สือนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสีตีมูเนาวีระห์  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอรนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตมานะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอิสกรรฎา  รอมือลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายมูฮัมหมัดฟตีฮี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายมูฮัมหมัดเดนิส  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลาวีน่า  สกุลภัทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนดา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิโรสมินทร์มี  นิเย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤษณกัณฐ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอิศรา  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฟูรอดาร์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศิริยุภา  กองสอน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์มาตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายรัชพล  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายริสกีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายอามาน  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายอัฟฎอล  สามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธัญรดา  เต็มเจริญสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ลอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัซเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายนฤเบศ  นันตา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธนภัทร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายศักดา  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายฐกฤต  นิลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายนภพิรุฬห์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสมาดี  กายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายลัญฉกร  สะบุโด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอามีน  ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงดนยา  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญพร  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณิฏฐา  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ยุทธโกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนภาพร  พิสมัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนภสร  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศิรภัสสร  รักชน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวาสิตา  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอาฏีฟะ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกนกอร  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูเบศ  ศรีวังแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกวินท์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนัสรูลดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอนิสรา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฮาสานะห์  หมัดสอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบาลกีส  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชินภั่ทร  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชัยฤทธิ์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนุรอาย์  และ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายไฟรูซ  หวันดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชยพัทธ์  ซุ่นบก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเราซัน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอภิชญา  ชูขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธันยพร  แซ่โคว้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนิชาดาภรณ์  ตันนิสัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเขมนิจ  จันต๊ะปัญญา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวาสิณี  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอัลญา  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูมินทร์  อนดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภาวินี  พรหมจิตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนัสริญ  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวิชญาพร  วิลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอิซตีฟา  ปูเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงไอย์รดา  เหล็มเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงโนร์ฮาบีบี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนาธิป  บัวเกิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเกศรา  ไสลเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายรัชธาร  วงศ์ประภา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเสนีย์  ตรีมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอนุสรา  ขุนทองเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์มณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอิลฮัม  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิชาติ  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธชธร  กฤตยาวสุกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอริย์ธัช  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายยาซีน  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงโนร์ฟาราห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เซะนาราเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอโณทัย  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวัทธิกร  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนารีฮัน  อุมาหมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนท์ศรีไพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมาเรียญานา  สยามมุกดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงซาฟีกา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนิฟาติน  โปะสูรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัฟซา  เจ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชัยนันท์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจัสมิน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัชพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีจันลาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปาณิสรา  มโนปริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสิตาภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายอิรฟาน  นาปี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเย๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอามีรูล  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอิรฟาร  ยูมะโซ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวริญดา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอันฟิกา  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอัซวานี  หะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัน  แฉะ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายซารีฟูดดีน  บินยิ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงซูฮารา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอาลียา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนูรยัสมิน  แวกะจิ โรงเรียนบาโง 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรอน  แวหามะ โรงเรียนบาโง 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงนูรูลนาวาราฮ์  กาโซ โรงเรียนบาโง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอมีเลีย  มะเซ็ง โรงเรียนบาโง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนูรูลฟัรมี  มะลียุ โรงเรียนบาโง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาเรียนา  สะมะแอ โรงเรียนบาโง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สะตอปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายนิฟัลดี  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายฮารูณ  แวอาหลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอานนท์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอี่ถิง  อ๋อง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณิชชานันทร์  ลิ่มนราสุวรรณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจิรวัฒน์  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรินรดา  อาภาธนานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนภัสรพี  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐชา  สุขไทย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจารุภา  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอดีน  ยีระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงซาฮารา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายซารีฟ  บินหะยียูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพัทธพล  โคมลอย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชฎาพร  มะแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนูรฮูดา  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณหทัย  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุษาสุมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงยุสริน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุนิสา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมาริณี  ยามะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอรณิชา  ดือราแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบัลกีส  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชยานุช  ยอดมาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภัทธภร  ใช้เหตุผล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกิตติพงศ์  เตละกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพิชญุตม์  แตซิลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเกศกนก  สิริสิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์สอน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมพิสุทธิ์กุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอิสริยะ  มะสารี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธิตินันท์  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเจ๊ะซีตีนูรไอซะห์  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนูรดาลีลา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
445 นางสาวโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฮัสบะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนศร โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายภูบดี  กวีพันธ์สกุล โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายนัสรันดร์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เติม โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วหนู โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตร์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองสอน โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุธิกานต์  เภาทอง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายฉัตรอุฎมค์  อันศรีวงศ์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงทักษอร  วาสแสดง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพ็ชรแก้ว โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายคาดาฟฟี่  มะนามิง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายมูฮำหมัดดานียา  อาดโต๊ะเส็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  คงสงข์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายมูหำหมัดบาซีรัน  มะมิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายซุนลี  วู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงมัรฮามา  ตาชา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพรรณวรท  ช่องผม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอารีนา  เหมเด็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธาดา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายณัฐพล  นกแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอังกูร  เจ๊ะสหม้อ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฮาฟีฟี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอาราฟัต  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกฤษฏา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฮานีษา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณิศวรา  บูญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุลกะรอมะฮี์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสเตฟาน  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวีราดัรมา  โต๊ะคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฮานีฟ  มะสาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีมี  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายมูฮัมหมัดฟารีส  นิสอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายเอกพงค์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนาอีฟ  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอานีส  เส็นคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฟิตเราะห์  นาวารี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงคริสตีน่า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงโซนีญา  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอาณีต้า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธนาภรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอริญชยา  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนาเดียร์  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายบิสมี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงญนันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิราพัชร  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธรรมิศา  วงค์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอิสญาณ  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอาบียานา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงโนร์อาซีรีน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงซัรวาอ์  บินมามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายแวฟากีส  แวอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายอัดดีน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนูรอัยดา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนูรอัยนา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอลิษา  หะดี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงมาเรียม  สูหลง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงนิอัสฟา  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสุภัชชา  มะฝน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนูร์อาเลียดา  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงอานิส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายฮารีส  ยะปาร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายอนันดา  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงซีตีมาเรียม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนิยัสมีน  ตวนแมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ตาเอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอดิล  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายมูฮำหมัด  มะและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอับดุลซาฟิฮ  สะแลแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรจีน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรอนีตา  สะมะแอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงมูฟีดา  กือมะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสีตีรอฟาเต็ง  เจ๊ะแน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอีฟตีตัฮ  มะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงสุมิทรา  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอาริตา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนูรอัยมี  มูดอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงพนัชพรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงปาลิตา  ประดิษฐธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวพัจนาลัย  รัตนะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวอาณีฝา  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปารเมศ  เทวะรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายสิทธิกร  นิลบุตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันแดง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายอนุพงษ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายอับดุลเลาะห์  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกัญญา  คำมณี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณิชกานต์  สระศรี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนูรีมา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอิลฮัมมี  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกัสมีรา  สาแมง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายฮับรอน  ยูโซะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงมารุนี  ยาการียา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงยามีละห์  หามิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศากีฟะห์  บากา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงรัสมี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิช  เจะเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงรุสมีณี  บาโด โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงอัซริน  ดาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงศิริกิตติยา  ทองจินดา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจะเล็ง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงมูฮำหมัดริฏวาน  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายฟัรฮาน  สามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงนัฐทรีนิง  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงอามานี  ทองขำ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงรุสมีดา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงซุลวาณี  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนูรอัยซะฮ์  หะยีสแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงฮาลาวาตี  มามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนิอัฟรีน  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนูรฮิกมะฮ์  แนแซ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายอิกรอม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอัศนัย  หะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธีรวุฒิ  มีแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอาฟิฟ  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอัสมาวี  กาจิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชารีฟ  มูลลาวัล โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจรรยพร  จินดารมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงบีนูรเรลณ์  ดอแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนูรวีรดานณ์  โต๊ะแว๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธีรกานต์  กุลพุทธสาร โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟาร์  บุญกล้า โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฟุรกอณีย์  มะรอเฮ็ม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณาญูวา  ยาคอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  รอเซะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงริสวานา  เอียดตรง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่หว่อง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสุช โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงฮานีฟะ  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงมัรยัม  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจ๊ะดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวรกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงซามีฮะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอัลวานี  หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงฟาลีณี  มะอาแด โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฮาลิษา  อาแซ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงฟารัช  กือเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนูรอิฟะห์  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอามีนา  ดาตูมะดา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอับชาร์คาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายฟิรดาว  อารอมะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอีรวัน  กือจิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายราชันย์  สารีกะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงตัมสนีม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพัชรพร  บุญปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอัสมานีย์  สือแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนูรูลอักมาลียะห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุนิสา  สือนิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนิปุตรีซาฮาร่า  ดาเยาะลือแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงโนรอัสรินดา  อาแว โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอัญญมณี  มณีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนูรูลอัยฟะห์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวันพุตรี  สาอะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฐชา  แซลีมา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนูรอาซีซะ  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงซาบรีนา  อารง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงมัสตูรีนา  มะลียุ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงวันคัยรูลนิสา  แวมูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอมินดา  บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงฟาราห์  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงตัซมีนณีย์  มูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงโนร์นาตาซา  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม