รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงยูวารา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาซาน่า  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสืบสกุล  พงศ์เจษฎากร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศันสนีย์  บวรวิวรรธน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอุษามณี  เชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรชต  อรุณวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกุลนิภา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภูษิตา  กันทาสีหวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภานุพงศ์  ปอสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสวรรยา  หวังสันติสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดาเนียร์  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฮาซัน  มะนอร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายฮัมดาน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนูรดาเนีย  สถาวรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมเชย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชากีรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนาญิฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงซาฟีกา  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกษิดิศ  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอัลฟานี  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฮาณีซา  รอเซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอารีซา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปังลีมาฮากิม  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายยงศิลป์  จันทะรังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัชพล  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศันสนีย์  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิราภา  สมัครกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิรักษ์  ญาณรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอาณกร  จุฑารัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวงษ์วุฒ  รักวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภากร  ตันชาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอภิชาติ  เตะปูยู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุญญิสา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชมพูนุช  พลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิรดา  นิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอาทิตย์  แซ่แจ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวชิรกร  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายแทนขวัญ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนิติธร  จันสวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายแวซัรวาน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีซัน  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพีรพัทธ์  เจะแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไหมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกฤตยา  อินน้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงไอลดา  สือนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสีตีมูเนาวีระห์  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอรนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตมานะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอิสกรรฎา  รอมือลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายมูฮัมหมัดฟตีฮี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายมูฮัมหมัดเดนิส  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลาวีน่า  สกุลภัทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนดา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิโรสมินทร์มี  นิเย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤษณกัณฐ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอิศรา  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฟูรอดาร์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศิริยุภา  กองสอน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์มาตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายรัชพล  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายริสกีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายอามาน  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายอัฟฎอล  สามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธัญรดา  เต็มเจริญสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ลอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอัซเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายนฤเบศ  นันตา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธนภัทร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายศักดา  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายฐกฤต  นิลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายนภพิรุฬห์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสมาดี  กายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายลัญฉกร  สะบุโด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอามีน  ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงดนยา  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญพร  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณิฏฐา  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ยุทธโกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนภาพร  พิสมัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนภสร  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศิรภัสสร  รักชน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวาสิตา  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอาฏีฟะ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกนกอร  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายอาฟาน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายแวอากิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณิชา  เอื้ออรุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชญาดา  แสงคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวิภาวดี  นิจศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูเบศ  ศรีวังแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกวินท์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนัสรูลดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอนิสรา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฮาสานะห์  หมัดสอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบาลกีส  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชินภั่ทร  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชัยฤทธิ์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนุรอาย์  และ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายไฟรูซ  หวันดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชยพัทธ์  ซุ่นบก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายเราซัน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอภิชญา  ชูขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธันยพร  แซ่โคว้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนิชาดาภรณ์  ตันนิสัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเขมนิจ  จันต๊ะปัญญา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวาสิณี  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัลญา  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูมินทร์  อนดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภาวินี  พรหมจิตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนัสริญ  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิชญาพร  วิลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอิซตีฟา  ปูเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงไอย์รดา  เหล็มเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงโนร์ฮาบีบี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนาธิป  บัวเกิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเกศรา  ไสลเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัชธาร  วงศ์ประภา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเสนีย์  ตรีมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอนุสรา  ขุนทองเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์มณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอิลฮัม  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอภิชาติ  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธชธร  กฤตยาวสุกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอริย์ธัช  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายยาซีน  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงโนร์ฟาราห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เซะนาราเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอโณทัย  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวัทธิกร  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนารีฮัน  อุมาหมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนท์ศรีไพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมาเรียญานา  สยามมุกดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงซาฟีกา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนิฟาติน  โปะสูรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัฟซา  เจ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชัยนันท์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจัสมิน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัชพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีจันลาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปาณิสรา  มโนปริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสิตาภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายตะวัน  ขุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนิธิศ  คงแสง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปิยะพล  ทองละมุน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอารอฟัต  มะเก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐภัทร  พุดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายอิรฟาน  นาปี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายอามีรูล  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวริญดา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอันฟิกา  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอัซวานี  หะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงซูนีตา  อารง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปฐวี  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสมชัย  เดิมหมวก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศิราสุนี  ศรีพุฒ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนูรซาฮาดา  มิงยีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟุดดิน  ยามา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอาวานิส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอูยูณีย์  สามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนเพชร โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายญาดุลฮัก  อูมูดี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายนาเดร์  ยะโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธนภัทร  เศวตสุด โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายสุรพัศ  คุณชู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงโรเวียนี  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายมูฮัมหมัด  กะลูแป โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงมูรณี  อารอมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภูริชญา  กังสนันท์ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงซัลวานี  เมาอูเซ็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอายูนีย์  อาแวสะแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายนัควัฒน์  ดาตูมะดา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจะมุ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายมูฮัมหมัดกูฟากิฮ์  สามะรอเม๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอาซานะห์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนัสริน  ยาโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงซีตีอาซีย๊ะ  เว๊าะบ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายซูการานัย  กอเซ่ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงซารูนา  ดือเร๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอัสวานี  อาแซ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายเมธัส  หวังสุข โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนูรุดดีน  ขวัญสุข โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายตะห์ฟิซ  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอัสซูวรรณ  สาเมาะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายดีวานา  ดือราแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายมุสตากีส  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอัสลีมีน  ยายอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอัมนาน  อูมา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปรัชญา  แปแนะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายแวซาฟารีฟ  บินแวมะสาและ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐกร  ขุนพรหม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรุสมีนา  เจ๊ะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงซากีรา  หะยีนาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทรายคำ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอานีซ๊ะ  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอลิษา  ดอฮะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอันตาซา  อาแด โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลรอมัน โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงฟาติณจัสมิน  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอัสมะห์  เจะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนูรไอยุซมีรา  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนูรินจัสมิน  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนาเดีย  ยาโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนูรี  เปาะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวันนิสรีนา  มิงบาเล๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนูซาฟีกา  บือราเฮง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายมูฮัมมัดอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอิรฟาน  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายทรัพย์อนันต์  จันทร์แดง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนิฟัฎลัน  ตีมะซา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธีรเดช  บุญธรรม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวาตี  สาแล๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนัสริน  นาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงโรสมาวาตี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวัณนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนัสรินทร์  หลงเด็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนูรซาฮีราญ  มามุ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนิฟาระห์  สือมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงซูไฮลา  กะลูแป โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนูรซากีลา  อาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนูรอามานี  ดาแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงตัซมีน  มาหามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจัรจานี่  เจ๊ะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนูรอัซรา  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฟาราวาฮีดา  แวหะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนาเดีย  เจ๊ะอาบู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุกานดา  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปารมี  ร่าหมาน โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนูรูลนาญีฮา  ตีมะซา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงซาฮีรา  ดอเล๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนาตาลีจัสมิน  อุเซ็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงแวรอฮานิง  เจ๊ะดือ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนูรอัยย์  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายฟาเดร์  บินมะตอเห โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนิมูฮัมหมัดอิลฮัม  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกูมูฮัมหมัดซูเบร  ต่วนมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายมุฮัมหมัด  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชารีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟฟ์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีมะยี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงซาลูวานี  ยูโซะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายมูฮัมหมัดซูไฮมีย์  อาบู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิรภัทร  นิ่มเชื้อ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนัซรีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวนิศรา  มะสาแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนุรดานียา  เปาซี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัสรอฟ  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  อาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอามีรูล  อาลี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงซูไฮลา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายอับดุลฮากีม  โตะเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนูรูลอัยชานีม  กาเดร์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงซูลฟาร์  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนิรมล  แปเฮาะฮีเล โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนูรุลนาบีลา  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงซัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงซอฟัต  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงมีมีนูรอานิส  การี โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายนาบีล  อาแวยอรอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายอิควาน  ยา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกูมารีนา  กูนา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเรณิญา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  แฮมแบ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงซัสณี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนูรีฟา  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรัศมี  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนูรไซร๊ะ  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนูรไอลดา  แานาซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเดียนา  ซูซีแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนูรดีนา  สะอิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายมูฮำหมัดวาฟีร์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เขตเทพา โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัน  แฉะ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายซารีฟูดดีน  บินยิ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงซูฮารา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงอาลียา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนูรยัสมิน  แวกะจิ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรอน  แวหามะ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงนูรูลนาวาราฮ์  กาโซ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอมีเลีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนูรูลฟัรมี  มะลียุ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอาเรียนา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบาโง 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สะตอปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายนิฟัลดี  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายฮารูณ  แวอาหลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอานนท์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอี่ถิง  อ๋อง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณิชชานันทร์  ลิ่มนราสุวรรณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิรวัฒน์  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรินรดา  อาภาธนานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนภัสรพี  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐชา  สุขไทย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจารุภา  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอดีน  ยีระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงซาฮารา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายซารีฟ  บินหะยียูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพัทธพล  โคมลอย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชฎาพร  มะแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนูรฮูดา  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณหทัย  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุษาสุมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงยุสริน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุนิสา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงมาริณี  ยามะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอรณิชา  ดือราแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงบัลกีส  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชยานุช  ยอดมาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภัทธภร  ใช้เหตุผล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกิตติพงศ์  เตละกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพิชญุตม์  แตซิลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเกศกนก  สิริสิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์สอน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมพิสุทธิ์กุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอิสริยะ  มะสารี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธิตินันท์  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอิรฟัน  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฮัพเซาะห์  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนาตาซา  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงบูรฮานุดดีน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนัสรี  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอะห์หมัดบัดรู  มะสะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอาริส  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงซูฮัยลี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟีอีน  มะลี โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนูรอาซะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนูรซูลา  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟีซี  มามะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนิลาฏีฟะย์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงโนร์ฟาเดีย  เจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอัลวาฟี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตอแล 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเจ๊ะซีตีนูรไอซะห์  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนูรดาลีลา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอลียา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงซูรายา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงฮุสนา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายแวอารีฟ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงฟาดีลา  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนาตาซา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงฮูดา  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนูรทัศนีม  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 คณิตประถม
648 นางสาวโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นายฮัมบาร์  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวอลิษา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวรูฮายา  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวนาอีมะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงแวมาเรียม  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวอาซารา  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวอาทิตยา  อุสมาน โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนูรฮัยดา  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกัลยาณี  อาแวกอแต โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงวาสินี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอัคมา  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอาฟดัน  มาหามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายมูฮำหมัดซูลกีฟลี  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงแอนลีซา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสุวานา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะฮ์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนูรีซา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนูรอัยมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอามีรา  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงฮีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงฮัสบะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุไรยา  มันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนูรูวี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอแยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฟัตณีร์  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอาลียานา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอริษา  ยีลูมา โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอัสนีนา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนูรฟาติน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนูรไอริน  บูรูสาลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนูรูซาฮารา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายมูฮำหมัดฆูซัยฟี  มะยี โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอามาลีนา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนศร โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภูบดี  กวีพันธ์สกุล โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายนัสรันดร์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เติม โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วหนู โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตร์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองสอน โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุธิกานต์  เภาทอง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายฉัตรอุฎมค์  อันศรีวงศ์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงทักษอร  วาสแสดง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพ็ชรแก้ว โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายคาดาฟฟี่  มะนามิง โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์ โรงเรียนรังผึ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายมูฮำหมัดดานียา  อาดโต๊ะเส็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  คงสงข์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายมูหำหมัดบาซีรัน  มะมิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายซุนลี  วู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงมัรฮามา  ตาชา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอารีนา  เหมเด็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธาดา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐพล  นกแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายอังกูร  เจ๊ะสหม้อ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายฮาฟีฟี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอาราฟัต  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายกฤษฏา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณิศวรา  บูญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุลกะรอมะฮี์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 นายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสเตฟาน  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวีราดัรมา  โต๊ะคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายฮานีฟ  มะสาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมี  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  นิสอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายเอกพงค์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนาอีฟ  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอานีส  เส็นคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงฟิตเราะห์  นาวารี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงคริสตีน่า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงโซนีญา  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอาณีต้า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธนาภรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอริญชยา  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนาเดียร์  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพรรณวรท  ช่องผม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายบิสมี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงญนันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิราพัชร  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธรรมิศา  วงค์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายชูชาติ  พ่วงแพ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกีรติ  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายมูหัมมัดบัสมิล  ยายอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอัสมะ  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนูรูลอัยดา  บินมะสาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอาบียานา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงโนร์อาซีรีน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงซัรวาอ์  บินมามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายแวฟากีส  แวอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายอัดดีน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนูรอัยดา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนูรอัยนา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงอลิษา  หะดี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงมาเรียม  สูหลง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงนิอัสฟา  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงสุภัชชา  มะฝน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงนูร์อาเลียดา  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอานิส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายฮารีส  ยะปาร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายอนันดา  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนูรูลอีมานร์  มหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอาฟานิซ  โดวาเห็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงมาซูวา  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงนัสรินทร์  รายะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนาบีลา  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงนูรอาซาณี  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงโนรซาฟีการ์  สามานุง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงซีตีมาเรียม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนิยัสมีน  ตวนแมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ตาเอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายอดิล  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายมูฮำหมัด  มะและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอลัมชาร์  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายกิตติกร  หวานจะโปะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงโยษิตา  ผินพิมาย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงจิริยา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณตาชา  ภักดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายวิชญ์พล  เทพษร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายณัฐญาดา  สุภะนานัย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายคิริน  บุญศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายบุญนำ  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงธัญญากาญน์  แนวทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพรพล  จันสุข โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสหชัย  คำโฮง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงธิติธาดา  พุฒจันทึก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวิชญ์ภาส  เทพษร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายรัชพล  ชอบบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสมศักดิ์  พงษ์เดชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอนุชา  เขตชมภู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพรชัย  บุญพามี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอับดุลซาฟิฮ  สะแลแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรจีน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงมูฟีดา  กือมะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงสีตีรอฟาเต็ง  เจ๊ะแน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงอีฟตีตัฮ  มะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสุมิทรา  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงอาริตา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงนูรอัยมี  มูดอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพนัชพรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายซาฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายบัยฮักกี  มะยูมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายอิควาน  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายเกาว์ซัร  ลอฮะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ไตรทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงปาลิตา  ประดิษฐธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวพัจนาลัย  รัตนะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวอาณีฝา  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  คงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  ดือเระ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอัสลินดา  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงรอนีตา  สะมะแอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสัซวานี  ยูนุห์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  มะเฮง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนลินทิพย์  นกน้อย โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฮาซานะห์  เจ๊ะอารง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนูรฮูดา  ยูนุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอัลวานิส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงรุสมีนี  มามุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปารเมศ  เทวะรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายสิทธิกร  นิลบุตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันแดง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายอนุพงษ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายอับดุลเลาะห์  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกัญญา  คำมณี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงณิชกานต์  สระศรี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงนูรีมา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงอิลฮัมมี  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงกัสมีรา  สาแมง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายฮับรอน  ยูโซะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงมารุนี  ยาการียา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายฟิรรดี  บินสะอิ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายซอรีฟ  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอนุสรณ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอัฟนันท์  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอารฟาล  มาหามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอัสมิน  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายศุกลวัฒน์  เด่นดวง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกันต์  สุขแดงพรหม โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายโกเมนทร์  หมวกดำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนวียา  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนูรยีฮัน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงซาฟีนา  อิซซัต โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงยัสมี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงฮับเซาะห์  ละไมซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงซาฟีรา  เจ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกรกมล  แดงเพ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุพรรณษา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  ยูนุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนูรไลฮา  แซฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนินูรฟิตรอฮ  อับดุลวากีล โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อารง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายอานิส  วาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอามีรูล  จะแนะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายมูฮำหมัดอัสลัน  กือระ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสุเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยาสามิง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมารีนี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงซัลมี  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนาบีลา  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนูรอาซีกิน  สะอีด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอัสวารี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายมุฟตีย์  ดำรงกิจขจร โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายมูฮำหมัดอามิน  สำสุเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงซูฮานี  ทาห่า โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเดียนา  สาหะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนูรอัยซะห์  สือแลแม โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพุฒิดา  อัญสุรีย์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงมัยซาราห์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนูริณฟาฎีณีย์  สะเเม โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายยูนัยดี  มะเย็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายมูฮำหมัดอัยวัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงโนรอัยนี  ติปรี โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงอาริตา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงกาฟานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอาเดะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงฟัฮมียัฮ  ฮะยีเเวนิ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงโนร์ซัลซาบีลา  การียา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงอามาเลีย  เงาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนัสราห์  เจะเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงบัลกิส  มะรีเป็น โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงนูรูอัสมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงโนร์ปูดือรี  มูจิ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงซารีดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงรอฮายู  อารง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงเเวสอลีฮะ  สปีลา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงเอมีเลียนา  เปาะยา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงโนรอัยนูน  สะอิ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอลิสดา  อาเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายมาหามะรีดูวัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงมูรนี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงงามเนตร  รัดรึงสุนทรี โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณาบิลล่าห์  อาเเซ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  อาเเวหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนูรซูฮาดะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงรูซานา  ยาเซ็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอูมูบัลกิส  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงโนร์สาฮีระห์  เจ๊ะสู โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนูรนาตาชา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงซูไรฮัน  อาเเซ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงรัตติกาล  เเวซู โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนัสริน  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงมัยสะเราะฮ  หะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนัสฮูดีน  เจ๊ะบือราเฮ็ม โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอนิสรา  หามิ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอากีละห์  หามิ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงซีตีไอย์ซะห์  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนูรฟาอีซา  ยุโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงมูเรีย  สมานกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงรูซ๊ตา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงบารกีส  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงซัยหนับ  มามุ โรงเรียนบ้านกาวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายฟิรดาวส์  มะการี โรงเรียนบ้านกาวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงยามีละห์  หามิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงศากีฟะห์  บากา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงรัสมี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิช  เจะเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงรุสมีณี  บาโด โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงอัซริน  ดาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงศิริกิตติยา  ทองจินดา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจะเล็ง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงมูฮำหมัดริฏวาน  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายฟัรฮาน  สามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงนัฐทรีนิง  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงอามานี  ทองขำ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงรุสมีดา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงซุลวาณี  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงนูรอัยซะฮ์  หะยีสแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงฮาลาวาตี  มามะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงนิอัฟรีน  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนูรฮิกมะฮ์  แนแซ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายอิกรอม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอัศนัย  หะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธีรวุฒิ  มีแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอาฟิฟ  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอัสมาวี  กาจิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายชารีฟ  มูลลาวัล โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจรรยพร  จินดารมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงบีนูรเรลณ์  ดอแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงนูรวีรดานณ์  โต๊ะแว๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธีรกานต์  กุลพุทธสาร โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟาร์  บุญกล้า โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงฟุรกอณีย์  มะรอเฮ็ม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงณาญูวา  ยาคอ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  รอเซะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงริสวานา  เอียดตรง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่หว่อง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสุช โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงฮานีฟะ  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงมัรยัม  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจ๊ะดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงวรกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงซามีฮะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอัลวานี  หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงฟาลีณี  มะอาแด โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงฮาลิษา  อาแซ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงฟารัช  กือเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนูรอิฟะห์  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอามีนา  ดาตูมะดา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอับชาร์คาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายฟิรดาว  อารอมะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายอีรวัน  กือจิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายราชันย์  สารีกะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงตัมสนีม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงพัชรพร  บุญปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอัสมานีย์  สือแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนูรูลอักมาลียะห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสุนิสา  สือนิ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนิปุตรีซาฮาร่า  ดาเยาะลือแม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงโนรอัสรินดา  อาแว โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอัญญมณี  มณีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงนูรูลอัยฟะห์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวันพุตรี  สาอะ โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐชา  แซลีมา โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนูรอาซีซะ  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงซาบรีนา  อารง โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงโนร์อาฟีณี  ยาลอ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงนูรซากีรา  ยิปราโซ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงซาฮารา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายอาบูคอรีย์  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงนูรูลอัคมา  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงซูดีลา  ดาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงซาฟีกา  เนาะเปาะแต โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงซาฟีฟี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนิโรสอาซีกีน  อาแว โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนัจมีย์  สารี โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงษากีฟะฮ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายมูฮำหมัดการอมี  ฮารง โรงเรียนบ้านกลูบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  เดิมหมวก โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายพงศกร  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายศุภกร  ช่วยเสน โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงพาขวัญ  หวัดเพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสิริมณี  ลายหมู่ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงกัญชพร  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงมัสตูรีนา  มะลียุ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงอัสมานีซา  สุหลง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงซอฟา  อับดุลสามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงทัศนีม  สนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงซูฮายาตี  ดหาปนะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอัสมา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  มาลากะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะมิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงซุลฟาร์นา  รอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงซูฟียาห์  นาพี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงซัลวา  เมาะบากอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงนูร์บัลกีส  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงสราศินี  ยาเร๊าะสาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายมารูวัน  ดือเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงนูรูนูรอายณ์  ประดู่ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงนูรอีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงฌาร์มีมี  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงซิลมี  เจ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงซาฟีร่า  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงนูรญันนะห์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงโซเฟีย  แมเราะกะจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงอะมีเร๊าะ  หะยีหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอาอีซะห์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงวันนาซีฟา  ยาการียา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอามีนา  จีนา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสุธิตา  แวญูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงฟารัสลีดียา  เปาะอ่เดะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรูฮุลญีนาน  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวนาเดีย  บินวามี โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงอัสราวาตี  หะยีสะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงนูไรฮัน  อาแวหามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงนูรฟัฮ์มี  สนิโช โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงบารียา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนูรูลอักมัล  หะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงเกาซาร  อาแวหามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงฟารีดา  หมีดหมีม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงซาฟีรา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงรุสมีฮา  แกมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงนินูรมัรญาณ  มะเฮ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงโนร์ซาฟีนะห์  อาหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงโนรซามีมี  เจ๊ะแต โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงนาซีรา  มะแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บือซา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงนูรอักมา  ยูโซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสีตีคอดีเย๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอากาซะห์  ยา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายฮาบีบุลลอฮ  หะยีมุคตาร์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมาหะมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายมนตรี  บอเนาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวันคัยรูลนิสา  แวมูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอมินดา  บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงฟาราห์  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงตัซมีนณีย์  มูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงโนร์นาตาซา  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงจัสมิน  นังลูวา โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอารีนา  บือราเฮ็ม โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม