รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิรันด์  เซะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วสุกใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรซัรวาน  อาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสุทัช  ราน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายมูฮัมหมัดลาเซ็น  สะมะแอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองใสย์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายแวอัสมิง  มะเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนิอาฏีฟ  สาแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกรณ์ดนัย  เริ่มพยับ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยอดไกร โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายยูสรอน  นิโด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอมันดา  มูสิกิ้ม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บุญจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกฤศรภัส  นบนอบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนวิชญ์  เชาว์ทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอัฟฎอน  กูโน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปฐพี  บุญใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายฮัฟฟาฟ  บินเจ๊ะสือแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวีรกานต์  แก้วขาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงต่วนตัสนีม  ตูแวและ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วขาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอินอาม  อดิเรกสรณะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายฐิติกร  มะโนภักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนิอะลามุดดีน  มะแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายอับดุลมุมินทร์  สาเฮาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพุธิตา  เงินแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงศศิชา  คงคา โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนวพร  ปานเคลือบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงฐิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภิรัญญา  คำคงศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัญจนพร  สีแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนิรันดา  ไชยสิท โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยะวันตัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศิวพร  คงพูน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปุญญิศา  เมฆศิลป์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงไอลดา  แวมามุ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภิญยพัชร์  นือเร็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายมุสตาญาบ  อาแว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอัฟนาน  บินกลิน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกูลวานีย์  กูปูเต๊ะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเจ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกูอัซฮา  ลอเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายริฟอัต  ซารีแปเราะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายซัฟวรรณ  มามะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงโนรฟาติน  ดือราซอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงซัลวา  เด่นชีวา โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกชวรรณ  สุขจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัตศินิล  ศรพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุณิสา  ขัตติยวรรณ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมณิการ์  รัตนพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฑิตฐิตา  รามแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวาศินี  คงทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนูรฟิตดาว  รอดเจริญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฟาฎิล  อายิ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเซาวาล  นาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอาลามีน  เซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจิรวัฒน์  คุ่ยหนู โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฮัสซาเน่ร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัชร  จันทร์ลุน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงคีซาม์ม  จงถาวรสุข โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฮันวา  กะมินสิน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงซัลวานี  การกล้า โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงศุภรัตน์  กอดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอากีละห์  ลืองิ๊ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอาณีตา  มะสูกา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณูราฮ  ตำภู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบัลกิส  หมัดศิริ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายหะซีฟ  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงซูมัยญ่า  บินแลบา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอัญยานี  บินอาแวเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฟาริณดา  หะยีเจะอาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอาสน๊ะห์  หรนจันทร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงซันวา  ซิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงยาสมีน  บินเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอามีนา  บินแหละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวัลพัชรี  วาเฮ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอัสมะห์  มูดี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  กาเจ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจะสู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาแวกือจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฟริดาวร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงซุลฟา  สะอิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายซูฟี  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนูไมรี  เมาตี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอาติส  ดอเลาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวอานิส  สะมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอัยนาร์น  บาตูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฟิรดาว  บินมามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บูละ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอนัศริญณ์  บินอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวรุสดา  ดือราโอะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายมูฮัมมัดอิกบาล  โต๊ะมาน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟูเด็น  หะมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายลุตฟี  ดอแน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอาตูน  เลาะยา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวญาสมีย์  ดือเร๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวซักตราวาตี  กาเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวนาเดียยานา  ดุมา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซลัน  บินหะยีมามุ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายฟิกรี่  มะอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอิกรอม  มาหามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายอาหามะบาดาวี  มามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนาซอบะห์  สมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฟาติน  พีรีซี โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนาตาซา  ซา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงต่วนนูรซาฟีกะห์  นิฮะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอัลวานีย์  มะเระ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอานีรา  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงซัซวานี  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนูรร็อยยาน  กะเตะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวนูรีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวนูรฟาดีละห์  จารง โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวนูรฮายาตี  บือราเฮงปลูกา โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภวรัญชน์  เท่งปกิต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม