รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพิชาภพ  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องเกียรติ  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐชนน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปกป้อง  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนากิส  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรสสุคนธ์  จินตรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวิชญรัชต์  วศินยานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤติธี  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัชชา  อำนวยพูนสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนพร  ธนิกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอนุธิดา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกฤต  มาตรชัยกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดุอาร์  ฮาลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัศนิน  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธัญวิชญ์  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพีรดา  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายปราชญา  แก้วสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนศานติ์  รักราวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาหลู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภากร  ขนานขาว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันนะกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุญญาณี  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติพศ  พันธนียะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณฏฐกานต์  แตมามุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายดานิช  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายซามีม  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนวนันท์  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธีร์รวัช  นามะกุณา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจเทียง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอิคลาส  ดารามั่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธันยพร  อักษรถึง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเจษฎากร  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายซากิร  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายชยณัฐ  ตูเละ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนภัส  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงแวฮิบะฮ  แวมูดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิศรีนย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวิลดาณีย์  นรานุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนิอามีเรียร์  ฮะยีอาซัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  รอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงบัลกีส  มาราเซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮูดดีน  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอารีฟ  ละหาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายฮาซิม  ยอดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอัคบักร์  กาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิลาศลักษ์  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสุวิจักขณ์  ประชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสะอาด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชานันท์ฎา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพลพล  พลอยศิลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอักมัล  กือมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธัญรดา  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอูเซร  มานาอาซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัจญดา  บือซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิรรัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนัทธมน  ช่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชาลิสา  วิปุลากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงทรรวรีก์  สงคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกฤติชัย  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แก้วสุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทิชา  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธณัญญา  ปาระมี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฮาวาดะห์  อับดุลเลาะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายริดวาน  ตวันตีมุง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนริศรา  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนัชพร  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอภิชญา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นลิน  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิชชาภา  ยังศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอาลีมีน  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฮาซีมะฮ์  มะยีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายฟาฎีล  กรระสี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอานัส  บุณยะพุกกนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอับดุลวาริษ  กิตติสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภัทรพล  พืชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศรินดา  มานะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชามินทร์  สะกานดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกูชาช่า  พระศรีณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฟาติณณา  เจ๊ะมุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฟูรกอน  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนูรมูฏีอะฮ  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงก็อฏรุนนะดา  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกรวิภา  สุขฐิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวีรอมีน  ยือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอวาฏิฟ  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงดีติกา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรวัฎป์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐประวีร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสรชัช  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐพัฒน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภาณุพงศ์  เชาว์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายฐิติกร  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนัชชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายฮากีม  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายมูฮัมหมัดนัซวาน  มะดากะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกรรษมา  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายดานิส  ดาหะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอากีฟ  วาซิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายฟาฏิล  ดาเร่สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพงศกร  ขันทศกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายไตรธร  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายริฟกีย์  มาหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอากีฟ  ภควันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่องสว่าง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรุสเดียนา  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอาดีฟ  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชาเนีย  นิและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายซามีย์  อินเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนูรฟาติล์  ลูวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอานัสรูน  กะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายแวฟารวิน  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอัลมีร่า  ศรีปุตรา ณ ยะลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภวัต  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปรินทร  เพ็ชรรัตน์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงคณิตา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัชมีย์  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัลยกร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุชานันท์  แดงนำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกรองกนก  ล่วนทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงตัสนีม  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอาบัส  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายคณิศร  จันทอุไร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงไซบะห์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอัฟฎ็อลล์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสำนูซี  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิอัฮลัม  กอตอนิโล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนิสริน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกูอาเรส  อามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเนาว์วาล  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนุรอามาลียา  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายไซฟุดดีน  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวีดาร์ดี  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายมูฮัมมัดบัดรูล  หะยีมะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฮานานี  โซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายอัสมินทร์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายอามีร  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายอัซรอน  สะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอลีม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนลิชา  ดีแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงญานิดา  ยานยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายซอรฟาน  สแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายฟุรกร  ทาหา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนูรอิลฮัม  ดามูหิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอิพตีซาม  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอามานี  แลนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงฮานาน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายฟาฎิล  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายนัศรูน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิมพ์อักษรา  มาศมินทร์ไชยนรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายอัซรอน  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายกูอานิส  กูจินามิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงตัสนิม  ดารายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนูรฟาฮานา  รีรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอาวาตีฟ  อิสลามกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชญาดา  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมาน  พาลาบูเกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายอัสรออีฟ  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายบุญญามีน  มะแซสะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายบัซซาร  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนาญูวาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายราฟี่  ปะจูศาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนูรุดฮาฟีณาย์  มีมาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายอดิล  อามีเราะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายหัสดิน  จันภัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงตักวา  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนาเดีย  บินสาแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปิยากร  รัตนโกสินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนูรอาฟีฟา  บินดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกิฟลาร์  เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวัสมีย์  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงซุลฟาร์  อุมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงอาอีมาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนูรวาตี  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงมัรบียะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชีรีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนูรฟารีซาร์  อาแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรอซีตา  หะยีมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายฮาติม  มะหะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายฟาฎิร  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายโอมาร์  มะดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนิอาซิซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงรุณนดา  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนาตาชา  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวอัยญาดา  หวังโส๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายริฟฮาน  บินสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงยามีละห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุภกฤต  ขวัญคง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัสมะ  แมละมัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  สาลาโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาฟีญา  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอนิสนาตาช่า  มาหามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชากิร  แสะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมัยซูน  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอาหมัดยูซรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอัสนาวีย์  หวังแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุนิศา  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอัลฟาณีย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงซัลมีย์  มะดีเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนดา  แวกือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชชากร  ฤทธิ์พลเดช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนัจวา  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอีซกานต์ฎา  ดือเระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิรญาภา  บุญยวรรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอานีส  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายมูญิบุรรอฮมาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอิคลาส  เจะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงซัยดาณี  อิบนูฮัจญีฮาซัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงรูสนีตา  ตาเหลีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอับดุลมาร์ติน  หะยีเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนัสริน  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮำหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอัฟฎอล  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอามานีนุซซามีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนา  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนดา  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายบูรกาน  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปาลิตา  ชินพงษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิมอศิพร  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอิลฮาม  ขาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนินัซมี  แวสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายซุบฮีร์  มูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนุรอามานี  เจะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสราสินี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชามีน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฮานีฟาร์  เจ๊ะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอิซยาน  ซูลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนูรอามีมีย์  อิสหัส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงซูรราญา  วานิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอัลวานี  อำพันธ์เสน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชีริน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายฟักกรูรอซีย์  บินมามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายฮัมกานร์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกรวิชญ์  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสุรพัศ  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอันวัร  เจีะนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรัส  เวชเสน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงฮัซวานี  บาราสัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนูรไอ  เจะบี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอาซารอ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอาลียานาฎวา  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนูรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอิซซะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนัฎรอตุลอายน์  เจ๊ะบอสู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอารินทร์สรา  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนูรฟาร์  กูเล็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนูอัฟฟรีซัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพัชรี  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนูรซีฮาม  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนุร์ไอฟะห์  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนิสริน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอัครภูมิ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายษะกีฟ  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงค์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงโซเฟีย  เช็งกะชรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนิชามาลย์  ราเชษฐ์ หะยีดิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศรัณยภัทร  อบราฮีมีย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายมินฮาอัคบาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายดาริส  ดาแนแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายฟากิฮ  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฟาริซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมุชริฟ  แม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอัฟฮัมมี  มะสูยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายนิชารีฟ  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนัซอา  อาบูลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงต่วนซีรีนย์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนูรูลอีมานห์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฮานาน  อาแวกาจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนิอัม  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนูรีน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนูรอามานะห์  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฟีรดาว  เรืองธนู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงฟิรดาว  รูปายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงโนรฟากีนี  เจ๊ะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศิริณ  ตาหยง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชาร์มีม  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาตาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนัสริน  หงส์สำโรง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงซูยาสมีน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศาวาณี  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกูดานิช  ยโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนัดวา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฏัสนีม  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงซัยฟิตา  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงบิสมี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงแวรุซัยนีย์  แวแยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเจะอามาลีฟ  เจะสแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนูรฟาราห์  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายวันฟัรฮาน  ต่วนดือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงซอฟียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนูรไอซูรี  เจ๊ะมะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนูรอาซียัน  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนันทรัตน์  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนัจมีย์  คอยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  บือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวิรดาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธัญสินี  รัตนพรหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงซุวัยการ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนุรนาตาซา  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนาศิรุดดีน  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอารีฟ  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายราฟาน  อาดีนสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอัยนูฟากิมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงแวโรสฟาเนีย  แวอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิอาม  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเดน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนูรจันนะห์  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนูรฟาเรีย  ยายิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนัสริน  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเรเนีย  แถวนาชุม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงจิรภิญญา  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอานานะห์  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายราอีฟ  หะยีสือมาแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนารีมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอัลนัจมี  บาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนมัน  บากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนูรูลฮัก  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนาเดียร์  ชุมศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนาฟัล  พัฒนปรีชาวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนุรนาดาย์  ฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายมาร์ติน  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายซากิช  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอนิศรินทร์  ลาเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงโรสอัยริณ  กาเหย็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงตัซนีม  จำพันธุ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงซาร่า  หมัดหมาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงซัรฟา  กาเร็งสานา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนิซัลวาชีรีน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอธิชนันท์  อับดุลฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอับดุลฟาเดล  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวีญาณีส  ขวัญดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฮุสนา  สาและยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายนิเนาว์ฟัล  ตูแป โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสุรวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงฟัฎลีน  อิสสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายกฤตพล  เกษธิมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  นิยมรัฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  สุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอัชรอฟ  ตะมิงมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนูรมี  เจะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอับดุรรอเฟร์  กุเรชี่ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนิรันด์  เซะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วสุกใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงนูรซัรวาน  อาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายสุทัช  ราน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายมูฮัมหมัดลาเซ็น  สะมะแอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองใสย์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายแวอัสมิง  มะเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงนิอาฏีฟ  สาแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายกรณ์ดนัย  เริ่มพยับ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยอดไกร โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายยูสรอน  นิโด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงรัตนาวดี  เส่งสีแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงอมันดา  มูสิกิ้ม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บุญจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤศรภัส  นบนอบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนวิชญ์  เชาว์ทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอัฟฎอน  กูโน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายปฐพี  บุญใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายฮัฟฟาฟ  บินเจ๊ะสือแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวีรกานต์  จินดาเพ็ชร โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงต่วนตัสนีม  ตูแวและ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วขาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอินอาม  อดิเรกสรณะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายฐิติกร  มะโนภักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนิอะลามุดดีน  มะแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอับดุลมุมินทร์  สาเฮาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพุธิตา  เงินแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศศิชา  คงคา โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนวพร  ปานเคลือบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงฐิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภิรัญญา  คำคงศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกัญจนพร  สีแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนิรันดา  ไชยสิท โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยะวันตัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศิวพร  คงพูน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปุญญิศา  เมฆศิลป์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงไอลดา  แวมามุ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภิญยพัชร์  นือเร็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายมุสตาญาบ  อาแว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอัฟนาน  บินกลิน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกูลวานีย์  กูปูเต๊ะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเจ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกูอัซฮา  ลอเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายริฟอัต  ซารีแปเราะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายซัฟวรรณ  มามะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงโนรฟาติน  ดือราซอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงซัลวา  เด่นชีวา โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกชวรรณ  สุขจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกัตศินิล  ศรพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุณิสา  ขัตติยวรรณ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงมณิการ์  รัตนพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงฑิตฐิตา  รามแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวาศินี  คงทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนูรฟิตดาว  รอดเจริญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายฟาฎิล  อายิ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายเซาวาล  นาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอาลามีน  เซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายจิรวัฒน์  คุ่ยหนู โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงฮัสซาเน่ร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพัชร  จันทร์ลุน โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงคีซาม์ม  จงถาวรสุข โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรสวรรค์  สลัดทุกข์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกรกต  ลี้รัตนศิริ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนิกัสมาวาตี  คาบารอซา โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอาวาติฟ  โกะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงฮันวา  กะมินสิน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงซัลวานี  การกล้า โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอากีละห์  ลืองิ๊ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอาณีตา  มะสูกา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณูราฮ  ตำภู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงบัลกิส  หมัดศิริ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายหะซีฟ  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงซูมัยญ่า  บินแลบา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอัญยานี  บินอาแวเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงฟาริณดา  หะยีเจะอาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอาสน๊ะห์  หรนจันทร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงซันวา  ซิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงยาสมีน  บินเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอามีนา  บินแหละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงวัลพัชรี  วาเฮ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอัสมะห์  มูดี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  กาเจ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจะสู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาแวกือจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงฟิรดาวร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงซุลฟา  สะอิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายซูฟี  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายนูไมรี  เมาตี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงฮัยภะ  อีแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนัจมีย์  สือแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายบีลาล  มูกะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  เจะแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงมัณนาณร์  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายซารีฟ  มาแน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายซูลฟีการ์  อารง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายต่วนฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนูรูลฟิตรี  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายหะนีซ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอัลวานี  ดาโต๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนูรูลนาซีฮา  หะยีนาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนุสนาเดีย  ตีเอียดย่อ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนูรอารีณา  เจ๊ะซู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงอัรอัม  หะยีอับดุลรอแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนิลูอัย  วาปา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงนุรฮุซนา  ฮาแย โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกูนาวา  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายฟารุต  เจริญยืน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงวรรณอัฟรูซ  ขาเดร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงเกาซัร  อามิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงร็อยมี  ขะเดหรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงโรสกี  หนูเพ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสีตีอามีรอ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอุลยา  เฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงมูณา  หะยีอีแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนาอีมี  ดอรอเซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนูฮาฮ์  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงนิอาณีตา  แนซี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงฟัยรูซ  จันทร์สนิท โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวอาตีน่า  มะนอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงรุสนา  มะดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนราสินี  อาแด โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  มะลีเป็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงพิมมาดา  อูเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงสุวนีย์  อาแวตาโละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงตัสนีม  ลอเซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอาติส  ดอเลาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวอานิส  สะมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอัยนาร์น  บาตูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงฟิรดาว  บินมามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บูละ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอนัศริญณ์  บินอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวรุสดา  ดือราโอะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นายมูฮัมมัดอิกบาล  โต๊ะมาน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟูเด็น  หะมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายลุตฟี  ดอแน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวอาตูน  เลาะยา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวญาสมีย์  ดือเร๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวซักตราวาตี  กาเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวนาเดียยานา  ดุมา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซลัน  บินหะยีมามุ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายฟิกรี่  มะอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายอิกรอม  มาหามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายอาหามะบาดาวี  มามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงนาซอบะห์  สมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงฟาติน  พีรีซี โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนาตาซา  ซา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงต่วนนูรซาฟีกะห์  นิฮะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงอัลวานีย์  มะเระ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอานีรา  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงซัซวานี  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงนูรร็อยยาน  กะเตะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงอานีซะ  ตาตา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงทรรศณาพร  สมบุญเพ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวนูรีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวนูรฟาดีละห์  จารง โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวนูรฮายาตี  บือราเฮงปลูกา โรงเรียนต้นตันหยง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงมาฐิณี  เสาร์หม๋อง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงนรารัตน์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายเชิดพงษ์  รังษีโกศัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีวัง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายเมฆา  ไชยชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภวรัญชน์  เท่งปกิต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงศรัญญา  ผลภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายชนกนันท์  ชาญแท้ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธนา  พุฒคง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม