รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  สายโสภา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายหรรษธร  เพชรรัตน์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธุวพร  รัตนศิลป์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานดา  บังทา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนิ่ม โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนภัสสร  วานิชย์พงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอภิสร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกตุนรินทร์  อาชีวะ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณณอณงค์  มูลคำ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสกุลยศ  มะนุภา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงหมิง  ทอง โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปริชญา  แหวนวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ทองทราย โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐณกร  พันธ์ยัง โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญชู โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสุริเยนทร์  สุขคี้ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายรวิกานต์  สร้อยโนนไทย โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิตติธาร  นุชรัชวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายศิวกร  สลุงอยู่ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธัญชนก  มฤทธิดา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวัจนวิชญ์  รัตนแสมวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายประสบโชค  รักประยูร โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอภิวิชญ์  อรุณรัตนโชติ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงแสงดาว  อุดหนุน โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรวิษฎา  กรีวิทย์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรชิตา  เสถียรขันธ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอาทิตย์  พวงมาลี โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐวี  กลิ่นสังข์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภาวัตสพล  กองแก้ว โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สุขอาบ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นิมิตรดำรงค์โชค โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนัท  สิ้นภัย โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรสุภา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภัทรลภา  ฤชุพันธุ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพัชรพงษ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายอัครชัย  สินมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสุระวิชญ์  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายวิศวัช  ชินฝั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสุวิชา  อรัญมิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรพล  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกันติชา  ลานเทียรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงแพรวา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  บุญมาสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเมธปรียา  ปานสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธัญภพ  หลวงสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนาดล  เตชะชุตินันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนันทพงศ์  บุญพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกฤษฎีเดชา  แซ่จื้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนนทกร  เคนเหลื่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายภาวิน  แก่นเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปวเรศ  เนตรพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวิสุทธิ์  สมพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  นากระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสามัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภาวี  นิลพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนุชรีย์  วรพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภานุมาศ  แก้ววันตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรณิดา  อิ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปิยธิดา  สระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชญา  หงส์ขจรนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสิงหา  เก่งสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอธิบดี  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธนพร  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวชิรญาฌ์  ปิ่นสุรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนัชชา  โคกกรุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจิรเมธ  รื่นอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพัสกร  ชุมชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนารี  สวนมีสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงแพรววา  คงมี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมาริสา  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวรัทยา  สารมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายจัตเอก  ช่มกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภูรินทร์  คงศิริโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายขัตติยะ  แซ่ตัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกฤศมน  วงศ์ชัยโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชนาภา  สุทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันทชพร  กาญจนจุลจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอินทราพร  อมาตยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรัชญา  โกสุมสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปวัสณีร์  อริยะชุลีกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนันท์นภัส  พัดทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรินทร์ธร  รัชอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรัษชา  รอดประสิทธิ์ชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรษิกา  สอนจ้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศุภโชค  หล่อเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภาคภูมิ  ธานี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายฐิติพงษ์  เหลืองวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงดวงมณี  โกมลลิขิตกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายปันนที  สุทธิวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรชนก  พ่วงแพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐกรณ์  ด้วงหิรัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธิติ  วงศ์เยาวรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศรัญญ่า  โพธิบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิชาชน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเอมิกา  วิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พ่วงรัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปนัดดา  มาดอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนากร  แย้มจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายปฏิภาณ  บางยาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายทีรภัทร  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนัฐพัชร  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายทวีกาญจน์  ศรีพูนพิพัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวณิดา  บุญฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายนาวี  พูนทิพวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายจรัสพงค์  ภมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายวัชราวุธ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนัสขวัญ  ฉิมสุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายนัทธพงศ์  เสือฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกมลชนก  เม่งศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธาวิน  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกมลชนก  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมณีนุช  บุญดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายชยพล  เรืองหนู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  สกุลพลวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงฐิติพร  บุญลือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงญาดาวดี  ใจรู้รอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรวินนิภาท์  แต่งเจริญพาณิชย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภัคคพล  ผลประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงไอรดา  ประการะโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสันติสุข  จันดีวันทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิยธิดา  ปั้นแววงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอารยา  พรหมพิมาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายกมลภพ  เจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุชานาฎ  กลัดเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปัณอร  รายณะสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายนิพพิชฌจ์  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำเพ็ชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตตรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอรวรา  คงคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอชิราญาณ์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายสกนธ์พล  แสนโกศิก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายเตชัส  บุรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายแกรนด์  หนูอักษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายพีรดนย์  อินทยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปุญญิศา  ชุนใช้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงไอริส  เฉียบแหลม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายชญานนท์  บุณยะวันตัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมันเทศมัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนภสวรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงแพรวา  เอี่ยมแก้วไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐธิดา  แข็งกล้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสรัลชนา  เก่งธัญกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสโรชา  รักผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกานต์ธนัตถ์  นิ่มปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอัญชิสา  สุรกิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิชากานต์  วรรณม่วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิชาดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฐิพงษ์  รังดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมนต์นภา  คงแคล้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยสุวรรน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนวลนภา  ศิขรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพรรษา  สุดจิตพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุวภัทร  นามวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญาดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โศดามรรค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชพร  ศรีนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนิตรา  อุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพิภัช  จันทร์แย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ปรึกษาดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปพิชญา  สาริยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายรชตะ  ธันวานิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพรมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิตราภรณ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภาวัช  ศรณฑัยห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัจน์พิญญู  เมธีปัญญากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอริญชย์  รุ่งโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภานุวิทย์  หนูฉิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรินรดา  แสงปรีชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายขวัญคุณ  คุณรัตนตรัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอริศาพัชร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชีวาวิชญ์  นาคคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทิมเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงลักษิกา  ชำนินอก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐวินท์  นุชเสียงเพราะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐปรัตถ์  ศรีเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวริศรา  เข็มเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนกานต์  จันทรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอัญชลี  สว่างดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศรุดา  สินฐนาภัทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอาภัสรา  ตั้งอยู่เย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกรรวี  ทุ่มโมง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวิรินยา  เกียรติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนภัทร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภัทรชัย  โพธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชูโชค  หน่อแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนัฐภูมิ  จุ่มธิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายมนต์มนัส  ศรีมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสุรเดช  ไหลร่ำรวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนกฤติ  กิตติวานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนธรณ์  ธูปแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภัทรวัต  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเบญญาภา  บิณฑสูตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธราเทพ  บุญเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพุทธิพร  ทาใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสุรยุทธ์  เปี่ยมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเนติศาสตร์  กรเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธันยาภัทร์  เพชรพราย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชุติภา  ศัพทะวาทิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนนท์ณิชา  กาวิยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเพชรกะรัต  วังสุริย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงยุภาวดี  พันลูกท้าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสินใจ  สมสมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนศาสน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปาริฉัตร  ต่อสกุลเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจี่ยภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุกัญญา  อาทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอรรถพล  ศรีจำปา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพกามาศ  สัมพันธารักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายอัครวิชญ์  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายภัฏชกร  เปี่ยมเพ็ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายสหศิระ  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิศาชล  พริ้งเพราะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอิศรีย์  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปัณพร  อินณวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพจน์นภัส  สุทธิทวีโรจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเณรัญญา  แสงเพิ่ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายศุภวิชญ์  ควิโด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายอนาวิล  เจนใจ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายวีรภาพ  เต๊าะแอ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายปวริศ  มาละออง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกิตติกวี  รุ่งเรือง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายจักรพันธ์  โต๊ะทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอริสรา  หล่มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกรรณิการ์  โมระสาก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มครอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวรนุช  หงษ์สกุล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะหิงษะพันธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟลุกเกอร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงชลธิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภูวฤทธิ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายคเนตร  บุตรชาติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายปรัชญา  จันทร์โต โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศศิธร  โพนทัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายพรพฤกติกร  เทศนาบูรณ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนชาติ  พันอ้น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายพงษ์ศิริ  สายพิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพัทธพล  บุญลือ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนภัสสร  มาลาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอินทุอร  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเขมจิรา  แพบรรยง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสกุลดี  คำทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายเสฎฐพงศ์  รอดพยันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนัญฐกาน  ประกายแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจีรเดช  วิลามาศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนนทกร  ภูแชมโชติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพงศธร  คลังทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพีรวัส  ใจมนต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละวรรณวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรรณวิสา  แวดไธสง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบี  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงดาริณี  สัตตะนันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลดา  พันสุข โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายเอ  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิตติมา  กั๋งเซ่ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปิยาพัชร  พรมมี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพัชรินทร์  คมสัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายแมทธิว  เฮร์อนันเดช ทาทัม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรติญญา  ศรีวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมนัสพร  ท้าวลา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงดนยา  คงผึ้ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธันวา  จันทร์ทรง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภณัฐ  เชิดชู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวราภรณ์  คงดั่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอารีญา  ฉายศิลศร โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเมญาวี  พรรณวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสรวันตี  ช่างทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิกัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงแพรวา  ธิแจ้ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนต์นภา  ดำสนวน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ละอองเภา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปรัชญา  สาระการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  ทีปชมภู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐธิดา  คลังดิษฐ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัชพล  ภาชนะวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัชรีญา  นาคสิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิชาภัทร  เม่นทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรมณี  ผลสง่า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอัฟรูซ  ขันมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชลธิชา  เหมันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงขวัญนภา  อินอุเทน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงไอรดา  บุดดีเคน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานขำ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประกายเเก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสิริอร  ทำประเสริฐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิทธิโชค  บุญญานันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศราวุฒิ  กุลมี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายวัฒนา  ผินกลับ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกัมปนาท  แย้มศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศศิธร  ศรีดอกบัว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพงศกร  ฤกษ์รูจี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพงศธร  ชาญอัมพร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกอบแก้ว  หาญพละ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงญาดา  ขาวฉิม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนริศรา  งามสง่า โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกรพินณ์  ประสมลึก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ดิ่งกลาง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงราตรี  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  อินทะโมรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภมรรัตน์  แก้วพวง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสุรธัช  ดาราวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรชนัน  หารพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนกร  เกิดกล้า โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชยาภัค  โพธิบาล โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรวิวรรณ  ไตรสถาน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายรเมศวร์  โวอ่อนศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายภูติวัฒน์  ชัยจิรธนกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายชิติพัทธ์  วิเชียรดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวรรวิภา  เริงสมัย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชิตากานต์  เรืองอ่อน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสโรชา  จันทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวาสนา  มีโต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธิติกานต์  ชุมพล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายพัชรพล  ไกยะลุน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงชรินภรณ์  เหลาคม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
366 นางสาวปัทมพร  มณี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายสุรพศ  แซ่ว่าง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธิติมา  บุญหมั้น โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายภูวนาถ  แก้วสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วใส โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาววรรณิศา  เทียนขาว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสรวิศ  ศิริสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวงาม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอิทธิพล  คำพิชิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โภชประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศิริประภา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงศิริพรรณ  ชายทุ่ย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปัทมา  แก้วดวงดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภูวดล  ถาวรพจน์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนุจริน  ก้อนหิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงศศิวิมล  ขำหว่าง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพัชนิดา  มังคะรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะศรีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงประภาภัทร  คำมันตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงรัตนาภร  ภูมิราช โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงรสริน  สุดใจธรรม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกิมิทา  เรือนคำ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปุณยาพร  เทศทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์คำ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอติศักดิ์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัยนันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายศิวัช  พรายแสง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชนาภัทร  ทรัพย์ทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองอู๋ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธาวิน  ชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขวัญแก้ว  จุลศักดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรัญญา  อินสมนึก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทวีเกียรติ  นุชมา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอัมรนันท์  วงษ์ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายพีรพงศ์  หอมผา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเอมฤทัย  รอดสี โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรรณวิสา  แผนสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพริบพันดาว  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงขนิดฐา  พงศ์เตรียง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายคณาพันธ์ุ  พลีคาม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายอธิพล  สิงห์ธนู โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายทัศน์พล  แซ่เถียร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายชโวทัย  ฝีมือช่าง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายนฤภัทร  นิลพัฒน์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพงษ์พิชิต  มุขต๊าด โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพิมมกานต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปนัสยา  หะยีบากา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพริมรตา  บัวทอง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพลอยฟ้า  ภู่เสือ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนรีรัตน์  วันสะมะแอ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิมลพ้ทธ์  ไว้สันเทียะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์ศิริ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองแจ่ม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอนุศรา  เพ็ชไพร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธิดารัตน์  วันแอเลาะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสรยุทธ  สอนฮวบ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายจิรสิน  วิริยะ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรักษ์  ช่วยเรือง โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายสัณพิชญ์  ศรีเสน่ห์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปุญชรัศมิ์  สิริบวรนันท์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนฤดล  แน่นอุดร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริวิมล  ตลับนาค โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์หลวงดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธิติมาภรณ์  วิสารัตน์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชุติมา  วิชุมา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงญณิดา  เหมะธุลิน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรัชญา  ทองจันทร์ดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปิญชาน์  สารบุตร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุขนอก โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกวินท์  พาลี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เคลือบขุนทด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มพะเนียด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเทวิกา  พระลับรักษา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรัลศ์ชญา  ทันซาว โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพิษณุ  อินทนู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวสิน  สนกลัด โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายวุฒิพงษ์  แถวอุทุม โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปณิดา  เปลี่ยนสอน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงศิริประภา  นามวงษ์ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกิตติศักดิ์  คติวรกุล โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอรยา  คำอ้อ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปวีณา  โลกประโคน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศศิธร  สูตรสุคนธ์ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 นายธีรพงศ์  ธนวัฒน์วรดี โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายระพีพันธ์  ผิวผ่อง โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มะลิทอง โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุพัตรา  จัดระเบียบ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิริภัสสร  สมตน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายศิรศักดิ์  ตุ่มทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวิรยาภรณ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายเต็มวศิน  เล่าวัฒนะยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายกวินท์  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายธนกาญจน์  เผือกวัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายกฤษตเมธ  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกฤติมา  เดโชกำธร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกฤชณัท  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนภสร  พวงกิจจา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปาณิสรา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายพัทธนันท์  ภู่เจริญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงรฏา  สอนโพธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายอุชุกร  อินนั่งแท่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิณทิพย์  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเมธาพร  นักบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธีทัต  ภัทรพิรุฬห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนภัสสร  ชินวัฒนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายภัทรพล  วิริยะสกุลสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายรพีภัทร  เกตุสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนน้ำทิพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สิงหนาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เลิศประกายแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธีรพัทร์  สิทธิกุลานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์คำพุทธ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายสุมิโต  เอียดสี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายกฤติเดชา  เรืองภักดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายจิตรสิงห์  มิตรสุริยะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพอจิต  สันทัด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเขมจิรา  สุจารีรัตนพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายศุภกร  โดดำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายชนะวัฏ  วัฒน์รณชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศศิภา  ฉายาสิริวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายธราดล  ดลภากรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชนสรณ์  ดิสถาพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สิงห์เล็ก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายญาณฤต  ฉันทดิลกพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงชาคริยา  เมฆกมล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายตุลธร  เจนกฤติยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายธิติพงศ์  งาเกาะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายกฤต  สุขเกษม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กิจแสงทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายภรภัทร  กังวาฬวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเทวธิดา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธรรมส่องหล้า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขถาวร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงอรวรรยา  ชูรอดภัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชัยเจริญวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปิยรัศมิ์  เจริญสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวีฤทธิ์  ชื่นทองคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรตนพร  มารอด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายกฤษฏ์  เตชะยิ่งไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายเศรษฐบุตร  ผุดผ่อง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายปมุต  บุญเลิศรัตนะกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงแสงฟ้า  แสงอรุณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงชาคริยา  กุลสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัชปภา  อรัญญกานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสิริกร  แก้วจารนัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณาคิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธนพัชร์  สง่าพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายก้องภพ  ชูวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายปัณณทัต  ทองแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธีภพ  ดงสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงฐาปนีย์  กิ่งทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ศรีปัตติวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายชัยชาญ  วงศ์ตระกูลไทย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวรินทร  ลิมปกาญจน์เวช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพรชนิต  ชัยธรรมโชค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนารีญา  ชัยบัญดิษฐ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลาภกุลพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกฤษกร  ธรรมมาศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายศิณวัฒน์  ไชยศรีธรรมคุณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพลกฤต  กระจายศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธีร์ปพน  โชคอำนวยทรัพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงบุษราคัม  ผาติชล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พงษาชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายด้วยเกล้า  เปลี่ยนพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอารียา  พุทธโอวาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ผาสุขรัตนวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตอุรวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายจิราเจตน์  กิตติธัช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐิติธีร์ชญา  บุญรักษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกรชวัล  จันละมุด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวรเมธ  สืบบุก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฏฐมน  แก้วสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญปลูก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปวริศ  โกสินันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  ชัยวงศ์ขจร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  เตชวิภาสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปวริศา  อรัญวารี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรัญญา  มะลิทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภัคสิรีญาณ์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกฤตชญาภา  รณรงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัชชา  จันสว่าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศรัณรัตน์  อาจไพรินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเกียรติคุณ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพนธกร  วิเชษฐ์พันธุ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายก้องภพ  เฟื่องฟู โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูตะวัน  สกุลเด็น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนกฤต  ไชยทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาทา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธัญมน  หอกิ่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรรีวรัณย์  รุ่งเรือง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสาธิดา  พุดสโต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชญานิน  สุรเลิศกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุชานันท์  พิชัยกาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธิยสาน์  เยี่ยงวัฒนานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปริยากร  ฟักประไพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไพบูลย์ปรีดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัมรินทร์  เกิดเฉ็งเม็ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณิชจรีย์  ศิริโรจน์ชัยกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปกรณ์  วิรการินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสร้างสม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกันย์นิษา  นิธิโชคเมธานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเกวลี  แจ่มประแดง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทรัศมี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงไอริณ  คณาวิวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันธานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญยชนก  ฟักสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงไพลิน  พฤทธิบุญญกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนกฤต  นันทสว่าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัญญามี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำนิล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ลี้ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเกียรติภูมิ  พรมตา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเพียรณิชา  นาคมรกต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวริษฐา  ศุภการกำจร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอมิตารัตน์  จิรภัคคากรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธัญรดา  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองกลึง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนเสฏฐ์  คำมาตร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสิริมา  หัตถอัจฉรากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพรธีรา  มัธยมจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉ่ำดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณฐมน  มโนใจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรณภัทร์  โททอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐกัลยกร  พัธนาวิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ธนัตภูริวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อมบุญลือ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปัณณทัต  พรหมทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สืบสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายจิรภัทร  สถิรคู โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพิริยะ  มณีอินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภาณุศิษฏ์  สมุทรรัตนากร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญเกิด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงทริยา  พวงเงิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทองจีน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนตรวิจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปาจรีย์  ลัภบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพงดนัย  ทองเครือ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงประภัสสร  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายชยพล  ปทุมนานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฐณิดา  พาภักดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐนนท์  ทองจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายจิราเจต  สายสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกรภัทร์  หมัดมอญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายตรัยคุณ  บุญมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายขัตติย  อึ๋งสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวรินทร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงบุณยาพร  หอมพะนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศรัณย์ภัทร  กฤษดาธานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภัทศกรณ์  พุ่มกำเนิด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนมงคล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพรรษา  เต็กตระกูล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสิรยากร  ศิลปอาชา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชญาฎา  แสงดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายเกตชฎา  คูณผล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปณิดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปภังกร  วงษ์กลาง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนันทพงศ์  พิชิตพัฒน์วงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่เนติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรวีโรจน์  ยศพริ้งพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภูษณิศา  โสภณชัยสิริ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงมงคล โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอลิชา  รัตนศรีบัวทอง โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมนัสนันท์  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปณิชา  วีรคติธรรม โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกรรษวัต  ทองเนียม โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชีวิน  พูนกวินทิพย์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียจิตต์สวัสดิ์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชัยวัฒน์  จันแพทย์รักษ์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสิทธานันท์  ช้างอยู่ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวรัมพร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงดวงกมล  แป้นเพชร์ โรงเรียนจิรดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายวันธวัช  ยิ้มปรีดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพลอยชมพู  - โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายศุภกฤต  แสงแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริรูป โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  บิดหล่า โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายตรัยภพ  เพ็ชรนพรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายเตชิต  ศรีประดิษฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายกันตินันท์  ถาน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายโสฬส  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายจิระดนัย  แผลงศร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายพลนภัส  คำอ้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายปวิญญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายอุ้มบุญ  วิพัฒน์โสภากร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงขวัญมุก  เกตุสิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายศุภวิชญ์  ลุผล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ปัณทุราสัญญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงณัฏฐพร  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงอชิณญา  ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายวีรภัทร  รุ่งปิยรัฐวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายกรณ์ดนัย  ธัญสิริธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายกัลป์ยกฤต  พานิชสุโข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายพิสิษฐ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงปริมศิริ  บุตบุรีย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเปมิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายชนม์พัฒน์  ผ่องอำไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  กุสลางกูรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวริษา  แก้วกมล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงนวินดา  พิทักษ์พงศ์ภูธร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายรังสิมันตุ์  เซ้งมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงมนวิภา  เหล่าพงศ์พันธุ์งาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายธนบดี  รุจิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายธรรม์ธรรศ  เร่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คงคิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายชัยชนะ  ธนสารผดุงกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายประภพ  ชูช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายพัชรวิทย์  บุญนามประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายธนาธิป  จันหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุกราย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงมนัสนันท์  วิโรทัยสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงภาวนียา  ศีลเมืองพรหม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงปุณิกา  ประสานศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงปุณยนุช  กระต่ายแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธนารีย์  เสรีปฐมพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงชาคริยา  กัณหาโยธี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายเชาวน์วัศ  พลพงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณัฐชา  ธรรมมา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายพัศวุฒิ  อินทรชิต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฐนันท์  จักราบาท โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประภาศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงดวงกมล  กาญจนสันติกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงฐานิกา  เงินเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจชื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนกร  ผลอุทิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่วอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงปรานกมล  อินทร์ขำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณิชกมล  แก้ววิชิต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกานต์รวี  เบญจเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสุรเชษฐ์  โสดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนกานต์  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายจิรชัย  เชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกุชูมาร์  ไตรพล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงชยาภรณ์  เข็มกาญจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายฉัตรทอง  เรือนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงมัญชุสา  พุทธชูชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณพล  บุญซ้อน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสิริกันญา  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธิติพนธ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายศุภจักร  เก้าพัฒนสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอลิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพิทวัส  สายเมือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายธนทัต  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิชชาอร  ดีขาย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิศเพ็ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงศิรดา  โสปัญหาริ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์เกวียน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายจิรณินท์  พิริยะวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายเตชินท์  แตงอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายวินศักดิ์  เจริญสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพงศภัค  ณ หนองคาย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิมพารัตน์  วงษ์บุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงมลตร์ลดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายปรัชญ์  กอวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงรฐา  ประภาธร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายกิติศักดิ์  ภักดีรอด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายณนพรรษ  รัชทูล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายณัฐนนท์  ประเทศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธนวัฒน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุทัตตา  ภูผาคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภิชทา  อกนิษฐ์บงกช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวนภัส  ธรรมเนียมจัด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัฐณิชา  การัณย์วิศรุต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายสิรภพ  ร้อยพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นายพิชิตชัย  อุดมลา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวพีรยา  บุญช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกฤติโชติ  โชติตระกูล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวพรชนก  รักเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายวรัญญ์  พัฒนไพรสณฑ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายอิทธิพัทธ์  วรอิทธินันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพรรทิพย์ญา  หิรัญศุภโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายภาณุ  คูประเสริฐกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวิระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวพรรษชล  ศาลางาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายชนะชัย  โพธิ์แดง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายองศา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกีรติกา  พิริยพลศาสตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โกมุทแดง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงณิชากร  บุญถวิล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพลช  ผลเงาะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงภวริศา  สวรรค์พรนิธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายพันธกานต์  หม่นทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายฆฤณ  มาสง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพอเพียง  กลิ่นจะโป๊ะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธัญธร  แก้วโสวัฒนะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปลายฟ้า  น้อยอามาตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพีระพงษ์  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชมนาถ  กันประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายปธานิน  พุ่มชา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงศุภัทชญา  เวชบรรยงรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายลักษมณ์  หอมคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายเนติพัฒน์  รอดแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพิชญาพร  เก่งสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอนัญญา  ภูหมั่นกอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปพน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายวชิรวิชญ์  นันทิวัฒน์กุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอภิชาดา  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงณิชกมล  แดงวิไล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายพัชรพล  โชติช่วง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสิรณัฐ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายณัฎฐชัย  ใจผาวัง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปิยภรณ์  ง่วนหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกฤติพงศ์  รุ่งเกษมสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธุระกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภูภวัต  คล้ายหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธิมา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพรณภัทร  รักเป็นกลาง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายวรภพ  ธรรมกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงภิรัญญา  นุ่มกรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายวิชญ์พล  เรืองศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวรญา  เมียนเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชยางกูร  ปทุมสูตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปาริตา  อันพาพรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิโยธา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายชนาธิป  กิจมหานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายกีรติ  เทศทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนรบดี  ป้อมแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกมลทิพย์  สมมาตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธัญพิชชา  คนเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายอุไทย  ต.สูงเนิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธนพร  ภูครองทุ่ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายปรีชานนท์  โปรดปราน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายก้องกังวาน  ศิริเกษร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณฐวร  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มนัสมนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายเจนธรรม  จรัญวรพรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายนิษฐสิทธิ์  วัฒนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายอดิวิชญ์  ส่งเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงภิรญา  ลัทธิธนธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพัสฐ์รริษฐา  ไชยศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เคารพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายกานต์กวี  ทองจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายไอศวรรยุ์  สุวรรณรังค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายพลกฤต  เปรมชูเกียรติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอรณิช  เทศบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงทมนภร  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงฐิติยา  ลูกอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันทน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายวาริด  ทัพมงคล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนิจจารีย์  สีจันเฟื้อ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายสรวิชญ์  สอาดจิตต์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุพัชญา  แม้นชล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญชิต  ศรีโหมด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายชนกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณัฐมน  ยิ้มสาระ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิยดา  แซ่เตีย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจินตพล  เตียวสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรอาภรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปิติปรีดา  ทองทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวเยาวนาถ  ฐานกุลกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายชยุต  อุไรงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงณัฐชญา  กล้าอยู่ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายณพวุฒิ  เกิดมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงญาณี  สอนวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงณัฐศศิ  ฉ่ำตาก้อง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายชนนน  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายกิตติธร  ณรงค์ไชย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพศิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกวิสรา  ใจดี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายรัชพล  นุสดิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปิญชาน์  สุขเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  สาลีวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภาลินี  ขุมเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสู่ขวัญ  คุลี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกัญญาภัค  หมู่หัวนา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงดลพร  สุขสีทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงเขมิกา  ผลอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชญานุตม์  จีรสุทองถิ่นแถว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพรรณหนึ่งทิวา  ปรีดีขนิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายชานนท์  สุขถนอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายสมบูรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงฐานิสรา  กุณฑลจินดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนพรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตรีนิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงจิตาพร  เกิดน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชญาดา  เปลี่ยนแปลก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอรอุมา  มะลิงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายคมกฤษ  นาคนิยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทาพูน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรางคณา  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกษิรา  กุลวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวรรณ์พรรษา  รุนรัง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพรนภัสช์  กาสีชา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายศิลา  แสงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นายนนทพัทธ์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุณิษา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายเขม  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวิวรรณ  เมนัช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายสุวิจักษณ์  มดตะน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายอภิวัทร  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายคภัสดี  แรงจบ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกฤชกร  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ปิติโพธิพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพชรพล  มูลชาภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรกร  สำรวมจิตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายศักดิพัฒน์  บุญบำรุง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชัญญา  พรพิพิธ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายภูวนนท์  ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายศุภกร  ปัญญาวรวุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐชนา  รักสัตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวชิรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปัณณทัต  เปรมธีรสมบูรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปาวีรัตน์  ฉันทเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุติณิชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภัตธนสันต์  งามประเสริฐสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเวณิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธนัสถา  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธาตุวิสัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณภัทร  นันทะวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศิรณตา  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงถิรดา  ยะหมื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศุภสุตา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ่มใส โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปัณณทัต  พลอยจะบก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงภัณฑิลา  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายปัณณทัต  เฉลิมพนาพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกนกอร  พึ่งสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชัญญกัญญ์  ปพนพัทธนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอื้อพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสิริวรา  เทพสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วบุญทิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนภัสสร  ปะมะลิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธีรเดช  ลีลาขจรจิต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอธิศติพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัชชา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธนัญญา  ภูจริต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงศศิชา  วิเศษชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินประไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายเตชินท์  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพลศรุต  พิพิธสิทธิกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชยพล  ยารัมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกล้วย  - โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายปัญญโชค  เจิ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณิชชา  หนุนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธัญนุช  พาราศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธนธน  สุหร่าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายกันตวัฒน์  คันธวิวรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะเสาร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงคุณภัทร  พูลทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พรหมศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายณชพล  แสงสารพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณชรต  อธิกรบริรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายชยพล  แจ่มรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกีรติญา  หมู่ศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงดลกมล  เลิศสกุณี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายผณินทร  ธีรพงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพิชญาภา  พินสำเนียง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอนุพงษ์  เจียกใจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอัยยา  ธนเศรษฐกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายหฤษฎ์  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงกรวรรณ  อัศวนุภาพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายธีรเมศร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงกัญญาภัค  พลายแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงมินรญา  สกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงภวรัญชน์  วิเศษเขตกัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงพิชญภัทร  ธรรมธัชอารี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายนพวินทร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพิมฟ้า  ไชยภากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงพริมา  ทองใหญ่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายจอห์นพอล  ลิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเลิศลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายอตินนท์  สกุลตันเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงรวิสรา  สังข์กระแสร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายธนวรรธน์  วงศาขจรกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายวีรวงศ์  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงนวิปรียา  คำสั้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงณัฐประภา  คงอาชาภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายจิตวุธ  กิตติพูนสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงอัญญานภัส  เชาวลิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงนพกมณ  อ่วมเนตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายพันธุ์ธัช  ธนะไพศาลวัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงบุณฑริกา  นุสาโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตื้อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงวุฒิวิชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายเดชสิทธิ์  ลาญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยดำรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงนตวัน  ศรีอาวุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงณัฐนนท์  พันธ์โสภณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงปัญญดา  พึ่งสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายนน  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงพุทธรักษา  แก้วหาญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงพิมพิชชา  ปี่เงิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงธนภร  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงธนภร  ร้ายรัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายภัทรพล  อำนรรฆสรเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายภูรินท์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชิชญา  เชาวน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงเกลียวพัตตรา  ซอโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายเตชิต  รุ่งวชิระกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายจิโรภาส  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายรพีพงศ์  ภิบาลญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงฐิติกานต์  ด้วงสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปริยากร  พรหมประกอบ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนภัทร  เฮงเลี้ยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงภวิตรา  ดำรงศีล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายจิรทิปต์  อนุสนธิอินทรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกัลยรักษ์  อยู่ผ่อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงณพรรษ  ศิริแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปฏิมาวดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงปวันรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปิญชาน์  ธนาบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชณุฏพร  ซุ่ยทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกวินภัททา  โสภณศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธัญธรณ์  โภไคธเนศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพัดชา  เล็กประสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงมณินธร  จริงพิทยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ธีรสิริยั่งยืน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนกฤต  ลาภเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจิตปัญจ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงธัญญ์นรี  โชคภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพลอยชนก  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณชินธร  นุตโร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอมลรดา  แสงคุณะคุปต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงวรดา  ตนุนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายทชภณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายกรพัฒน์  กรณีกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายปัณณวิชญ์  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธัญญากาญจน์  บุญเกาะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายบรรณวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนศักดิ์  เพิ่มชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายเทพทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายวรินทร  เลิศภันทิลา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายจิรายุ  ชววัฑรัตน์ชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายทรงพล  นุชมาก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงอัจฉรา  จังธนสมบัติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายภูรินท์  ค้ำชู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายบุริศร์  ปักษา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายอธิอานันท์  ยืนสุขจิตธาดา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอภิญญา  สังขสัญญา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงลลิดา  เกตุเหมือน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายภูธเนศ  ชื่นใจชน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงพิชชากร  อาศัยธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายกฤษดา  อินตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงวรันต์ภรณ์  สุทธิสอาด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายธนกร  ผาผาย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายฐานิสร  วาศนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชยาภา  ชาวิลัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงภัทรภร  ผ่องรัศมีเพ็ญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายธนวิชญ์  เกษรไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธาวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพิชชา  คณโฑแก้ว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพศิน  ลิขิตปถัมภ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภูรินทร์  อัมรนันท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายเตชินท์  เชิดชูชีพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายอัษฏาวิชญ์  เชื่อมสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธาวิน  สมยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอิทธิภัทริ์  ภานุมาส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรายุภัสร์  กิติสมพรวุฒิ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสู่ขวัญสิริ  ฐนิตทรัพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงเขมณัฐ  สุขจิตร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอริสา  พอนอ่วม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายวีรภัทร  วณิชสินวิโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายกลย์ธัช  ถิ่นวงษ์เกอ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนีย์วงค์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญชัยฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายเอกณัฐ  ฉัตรชยานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายจิรธัช  หมายมั่นศร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงมนัชญา  โหมฮึก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวน้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายชนุดม  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุภาวิดา  ชมตะคุ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศุภกร  เครือหงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงธีรดา  จันทมะณี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายณัฏฐกฤติ์  สวัสดิ์ผล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงชินาณา  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอินทร์ธาดา  ปานช้าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายศรณ์ศีล  นพฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัฏฐ์ชาพร  จินนพัตกิตติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงภคภัทร  ทรัพย์ห่วง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายพงศกร  พ่วงทอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยเรืองศิลป์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายกันตภณ  มีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายณกฤศ  ขันธะชวนะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพลีชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปราศทุกข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปาลิดา  พรหมมาศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายพงศกร  เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายภูดิส  ลุยะพันธุ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายศุภกร  เธียรจินดากุล โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปาลิกา  ดวงสร้อยทอง โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุวรรณธนรักษ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายวงศกร  แท่นแก้ว โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายณัฏฐ์  อารีหทัยรัตน์ โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงปุญรวิภา  ภิญโญผล โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยสิทธิโยธิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายวินชัย  อำพันศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายภูมิรพี  มีพร้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายจิรภัทร  โกมลหิรัณย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แว่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายธนิตยพัชร์  บุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงสุชัญญา  มณีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงอริญรดา  ทรงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงสรธรหณัฐ  คงชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ขุนพลพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์แต่งผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงซีรีน  อัครนิติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายพงษกร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายเทพทัต  โพชพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงกัลลญนัฐ  ทางธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงศศิประภา  สุทำมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงอาภารณี  ตะพัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงตันหยง  เคลียพวงทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประธานทรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงสุชานรี  พงษ์พานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายภัทรดิษฐ์  พฤกษประทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์ศิกร  พรจรัสมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงชลกร  อัสสานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงรวิพร  พุมเพรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายเอกพล  โชติญาณนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายปภาวิน  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายภวิชช์  อินพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายภาณุวัฒ  อินวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายนรภัทร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายกานต์พงศ์  ตระกูลเจริญยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์ลาดพร้าว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงชญาภา  อิ่มสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงจิราพัชร  เทียมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายอาทิป  แย้มประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปินตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธนสมบัติชัยแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประภาจรัสวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงภาณิชา  นิ่มระวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายพีรณัฐ  ทองพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายพงศพัศ  วรรณพิสุทธิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงจินต์ภาณี  จันทร์ฉวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายปิยพัชร  ป้องอติคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายพรหมพิริยะ  กรชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายไกรวิชญ์  กรชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงตีรณา  สหพรอุดมการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงอติกานต์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงโมณิตา  สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงวรณัน  จันตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงภิญญดา  วุฒิพชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุทัยรุ่งรัศมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงญาณิกา  บรรจบลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายภมรศักดิ์  สันทัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายศุภณัฐ  สุขชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงพิชชาภา  พงศ์ภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่เกลี๊ยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายปิยังกูร  พันแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายชยพล  นิตย์กลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนิชาภา  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายยศพร  สินสืบผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกานต์สินี  วิเวก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตชุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายธนวัต  บุญชูยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายวรพล  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงนิสา  จึงตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธัญยรักษ์  โฉมรุ่งนิธินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายณรงค์ชัย  เปรมจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายภูริณัฐ  สนสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงกันติชา  ดามพชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายกษิดิ์เดช  ล่าห่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายศุภกร  โรจนภัทรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงปรีชญา  ทองบุญล้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงชนกนาถ  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพัทธมณฑ์  ฉันทวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวริศรา  สมมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงเจสสิกา  จำรัส วอเตอร์เฮ้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายอนาบุญ  บุญกัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพชรเทพ  ดำรงศ์มหาวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายบุญวัฒน์  แก้วโกสุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธนดล  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายวัชรายุธ์ภูมิ  ยมชัยภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายณวัสพล  เชาวน์สวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฐศมนันท์  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายสุวัฒน์  บุญกู้สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายปานวิทย์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงอภิชญา  เสมศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐธินันท์  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายธีร์วรา  ผลหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายภาคิน  สุทธิมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวิรัลยุพา  โกษาจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภูวิช  แสงศัพท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเอลียาห์  เอล หิมกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายอานนท์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายนิติธร  ตันติรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงเพชรนารี  สวาทวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายภัทรพล  วาสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธนกฤต  ชยะสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชวรัตน์  สุรทัตโชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงสุชญา  จรนิเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงอิงครัตน์  พจนะสิงห์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปรัสรา  ระโส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปาณะวิบูลย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายธนาธิป  วรมุสิก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายชวกร  เกตุแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หอมชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชัญญานุช  ชนะสงคราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิทยาพิรุณทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปรายฟ้า  จาบทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ดีขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชนัดดา  ซึ้งประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงแพรทองพราว  แสงอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายเตชทัต  พงศ์ศิริพีร์นิธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภรัญยา  สุวรรณสันติสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานเฟือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงรวิศา  รติวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงวาสิตา  โชติประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพีรวิชญ์  อิ่มไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพีรพัฒน์  พาทรัพย์มา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายโอฬาร  จันทร์ช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายศตายุ  เกียรติกมลมาลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงชนิศรา  นิศามณีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณฐพร  ราชาสุธี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอมลธีรา  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงกุลวดี  ชัยศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปฤนธสร  บุญญานุกูลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงทิยภา  อินทรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาโยธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงจิดาภา  จีนอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายนันทพัทธ์  ชัชวาลย์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กชายเรน  มิฮาระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรประดับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  รสาดนุเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงทิวนาฏ  พันธุ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายอัณณกฤช  สุทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายปุณยวัจน์  บวรเวทย์ไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวัชราพร  เกศสิตานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายอภิภู  มาลัยมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัชชา  โสมทองแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายธนวัตน์  เผือกคะเชนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงณภัทร  มานะเมธีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายปรัตถกร  สามโภค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปวีย์ภัทร  อนันต์นิธิธนกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงลักษิกา  คุณดิลกธนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงศศธร  จันคีรีเขตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธาตวากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสิรินยา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายวรรณพงศ์  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงคุณวีร์  ศรีชมพู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงคาซานาห์  สมานศักดิ์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลยอาจ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ผลากุลานุวัฒน์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงธนิดา  ทองมานิตย์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงพัชราพร  รวยบุญส่ง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงขนิษฐ  เกตุกราย โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวศุภากร  ตั้งประสงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวอรสวรรค์  ช่างทองดี โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงณิชาภา  โชคเลิศพัฒนา โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วสาลาภูมิ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาวชัชฎาภรณ์  ตินานนท์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเที่ยง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงมุกเจ้าขา  มุกนนท์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายคคนานต์  เจียมสากล โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายปิยะวัฒน์  พลายละหาร โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายนนท์  มูฮัมหมัด โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายวัชรธร  อิสสระ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  กลิ่นอัปสร โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  เจนติตต์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงสุพิชชา  คมไสย โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงกัลยรักษ์  กีติพรหม โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผาละนัด โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายธวราห์  กองแก้ว โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายณัฐธัญ  ชาวมอญ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายปรเมศรว์  อ่อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายกรวิชญ์  ลักษณะพิศิษฐ์กุล โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธาวิน  เจาจารึก โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกณิศา  แก้วยิ่งยง โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเทพ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงมีนา  เพ็ชร์ล้วน โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงวนิดา  ท้วมตุ้ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายอัครชัย  บุญจิตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงกานต์ชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธนโชติธนินทร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  วงศ์มณี โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงเขมิกา  สายเที่ยงแท้ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงภูไพรงาม  บุระเนตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงจรรยพรรธ  ปะวะเสนะ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายปรเมศร์  อะทะโน โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายรัตนเทพ  ลัดลอย โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนกฤต  ธนะจินดา โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายยศวัฒน์  ทิพยมนตรี โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายธนธรณ์  สอนเผือก โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงฐานัดดา  เขมาชีวะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รณศิริ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายธนกฤต  ฟองรัตนะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายทศพร  สอนเผือก โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เกียรติสุระยานนท์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายวีรยุทธ  บินฮัดยีนูร โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงอารยา  โคแล โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายกษิดิ์เดช  นาถมทอง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายกษิดิศ  นาถมทอง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันธวิจารณ์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายภัทรกร  โถมสันเทียะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายกันตพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายสุวรรณชาติ  ชาญเชิดศักดิ์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายพีรวิชญ์  อมรจารุสนธิกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายณัฐพัชร์  คูหะโรจนานนท์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายธนกฤต  ท่างาม โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น