รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  สายโสภา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายหรรษธร  เพชรรัตน์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธุวพร  รัตนศิลป์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานดา  บังทา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนิ่ม โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนภัสสร  วานิชย์พงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอภิสร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกตุนรินทร์  อาชีวะ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณณอณงค์  มูลคำ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสกุลยศ  มะนุภา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงหมิง  ทอง โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปริชญา  แหวนวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ทองทราย โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐณกร  พันธ์ยัง โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภาวัตสพล  กองแก้ว โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สุขอาบ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญชู โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นิมิตรดำรงค์โชค โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิตติธาร  นุชรัชวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายศิวกร  สลุงอยู่ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธัญชนก  มฤทธิดา โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายวัจนวิชญ์  รัตนแสมวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายประสบโชค  รักประยูร โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอภิวิชญ์  อรุณรัตนโชติ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงแสงดาว  อุดหนุน โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงรวิษฎา  กรีวิทย์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพรชิตา  เสถียรขันธ์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอาทิตย์  พวงมาลี โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐวี  กลิ่นสังข์ โรงเรียนคลองเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพัชรพงษ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอัครชัย  สินมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสุระวิชญ์  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวิศวัช  ชินฝั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายสุวิชา  อรัญมิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกันติชา  ลานเทียรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงแพรวา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  บุญมาสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเมธปรียา  ปานสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธัญภพ  หลวงสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนาดล  เตชะชุตินันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายนันทพงศ์  บุญพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤษฎีเดชา  แซ่จื้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนนทกร  เคนเหลื่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภาวิน  แก่นเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปวเรศ  เนตรพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวิสุทธิ์  สมพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  นากระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสามัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปภาวี  นิลพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนุชรีย์  วรพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภานุมาศ  แก้ววันตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรณิดา  อิ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปิยธิดา  สระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญา  หงส์ขจรนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสิงหา  เก่งสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายอธิบดี  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนพร  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวชิรญาฌ์  ปิ่นสุรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนัชชา  โคกกรุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรเมธ  รื่นอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพัสกร  ชุมชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธนารี  สวนมีสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงแพรววา  คงมี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมาริสา  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรัทยา  สารมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายจัตเอก  ช่มกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภูรินทร์  คงศิริโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายขัตติยะ  แซ่ตัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤศมน  วงศ์ชัยโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชนาภา  สุทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนันทชพร  กาญจนจุลจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอินทราพร  อมาตยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  โกสุมสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปวัสณีร์  อริยะชุลีกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  พัดทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรินทร์ธร  รัชอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรัษชา  รอดประสิทธิ์ชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงรษิกา  สอนจ้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอัญชิสา  สุรกิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณิชากานต์  วรรณม่วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิชาดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฐิพงษ์  รังดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมนต์นภา  คงแคล้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยสุวรรน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนวลนภา  ศิขรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพรรษา  สุดจิตพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุวภัทร  นามวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญาดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โศดามรรค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชพร  ศรีนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนิตรา  อุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพิภัช  จันทร์แย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอรรถพล  ศรีจำปา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพกามาศ  สัมพันธารักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายอัครวิชญ์  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายภัฏชกร  เปี่ยมเพ็ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายสหศิระ  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนิศาชล  พริ้งเพราะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอิศรีย์  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปัณพร  อินณวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพจน์นภัส  สุทธิทวีโรจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเณรัญญา  แสงเพิ่ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศุภวิชญ์  ควิโด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายอนาวิล  เจนใจ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวีรภาพ  เต๊าะแอ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายปวริศ  มาละออง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายกิตติกวี  รุ่งเรือง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายจักรพันธ์  โต๊ะทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอริสรา  หล่มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกรรณิการ์  โมระสาก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มครอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรนุช  หงษ์สกุล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะหิงษะพันธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปิยะดา  ฟลุกเกอร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชลธิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภูวฤทธิ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายคเนตร  บุตรชาติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายปรัชญา  จันทร์โต โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศศิธร  โพนทัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพรพฤกติกร  เทศนาบูรณ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนชาติ  พันอ้น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพงษ์ศิริ  สายพิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพัทธพล  บุญลือ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนภัสสร  มาลาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอินทุอร  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเขมจิรา  แพบรรยง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสกุลดี  คำทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายเสฎฐพงศ์  รอดพยันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนัญฐกาน  ประกายแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจีรเดช  วิลามาศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนนทกร  ภูแชมโชติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพงศธร  คลังทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพีรวัส  ใจมนต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละวรรณวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรรณวิสา  แวดไธสง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบี  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงดาริณี  สัตตะนันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชลดา  พันสุข โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเอ  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิตติมา  กั๋งเซ่ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยาพัชร  พรมมี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัชรินทร์  คมสัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายแมทธิว  เฮร์อนันเดช ทาทัม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงรติญญา  ศรีวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมนัสพร  ท้าวลา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงดนยา  คงผึ้ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธันวา  จันทร์ทรง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภณัฐ  เชิดชู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวราภรณ์  คงดั่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอารีญา  ฉายศิลศร โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเมญาวี  พรรณวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสรวันตี  ช่างทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิกัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงแพรวา  ธิแจ้ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมนต์นภา  ดำสนวน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ละอองเภา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปรัชญา  สาระการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  ทีปชมภู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐธิดา  คลังดิษฐ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัชพล  ภาชนะวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัชรีญา  นาคสิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนิชาภัทร  เม่นทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรมณี  ผลสง่า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอัฟรูซ  ขันมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลธิชา  เหมันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงขวัญนภา  อินอุเทน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไอรดา  บุดดีเคน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานขำ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประกายเเก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสิริอร  ทำประเสริฐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิทธิโชค  บุญญานันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรวิวรรณ  ไตรสถาน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายรเมศวร์  โวอ่อนศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภูติวัฒน์  ชัยจิรธนกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายชิติพัทธ์  วิเชียรดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวรรวิภา  เริงสมัย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชิตากานต์  เรืองอ่อน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสโรชา  จันทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวาสนา  มีโต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงธิติกานต์  ชุมพล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์คำ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอติศักดิ์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชัยนันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศิวัช  พรายแสง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนาภัทร  ทรัพย์ทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองอู๋ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธาวิน  ชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทวีเกียรติ  นุชมา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอัมรนันท์  วงษ์ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพีรพงศ์  หอมผา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเอมฤทัย  รอดสี โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรรณวิสา  แผนสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพริบพันดาว  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงขนิดฐา  พงศ์เตรียง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายศิรศักดิ์  ตุ่มทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวิรยาภรณ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายเต็มวศิน  เล่าวัฒนะยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายกวินท์  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนกาญจน์  เผือกวัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายกฤษตเมธ  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกฤติมา  เดโชกำธร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤชณัท  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนภสร  พวงกิจจา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปาณิสรา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายพัทธนันท์  ภู่เจริญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงรฏา  สอนโพธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายอุชุกร  อินนั่งแท่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิณทิพย์  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเมธาพร  นักบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธีทัต  ภัทรพิรุฬห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายกัญฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนภัสสร  ชินวัฒนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายภัทรพล  วิริยะสกุลสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายรพีภัทร  เกตุสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนน้ำทิพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สิงหนาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เลิศประกายแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรพัทร์  สิทธิกุลานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์คำพุทธ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายสุมิโต  เอียดสี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายกฤติเดชา  เรืองภักดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายจิตรสิงห์  มิตรสุริยะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพอจิต  สันทัด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเขมจิรา  สุจารีรัตนพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายศุภกร  โดดำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายชนะวัฏ  วัฒน์รณชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงศศิภา  ฉายาสิริวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธราดล  ดลภากรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชนสรณ์  ดิสถาพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สิงห์เล็ก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายญาณฤต  ฉันทดิลกพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชาคริยา  เมฆกมล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายตุลธร  เจนกฤติยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธิติพงศ์  งาเกาะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายวันธวัช  ยิ้มปรีดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพลอยชมพู  - โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายศุภกฤต  แสงแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริรูป โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  บิดหล่า โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายตรัยภพ  เพ็ชรนพรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายเตชิต  ศรีประดิษฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายกันตินันท์  ถาน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายโสฬส  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายจิระดนัย  แผลงศร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายพลนภัส  คำอ้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายปวิญญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายอุ้มบุญ  วิพัฒน์โสภากร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงขวัญมุก  เกตุสิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภวิชญ์  ลุผล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ปัณทุราสัญญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐพร  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอชิณญา  ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายวีรภัทร  รุ่งปิยรัฐวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายกรณ์ดนัย  ธัญสิริธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายกัลป์ยกฤต  พานิชสุโข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพิสิษฐ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปริมศิริ  บุตบุรีย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเปมิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายชนม์พัฒน์  ผ่องอำไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  กุสลางกูรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวริษา  แก้วกมล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนวินดา  พิทักษ์พงศ์ภูธร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายรังสิมันตุ์  เซ้งมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงมนวิภา  เหล่าพงศ์พันธุ์งาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธนบดี  รุจิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายธรรม์ธรรศ  เร่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คงคิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายชัยชนะ  ธนสารผดุงกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายประภพ  ชูช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพัชรวิทย์  บุญนามประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายธนาธิป  จันหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุกราย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงมนัสนันท์  วิโรทัยสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภาวนียา  ศีลเมืองพรหม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปุณิกา  ประสานศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปุณยนุช  กระต่ายแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนารีย์  เสรีปฐมพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายธนกร  ผลอุทิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่วอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปรานกมล  อินทร์ขำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณิชกมล  แก้ววิชิต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกานต์รวี  เบญจเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสุรเชษฐ์  โสดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนกานต์  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายจิรชัย  เชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกุชูมาร์  ไตรพล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชยาภรณ์  เข็มกาญจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายฉัตรทอง  เรือนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงมัญชุสา  พุทธชูชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณพล  บุญซ้อน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสิริกันญา  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธิติพนธ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายศุภจักร  เก้าพัฒนสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอลิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพิทวัส  สายเมือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนทัต  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพิชชาอร  ดีขาย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิศเพ็ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงศิรดา  โสปัญหาริ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์เกวียน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายจิรณินท์  พิริยะวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเตชินท์  แตงอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายวินศักดิ์  เจริญสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพงศภัค  ณ หนองคาย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิมพารัตน์  วงษ์บุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงมลตร์ลดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปรัชญ์  กอวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงรฐา  ประภาธร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิติศักดิ์  ภักดีรอด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณนพรรษ  รัชทูล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐนนท์  ประเทศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนวัฒน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุทัตตา  ภูผาคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภิชทา  อกนิษฐ์บงกช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวนภัส  ธรรมเนียมจัด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัฐณิชา  การัณย์วิศรุต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสิรภพ  ร้อยพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายพิชิตชัย  อุดมลา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวพีรยา  บุญช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกฤติโชติ  โชติตระกูล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพรชนก  รักเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวรัญญ์  พัฒนไพรสณฑ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายอิทธิพัทธ์  วรอิทธินันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพรรทิพย์ญา  หิรัญศุภโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภาณุ  คูประเสริฐกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวิระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวพรรษชล  ศาลางาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายชนะชัย  โพธิ์แดง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายองศา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกีรติกา  พิริยพลศาสตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โกมุทแดง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณิชากร  บุญถวิล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพลช  ผลเงาะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภวริศา  สวรรค์พรนิธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพันธกานต์  หม่นทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายฆฤณ  มาสง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพอเพียง  กลิ่นจะโป๊ะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธัญธร  แก้วโสวัฒนะ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปลายฟ้า  น้อยอามาตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพีระพงษ์  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชมนาถ  กันประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปธานิน  พุ่มชา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศุภัทชญา  เวชบรรยงรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายลักษมณ์  หอมคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายเนติพัฒน์  รอดแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิชญาพร  เก่งสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอนัญญา  ภูหมั่นกอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายปพน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายวชิรวิชญ์  นันทิวัฒน์กุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอภิชาดา  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณิชกมล  แดงวิไล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพัชรพล  โชติช่วง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสิรณัฐ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฎฐชัย  ใจผาวัง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปิยภรณ์  ง่วนหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกฤติพงศ์  รุ่งเกษมสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธุระกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภูภวัต  คล้ายหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธิมา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพรณภัทร  รักเป็นกลาง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวรภพ  ธรรมกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภิรัญญา  นุ่มกรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวิชญ์พล  เรืองศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวรญา  เมียนเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชยางกูร  ปทุมสูตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปาริตา  อันพาพรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิโยธา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายชนาธิป  กิจมหานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกีรติ  เทศทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายนรบดี  ป้อมแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกมลทิพย์  สมมาตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงธัญพิชชา  คนเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอุไทย  ต.สูงเนิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงธนพร  ภูครองทุ่ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายปรีชานนท์  โปรดปราน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายก้องกังวาน  ศิริเกษร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณฐวร  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มนัสมนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเจนธรรม  จรัญวรพรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายนิษฐสิทธิ์  วัฒนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอดิวิชญ์  ส่งเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภิรญา  ลัทธิธนธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพัสฐ์รริษฐา  ไชยศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เคารพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายกานต์กวี  ทองจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายไอศวรรยุ์  สุวรรณรังค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพลกฤต  เปรมชูเกียรติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอรณิช  เทศบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงทมนภร  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงฐิติยา  ลูกอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันทน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวาริด  ทัพมงคล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนิจจารีย์  สีจันเฟื้อ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสรวิชญ์  สอาดจิตต์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุพัชญา  แม้นชล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธัญชิต  ศรีโหมด โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายชนกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณัฐมน  ยิ้มสาระ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพิยดา  แซ่เตีย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายจินตพล  เตียวสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรอาภรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปิติปรีดา  ทองทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวเยาวนาถ  ฐานกุลกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายชยุต  อุไรงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงณัฐชญา  กล้าอยู่ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณพวุฒิ  เกิดมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงญาณี  สอนวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณัฐศศิ  ฉ่ำตาก้อง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายชนนน  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกิตติธร  ณรงค์ไชย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายพศิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกวิสรา  ใจดี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายรัชพล  นุสดิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปิญชาน์  สุขเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  สาลีวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงภาลินี  ขุมเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงสู่ขวัญ  คุลี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกัญญาภัค  หมู่หัวนา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงดลพร  สุขสีทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเขมิกา  ผลอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชญานุตม์  จีรสุทองถิ่นแถว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงพรรณหนึ่งทิวา  ปรีดีขนิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายชานนท์  สุขถนอม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสมบูรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฐานิสรา  กุณฑลจินดา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธนพรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตรีนิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจิตาพร  เกิดน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชญาดา  เปลี่ยนแปลก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอรอุมา  มะลิงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายคมกฤษ  นาคนิยม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทาพูน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวรางคณา  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกษิรา  กุลวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวรรณ์พรรษา  รุนรัง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพรนภัสช์  กาสีชา โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายศิลา  แสงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นายนนทพัทธ์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุณิษา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเขม  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวิวรรณ  เมนัช โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสุวิจักษณ์  มดตะน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอภิวัทร  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายคภัสดี  แรงจบ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกฤชกร  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ปิติโพธิพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพชรพล  มูลชาภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรกร  สำรวมจิตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศักดิพัฒน์  บุญบำรุง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชัญญา  พรพิพิธ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูวนนท์  ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศุภกร  ปัญญาวรวุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐชนา  รักสัตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายวชิรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปัณณทัต  เปรมธีรสมบูรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปาวีรัตน์  ฉันทเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุติณิชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภัตธนสันต์  งามประเสริฐสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเวณิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธนัสถา  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธาตุวิสัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณภัทร  นันทะวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงศิรณตา  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงถิรดา  ยะหมื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงศุภสุตา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ่มใส โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปัณณทัต  พลอยจะบก โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภัณฑิลา  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปัณณทัต  เฉลิมพนาพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกนกอร  พึ่งสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชัญญกัญญ์  ปพนพัทธนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอื้อพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริวรา  เทพสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วบุญทิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนภัสสร  ปะมะลิ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธีรเดช  ลีลาขจรจิต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอธิศติพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัชชา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนัญญา  ภูจริต โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิชา  วิเศษชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินประไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเตชินท์  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพลศรุต  พิพิธสิทธิกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชยพล  ยารัมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกล้วย  - โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปัญญโชค  เจิ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณิชชา  หนุนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญนุช  พาราศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนธน  สุหร่าย โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกันตวัฒน์  คันธวิวรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะเสาร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงคุณภัทร  พูลทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พรหมศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณชพล  แสงสารพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณชรต  อธิกรบริรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชยพล  แจ่มรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอัยยา  ธนเศรษฐกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายหฤษฎ์  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกรวรรณ  อัศวนุภาพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายธีรเมศร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกัญญาภัค  พลายแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงมินรญา  สกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงภวรัญชน์  วิเศษเขตกัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพิชญภัทร  ธรรมธัชอารี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายนพวินทร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพิมฟ้า  ไชยภากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพริมา  ทองใหญ่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายจอห์นพอล  ลิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเลิศลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายอตินนท์  สกุลตันเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิทักษ์สกุลหงส์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงรวิสรา  สังข์กระแสร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายธนวรรธน์  วงศาขจรกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายวีรวงศ์  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนวิปรียา  คำสั้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงณัฐประภา  คงอาชาภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายจิตวุธ  กิตติพูนสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอัญญานภัส  เชาวลิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนพกมณ  อ่วมเนตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพันธุ์ธัช  ธนะไพศาลวัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงบุณฑริกา  นุสาโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตื้อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงวุฒิวิชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายเดชสิทธิ์  ลาญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยดำรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนตวัน  ศรีอาวุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณัฐนนท์  พันธ์โสภณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปัญญดา  พึ่งสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายนน  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพุทธรักษา  แก้วหาญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธนภร  ร้ายรัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภัทรพล  อำนรรฆสรเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภูรินท์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชิชญา  เชาวน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเกลียวพัตตรา  ซอโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายเตชิต  รุ่งวชิระกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายจิโรภาส  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายรพีพงศ์  ภิบาลญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงฐิติกานต์  ด้วงสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปริยากร  พรหมประกอบ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนภัทร  เฮงเลี้ยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปวันรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิญชาน์  ธนาบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชณุฏพร  ซุ่ยทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกวินภัททา  โสภณศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธัญธรณ์  โภไคธเนศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพัดชา  เล็กประสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมณินธร  จริงพิทยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ธีรสิริยั่งยืน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนกฤต  ลาภเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจิตปัญจ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธัญญ์นรี  โชคภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพลอยชนก  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณชินธร  นุตโร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอมลรดา  แสงคุณะคุปต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวรดา  ตนุนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายทชภณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกรพัฒน์  กรณีกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปัณณวิชญ์  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธัญญากาญจน์  บุญเกาะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายเทพทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายวรินทร  เลิศภันทิลา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายจิรายุ  ชววัฑรัตน์ชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายทรงพล  นุชมาก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอัจฉรา  จังธนสมบัติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายภูรินท์  ค้ำชู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายบุริศร์  ปักษา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายอธิอานันท์  ยืนสุขจิตธาดา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงอภิญญา  สังขสัญญา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงลลิดา  เกตุเหมือน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายภูธเนศ  ชื่นใจชน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพิชชากร  อาศัยธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายธนกร  ผาผาย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายฐานิสร  วาศนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชยาภา  ชาวิลัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัทรภร  ผ่องรัศมีเพ็ญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนวิชญ์  เกษรไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธาวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพิชชา  คณโฑแก้ว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพศิน  ลิขิตปถัมภ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูรินทร์  อัมรนันท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเตชินท์  เชิดชูชีพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอัษฏาวิชญ์  เชื่อมสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธาวิน  สมยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอิทธิภัทริ์  ภานุมาส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวรายุภัสร์  กิติสมพรวุฒิ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสู่ขวัญสิริ  ฐนิตทรัพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเขมณัฐ  สุขจิตร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอริสา  พอนอ่วม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวีรภัทร  วณิชสินวิโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกลย์ธัช  ถิ่นวงษ์เกอ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนีย์วงค์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญชัยฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายเอกณัฐ  ฉัตรชยานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายจิรธัช  หมายมั่นศร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงมนัชญา  โหมฮึก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวน้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายชนุดม  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุภาวิดา  ชมตะคุ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศุภกร  เครือหงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธีรดา  จันทมะณี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฏฐกฤติ์  สวัสดิ์ผล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชินาณา  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอินทร์ธาดา  ปานช้าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศรณ์ศีล  นพฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฏฐ์ชาพร  จินนพัตกิตติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภคภัทร  ทรัพย์ห่วง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพงศกร  พ่วงทอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยเรืองศิลป์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกันตภณ  มีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณกฤศ  ขันธะชวนะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพลีชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปราศทุกข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายวงศกร  แท่นแก้ว โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจิดาภา  จีนอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายนันทพัทธ์  ชัชวาลย์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายเรน  มิฮาระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรประดับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  รสาดนุเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายอภิภู  มาลัยมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัชชา  โสมทองแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนวัตน์  เผือกคะเชนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณภัทร  มานะเมธีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปรัตถกร  สามโภค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปวีย์ภัทร  อนันต์นิธิธนกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงลักษิกา  คุณดิลกธนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศศธร  จันคีรีเขตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธาตวากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสิรินยา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายวรรณพงศ์  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงคุณวีร์  ศรีชมพู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลยอาจ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ผลากุลานุวัฒน์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงธนิดา  ทองมานิตย์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพัชราพร  รวยบุญส่ง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงขนิษฐ  เกตุกราย โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวศุภากร  ตั้งประสงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวอรสวรรค์  ช่างทองดี โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณิชาภา  โชคเลิศพัฒนา โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วสาลาภูมิ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวชัชฎาภรณ์  ตินานนท์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเที่ยง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธาวิน  เจาจารึก โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกณิศา  แก้วยิ่งยง โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเทพ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงมีนา  เพ็ชร์ล้วน โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวนิดา  ท้วมตุ้ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายอัครชัย  บุญจิตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงกานต์ชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธนโชติธนินทร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  วงศ์มณี โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเขมิกา  สายเที่ยงแท้ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภูไพรงาม  บุระเนตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจรรยพรรธ  ปะวะเสนะ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปรเมศร์  อะทะโน โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม