รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์  เชื้อชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัตถุทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอัฑฒกร  โล่ห์สุนทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภากร  เวชไชโย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศรีสกุลรัฐ  พงวิรัตน์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ญาณเนต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเมธาพร  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรชตวรรณ  ขำคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  รักษาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนภัทร  สุรมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิรัชฌา  ศุภวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมตะโก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงคุณิตา  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญพิชชา  พยัคฆ์รังสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนันทัชพร  พงษ์แสงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรนภา  ประทุมเมศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอาริยาพรรณ  คล้ายสมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายศิรสิทธิ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุลินรัตน์  อรัญญิก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอาริษา  เสริมวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปัญญากร  ครองกิจการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภูวิช  ฤทธิรอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชิษณุพงษ์  ภู่ศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปวเรศ  บัวเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปิยังกูร  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัณณิตา  พังพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเจตภานุ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชฌชา  คะเชนมาตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายประวันวิทย์  ปิยะศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยเสียงเพราะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิตตราวรรณ  โพธิ์ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุพัชชา  ศุภจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปรัชญาศักดิ์  เรือนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปริยวิศช์  เกษมสิทธิมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจิระนันท์  นาคะนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายราชวัสน์  ดวงเกษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสริมส่งสิทธิื โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนากิจ  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพัทธดนย์  พุ่มวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชินภัทร  ศุภนารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธีทัต  รองเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธีรตา  ยิ้มกล้ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธิษณ์ญานันท์  งามรุ่งวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายนเรศ  ชัยวิราช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเนรัญชญา  เกษนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภัทรดล  บ่าพิมาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชญานิน  ทองประสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสิรภพ  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายชวกร  วิจิตรลักษณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวิภาวี  พึ่งเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปิ่น  เชิญผึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอริสา  แพฟิ้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรพรรณ  มีเหมือน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปั้นหยา  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริรัตนพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายสมิต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนนันท์  ลาฟอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวนวนันท์  เพิ่มสิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพิภพ  ทองอิสสระ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอัสสะชิ  นนทสูต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฐปนยศ  นุชเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนพรัตน์  ดินส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายจุลจักร  ทองระย้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายดิษยศร  วิเศษหอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายสิปปกร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สกุลจุมจัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรัตนธร  พิรักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธารา  งาสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพวัสส์  ภูรีสถิตย์ฐากูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนันทัชพร  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ตรีนก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจักรินทร์  พุ่มไสว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจิรวัฒน์  ไวว่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงมินตรา  มิตราปิยานุรักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรกิจพรหิรัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนายุทธ  อำ่ตระกูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธีระวัฒน์  นุชดำรงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปิยะชัย  หิรัญภัทรไพโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภัณฑิรา  คาระวะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธราเทพ  นุชนิ้วจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงทติยา  สีสังข์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชลสิทธิ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายศุภกร  โล้พิสาร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงแก้ว  ปะวิภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจีรนันท์  สะอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ทองดีนอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมรกต  ทะประสพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายสุรวุฒิ  ลัมภเวส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธาร  วายามานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายปพน  กาดีโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ทองศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงรุ่งนาจ  หวานชื่นจิตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธีรวัฒน์  เถามุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนกฤต  ทองสหัสโชติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิชญา  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนาริน  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธีรดนย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงประภาวดี  หนาแน่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติภพ  เทียนขวัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศศิธร  จีนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกวินธิดา  วันน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกุลธิดา  เชนส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณิชกุล  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงภัคสุกัลย์  ธีรัชปภาวินท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธณภรณ์  พรมมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุ่มชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงศจีบุญย์  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกมลรส  ผาสุขขี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพิพัฒ  บุญอารี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายสุรศักดิ์  แจ้งบุญหล่อ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอาภัสรา  ร้อยชิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายศิวะ  อัครพงศา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อเหลือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุธิศา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายฐปกรณ์  สุขหนองบึง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวุฒินันท์  พันธุกาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายหรรษา  นุสนธิธารารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอชรวิช  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผลภาษี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิรัญลักษ์  หอมผดุง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงมณีรัตน์  รันทดสร้าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสุธีรา  ศักรบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพิยดา  คำทองหลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิทวันศ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกฤติธี  กปิลกาญจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงแสงทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกมลชนก  สีเสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนพพล  กิจเกียรติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวจิตตาภา  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวอมิตา  ไตรประวัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวธารธิชล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายคณาไธป  กาญจนขันธวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนันทชา  ปริญญาศาสตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายดิชา  ลอยโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอภิวิชญ์  คำกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงขนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนกร  ศักดิ์จารุดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรัฐภัทร์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  รัตนประยูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยธรรม  สังข์โบสถ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพิตรพิบูล  บุณยะสมภพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชนาธิปป์  แป้นชูผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  คะปูคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภัทรพล  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณฐกร  สงวนทรัพยากร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนรวร  นวปรีชากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีอำมร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกิตติพงศ์  อุณหกะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศรรวริศ  กิจเสมอใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันทภัค  ทองใบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวนัชพร  พันธุ์โอสถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายหฤษฎ  มีสอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภากร  ตริสิริสัตยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนกร  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปัญรัตน์  ลัคนทิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกานตะวัน  รัชตะอำนวย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกุลปริยา  กุลทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรญา  ทองดูศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจิรัฏฐ์  เสนานันท์สุกล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายหัฏฐกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสุปรีดี  แสงวันทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพัชรีญา  บุญประกอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชมพูนุช  แม้นกลิ่นเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนเดช  ท้วมสาร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายบูรณิน  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวิกร  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงกุศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริทศางค์ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เที่ยงพัวเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์ใจใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายฑิปปกรณ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรักษณาลี  ชิระกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดวงสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพชรมน  เวียงสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรพล  ประจันขาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพงศ์พัฒน์  พิพัฒนอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพงศกร  คำเกาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปราณปริยา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพนธกร  แสนรถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปาลิตา  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แก้วบัวปัทม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนฤธิดา  แสงสุริยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณัฐชนน  สาทรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงญานิศา  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฐรัชต์  นกพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนกฤต  วิไลพิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สขสบายเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุญณมิดา  แก้วต่าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนากร  นามสามล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพูนพิภพ  มะลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธเนตร  วงค์ษาเนาว์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัณณธร  มิ่งไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายทิพย์พิบูรณ์  เวดเดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวิสรา  โกศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายสุชานน  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายชินกฤต  ปัตตาเคนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายพิชชานันท์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายศุภกฤต  ระดาวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายธนชัย  เมฆาปิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายปิยังกูร  พุทธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายชนกภัทร  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายวิรัลพัชร  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงฐิติภัทร  ทองรุจิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนัชชา  เครือมณโฑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนันทิชา  เนียมนำผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปองคุณ  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอรรถนนท์  วินุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกฤษณาวดี  สุขไสว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายนปพัชช์  ตะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายพรหมพิริยะ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฟ้า  วิสุสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายมงคล  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อมรเวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงลภัสรดา  คำสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายศรัณฉัตร  สีสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายภัทรกร  ปิตตะเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายนราธิป  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายนันท์มนัส  เลี่ยนเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายพีรณัฐ  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายพีรวัศ  พูลเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายเสกสรรค์  เสือพลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายศิวัช  ทองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายจิรายุ  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนิสารัตน์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปณาลี  นนทสด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงน้ำเพชร  โภคพินท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายธรากร  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอัครพัชร์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภคพร  ละม้ายพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายธนาธิป  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายสิรภัทร  วิชระโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายธีรพงศ์  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายปัญณวิชญ์  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายอรชุณ  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายปรภัทร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายณฐกร  มีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายเตชน์  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายนันทวัฒน์  พ่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายรัชชัย  เจษฎาคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายพสธร  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายวรเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายสุภเสฏฐ์  จุลดาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายธนยศ  ผลพระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายพงศธร  เจริญบุญมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายชัชฤทธิ์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายไชยกร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐชัย  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทวาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงทิตาวีร์  สุขะรูป โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรวิสรา  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงศรัณย์กร  จุลมกร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัฐพร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปาล์ม  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรรณกร  จ้อยจุฬี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงดลชนก  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสุพันธิสา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชญาภา  เบญจกาญจนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ห้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีนิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงจุฑามาศ  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงรักดี  โลหะกาลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  อ่อนปัดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอรยา  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนาริศา  ธิติเลิศเดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงทัศนนันท์  เรือนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายเตชิน  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงแพรพลอย  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพลอยณัชชา  เวคินพัทธ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงอติมา  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นชีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายไชยเชษฏ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศิกดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงชญาดา  สิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายภาวิศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายอัฑฒกร  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายนันท์ธร เคฮาน  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายแอสตั้น เคอร์ รามีเล  พูเรซา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปุญญาพร  พิมลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายธีรวัตร์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายสุธิชล  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสาริสา  ปภาทัสสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุ้มวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายพิรภพ  โสภณสิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐกมล  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงธนิดา  อ่อนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพิมพ์ดา  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายธนกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายณัชพล  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายภานุวัฒน์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธรรมธร  โรจน์พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายภัทร  ปิ่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายธนัท  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายธนิสร  ปุญญศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายปริญ  เนตรหิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายอัครวินท์  เทียมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมคงสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพริมา  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกมลา  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ส่องเเสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงแจมฤทัย  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐกีรตา  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายนพพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายปัญญากร  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนริศร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายคุณานนท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายรัชกฤต  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปภาวิน  สังข์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายชนินทร์  สงวนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกวิน  บรรลังก์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปพนธีร์  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอัลนูร  พละวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายลัญจกร  ชูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกฤตโชค  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายแทนคุณ  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสิวะพัฒน์  เต๊ะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสรวิชญ์  หาญผจญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภูพีรยุทธ์  ไพฑูรย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปุณณารมย์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสิรีธร  พรหมมาดวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวริสา  ธงช้าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอชิรญา  ลิลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอาคิรา  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายณฐกร  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายดิษยธร  สรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกชมน  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผลิพืช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชยางกูร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายประกาศิต  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศิราเมษฐ์  กุลศรีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจิรภัทร  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวรัตถ์  สรรพคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายจิรวัฒน์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพิชญะ  ศรีจริต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพรประสิทธิ  พราหมณ์โต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพระนาย  เกิดจั้น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณวพร  โกแสนตอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูริพันธ์  ธนะกรศรีวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธนัชพร  คุ้มบุ้งคล้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรัตติกาล  ระหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชัญญา  กิจวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงดลพร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงเพียงบุญ  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอวัสดา  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอิลิยาน่า  รุ่งเรื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุชัญญา  คิดตะเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปริยฉัตร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปภาวดี  โยชะนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเยาวมาลย์  มนูรัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงรินรชา  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสวรรยา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภาคินี  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพีรดนย์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐจิรพัส  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกัณณ์ทณัฐ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธณดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธีรเดช  อิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนิธิศ  วชิรกุลพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่่นจันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายนิชปุณ  จุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายรัชชานนท์  ผ่่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงทัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายบรรณรต  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวรพล  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุกมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายหัสดิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกันตณัฐ  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวทัญญู  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิืศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชลดา  อยู่สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงญาดา  สมรรถสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงบุณณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุนเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกวิน  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธิชานันท์  นกอ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนภสร  เส็งนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนภัสกร  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงน้ำเพชร  ฟองมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนพล  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปลื้มกมล  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชัยยะ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวริศรา  คิ้วสุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปวริศ  ์มานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายปวริส  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวศินี  อยู่เนียม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศรัณย์  สิงห์แพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายทัชวัลย์  ทองสุขชุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศรันยา  แก้วประพาฬ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสวย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอรญา  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณัฐพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปณาลี  สุนทเรกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัทณุภา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชลนที  รำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายศุภวัฒิน์  ดำตื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวรกาล  รอดหลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายศภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายนดินทร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปฎิญญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายปวร  จันทร์เป้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพลธร  นวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอชิตะ  เทศแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายพรภวิษย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงแพรทิพย์  กัญวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสริมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชนัญตา  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณัฐเศรษฐ  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสิลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอชิระ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายณกร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนกร  พิพัทธ์ปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกันตณัฐ  สุขนิยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายบุณยกร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายปิติภัทร  ไข่ลือนาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายปุณญพัฒน์  เรืองธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนาธร นิมสารา  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนันท์นภัสร  สุโภภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปภากร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงภัทรศยา  บุญยะวุฒกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศุภานัน  บุญสุโข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุภนิดา  สุขกมลเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์  มหาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  นนทเบญจวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายณพิชญ์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเมลาณี  สุพรรณโกมุท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงรมลกร  ระดม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวัฒนการ  วัฒนกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงรัมภาพร  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ปัญญาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสิรุสก์  อ่อนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงลภัสรดา  กลัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวริสา  ศรีธนิยมเมธากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศศิพชรกานต์  อยู่พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอาทิชา  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงโชติกา  เรืองขจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซาลิมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปภังกร  คืนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงบุณยนุช  กิจวาศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิชชาภา  น้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงภคภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมัณตริณี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัทฐกรณ์  โรจน์วรกุลนิธิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปภาดา  เจรียงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันติศิวกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงจิตต์กาญจน์  มั่นคงดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายสรณ  ภูริปัญญาวานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายศุภกร  แสงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธัญเทพ  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปัญณภพ  อิ่มเอิ่บ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพรรษกร  ถาวรวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภควา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายสรวิศ  แผนเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชยิสรา  ชุมเเคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงบุญญาภา  อินทร์ตุ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชณัฐปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงธฎชคล  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงธณัฐสนัฬ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงภคพร  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงภาวิดา  ธนะมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงวรรณ์จันทร์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายโกศิน  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปรายฟ้า  พลเทพ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวีรชิต  มหาเมธเวคินท์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงณัฐรัมภา  นกสี โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายนันทพัทธ์  เรืองกนกศิลป์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงสราวดี  คำมอญ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายนิกันติ  จิราสุคนธ์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ง่วนชู โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์ โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเตชินท์  วิจิตรไกรสร โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายชัชชนก  อินทับทิม โรงเรียนการัญศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม