รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายสุชานน  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชินกฤต  ปัตตาเคนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพิชชานันท์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภกฤต  ระดาวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนชัย  เมฆาปิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายปิยังกูร  พุทธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชนกภัทร  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวิรัลพัชร  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฐิติภัทร  ทองรุจิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนัชชา  เครือมณโฑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันทิชา  เนียมนำผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปองคุณ  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอรรถนนท์  วินุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกฤษณาวดี  สุขไสว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายนปพัชช์  ตะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพรหมพิริยะ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฟ้า  วิสุสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายมงคล  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อมรเวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงลภัสรดา  คำสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายศรัณฉัตร  สีสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรกร  ปิตตะเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนราธิป  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนันท์มนัส  เลี่ยนเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรณัฐ  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพีรวัศ  พูลเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายเสกสรรค์  เสือพลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวัช  ทองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรายุ  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนิสารัตน์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปณาลี  นนทสด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงน้ำเพชร  โภคพินท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธรากร  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอัครพัชร์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภคพร  ละม้ายพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนาธิป  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายสิรภัทร  วิชระโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรพงศ์  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปัญณวิชญ์  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอรชุณ  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปรภัทร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณฐกร  มีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเตชน์  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายนันทวัฒน์  พ่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรัชชัย  เจษฎาคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายพสธร  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวรเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายสุภเสฏฐ์  จุลดาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนยศ  ผลพระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายพงศธร  เจริญบุญมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายชัชฤทธิ์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายไชยกร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐชัย  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทวาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงทิตาวีร์  สุขะรูป โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรวิสรา  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศรัณย์กร  จุลมกร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐพร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปาล์ม  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรรณกร  จ้อยจุฬี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงดลชนก  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุพันธิสา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชญาภา  เบญจกาญจนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ห้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีนิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจุฑามาศ  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงรักดี  โลหะกาลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  อ่อนปัดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอรยา  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนาริศา  ธิติเลิศเดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงทัศนนันท์  เรือนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายเตชิน  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงแพรพลอย  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพลอยณัชชา  เวคินพัทธ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอติมา  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นชีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศิกดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชญาดา  สิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายภาวิศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอัฑฒกร  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายนันท์ธร เคฮาน  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายแอสตั้น เคอร์ รามีเล  พูเรซา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปุญญาพร  พิมลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธีรวัตร์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายสุธิชล  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสาริสา  ปภาทัสสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุ้มวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพิรภพ  โสภณสิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐกมล  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธนิดา  อ่อนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ดา  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายณัชพล  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายภานุวัฒน์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธรรมธร  โรจน์พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายภัทร  ปิ่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายธนัท  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายธนิสร  ปุญญศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายปริญ  เนตรหิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายอัครวินท์  เทียมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมคงสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพริมา  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกมลา  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ส่องเเสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงแจมฤทัย  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐกีรตา  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายนพพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปัญญากร  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนริศร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายคุณานนท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรัชกฤต  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปภาวิน  สังข์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชนินทร์  สงวนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกวิน  บรรลังก์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปพนธีร์  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอัลนูร  พละวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายลัญจกร  ชูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤตโชค  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายแทนคุณ  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิวะพัฒน์  เต๊ะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสรวิชญ์  หาญผจญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูพีรยุทธ์  ไพฑูรย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปุณณารมย์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิรีธร  พรหมมาดวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวริสา  ธงช้าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอชิรญา  ลิลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอาคิรา  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณฐกร  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายดิษยธร  สรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกชมน  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผลิพืช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชยางกูร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายประกาศิต  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศิราเมษฐ์  กุลศรีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิรภัทร  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวรัตถ์  สรรพคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจิรวัฒน์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพิชญะ  ศรีจริต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพรประสิทธิ  พราหมณ์โต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพระนาย  เกิดจั้น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณวพร  โกแสนตอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูริพันธ์  ธนะกรศรีวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธนัชพร  คุ้มบุ้งคล้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงรัตติกาล  ระหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชัญญา  กิจวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดลพร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเพียงบุญ  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอวัสดา  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอิลิยาน่า  รุ่งเรื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุชัญญา  คิดตะเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปริยฉัตร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภาวดี  โยชะนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเยาวมาลย์  มนูรัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรินรชา  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสวรรยา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภาคินี  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพีรดนย์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐจิรพัส  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกัณณ์ทณัฐ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธณดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีรเดช  อิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนิธิศ  วชิรกุลพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่่นจันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนิชปุณ  จุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรัชชานนท์  ผ่่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงทัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายบรรณรต  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวรพล  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุกมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายหัสดิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกันตณัฐ  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวทัญญู  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิืศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชลดา  อยู่สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงญาดา  สมรรถสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงบุณณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุนเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกวิน  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธิชานันท์  นกอ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภสร  เส็งนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนภัสกร  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงน้ำเพชร  ฟองมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนพล  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปลื้มกมล  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัยยะ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวริศรา  คิ้วสุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปวริศ  ์มานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปวริส  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวศินี  อยู่เนียม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงศรัณย์  สิงห์แพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายทัชวัลย์  ทองสุขชุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศรันยา  แก้วประพาฬ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสวย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอรญา  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปณาลี  สุนทเรกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทณุภา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชลนที  รำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภวัฒิน์  ดำตื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวรกาล  รอดหลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนดินทร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปฎิญญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปวร  จันทร์เป้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพลธร  นวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอชิตะ  เทศแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพรภวิษย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงแพรทิพย์  กัญวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสริมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชนัญตา  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐเศรษฐ  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสิลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอชิระ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณกร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนกร  พิพัทธ์ปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกันตณัฐ  สุขนิยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายบุณยกร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปิติภัทร  ไข่ลือนาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปุณญพัฒน์  เรืองธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนาธร นิมสาร  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนันท์นภัสร  สุโภภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปภากร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภัทรศยา  บุญยะวุฒกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศุภานัน  บุญสุโข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุภนิดา  สุขกมลเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์  มหาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  นนทเบญจวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณพิชญ์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเมลาณี  สุพรรณโกมุท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรมลกร  ระดม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวัฒนการ  วัฒนกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรัมภาพร  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ปัญญาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสิรุสก์  อ่อนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงลภัสรดา  กลัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวริสา  ศรีธนิยมเมธากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศศิพชรกานต์  อยู่พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอาทิชา  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงโชติกา  เรืองขจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซาลิมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปภังกร  คืนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงบุณยนุช  กิจวาศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชชาภา  น้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภคภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมัณตริณี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณัทฐกรณ์  โรจน์วรกุลนิธิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปภาดา  เจรียงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันติศิวกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิตต์กาญจน์  มั่นคงดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสรณ  ภูริปัญญาวานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภกร  แสงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธัญเทพ  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปัญณภพ  อิ่มเอิ่บ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพรรษกร  ถาวรวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภควา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสรวิศ  แผนเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชยิสรา  ชุมเเคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงบุญญาภา  อินทร์ตุ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชณัฐปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธฎชคล  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธณัฐสนัฬ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภคพร  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภาวิดา  ธนะมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรรณ์จันทร์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายโกศิน  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม