รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวีรากร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปรียานุช  เอกกัณหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปรวิศา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนกนันท์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงติระรัตน์  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอาธิสดา  ศิรินนทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอุกฤษฏ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธรณัส  ฤทธิ์มาก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสมัชญา  เข็มหนู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจุฑามาส  โตโคกสูง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิกานต์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนวพร  สกุลประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภูมิภัทร  ยอดเพชรไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพชรดนัย  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภัทราวดี  ประสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกิตติพิชญ์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธีรเมธ  แก้วจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงทวิติยาภรณ์  กลั่นสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัชชานันท์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภวัต  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงแสง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิวรรณ  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวิรดาภา  ถังทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐกมล  แยมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปวีณ  คลังเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงขวัญพร  บุญเรือน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ฉิมวาด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำซื่อตรง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุชาดา  กันยานวน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวริษา  บุ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปองภพ  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกชกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายรับศาสตร์  ฉัตรทอง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพรเทพ  บุญทิพย์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงโสวิชญา  ฉิมวาด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกรวรรณ  สุขฉัตร โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบุญยานุช  เชื้อนุ่น โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เดชวนิชกุล โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบุพเกศ  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมนุเชษฐ์  สพมาตร โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศุภกิจ  ขุนทด โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพัฒณพล  ทับจีน โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 ป.5 วิทย์ประถม