รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพนธกร  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรี  ชูนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกวิน  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายบูรพา  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐนนท์  ใยชม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีจิตติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเก็บดาว  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเฉิดนภา  ครุธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติชัย  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพิพัฒน์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวีรยาร์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทัศเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวันวิสา  กล่ำทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวรากร  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรภัทร  จินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤติพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายไวภพ  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวีรยุทธ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนฤมิตร  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายชัยชนะ  นาคคำแหง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิภัทรา  อ่อนพุทธา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริษฐา  แช่มบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนันทนัท  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสุเมธี  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภกิตต์  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชานันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพลอย  นันกระโทก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนาภัทร  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายชาญชัย  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกันนิตา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมินษ์  เพ็ชรสมภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวริยา  พาผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุจิตรา  เวียงลาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวิลิตา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงประภัสสร  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนพร  ทิมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปิยทัศน์  สุโกสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภิญญดา  โตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวงศกร  ขุนอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรพงษ์  คนองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชินพัฒน์  ชาวบ้านฝาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤติพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกิตติธัช  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชนนิกานต์  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพชร  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเจตพัฒน์  แตงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายยิ่งเจริญ  เพ็ชรหิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลักษมี  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอภิชัย  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐวัตร  คุมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแถลง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวีรภัทร  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิธิภัทร  พวงพลับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอริศรา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนฤพล  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชร์กรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณภัทร  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอัศวิน  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรพัฒน์  แพงเบ้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรัชชาพงษ์  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวชิรวิทย์  มังกรงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชิติพัทธ์  แววสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชุติมา  แพทย์กาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัณย์รังสิพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มเอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปภาวี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงโสรญา  เขม้นกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสิราวรรณ  กาดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรวัฒน์  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงไอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรภัทร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  ขำเสมอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณชพล  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ยัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชชากร  ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุวิทฐิณี  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงแพรวา  เจริญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรกมล  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายคธาวุธ  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอติภัท  กองสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิตรภาณุ  อ่อนฝึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภัทรพล  อินอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสายสมร  พนะที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกวินธิดา  มัชฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอัญชิสา  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวนัสนันท์  เคนคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธีริศรา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาภัค  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงลดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทราพร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอัศวิน  เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปรเมศ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคยเหล่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนสุข  กิสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชาญวิทย์  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเตชิต  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติพัฒน์  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวงศกร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภากร  ขันลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรเดช  สุวรรณลพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐพล  ว่องวิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทักษิณ  ชิณวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกีรติ  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐชา  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทุมฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองบุญลิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอมลพรรณ  เหมือนดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวริญธร  ยางนามอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณภัทรสร  อุ่นสิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทัตเทพ  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปองภพ  อุทกธาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกษาปณ์  โกฎถาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชนกันต์  เหล่าเขต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงแพรวรินทร์  กลำพัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธีรการต์  สุขพ่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิยดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรพิมล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศรีรัตน์  ปานทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จันทเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนชัย  โสดานา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายบุญทวี  ดีเหมือน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกีรติ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพัฒสุ  น้ำผึ้งมงคลสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิบูลอรรถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวสุ  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภกร  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชวัลพัชร  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายหนูดี  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชัยมงคล  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายแก่งทวี  สมบัติดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปกรน์เกียรติ  ประดิษฐ์สุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวัชรพล  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนภูมิ  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญชนก  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุขิตา  เขตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายทัศกรณ์  กุหลาบวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณิชกุล  พูลเขตต์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพัชนรี  มุสิราช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภัทริตรา  อินมูลติ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอรนลิน  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศรันย์พร  ชาวชุมนุม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรชนก  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสิรินดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงฐิตาพร  ย่องหยี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพลอยปพัช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิมพิ์รภัทร  พุลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุภิวัฒน์  สีสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอริยพงษ์  พุ่มขจรภาณุโชค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสุภวิชญ์  ภู่โคกหวาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอาติยะ  ติ่งต้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธาดาพงศ์  วราหะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิรพงษ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปัณณธร  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายตรีเพชร  พระงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนัท  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงตุลยา  สายชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงยุพาภรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชญาภัค  เรียนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงโศภิตา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัญญา  คงดิษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิรินันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวราภรณ์  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอภิชญา  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายมณัฐวุฒิ  น้อยพินิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายทรงกรด  มิลำเอียง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภาณุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปารวี  อ่นทะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญชนก  เทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชนกันต์  รื่นเรณู โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐนฤทธิ์  อินทวัน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายสายชล  หมื่นคำแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุรวีย์  ภาคทวี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงมนัสนันท์  สาสะนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเสาวภา  ภูเด่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงภูษณิศา  อินทร์พิสัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอชิชนัน  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงรักษิตา  แรงการไถ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายปัทรพล  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรัศมี  คำแพง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายเศรษฐพิชญ  นิลเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายธนาวัฒน์  ยุธยา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายชานนท์  ขำกระแสร์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงเทศ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงดำรัสศิริ  คลังนอก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาธรธฤต  เก่งกสิวิทย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชฎาธาร  ไวยกสิการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิรัชญา  ภมรดล โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเสาวรัตน์  มีทรัพย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐดนัย  อนันตวงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปัญญาพร  กาปัญญา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวริสา  สุวพร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เชื้อเขตรกรรม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอิญวดี  กอบเกตุ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสรวิชญ์  รอดภัย โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนพรัตน์  รักโคตร โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกมลพร  เนียมคำ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายศตคุณ  เมฆหมอก โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไขแสง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงน้ำริน  จิตมณี โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภัทราวดี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายณัชพล  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายณรงค์รัตน์  พิมสวรรค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายญาณวุฒิ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศิริญญา  ขำสกล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐกมล  พิณไธสง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวายุ  อ่องยิ้ม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอานนท์  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอานนท์  สีระสา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวุฒธิชัย  กสิวิน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม