รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสิริมา  สุ่มศรี โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงชญานิศ  โชคบัญฑิต โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงธนิดา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายพนธกร  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรี  ชูนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกวิน  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายบูรพา  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐนนท์  ใยชม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีจิตติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเก็บดาว  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเฉิดนภา  ครุธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติชัย  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพิพัฒน์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวีรยาร์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทัศเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวันวิสา  กล่ำทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวรากร  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพีรภัทร  จินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤติพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายไวภพ  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวีรยุทธ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤมิตร  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชัยชนะ  นาคคำแหง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิภัทรา  อ่อนพุทธา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวริษฐา  แช่มบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนันทนัท  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสุเมธี  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภกิตต์  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชานันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพลอย  นันกระโทก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนาภัทร  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชาญชัย  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกันนิตา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายภูมินษ์  เพ็ชรสมภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวริยา  พาผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุจิตรา  เวียงลาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิลิตา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงประภัสสร  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนพร  ทิมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปิยทัศน์  สุโกสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภิญญดา  โตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวงศกร  ขุนอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรพงษ์  คนองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชินพัฒน์  ชาวบ้านฝาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤติพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตติธัช  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชนนิกานต์  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพชร  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเจตพัฒน์  แตงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายยิ่งเจริญ  เพ็ชรหิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงลักษมี  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอภิชัย  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐวัตร  คุมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแถลง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวีรภัทร  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนิธิภัทร  พวงพลับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอริศรา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนฤพล  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชร์กรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณภัทร  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอัศวิน  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพีรพัฒน์  แพงเบ้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายรัชชาพงษ์  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวชิรวิทย์  มังกรงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชิติพัทธ์  แววสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชุติมา  แพทย์กาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัณย์รังสิพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มเอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภาวี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงโสรญา  เขม้นกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสิราวรรณ  กาดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรวัฒน์  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงไอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีรภัทร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนวัฒน์  ขำเสมอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณชพล  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ยัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชากร  ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุวิทฐิณี  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงแพรวา  เจริญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรกมล  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคธาวุธ  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอติภัท  กองสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิตรภาณุ  อ่อนฝึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภัทรพล  อินอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสายสมร  พนะที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกวินธิดา  มัชฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอัญชิสา  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวนัสนันท์  เคนคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธีริศรา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาภัค  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงลดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัทราพร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอัศวิน  เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปรเมศ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคยเหล่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนสุข  กิสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชาญวิทย์  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเตชิต  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตติพัฒน์  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวงศกร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภากร  ขันลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรเดช  สุวรรณลพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐพล  ว่องวิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทักษิณ  ชิณวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกีรติ  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐชา  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทุมฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองบุญลิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอมลพรรณ  เหมือนดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริญธร  ยางนามอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณภัทรสร  อุ่นสิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายทัตเทพ  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปองภพ  อุทกธาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกษาปณ์  โกฎถาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชนกันต์  เหล่าเขต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแพรวรินทร์  กลำพัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธีรการต์  สุขพ่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิยดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรพิมล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศรีรัตน์  ปานทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จันทเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนชัย  โสดานา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายบุญทวี  ดีเหมือน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกีรติ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพัฒสุ  น้ำผึ้งมงคลสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิบูลอรรถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวสุ  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศุภกร  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชวัลพัชร  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายหนูดี  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชัยมงคล  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายแก่งทวี  สมบัติดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปกรน์เกียรติ  ประดิษฐ์สุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวัชรพล  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนภูมิ  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุขิตา  เขตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายทัศกรณ์  กุหลาบวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชกุล  พูลเขตต์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพัชนรี  มุสิราช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุภัทริตรา  อินมูลติ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรนลิน  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศรันย์พร  ชาวชุมนุม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรชนก  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิรินดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงฐิตาพร  ย่องหยี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพลอยปพัช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมพิ์รภัทร  พุลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสุภิวัฒน์  สีสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอริยพงษ์  พุ่มขจรภาณุโชค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสุภวิชญ์  ภู่โคกหวาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอาติยะ  ติ่งต้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธาดาพงศ์  วราหะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรพงษ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปัณณธร  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายตรีเพชร  พระงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนัท  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงตุลยา  สายชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงยุพาภรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิชญาภัค  เรียนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงโศภิตา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัญญา  คงดิษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศิรินันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวราภรณ์  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอภิชญา  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายมณัฐวุฒิ  น้อยพินิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายทรงกรด  มิลำเอียง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภาณุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปารวี  อ่นทะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญชนก  เทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศศิธร  จอนเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงเมษา  อภิรัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธนพร  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายกสกร  วงค์กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงลักษิกา  อุดม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศุภวิชญ์  คงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายเอกรัตน์  โพธิ์กรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชาวดอนคา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภูนเรศ  หมวกละมัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณับนนท์  น้อยทะวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวีรภาพ  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคเปรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิิตติพัศ  ทับแคน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชัยณรัตน์  กุวะลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรัชตะ  ทากัมมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายคีตาภัทร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมนัสวีร์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเขมจิรา  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชนะโชค  ใจนิ่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นนทลักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชวกร  วงศ์สาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศรัณยา  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปฑิตตา  ฟองธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอภิชญา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฐิตาพร  ใจนิ่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายศรัณย์ภัทร  มั่นขันธมาศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวรียุทธ  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจรีโชติ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชนะพงศ์  พันอ้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรภัทร  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอลงกรณ์  ศิริชู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงไอรัก  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบุษกร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรรณริสา  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชชา  อินริ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิริกัลยา  มีเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศรัญญา  เรืองบุญรบ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเนตรดาว  แพรศรีนวล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษณพงศ์  ขวัญสิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเอกพจน์  รุ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภชัย  เตรียมพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกรรชัย  เมืองรส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายระพีพัฒน์  กาละภักดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤษฏพงษ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายทศพล  ศิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชลพฤกษ์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธันวา  พรมศร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภรากร  กำหนด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนพนันท์  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวสุกิจจ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤตเมธ  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพชรพล  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสาวิตรี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัญญนัท  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงประพรศรี  ฉุยฉาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกิตติญา  อภิเดช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนันภรณ์  สิริไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวรรณชัย  ศรีอ่วม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภูฤทธิ์  อ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนราการ  น้อยทะวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายยศวริศ  หมวกละมัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายมีนา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจารุพัฒน์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกนกพร  เกิดวาระ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมณีรัตน์  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พันอ้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกิรณา  คีรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกนกพร  ธารณะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอนัญพร  นาคบาศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชญานันท์  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิวรรณ  กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอภิญญา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปาฎิหาริย์  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนวินท์  กับเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณภัทร  พันธุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสุขเกษม  เฉยปั้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัชตะ  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพีรณัฐ  พุทธคุณโญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายครรชิตพล  ชลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศิวกร  นาคเอก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนิชคุณ  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปาฎิหาริย์  บุญเถื่อนทับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสัญญา  อ่อนน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมานิตา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรนรินท์  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอภิชญา  กันวิหก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนภสร  ออกสุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงมะลิวัลย์  เอกปัชชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เมืองหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายไกรวิชญ์  นาโควงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุธัญญา  จูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายชนาสิน  สอนเข็ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณิชานันท์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศิริลักษ์  ประดิษฐขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสาวิกา  กัณนิกูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศรันย์  รังครัศมี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคจรุง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำอ่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายมนพร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐวัศ  วัดเมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิริชู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายญาณวัฒน์  ทองนิมิตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิรินภา  เอมอุทัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอนุพงศ์  ดัดทุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกิตติ  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรือนใหม่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนันทวรรณ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวันชนะ  พุกกะชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กุ้งค้างพูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุทธิศักดิ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายไชยภพ  สท้านสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิริวิมล  วงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายฐานภพ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสิทธิชัย  ป้อมชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เมืองหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภูวดล  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงโอบอ้อม  คงสาตรา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอังคณา  เรียงริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวันชนะ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนวิน  ทองอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวชิรวิทย์  พร้อมพ่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปัทมา  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติคุณ  อัครนิษร โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงลภัสธร  ศิริเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอภิเชษฐ์  คำทิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณฎิกานต์  เรไร โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐา  เเซ่เตีย โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวรัญญา  เฮงขวัญ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกวิเชษฐ์  หุ้นโพธิ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปราการ  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายศรัญยู  อินทร์ลอย โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอารีญา  ไวยสุภี โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สง่า โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอมลวรรณ  สิงยะเมือง โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายชนกันต์  รื่นเรณู โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายณัฐนฤทธิ์  อินทวัน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายสายชล  หมื่นคำแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสุรวีย์  ภาคทวี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงมนัสนันท์  สาสะนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเสาวภา  ภูเด่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภูษณิศา  อินทร์พิสัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอชิชนัน  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงรักษิตา  แรงการไถ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายปัทรพล  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงรัศมี  คำแพง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายเศรษฐพิชญ  นิลเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายธนาวัฒน์  ยุทยา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายชานนท์  ขำกระแสร์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงเทศ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงดำรัสศิริ  คลังนอก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาธรธฤต  เก่งกสิวิทย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชฎาธาร  ไวยกสิการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจิรัชญา  ภมรดล โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเสาวรัตน์  มีทรัพย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐดนัย  อนันตวงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปัญญาพร  กาปัญญา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวริสา  สุวพร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เชื้อเขตรกรรม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอิญวดี  กอบเกตุ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอมลรดา  น้อยเพชรมณี โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวีรดา  พึ่งแก้ว โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายสิทธิโชค  ชาติเวช โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณธิดา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นดอกไม้ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายณัฐพงศ์  สอาดเรือง โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายนราธิป  น้อยเพชรมณี โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฐริกา  งอกนาวัง โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงรัตติกาล  เทียมวงค์ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งแก้ว โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้อยยาโน โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชุติมา  มีขำ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธิดา  การวิชัย โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำมา โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพัชรี  อำมาภัย โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาตรา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายอภิวัตร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนภิสา  อั่วหงวน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงรัตนากร  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุธิดา  จันทะโร โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธีมะพร โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิมพ์ภัทราภรณ์  มากขุนทด โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอภิญญา  โตธัญญะ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุดเขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายกันต์ธีภพ  ยอดสง่า โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายไตรภพ  เทพลักษณ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเนตรอัปสร  จงกสิกิจ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คล้ายป้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงสว่าง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายฤทธิชัย  แสนใจ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัฐชัย  เสรีภาพ โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายจิรวัฒน์  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงภาวิดา  เอกปัชชา โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายธนพนธ์  แก้งโง โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายคมสัน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงรัตนาพร  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายศุภวิชญ์  วิจิตต์เจริญวัฒนา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายวิชนาถ  กวางแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุธาสิณี  เจียมดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายธันวา  หวานอารมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายประสพโชค  ปักษ์ษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงภัทรภร  เก่งธัญการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงบุณยวีร์  บรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายธนวิชญ์  แสนดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติกานต์  ทองบุญเพียร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนียมทรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจนประโคน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงเอกณัฐดา  มาคะมาตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชิดชนก  ขยันการนาวี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายชนาธิป  บุญเรือง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงสุภัชชา  คงเพิ่มวงค์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสุรเชษฐ์  เรืองโหรา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกิตกิศักดิ์  กิติมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายฐิติวัฒน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณญาดา  คัมภิรานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปณิตา  มานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอมลธีรา  เพิ่มการค้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปฑิตตา  มหาพัฒนกร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกวิสรา  อัครเวทินธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนพัฒน์  สุขานคร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงธมนวรรณ  แพงมะจรินทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวาสนา  ทองสาร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุกษฤฎิ์  น้อยกลด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุธาศินี  สุขจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสุธี  เณยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสิทธิชัย  อินทร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภคพร  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงโรสวิน  อารีรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณัฐธนน  เทียมสำโรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงลินลดา  นาไทย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศิวกร  วายะบรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายนัฐพล  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงวัลเพ็ญ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงญาโณทัย  รักชีวิต โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเบญญาภา  เก่งสาริการ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงชุตินันท์  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายรวิโรจน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายวิศรุต  สายปั้น โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายระพีพัฒน์  ทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงภควรรณ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพรพิลาศ  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงนาฏติยา  ตามประหัด โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงเพียงฤทัย  สะหะวะดี โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงจิราภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวริตา  วัฒโน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนัฐนิชา  โกฎถาด โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวชิรา  สุดเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวิรดี  ภักดีสาร โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายธนภัทร  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพรสุดา  ธัญสาริกิจ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณิชากร  ซ้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงชุติมา  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศิริวิภา  เยาวนิล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจนกสิสาตร์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทั่ง โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ด่านสันเทียะ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธีระพัฒน์  วัฒโน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกิตติพงศ์  คงประกอบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอำนาจ  ดิษเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวรกันต์  ฟักผล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกิตติภพ  คล้ายสุบิน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนโชติ  คงประกอบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายโชคชัย  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสิงหา  เปลี่ยนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายคณิน  สาระคำ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายต่อศักดิ์  สมทบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงมนชนก  พนมวาส โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนิธิยา  ปูจำศิลป์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวรินยุพา  ษีฎามา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพัชราพร  สุดเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พุกเข้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงวิศรุตา  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงลินลดา  คำสี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงประภาวลิน  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 คณิตประถม
776 นางสาวญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวพรรพี  ทองอร่าม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวศิริวรรณ  แซ่เบ๊ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวสุมาลี  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวพิยมล  เสนัง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงมลฑการญจน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาววิลาสินี  เพียรเกิด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพิยดา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาววีรนาถ  สุขุมาภัย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายปรมี  ขำสอน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายบรรหาร  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายปิยะเดช  ชาติบุตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสมศักดิ์  หนูแสง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายสุทธิวัส  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพัณณิตา  มีศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายเมธัส  เจริญโพธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายวีระพล  แก้วสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธนิต  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายอดิเทพ  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายฐาปกรณ์  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสิทธิพร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายจักรพงษ์  ร่ายสูงเนิน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจเย็น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายชินพัฒน์  เทพบรรจง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเมือง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายนัฐวุฒิ  เจริญสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 นายเจษสฤษฎิ์  เทพทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธีรภัทร  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  นิ่มคง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชนิสรา  เจริญโพธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐวดี  สินบุญมา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ถนอม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอามิล  จันทร์ดวงศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายแดนไทย  วงสุวรรณ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกนกอร  จักแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนภาพร  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายจิรายุทธ  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ซอสุวรรณ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกุลชเดช  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกสิณา  หอมระรื่น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงสุจิตรา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมณีเพชร  สุพัฒนากร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายต้นกล้า  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนภัทร  กว้างขวาง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธัญญวุฒิ  สังขโย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณัฎฐริกา  อ่องยิ้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู่ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวรัญญา  พันธมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิรัชญา  อัสดร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายศิวปรีชา  แก้ววงษา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบุญธิชา  เทพแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายจิรพัฒน์  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสรวิชญ์  รอดภัย โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนพรัตน์  รักโคตร โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกมลพร  เนียมคำ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายศตคุณ  เมฆหมอก โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไขแสง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงน้ำริน  จิตมณี โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงภัทราวดี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายณัชพล  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายณรงค์รัตน์  พิมสวรรค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายญาณวุฒิ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงศิริญญา  ขำสกล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  อยู่สุภาพ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายนวพล  คำฝอย โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์กุศล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงชมชนก  ภู่จำรูญ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐกมล  พิณไธสง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวายุ  อ่องยิ้ม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอานนท์  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอานนท์  สีระสา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวุฒธิชัย  กสิวิน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวราทิพย์  มาลาศรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายชิษณุพงษ์  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวิชญาดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายหฤษฎ  พัฒศิริ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวรรธะนะอมร  เถื่อนวรรณา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายสุวพงษ์  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงอรวรรณ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายนาวิน  ปัญจศิล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายวีรพล  สุขสบาย โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศิล โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงศศิปรียา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายอาชวิน  ศรทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธนัชชา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธนพร  สิงห์สร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายอภิชาติ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายกิตติกร  ทรังสร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนรำบุญ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอรปรีญา  แพไธสง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอโนชา  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธนัชพร  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงชลธิชา  พรมใจรัก โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอดิศร  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพิตตินันท์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาลาศรี โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่วนตุ้ม โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงขนิษฐา  ตาลน้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิเขตกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพูลิดา  เทียนสิวา โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธีรวัฒน์  ผูกจันทร์ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงประนิดา  ฉิมสุข โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธีรนัย  อิงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีกลัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายณัฐภูมิ  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายธนดล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายธนวัตร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายบัณฑิต  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายณัฐวุฒิ  อามาตหิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงณัฐธิชา  สนิทไทย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายศักดินนท์  ราชาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงณิชาภัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงไพริน  เกตทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายอานนท์  พะชะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงชนาภา  กระจ่างคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปาริตา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุทัยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงพนิตธิดา  ปิตาโส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงลักษณพร  บัวระพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงวรกานต์  พรมทะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงชาริสา  เพชรตะคุ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุณิศา  สังฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายฐิติกร  สีดาแหลม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงจันทกานติ์  ชาริดา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพัชรา  ผางดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ภามี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธันชนกร  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงประกายกาญจน์  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัชณิชา  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปรียาณัฐ  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภาสินี  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีแก้วน้ำใส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายแดนเทพ  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศิรวิทย์  คำอัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธนัญญา  แปะสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนวิปรียา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พิมพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนภสร  ทศพร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีทำมา โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายณัชพล  มั่นเขตกิจ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเขมินทร์  ปัดเพ็ชร โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงลลิตา  โมติ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะอาดละออ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายธรรมนูญ  ช่อมะลิ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ูพูลกสิการณ์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายศิวัช  ขุนไกร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แตงทรัพย์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีเพ่ง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงมุนินท์  โพนคร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายนัฐวัฒน์  ขุนไกร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพิทยารัตน์  รัตนะโสภา โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณัฏฐริกา  โสระฐี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสาวิตรี  ชมภูวิเศษ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศศินิภา  จำปานิล โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองยิ้ม โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำโชติ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพัชรดนัย  นามเต โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายปภินวิทย์  ยาโคล โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกชกร  กะทา โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าที โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เชาวรักษ์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงญาณิศา  กูดแยง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สละสำลี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูมินทร์  มีหมื่น โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายรัฐนันท์  กาศชัยการ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธนพร  สามัคคี โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทานะเวท โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายกฤตพงษ์  นาคชูแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายศุภณัฐ  คงน้อย โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายอภิวรรธน์  ภูฆัง โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายอิทธิกร  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพัชรพร  นาตา โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงจิราภา  ไผ่บง โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงสุชาดา  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายณัฐดนัย  เทียมไผ่ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายศิลา  สีหางวงษ์ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายนันทกร  กอบเกตุ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายกิตติคุณ  พะเทพ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายอัศม์เดช  พิมพาภักดิ์ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายประภาวิทย์  ทัพนิล โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายรัฐภูมิ  กาศชัยการ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงลักษิกา  กระแสโสม โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วมาลา โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายรัชชานนท์  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมแดง โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายประดิพัทธ์  ยาดำ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายภูริชญ์  มางสลัด โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงแพพลอย  สวัสดี โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายธนพงศ์  ธิริ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนพรัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงศศิธร  เปรมทอง โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนิตยา  แสนเหล่าคำ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 นายจตุรวิทย์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นายกฤตพร  นาคชูแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวพรทิพย์  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวสุพัตรา  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวสุกัญญา  จำปีขาว โรงเรียนบ้านมาบแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอรรถกฤต  มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายนัฐภูมิ  คล้ายแสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงสุชานาถ  จ้าวสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองประเทือง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนันทภพ  ไต้ไธสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธนพล  อินทะโชติ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสมทอง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายณัฐวรรณ  มิ่งมิตร โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกวิสรา  คำยาน โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกมลพรรณ  โกทัน โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายชวัศ  วิลาศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนรคุตร โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงญานิสา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงจันทนิภา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงมาศยา  จันโท โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายอุดมศักดิ์  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณัฐพล  คงจาด โรงเรียนบ้านดงคู้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพงศธร  เสือสยอง โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายภควัช  รุจิระนันท์ โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงชญานุช  ประเสริฐดี โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายวันเฉลิม  เชยนิล โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายนพเก้า  เมี่ยงอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงณัฐริกา  สาระอูม โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงวิภากร  เพ็ชรชัย โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญเสวี โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงณัฐชญา  การะภักดี โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงวรกมล  บัวเอม โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวิกานดา  จำเหล่ โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายอรรถพล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายวีรภัทร  ธิชากรณ์ โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวริศรา  สุมังคะละ โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงกชกร  ธารณะ โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันจ๋า โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงเขมจิรา  จินตะนา โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายภคพล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวัดท่าแรต 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายทวีศักดิ์  คำอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายวัชรคุณ  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายวศิน  จันทร์ภู่ โรงเรียนวัดคลองสาลี 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายอลงกรณ์  พันเดช โรงเรียนวัดคลองสาลี 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายสรวิศ  พุ่มทอง โรงเรียนวัดคลองสาลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกฤษฎา  ทีภูเวียง โรงเรียนวัดคลองสาลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายกันตโชต  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนวัดคลองสาลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มนตรี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายอัน  เขตวิริยะการณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายอัมพันธ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงนภัสสร  เจิมขุนทด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงนันท์ธิชา  หาขุนทด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปุญญิศา  ทรัพย์นิมิตร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงบัณฑิตา  เขตวิริยะการณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปริพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงประภาวดี  ปาจิตร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกชกร  จาดพิมาย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกฤติยา  สดโคกกรวด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงปณิดา  ขยันกสิกรรม โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายจุฬพงศ์  อภิชัย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสริตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนละบุตร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  คงสุทธิ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายณัฐนนท์  บุญมี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอัครวินท์  ชื่นตะคุ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวุฒิภัทธ  จันทร์ทา โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายอิงครัต  เดชพละ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายอชิรวิชญ์  สังข์ศิริ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนพิชญา  สินชัย โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  หนูตอ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายนภัส  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์อยู่ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปู่คง โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายสิทธิกร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม