รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนวพรรษ  ซิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปินสุรีย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงโศภิฏฐา  พึงสำเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทรเดช  ตังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอณิลดา  บุญนะนาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเนือว่าน  โกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤติน  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงถิรดา  มานิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปองคุณ  แย้มไผ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรัฐกิตติ์  สิริภิญโญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกร  สังข์เปีย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงแพราวา  เมธาภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูริดล  ไชยโสภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภานุพันธ์  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอิทธิพล  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูวิศ  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรภัทร  คุ่ยชูชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอาทิตย์  เกิดทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกิตติคุณ  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณยาณัฏฐ์  ยิ่งยงเมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนกร  กำไรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายเก่งกาจ  หฤทัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปัณณธร  หรั่งอุทก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปัณฑิตา  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวรากร  วงศ์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนาเศรษฐ์  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูริพัต  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเฮงกลม  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมินตรา  สรวงเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงขวัญภิชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชนาธิป  ทิพยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศตวรรษ  ดิษสาคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนินทรา  คุ้มมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิกานดา  สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เเจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภัทรพชร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญจณัฐ  พันธุ์สมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวรัชญ์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณชพล  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณชพล  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายคุณากร  วงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายจิราธร  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายฐานพัฒน์  เปรมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภูผา  มากสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายณฐกร  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธันยพร  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพงศกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภคพร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงคณัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์พีชญา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนกฤต  กาหยี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายเนติพล  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จารึกสมาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐสิทธ์  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บำเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธิญาพร  นาคพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายชวดล  ประศาสน์ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชญาภรณ์  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภูสิษฐ์  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภคพร  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุพิชญา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศุทิวัตถ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงไอยวริญท์  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนมน  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายสุภชัย  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายชนาธิป  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายภัทรพล  มุลดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพีรยา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พิมมาตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปุญญิศา  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภาคิน  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงมาริสา  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพลอยปภัส  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนภัทร  แสงโสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุรัตน์ฏิกานต์  เกียรติพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฏฐนันท์  อึงธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปุณยทัต  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสมิทธ์เมธ  สุขสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปดลเดช  ลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภีระ  พรมสุ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเอื้ออังกูร  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ประภารวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนรักษ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเนตรทิพวรรณ  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชาลิสา  จัตุพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิรภัทร  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรรณปพร  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชยพรรษ  อู๋ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงขวัญขัาว  พู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายยศพล  ยอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพรพิพัฒน์  มะลิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภานุวัฒน์  จันยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกิตติภพ  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฟ้าใส  พรมพรศรีฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเมธรพร  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพลอยธีมา  ทองแท่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชญาภา  โอชารส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัฏฐศินี  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนิลยา  เลิศลักษมีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกฤษฎา  สุธาศิลพรมแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสิระ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเวทิดา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพชร  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงประภาวี  รุ่งกษัตรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเฟื่องภัทร์  เหมือนเตย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวรรรัตน์  แป้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายศรัณย์กร  แก้วกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มจัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนิติธร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธนวดี  วิรุฬหธรรมรัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนินธาม  เนินพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสิทธิพล  อุ่นเวียง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปิยังกูร  แพระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจารุพิชญา  ภังคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภณัฐ์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวชิรวุธ  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนิติพัฒน์  เดชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิภัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภาวิต  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอรรถพันธ์  คุณดิลกชุติวัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอารดา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเติมรัก  เทียมนาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขบุรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภูธิษตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงรฐา  พรมพฤษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐชนน  พุ่มทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสุรภัส  รอดเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภัทรลดา  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอติพร  นิ่มสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกิตติคุุณ  สีวันนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญญาอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธีรเดช  ธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพลัฏฐ์พล  เทพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศักดิ์เมธา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนุชกานต์  พุฒิพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แนบบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญ์กัชชา  ถาวรหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกชพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธิดารัตน์  เณรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภูริภัสสร์  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศรัณยภัคร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสียงเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสิปปวิชญ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุภศิษฏ์  เบญจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุภาวิตา  ลีอำนน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวรกัญญา  ควรเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤชุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนพัฒน์  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปวีณ  คงวราคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภรภัทร  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพัชริดา  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์ศิรภัทร  กมลสุขสถิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจิรภัทร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงขวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสิรภพ  สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธนัช  จินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภานุมาศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงขนิษฐิมาส  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอนันตยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายรพี  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกชพรรณ  รู้รัก โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกฤตยา  แน่งน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายนพวรรษ  พรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจิรญาภา  ยี่แม่นยิง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายสมภพ  สังข์เหม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายสุทธิกานต์  ทวีหรรษภาคย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงญาณิดา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธนศักดิ์  อุปสอด โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธนพัฒน์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายภรภัทร  ทับทิมสุวรรณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอนันตา  อนันตวารี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนเย็น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิชชานันทน์  เกี่ยวฟั่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ปรานมนตรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
618 นายธนกฤษ  มงคลพณิช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวอารียา อิซาเบล  บีเบิล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงนภสร  พร้าวตะคุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายกันต์ธีภพ  กล่ำฉ่ำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชูนพรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวสิริรัตน์  บัวขำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายนิธิกรณ์  สิงห์รัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายโชคชัย  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายศิลา  ศักดิ์สิริโกศล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นายชานนทน์  วิชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายพงศพัศ  ศรีจันทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นายทัศสุนัย  เมฆสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นายภูวัง  ตั้งนิยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพรพัศ  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศริญา  สนธิโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพรรษา  พงศ์พจมาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาววธูสิริ  จับมณี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นายภูมินทร์  บุญสูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศศิวิมล  ประสมพงษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูมิ  ไพรมุ้ย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประภาธนานันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวกาญสุนันท์  แก้วงาม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุธี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรนันท์  นิ่มไชยนันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวรสุทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอนัญญา  วาสิกานนท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธัญชนก  คำยวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงมนภัทร  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายก้องศักดิ์  วัฒนสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภูมิพัศน์  เสือเขียว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปัญญวัฒน์  กันเกษ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภูมิรภัทร์  โสภา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณฤภัค  พุกซื่อตรง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธวัชชัย  อยู่คงธรรม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสราวุธ  แว่นแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอนุศิษฎ์  พุ่มเกษม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภัทรพงศ์  โต๊ะทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอิทธิมนต์  สัตระ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสุทธิภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวราภร  ยอดสมใจ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปุณยานุช  พิลึก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมีสุข  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอัมพิกา  กอนแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายณวรรชน์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงดานิด  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสาธิกา  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิริณธร  ว่องธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายทรงพล  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกตุ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงมีรฎา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนุชจรี  บุญทีฆ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศุภกร  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายเครจ  คาร์นี่ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนโชติ  ทุ่งแดง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายเมธาพร  บุญซ้อน โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายธรรมศิริ  แท่งทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายศุภกฤช  พลอยกระจ่าง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายวันชนะ  คชแจ่ม โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายศิวัช  อุดมสินศิริกุล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพงศ์พีระ  พงศ์อายุกูล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเฟรือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณพชร  ลือดารา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปริยภัทร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แย้มยงค์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธราธัช  สิงห์วี โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศุภกานต์  เขียวสว่าง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสุทธิพงษ์  มะพารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงรมิดา  พกมณี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงอัจฉรา  เขียวไสว โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายภัทรพล  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายนิธิทัศน์  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภานุพงศ์  พิทยาพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายชุติพงศ์  อำภูธร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กิ่งไทร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนิรุชา  พยายอด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปัณณวัชญ์  สุวรรณโสภณศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงกัญชริญา  ตั้งเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายบุญคุณ  ฉัตรารักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงไปรยา  เสริมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายวสุ  ชาญสมร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงวธูสิริ  เกษรจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธัญญธน  โพธิ์เนียม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายภีมพงษ์  ศุภจิตรสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงกุลณมล  ชิมอิ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงภัทรวดี  ตีระศิริพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายปธานิน  พิศมัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงภัควีณ์  วงศ์ศิวะวิลาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงรดามณี  วารีบำรุง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายภูรินท์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายกฤตภาส  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสวัสดิโสภา  สวัสดิกุลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายพงศธร  สัตยารมณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายสุวิจักขณ์  จักษุกรรฐ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล้าเจริญเสริม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภาวนา  โสมภีร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐชยา  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธรรม์คฑานิติ์  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสธนกาญจน์  ธนกรมนตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสิรีณณ์  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนภัสรวี  แป้นรักษา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอิศรา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปภาดา  ทิมรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภัทรดนัย  นาดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสรวิศ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พุ่มไพศาลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภัสสรดิลกเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณิชาภัทร  ิ่อิ่มเกิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสาธิตา  พันธวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกรรณ์ชนมล  ชูสว่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายรัฐศาลร์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงรัตน์นภัส  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูรินทร์  แก้วเกตุมะณี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนัยนันท์  บูรณะพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิชญาภา  เหมือนแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม