รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนวพรรษ  ซิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปินสุรีย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงโศภิฏฐา  พึงสำเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทรเดช  ตังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอณิลดา  บุญนะนาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเนือว่าน  โกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤติน  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงถิรดา  มานิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปองคุณ  แย้มไผ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรัฐกิตติ์  สิริภิญโญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกร  สังข์เปีย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงแพราวา  เมธาภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูริดล  ไชยโสภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภานุพันธ์  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายอิทธิพล  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภูวิศ  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรภัทร  คุ่ยชูชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอาทิตย์  เกิดทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกิตติคุณ  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณยาณัฏฐ์  ยิ่งยงเมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนกร  กำไรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายเก่งกาจ  หฤทัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปัณณธร  หรั่งอุทก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปัณฑิตา  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวรากร  วงศ์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนาเศรษฐ์  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูริพัต  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเฮงกลม  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมินตรา  สรวงเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงขวัญภิชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชนาธิป  ทิพยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศตวรรษ  ดิษสาคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนินทรา  คุ้มมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิกานดา  สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เเจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภัทรพชร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญจณัฐ  พันธุ์สมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวรัชญ์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายณชพล  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณชพล  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายคุณากร  วงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายจิราธร  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายฐานพัฒน์  เปรมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภูผา  มากสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายณฐกร  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธันยพร  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพงศกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภคพร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงคณัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์พีชญา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนกฤต  กาหยี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายเนติพล  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จารึกสมาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐสิทธ์  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บำเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธิญาพร  นาคพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายชวดล  ประศาสน์ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชญาภรณ์  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภูสิษฐ์  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภคพร  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุพิชญา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศุทิวัตถ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงไอยวริญท์  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนมน  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายสุภชัย  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายชนาธิป  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพชรพล  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนัชฎาพร  เเสงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายพีรณัฐ  ญานสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายอัศวิน  คงป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงอริสรา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปพิชญา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกรกช  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพรชนก  สีแตง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพชร  แซ่ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่สุ่นเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายกัญจนะ  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวริศรา  พรกระเเส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายธีทัต  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐธนาพร  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายชนาพัทธ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงรุจรวี  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายนนทพร  จุลทะสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายธีรัช  อนุสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนฤภร  เนียมสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวิชญะ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายธณินท์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจรรยพร  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธนวรรณ  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธนพล  ตันปิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายภัทรพล  มุลดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพีรยา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พิมมาตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปุญญิศา  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภาคิน  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมาริสา  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพลอยปภัส  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนภัทร  แสงโสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุรัตน์ฏิกานต์  เกียรติพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฏฐนันท์  อึงธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปุณยทัต  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสมิทธ์เมธ  สุขสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปดลเดช  ลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภีระ  พรมสุ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเอื้ออังกูร  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ประภารวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนรักษ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเนตรทิพวรรณ  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชาลิสา  จัตุพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิรภัทร  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรรณปพร  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชยพรรษ  อู๋ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขวัญขัาว  พู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายยศพล  ยอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพรพิพัฒน์  มะลิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภานุวัฒน์  จันยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกิตติภพ  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฟ้าใส  พรมพรศรีฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเมธรพร  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพลอยธีมา  ทองแท่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชญาภา  โอชารส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัฏฐศินี  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนิลยา  เลิศลักษมีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกฤษฎา  สุธาศิลพรมแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิระ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเวทิดา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพชร  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงประภาวี  รุ่งกษัตรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเฟื่องภัทร์  เหมือนเตย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรรรัตน์  แป้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศรัณย์กร  แก้วกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มจัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิติธร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนวดี  วิรุฬหธรรมรัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนินธาม  เนินพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสิทธิพล  อุ่นเวียง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปิยังกูร  แพระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจารุพิชญา  ภังคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศุภณัฐ์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวชิรวุธ  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนิติพัฒน์  เดชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภูมิภัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภาวิต  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอรรถพันธ์  คุณดิลกชุติวัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอารดา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเติมรัก  เทียมนาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขบุรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภูธิษตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรฐา  พรมพฤษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐชนน  พุ่มทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสุรภัส  รอดเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัทรลดา  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอติพร  นิ่มสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิตติคุุณ  สีวันนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญญาอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีรเดช  ธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพลัฏฐ์พล  เทพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศักดิ์เมธา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนุชกานต์  พุฒิพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แนบบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัญญ์กัชชา  ถาวรหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกชพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธิดารัตน์  เณรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูริภัสสร์  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศรัณยภัคร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสียงเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายสิปปวิชญ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายศุภศิษฏ์  เบญจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุภาวิตา  ลีอำนน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรกัญญา  ควรเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤชุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนพัฒน์  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปวีณ  คงวราคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภรภัทร  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพัชริดา  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์ศิรภัทร  กมลสุขสถิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายจิรภัทร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงขวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายสิรภพ  สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนัช  จินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภานุมาศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงขนิษฐิมาส  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอนันตยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายรพี  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอกอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนากร  คุณาทนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายคณพศ  คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เเสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวริศษา  ศิริเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงไปรยา  เเย้มเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชุติมา  ฤกษ์รัตนกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมธุมาภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธาม  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวโรดม  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพัทธดนย์  วิมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธีระพัฒน์  จี่มุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพีระพล  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายจรรยวรรธ  โพธิ์พิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกชพรรณ  รู้รัก โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกฤตยา  แน่งน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายนพวรรษ  พรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงจิรญาภา  ยี่แม่นยิง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายสมภพ  สังข์เหม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ซิ่นช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธิติวุฒิ  พันเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนาะเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงเพชรลดา  คล้ายจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพัชรพร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายสุทธิกานต์  ทวีหรรษภาคย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงญาณิดา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายธนศักดิ์  อุปสอด โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนพัฒน์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายภรภัทร  ทับทิมสุวรรณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอนันตา  อนันตวารี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนเย็น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิชชานันทน์  เกี่ยวฟั่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ปรานมนตรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายกิตติพันธ์  รินทร์ธราศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายชินฐพนธ์  เผือกทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
701 นายธนกฤษ  มงคลพณิช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวอารียา อิซาเบล  บีเบิล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงนภสร  พร้าวตะคุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายกันต์ธีภพ  กล่ำฉ่ำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชูนพรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวสิริรัตน์  บัวขำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายนิธิกรณ์  สิงห์รัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายโชคชัย  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศิลา  ศักดิ์สิริโกศล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายชานนทน์  วิชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายพงศพัศ  ศรีจันทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายทัศสุนัย  เมฆสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นายภูวัง  ตั้งนิยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพรพัศ  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงศริญา  สนธิโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพรรษา  พงศ์พจมาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาววธูสิริ  จับมณี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายภูมินทร์  บุญสูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงศศิวิมล  ประสมพงษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภูมิ  ไพรมุ้ย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประภาธนานันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวกาญสุนันท์  แก้วงาม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุธี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจิรนันท์  นิ่มไชยนันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวรสุทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอนัญญา  วาสิกานนท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธัญชนก  คำยวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมนภัทร  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายก้องศักดิ์  วัฒนสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภูมิพัศน์  เสือเขียว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปัญญวัฒน์  กันเกษ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภูมิรภัทร์  โสภา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณฤภัค  พุกซื่อตรง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วชิงดวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปัณชญา  กุหลาบศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงดลดา  ภาวะโคตร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรัฏฐิภากรณ์  นาคเกษม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนธัส  แป้นโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์วาท โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายนรบดี  วิรักขะโม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสบาย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวรัณญา  รัตนธำรงชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิระวัฒน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวิภาดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภูกวิน  สุวัฒวิตยากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเบญญา  ฟุ้งสุข โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวาสิตา  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปวันรัตน์  คงหอม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพีรดา  โอสถานนท์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพัชอร  ไชยมา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงกล่อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายวัยวัฒน์  มาลัยพันธ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพิชญา  แกล้วการไถ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงวาราดา  บรรดเทิงใจ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงวรรวิภา  คล้ายอินทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวรางคณา  กาจู โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายอนุกูล  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงสุพรรษา  สดใส โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพิริยาณ์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฟุ้งสุข โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายณัฐพล  ยอดรัก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฎ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายธวัชชัย  อยู่คงธรรม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายสราวุธ  แว่นแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอนุศิษฎ์  พุ่มเกษม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภัทรพงศ์  โต๊ะทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอิทธิมนต์  สัตระ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายสุทธิภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวราภร  ยอดสมใจ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปุณยานุช  พิลึก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงมีสุข  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอัมพิกา  กอนแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงปรพิน  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนารีนารถ  กรดเพ็ชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศรันยา  อำพาส โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่กรุด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงมุขรินทร์  อินทรมงคล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายกวิน  ทองเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายกวินภพ  มังกร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายภูวเดช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายรพีภัทร  สุบินมิต โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายมัชฌิม  วาดทิม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายชวกร  พานทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายชานนท์  พุ่มศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายอชิตพล  ขวัญมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายภาณุภัทร  เรียนภาร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ดีพุ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุชานรี  วงศ์จินดา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงประกายดาว  อยู่สุ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนธัช  ภิสักไพสิฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกฤติธี  พัฒนปัญญา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ขลิบทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงด.ญ.นิชาภัทร  มีสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูริ  คำมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายถิรธนา  ธนัญญานฤดี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปัณณพร  พรมแจ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โตสงคราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐวิชช์  ยุพา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนกฤต  สีดำ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายก้องภพ  คล้ายทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมมิ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทรา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพลอยแหวน  สาระกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงมิลตรา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรนภา  คล้อยสมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายวิศิษย์  กลีบบัว โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเอมวดี  ปาทาน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศศิลดา  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงวิภาค โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายชานนท์  เทศถัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุชามาศ  นาคสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงโสภิตา  บรรลือ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพัชรพร  สดาพงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภาณุพันธ์  อังคะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวาสิตา  พิลา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุภัทรา  กันทะวัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายนพณัฐ  หวานแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธนัญญา  ซุนพัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายนฤบดี  จินาวรรณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศราวุธ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงวาสนา  คันธมาตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงอารญา  คุ้มนิล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นมาศ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายกิตติธัช  คุ้มเมือง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสิริวิมล  ราญขำป้อม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายนพดล  ปิ่นดอกไม้ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐชา  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณัชชา  แจ้งอิ่ม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายปิติ  ฉายรัศมี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรติมา  ไตรลักษณ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐชยา  วังกานนท์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปัณณวัฒน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองทรง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นสีเขียว โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณวรรชน์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงดานิด  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงสาธิกา  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศิริณธร  ว่องธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายทรงพล  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธีรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธนพนธ์  จรุงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงจิดาภา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพงษ์สิริ  ผึ้งวรางคณา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสุพิชฌา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวิชญาดา  ขำพวง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงวิชยาภรณ์  เทศนา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  อุดมสม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนวพรรษ  อยู่มาก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยิ่งยศธวัช โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธนกิจ  พูลทวี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงพัชราภา  พานิชวัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นายกิตติพัทธ์  กิตติวรรธนะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวนภัสกร  เนียมตุ๊ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นายธิเบต  กลิ่นเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวพิยดา  ฉัตรโชติกมาก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธนัชญา  เลิญไธสง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายศิวภูมิ  พรหมณะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงชมพูนุท  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายพิชยะ  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงปวรา  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสุวิชญา  สุขดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสุภัสสรา  เชียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายสุกนต์ฑี  แตชะศรีประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงอิงครัตน์  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนภัทร  ธนกิจวรบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายกฤตภาส  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงปวิชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายอาชาวิน  ตรีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพรกนก  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายราชภูมิ  ซ้องตะคุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงเขมิสรา  สะบายแท้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายสิงหรัฐ  เทียบเทียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายศรรวริศ  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายบุญธร  มาลีแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายตะวัน  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีทัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายนวณัฐ  ดำมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายญาณวรรธน์  นาคภพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายปภาวิน  สุภาลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายณัฐวรกันต์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายสรวิศ  ยอดชูศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายปุณยธร  บุญขัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณัฐนันทน์  โพธิ์คานะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
956 นายรติชาภัทร  อรุณภาดาวราภัทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวศิริวรรณ  บางฉนวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวสุทธิดา  ชิณเกษ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายเตชสิทธิ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นายศรายุท  พูลพร้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นายพลพล  อยู่นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายอะชิระ  ทวีวิโรจน์สกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวฐานิตาณัฐ  ปานช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวณัฐชยา  วัดแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวศรีรัตน์  เหมารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงวรรณพร  เทียนขาว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นายธนสร  ขำประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวณัฐฐินันณ์  ยุทธชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ม่วงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพิชนาถ  มีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองชั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกรฏี  ลออเอี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายวรินทร  จันทร์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงเอมิตา  พิมมล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่ายรัก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์วัฒนดำรง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พัวเฮง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงนพมาศ  สายรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปานรวี  ภู่ระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงศศิวิมน  ทิมปราง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายบุญศิริชัย  เด่นนภารุจิระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงนาโอมิ พชรอร  มอร์ปูร์โก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงรวิภา  สุขเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญมาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงรดาณัฐ  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงณิชรวีร์  สาระหงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนคีรีพฤกษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายกนกพล  อริยะสุนทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายณัฏฐพล  ชูสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายนราวิชญ์  มิ่งมิตรมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายประภวิษณ์  สงวนสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายภีมพัฒน์  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวนัฐติพร  กล่ำโพธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายธนเดช  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นายจักรพงษ์  เวทย์จรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปาณัส  พวงระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวพรนที  ถิรจัตุนที โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวอนัญชนา  ศรีรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายเฉลิมรัตน์  ปานมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นายฐิรพรรษ  หงษ์น้อย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายธรรณกร  สังข์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวภัชราพร  เพชรชนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวศุภจิรา  ไชยสมภาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวณัฐกานต์  ประสาทน้ำเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวอาทิตยา  ชาวด่าน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวศศิพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวปภาวรินทร์  สาดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวภาวินี  แปงล้วน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวสิปาง  สิงโห โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงโชติรส  จรรยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นายเมธา  เสมอศิลป์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงกฤษญามาศ  วงษ์สายตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงอินทิรา  ธารีวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธนิดา  เปี่ยมวัชระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฏิทิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายณฐกร  แสงศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงเอกจิตต์ตา  พินิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงเพียงรวี  สาระศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอกปัชชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอภิชา  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายกฤษฎิพัศย์  ทองดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปทิตตา  ศุภจิตรานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงศุทรา  ทองแฉล้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายปภังกร  อยุธยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายวัยวัฒน์  นุชสโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอารยา  หมั่นยืน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายพะนาย  โพธิ์เนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปรีญาภัทร  แพแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอชิรญา  สังฆราม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงวรินทร  นันท์ธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายรชตะ  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงอรปรียา  ทิพย์มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณฐพร  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แตงพรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธิดารักษ์  แสนคำราง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสิริกร  รัตนาภรณ์วงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายพชรพล  สกุลวา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงเธียรภัทรา  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปริชญา  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวสิน  อมรวรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายเตชิต  เทวกานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศุภกฤต  โตสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวชิรวิชญ์  ม่วงไม้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากหมู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายศุภวิชญ์  โฉมตระการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพิณธุศร  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัฐชยา  องอาจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนภัสสร  พุฒจรูญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายอนาวิล  ขุมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  สาระคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสุพิชญา  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุนิสา  แพงศรีรักษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงเธียรวรินทร์  เทียนสิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงสิริยากร  บัวขม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายแทนคุณ  วิเชียรกัลยารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายบวรภัค  ชูกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายปฐพี  อักษรดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงปวรรณภรณ์  โพธิ์เมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ตั้งมั่นคงวรกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงชนิดาภา  สุ่มประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุภัชญา  ผึ้งแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงอัฐภิญญา  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณิฌา  คำพระจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงศิรประภา  สายทองทวี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายรัชพล  เพ็งศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนวัฒน์  ไทรย์งาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธนวัฒน์  วาทพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธีรภัทร์  ผาดโผน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายอะณาคินส์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายรัฐณชาติ  เข็มครุฑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฐานิดา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสวิตตา  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายจุมพล  มาเนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพัชรี  ความสำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายชวินโรจน์  ใช้ปัญญาธนานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพาขวัญ  เจริญวงศ์วณิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายเอมเมอรัลด์  จักกร้า พรมพิมพ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชนเนษฏ์  มิตรวงษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงสุชาดา  คำนาค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวิชิตา  วรวัฒนชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภคิณธร  หงษ์ไกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงชุตินันท์  นิลทัพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงหทัยพัจน์  คงเมฆ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายคเณศ  เฝ้าหาผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแตง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ธนสารสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงเมย์ญาวี  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกิรติกา  โพธิ์วัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธนวัต  อินไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกิตติธรา  เพ็งจินดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายจิรภิญญา  เรืองอิสริยวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงภูษณิศา  กล้ากลางสมร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายพณดล  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐธญาดา  เสาว์จันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณวภัคร  ครุธจีน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงเขมรัตน์  ศิริเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายสุรจิณณ์  สถิตย์ธนโภคิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภัทรลดา  แดงพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปภาภัทร  ภูมิมเหศวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหะครุฑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงภัทรลภาฎา  รัตนสกุลพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงจิณณพัต  เพชรภูหลวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายชินรัตน์  เกษทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัชรกุลหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปวีณรัตน์  แผ่พุ่มทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกฤตปกรณ์  รอดแช่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกัญญวรา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายภวิศ  ชอบดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงจิดาภา  แตงไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวรรณวนัช  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายพงศ์ธาริน  รังสิพลกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายยุคันธร  ภูผา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขอินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกวินทิพย์  ธนนาถ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธนันญพรรธน์  ปั่นโป้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายวรวุฒิ  แสงกระจ่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายพิพรรธน์  ไกรฤทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปราณณิชา  วงค์มหา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกตุ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงมีรฎา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนุชจรี  บุญทีฆ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายศุภกร  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงภัทรธิดา  สังข์บูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนไทย โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เวียงวิเศษ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวเกษม โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงโศภิศฐา  ปิ่นสกล โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายทินภัทร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวิทยากร  วันมอย โรงเรียนบ้านธารหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงจันฑกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงทัศนาวลัย  กันทัด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายไพรัตน์  อิ่มวิโรจน์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายพชร  จันทร โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายศักชาต  จิ๋วสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายวรัชญ์  ชาวพม่า โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธีรพรรณ  ฟุ้งสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายศิริชัย  หมั่นยืน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายพิสุทธิ์  นาคมูล โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงเอณิศา  แสงเปี่ยม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณัฐธิตา  คุ้มสอาด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข้มแข็ง โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันโสม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงศิรประภา  เขียวชู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุธรัตน์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงศิวะพร  พวงสมบัติ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงชวิศา  มากบุญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทาเวียง โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงมัณฑนา  มารศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงชมภู่  โมหะหมัด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอัญชญา  จิติปานะ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายวีรภัทร  คำภูนาถ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพรเทพ  วงษ์ที โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสิริพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงปุญสิริ  โรจนวิภาต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอมขจร โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงวิมลพรรณ  คงเมฆ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีอ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไหม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายเครจ  คาร์นี่ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายศิวัช  อุดมสินศิริกุล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายพงศ์พีระ  พงศ์อายุกูล โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายธนโชติ  ทุ่งแดง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายณพชร  ลือดารา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายธรรมศิริ  แท่งทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กชายธราธัช  สิงห์วี โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายศุภกฤช  พลอยกระจ่าง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายวันชนะ  คชแจ่ม โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายชานน  เกิดหิรัญ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงปาณิสรา  เกิดมณี โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเฟรือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงปริยภัทร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แย้มยงค์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงศุภกานต์  เขียวสว่าง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเกศรินทร์  พ่วงพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เกตุสุนทร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณัฐรพิณ  ทรัพย์มา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายเกรียงศักดิ์  กุลศัตยาภิรมย์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายกรวิชญ์  เบ็งทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงสุกันยารัตน์  สังข์แตง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายปุณยวัจน์  กระหล่ายพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสมสุดา  ศรีอยู่รอด โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอัจฉรา  ผาดจันทร์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายชิณณวรรธน์  จักรเพชร โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพริบพรรณดาว  สลับศรี โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพีรพัฒน์  พานพรม โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนิชมนต์  คำรัตน์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงเจติยา  สังข์แตง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงวัชรินทร์  แก้วทิม โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณิชากร  นกทอง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นอุบล โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปิ่นอำพร  อิ่มเขียน โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงชนัฐปภา  พรหมช่วย โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงนิชาภา  พูลเกิด โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงปวิชญาดา  ปั้นสุข โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนันน์ธนัท  อ่อนดี โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายชนันธร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายวรเมธ  เอมศรี โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายศิรพัฒน์  ยิ้มเทียน โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภูริชยา  นันไชย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายภัทรพงศ์  อุ่นเรือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวริศรา  คร้ามดี โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายปรัตถกรณ์  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายนันฐภัสร์  ทองประเทือง โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายฉัตรชัย  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์นาค โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  โสระดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายมกรา  กึม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงชุติมา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลับไพรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงวันดี  ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายจักรกฤช  ทิมพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายธนธรณ์  เฉลิมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายธนบุตร  คล่ำเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายเตโชดม  สุขหนู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายนฤเดช  คณฑา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงภาณุมาส  สุขุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วทองดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคงทน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายชินาธิป  ธนพรรัตนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุปรานี  โตเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงกรชญดา  ขุนประดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงศิริกานดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายวรัญญู  วงศ์อุปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายรัตนภูมิ  จันอาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทับเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงนิตยา  กุนอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสุทธิพงษ์  มะพารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงรมิดา  พกมณี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงอัจฉรา  เขียวไสว โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายภัทรพล  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายนิธิทัศน์  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายภานุพงศ์  พิทยาพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายชุติพงศ์  อำภูธร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กิ่งไทร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงนิรุชา  พยายอด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายปัณณวัชญ์  สุวรรณโสภณศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงกัญชริญา  ตั้งเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายบุญคุณ  ฉัตรารักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงไปรยา  เสริมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายวสุ  ชาญสมร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงวธูสิริ  เกษรจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กชายธัญญธน  โพธิ์เนียม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กชายภีมพงษ์  ศุภจิตรสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงกุลณมล  ชิมอิ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงภัทรวดี  ตีระศิริพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กชายปธานิน  พิศมัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงภัควีณ์  วงศ์ศิวะวิลาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงรดามณี  วารีบำรุง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายภูรินท์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายกฤตภาส  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงสวัสดิโสภา  สวัสดิกุลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายพงศธร  สัตยารมณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกระพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสิริลักข์  พัฒนพร้อมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายศุภวิชญ์  เสาวะใน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กชายป้องภพ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายสุวิจักขณ์  จักษุกรรฐ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล้าเจริญเสริม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงภาวนา  โสมภีร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงณัฐชยา  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายธรรม์คฑานิติ์  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายสธนกาญจน์  ธนกรมนตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงสิรีณณ์  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงนภัสรวี  แป้นรักษา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงอิศรา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงปภาดา  ทิมรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายภัทรดนัย  นาดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายสรวิศ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พุ่มไพศาลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภัสสรดิลกเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณิชาภัทร  ิ่อิ่มเกิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงสาธิตา  พันธวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกรรณ์ชนมล  ชูสว่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายรัฐศาลร์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงรัตน์นภัส  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายภูรินทร์  แก้วเกตุมะณี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายธนัยนันท์  บูรณะพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพิชญาภา  เหมือนแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงธัญญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปวารณ์เวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงธนมน  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายสุประวีณ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายวงศกร  ธนานันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงนภัสนันท์  ภัสสรดิลกเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงนภัทธิญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงณัฐพร  รวมไมตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงอธิชา  พระพิจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายธันวิศว์  จันทร์เพชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายธนัทภัทร  ตียเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงรัมภาภัค  สุธาสิริทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสวิชญา  โพนคร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายณัฐชนน  เนินสุวรรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายชินภัทร  เวทยานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายคาวี  วีระโชติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสิริญาพร  ทุมรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม