รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญานี  ศรีใหม่ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทัตเทพ  แพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายบุลกิต  นันทจันทร์ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอัมพกา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศศิประภา  คำสินทร โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รอดภัย โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพันธวิศ  เหลื่อมแก้ว โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์คง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐวศา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวศา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐภัทร  ดิมาร โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวริยาพร  ใจห้าว โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  มะยะเฉียว โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงศิริรัตน์  พัดวี โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงจินทภา  สินรัตน์ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับทอง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกวิสรา  นวลอึ่ง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยิ้มคง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาดา  บุญแก้ว โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิศพรรณ์ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สีขาว โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเริก โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชัญญานุช  ช่อทองดี โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศิริภัทร  ไทยสุชาติ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวิศวยศ  พันทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัชพล  แก้วคีรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรชัย  วิเศษประไพ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพุทธปริชาติ  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทธิรา  นุ่นแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกุลิสรา  จิตรสำรวย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชานันท์  ไตระระเบียบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพร  อิทธิฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชนุดม  มีสัจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนัชชา  คำหวาน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัชพล  คงสนิท โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤตภาส  ยกชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานชัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรันธร  จระมาศ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ปากเพราะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัทธิยาพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายรณกร  เอียดทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอังคณา  โต๊ะเปี้ย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวิชญาดา  เจดีย์รัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอัฟฎอล  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัสมาอ์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพงศธร  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนภัสกร  จันภูมี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายญาณากร  สีแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลื่อมแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์น้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศศิประภา  บริรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุธีธิดา  สมสังข์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอัครพนธ์  ปานปลอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงฐิติกา  วิวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนวัฒน์  โมฬี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปฏิพล  ชำนาญพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤตตฤน  พันเจริญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเกวลิน  หมาดประสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภควัต  ชำนาญเวช โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมแย้ม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอมรวิชช์  พิมเสน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ช่วยหนู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสิริกร  เจ๊ะหลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายซีรอนีย์  กูล้อนิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาดา  ชั่งมะแอ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธญพร  ขาวสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกรกช  แสนสมบูรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปกรณ์  นุทผล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนภัทร  ศศิธร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัณฑิกา  ไหมนุ้ย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอารดา  บัวเผียน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายวาริทร  จันทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยมณี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงตีรณา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรณกร  มีบุญมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพัณณิตา  บุบผัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศรัญญา  เรียมแสน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนิสรีน  มะหลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ใจหวัง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐพล  ทองสวนแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอนันตชัย  ไกรหลง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมวิจิตร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภิฑิตา  เยาวบุตร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอดิเทพ  พุทพงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปภาวิน  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ช่วยรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปณาลี  ถนอมสัตย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐธิฌา  ขุนพานเพิง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนพร  กะดังงา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภูมิภัทร์  จันภูมี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศิรภัสสร  จีนหนู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธาราทิพย์  เดชทิม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกานต์สิริ  บุญวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภกฤต  ไกรเทพ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนฤเดช  แกล้วทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤตเมธ  สิทธิสาร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอะนิส  ใบระเหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภัทรธร  พารา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โกศัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายราเมศ  ซังขาว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนงนภัส  คงไสยา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ดิมาน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีสังข์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนาเดียร์  หวันเหล็ม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวงศธร  นุ่นสุข โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทักษ์ดนัย  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภูมิพร  สุวรรณมณี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายคามิน  อินโบราณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดำฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐพล  หนูเมือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวิชญ์วิศิษฏ์  เฉยชอบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายมาวิน  ศิระวณิชกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แดงจร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวิกานดา  พราหมทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภักดิ์วานิชย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริณดา  กะแหมเตบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุระแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงบิซมี  หมัดอาดัม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสิรภัทร  ธีระบัญชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองย้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอนุธิดา  เมืองนวด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภาณุพล  รอดตัว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัชชาอร  สีนวล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงซิลมี  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอจลญา  เรือนวาส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรรนิษา  บุญสนอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐธนุวัส  พรายชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิริวิทย์  ช่วยชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอภิรักษ์  ใยลาย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยค่า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาณิศา  ช่วยรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวราเทพ  เมืองทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศักดากร  สังข์ทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐกรณ์  แอระหีม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีภักดี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนวรัตน์  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐณิชา  กังแฮ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายผจงศักดิ์  อินณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกร  แก้วเกิด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤตศิลป์  แก้วนุ่น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้างดำ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฉัฐกนก  มีช่วย โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนัดดา  มงคลศาสตร์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิตยา  มงคลศาสตร์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนาชัย  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมณีรัตน์  ผจงจิตยางกูล โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงบัณฑิตา  รอบคอบ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปฎิญญา  พรประเสริฐ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกิตติศักดิ์  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิราพร  สุขทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพีระวัฒน์  พลขันธ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทีปกร  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พุทธพงค์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมัลลิกา  รอบคอบ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชุติมา  สังวาล โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกมลพรรณ  มาลาทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชบ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงถาวรีย์  รำพัฒน์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรรญาภรณ์  เพชรนุ้ย โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุธิมนต์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ห้องแก้ว โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภทรภร  ใจแผ้ว โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองใบ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายสิทธิพงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณภัทรศร  สุขฝ้าย โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงประภัสสร  สังข์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดภัย โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชวกร  บูรณวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอภินันท์  พราหมโณ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชิติพล  จันทุรส โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนาวิน  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกิตติมา  มีลาภ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเขมิกา  รักชาติไทย โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนสมบัติ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศกลวรรณ  ดิมาน โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรวิพร  นาคัน โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภคมน  ลือชา โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกุลลิสรา  สัญญา โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุธิกานต์  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโยษิตา  ประมล โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุชานาถ  แซ่อุ่ย โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำปล้อง โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูรินร์  พู่ย่งกิ่น โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขกระ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชลกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพีระพัฒน์  มรดก โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอชิระ  พู่ย่งกิ่น โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภา  เสมอักษร โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณอัจฉริย โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยพงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงลดาวัลย์  เต็งทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายจักรภัทร  อุดมดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายมุมตาช  ชายภักตร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เพ็ชรพุฒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงรินรดา  ศรีไชย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงบุญสิตา  ขาวเขียว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายพัชรพงศ์  คงช่วย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายวร  วีระจิตต์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายภูมิศักดิ์  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายภูมิพัทธ  พุทธา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวานิต้า  ปราสาทแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายชยังกูร  หนูสุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายวิริยะวัฒน์  เฉลิมวิริยะวัฒน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเมธาพร  ดวงมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็งเรือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงฐิติมา  เขียวมา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปุณยวีร์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐชนน  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรส้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปุณยนุช  สมมุ่ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยพงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนราช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐกร  แซ่ด่าน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงมิฟตา  ชายภักตร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฏฐชัย  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายพลลภักร์  สุขสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายวรัญญู  ล่องลอย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิชารีย์  เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพิชญาภา  สุยศรีสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงญาณิศา  กริสกรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกุสุมา  เชี่ยวชลาคม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ตรึกตรอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอริสา  ปะนะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐพล  ไพจำพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายอาทิตย์  โจมฤทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชนะเพชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐกรณ์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอุดมศักดิ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วปาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายณัฐพัชร์  เดชทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งสกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอัครพล  ชูชาติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายธนวัฒน์  แพทย์รัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปภาวี  ทองปานดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธีรภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงภูริชญา  จิวาสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายชนาธิป  ก้านจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายอภิปัญญา  วิชชุไตรภพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายฐิติศักดิ์  มีคล้าย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายชัชพิมุข  ช่วยสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสังข์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเปรมณัช  ศิริพันธ์ุ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิรดา  คงจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายฐนวรรธน์  พุดทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอภิวัฒน์  เพ็ชรเป็นขวัญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปิยวัฒน์  พัทน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปรวัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยพงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาภรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรนุ้ย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธิติมา  โพธิรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ณ นคร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นจริง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงน้ำเพชร  อักษรทิพย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐกมล  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนากร  แซ่เซี่ยน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวีรภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีรภัทร  คลิ้งคล้าย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปรัชญ์วิล  พุดทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฎฐ์ปภัส  ลิ่มขจรเกียรติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวัทนพร  แก้วอาษา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงแก้วเพชร  เห็นพร้อม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุญญิศา  กริสกรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเต็ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนันธินี  จารุนัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเพ็งกรอ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนันทภพส์  จอมเมือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนธรณ์  วิเชียร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนราวิชญ์  เมฆาระ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชนินทร์  รักชาติไทย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภวินท์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอดิเทพ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพีระภัทร  พิลาบุตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณภัทรรินทร์  เมฆสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายมุนินทร์  เสือทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์พะเนาว์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวริษฐา  กาญจนธัญลักษณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอภิชาดา  รัศมีพัฒนานุกูล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปาณิสรา  เดี่ยววนิช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญาวีย์  รุจิภักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปุญช์กนก  จันทร์กลับ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอชิระ  เจริญเดช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปิติภัทร  บันศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นสนิท โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภัทรประทีป โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธิบดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปรางค์ณภัทร  ขนอม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรนุ้ย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนปพน  ขนอม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายฐากร  หาญกล้า โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื้อจีน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปิ่นประภา  ทิพย์มงคล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพัสกร  เห็นประเสริฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีทองคำ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรมน  ยินดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงลักษณารีย์ทิพย์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภัสกร  สิวะสุธรรม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนดล  บุญเกิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณิชากร  สุขมา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปนิตา  นาภรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุพิตตา  ณ ปานแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนภัทร  แก้วแสง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จู่วาที โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญณัฐ  ยืนยง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชุมชนะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ลาจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมเศษ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจารุเดช  โจมฤทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มหอ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงหงสรถ  ต้นเนียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศุภพิชญ์  ชนะเพชร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจตุรวิชญ์  สันติเลิศกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภฤกษ์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสุริยะการ  ภูสุมาศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  บานโรย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธนัชชา  เพชรัตน์กูล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภูริพรรธน์  ชูแก้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิทิพย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนากร  เถื่อนจันทร์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ชูเชิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกฤตานนท์  ปลอดอ่อน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนันทินี  สุพรรณดิษฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอภิสรา  ใจหมั้น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิตตินันท์  โยธารักษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรากร  สมบัติชัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรณภัทร  ด้วงเรือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกรรณ์ปกรณ์  ทองแผ้ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนาตาลี  พรหมคีรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศิวัช  รักษาพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวิลาสินี  แฉล้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธีมาพร  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐิติมา  อินทรสมบัติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวเพียร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอชิตะ  ขจรวัฒนากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอภิวัฒน์  นิภา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศรสิทธิ์  ชูข่อฝ้าย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญพัฒนาภรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัทรลดา  นาภรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกำพล  วรรณโชติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายคติพร  สว่างวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกิตติธัช  ช่างสลัก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอรจิรา  พัดวี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวาดฝัน  เสียงเพราะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภูษณิศา  ณ นคร โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปานไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์ โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐชธิดา  คล่องแคล่ว โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกันตพร  ปลอดอ่อน โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพงศ์พล  ทองเต็ม โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชนิศวร  วิทยา โรงเรียนวัดจอมทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงอภิสรา  พงสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงจริยา  เทพมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงอนันตญา  มุทเวช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขสบาย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายพงศกร  จันทรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภัสกร  ต้นสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพชรพล  เทียนอารีรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุวณรร  เทียบทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญชนก  คงสัมมา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แสงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกานต์รวี  มูณี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอธิชา  แก้วละมัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนารีรัตน์  เทียนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงรมิตา  สายเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภารวี  จันทรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอรรถญา  แก้วชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลโรย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปัณณธร  นาคกราย โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายดุลยุตม์  ชุมทอง โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายธีทัต  ดำรงวุฒิ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวชิรนาฏ  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกิติยา  แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนราณภัทร  ทัลวัลลิ์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแก้ว โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภูษณิษา  จิตแจ่ม โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลัดตาดำ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิมญาดา  คงบุญ โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชีแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศิรสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรพีภัทร  บุญคล่อง โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 1 ป.5 วิทย์ประถม