รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิรชัชม์  โชติสมัย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเอื้องจันทร์  ศรีชู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรลภา  กุมภิโร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรสุวัฒน์  โพธิรัตน์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชวรรณ  วิวัฒสวัสดินนท์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์เทพ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรือง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายสิรภพ  จันทร์เขียว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธาวิน  ดำจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภูริชญา  นุ้ยจินดา โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อักษรวงศ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจันทกร  ศรีชู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญชนก  ซังเพชรแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชาลิสา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงแทนใจ  จงไกรจักร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรชวัล  แก้วแพ่ง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชระ  ศรุติรัตน์วรกุล โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์แก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพรหมราช  หนูนาค โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอาดิลาห์  ดำฤทธิ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนิภรณ์  เลื่อนลอย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิตากานต์  รอดกลิ้ง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรพลอย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ปลอดทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรรณพรรษ  คงจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอาฐิยาภรณ์  เขาบาท โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวลาลี  ยิ้มสุด โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพุฒิธร  แก่นแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวสม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูภูมิ  หนูทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติคุณ  บุญชูช่วย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปรินทร  จันทร์สุด โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกร  มากจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณภัทร  เอียดทองดำ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนขุลี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤษฎา  มีแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกรวิชญ์  ยินดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนชุม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายขจรเกียรติ  ไอยสุวรรณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเจษฎา  สะอาด โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจิดาภา  โมราศิลป์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศตพร  ยอดแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงมิตรสินี  ทองนาค โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สว่างวงค์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์  ชูบัว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรมัณยา  แสนเสนาะ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปาริสา  หนูคง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมุสิก โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชลธิชา  พรหมเรือง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจรินทร์พร  คงฉ้ง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วสังข์ไชย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภูริดา  ชูทอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์จร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐริณีย์  มีทองจันทร์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐพัฒน์  เหมพัฒน์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพริมา  ณ นคร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจัตุรงค์  ดีแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูวเดช  ศรีธรรมโฆษ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนวัตน์  หนูแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอติกานต์  ผดุงจิตร โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพุทธวัจน์  ้เต็มสงสัย โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรเมธ  ดลล่าเต๊ะ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพัทธพล  นุ่นรอด โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเกิด โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชัชพงศ์  ชูฟอง โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชาติกล้า  เพียงงาม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐกิตติ์  คงแก้ว โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปุญชนก  หนูขุน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอียดสังข์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเบญญาภา  ประพันธ์ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1 ป.5 วิทย์ประถม