รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรัญชลี  ศรีไวพจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภวิศ  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเบญญาภา  นุกูลกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงรมิตา  คงกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายทีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรรษชล  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายฐิติพงศ์  ถิรรุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายศุภฤกษ์  ปานเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงดลพร  ศัลย์ปานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองไทย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุคง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภรดา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภัทริยา  แก้ววิจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศรัณยพงศ์  ช่วยเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขนานชี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณฐมน  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤชณัท  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญชรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพศวีร์  เชยบัวแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฐิติชญา  เทพรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญญาศิริ  คินธร โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรัตณาวดี  รัตนมณี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิขขาพร  พรหมวัณรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสาริสา  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์ธมลต์  เชื้อช่างเขียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกัณฑพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
95 นายณัฐนันท์  ศิริ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายศุภชัย  เกตุทอง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปณิธิ  ภู่ปาน โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภาดากร  ฤทธิรุตม์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปาจรีย์  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายเอกพล  มาลา โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกรษณ  งามประดิษฐ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศิรยาภรณ์  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัทราพร  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนากานต์  ต่อม โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจารุวรรณ  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สรรเสริญ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวกมลชนก  แง้เจริญกุล โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวปิยะนุช  ประจักษ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปัณณธร  หิรัญสุข โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวศศิวิมล  แสงศรีคำ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงขนิษฐา  จงจิตร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศันสพร  ไชยถาวร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวนวรัตน์  วังสัน โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวชุติมา  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิรศักดิ์  อนุจรณ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายถิรายุ  กาญจนะ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวณัฐชยา  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวกมลลักษณ์  รัตนบุรี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสิริพร  มณีโชติ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น