รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศรัญพงษ์  กลิ่นมาลา โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นบุบผาพฤกษ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องภพ  อาวุธเพชร โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศ์วริศ  กองแก้ว โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศรีชนก  บูรณ์พงษ์ทอง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  รักศรีทอง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสัณหณัฐ  สุดถนอม โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายวงศกร  สะพะพันธุ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงชนิปรียา  แก้วอุดม โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวรัชพร  จินาพันธุ์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอัญชลิตา  กูลนรา โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกฤตพล  ทองสีนวล โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงธีริศรา  ธิรางค์รัตน์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธานีรัตน์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัฐภิญญา  แสงมณี โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีไวพจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกวิน  แก้วเนิน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธราธิป  เพชรสุก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภวิศ  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงเบญญาภา  นุกูลกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรมิตา  คงกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายทีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพรรษชล  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายฐิติพงศ์  ถิรรุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศุภฤกษ์  ปานเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงดลพร  ศัลย์ปานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองไทย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุคง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศุภรดา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัทธิยา  แก้ววิจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศรัณยพงศ์  ช่วยเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพันธวิศ  พลายชุม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพลากร  ศรีหมอก โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปฐมา  เดชสุรางค์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนพล  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปวีณ์นุช  กันภัย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชานน  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกอรัก  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคุณกร  สุรกาหล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปิยังกูร  ชิวปรีชา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขนานชี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณฐมน  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีชน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปัญญดา  จันทร์เพชร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกษิดิษ  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิวพร  เพชรศร๊เงิน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสรวิชญ์  ทองวิจิตร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายกฤษติยุคต์  วรรณทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกฤตภาส  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายกันต์เทพ  ปานทุ่ม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพัทนันท์  คร้ามอ่ำ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวิภาพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายกัณฐพันธ์  ประวิเศษ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพชรมน  ธาตุดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายกิตติพงศ์  สิทธี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนลินี  ทับทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอรวรา  ศยามล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภานุพงศ์  ภักตามุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอภินันท์  แสงทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงมณฑ์ธนัท  ทองทับ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายชัชภณ  ชูแสง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเกียรติภูมิ  กุลสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชนชนก  สินปัญญาสิริ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดบัวทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิรชยา  เกิดบัวทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุจินันท์  เจริญ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจิราดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกันติชา  ลาโพธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุณณมาส  รัตนทวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายยศพล  เทพคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่วี่ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ซี่ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปิยภัทร  เอียดคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปุณยธิดา  ชัยวัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกรชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองทิพย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุริชา  นาคสัน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายกลวัชร  พริกเล็ก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐณกร  บุญทรง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายพสุกฤษฏิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายเติมสุข  ไพรัช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็งไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายบวรวิชญ์  อินเกลี้ยง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายณฐกร  ไทยยัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอัครินทร์  ชัยวิชิต โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายวีรภัทร  รักษายศ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภัทรกร  คำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิชญา  มัฏฐารักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภกิตติ์  แพรกปาน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายนพสิทธิ์  ทองผุด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายสิริมงคล  จันทร์แสง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายนราภัทร  ณ สุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูจิตร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเตชิต  เสนคง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤชณัท  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญชรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพศวีร์  เชยบัวแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฐิติชญา  เทพรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีปานรอด โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนพร  อักษรภักดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายมัชฌ์  สองสี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วหนู โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายยศกร  ชูมณี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพินันชื่น  เพ็ชรศรีเงิน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแสงจันทร์เจ้า  จันทร์แสง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวรรธน์  เดโช โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทินภัทร  ศรีสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณิชานันทน์  ชัยชนะ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปริชญา  เสียงดี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชุ่มชื่นสกุลสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภควัต  ต่อม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกานต์  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษาชล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองสงโสม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์มงคล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายแดนไตร  ณ น่าน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คราประยูร โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายฎณัฐศธรรม  พักตร์จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูคณิน  ปรุงแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนณัฎฐ์  ชุมทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชารีย์  จิโนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายบุรพล  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายนปก  สืบพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัทรวดี  วาทีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสิตานัน  พรรณรังษี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  กิติวินิต โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปุณยภรณ์  หอมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูพิงค์  สินธุ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมลภัส  ดำสมาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภูษณิศา  ใยโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพิตติธาดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนัชพร  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภคพร  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกฤติ  สวัสดิสาร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชญธิดา  มากผล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอักษราภัค  พนาลี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนิดาภา  จริตงาม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณฐพัชร  บุญที่สุด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสรวิศ  รื่นรวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลลอย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายรณวีณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ราชรักษ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชนกานต์  อภิรักษ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงมนัสนันท์  ก๋งเม่ง โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนุชวดี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกิญารัตน์  เฮ่า โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกนกกร  ศรีมุกข์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤษกร  ไสยาสน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพสธร  สมบัติ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจิตตินันท์  ยับ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขเกิด โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจาย โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวาสนา  ศรีมุกข์ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญญาศิริ  คินธร โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกมลวรรณ  กั๋งเซ่ง โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฆลิตา  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงรัตณาวดี  รัตนมณี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิขขาพร  พรหมวัณรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสาริสา  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนันท์ธมลต์  เชื้อช่างเขียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายกัณฑพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายสวภัทร  ไทยยัง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายณฐกร  สุขวัฒนา โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายอรรจฐานิศร์  หิรัญสุข โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายฮาฟิช  กอบการ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรชนีกร  อนุการณ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกนกทอง  จงจิตร โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปาลิน  ศิริ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชลิดา  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูเกตุ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายปธานิน  สุดรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกชรวิทย์  เกตุสมบัติ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายต่อตระกูล  ใหม่ทอง โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอะชิระ  พูลเกษม โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายนวภัทร  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายอเฟนดีย์  รัตนพิทักษ์กิจ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายขจรวุฒิ  บรรติศักดิ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภูมิพัฒน์  มลิคุณ โรงเรียนวัดจันดี 1 ป.5 คณิตประถม
291 นายณัฐนันท์  ศิริ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายศุภชัย  เกตุทอง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปณิธิ  ภู่ปาน โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภาดากร  ฤทธิรุตม์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปาจรีย์  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเอกพล  มาลา โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายกรษณ  งามประดิษฐ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศิรยาภรณ์  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภัทราพร  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชนากานต์  ต่อม โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจารุวรรณ  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สรรเสริญ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวกมลชนก  แง้เจริญกุล โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวปิยะนุช  ประจักษ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปัณณธร  หิรัญสุข โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวศศิวิมล  แสงศรีคำ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงขนิษฐา  จงจิตร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศันสพร  ไชยถาวร โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวนวรัตน์  วังสัน โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวชุติมา  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายจิรศักดิ์  อนุจรณ์ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นายถิรายุ  กาญจนะ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวณัฐชยา  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวกมลลักษณ์  รัตนบุรี โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริพร  มณีโชติ โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสรวิชญ์  กิตตินิรนาท โรงเรียนวัดจันดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แซ่จู้ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวชิรญา  พรมแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชนากาญจน์  นิยะนุช โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติภพ  พิบูลย์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายอิสรา  จรุญโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุกัญญา  ภักดี โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกาญจนา  ศิลป์ชัย โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณิชกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายเทพพิทักษ์  แสตมป์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายวงนริน  แก้วตุด โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวรพีพรรณ  จินตรา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวศิรภัสสร  เจริญขำ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวทิตยาพร  ชูมา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวอาทิตยา  แก้วสุขศรี โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวนันธิดา  กิตติมานุวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนันทวัน  เพชรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเอมฤดี  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนราธิป  หิ้วหิ้น โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิตติมา  เจริญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวริศรา  เฝือชาติ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงบุญยาพร  สงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวาสนา  กิจรุ่งวัฒนากร โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปัทมา  การสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศศิรินทร์  การสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณะรักษา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนสุด โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 1 ป.6 วิทย์ประถม