รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเมธา  ชูคลี่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศศิภัสสร  ชูช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวราวุธ  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมุกอันดา  ิอินนุพัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรรณฟ้าใส  หมื่นใจ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงลภัสรดา  ยอดแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินพันทัง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิ่นหงส์  แซ่เตียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนพนธ์  รองพล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปริยากร  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภูริภัทร  มุสิกธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบางพระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐชุตา  จงจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรนภัส  วัตรสังข์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจิระเดช  พุทธสุภะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศันตยากร  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายภูบดินทร์  โยธารักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบัณทิตา  นาจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนัญธิดา  คบรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทิศนา  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายพิชยุตย์  มีมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชวิน  สุวรรณคช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูเชาว์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายวีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกีรตา  สวาทธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศิวกร  หนูรอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายบารมี  บดิกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรพณธ์  ฉิ้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนัฐพร  ช่วยแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสิราวรรณ  พันธุคุปต์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชุติกานต์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรัชยา  นพภาพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันอุ๋ย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายวรากร  เกตุพิบูลย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธีทัต  มีบุญมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปิยอร  ทัศนโกวิท โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรากร  สอนเสริม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกริษฐา  สุวรรณโณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
46 นางสาวชนพัฒน์  ลัทธิพรหม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสิริปรียา  เเก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นนคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวราณี  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวเจตปรียา  จะเกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวสิรีธร  ทองสองเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐพงศ์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวิศรุต  เเสงจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายนรพร  วงศ์ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกรณิศ  สวัสดิรักษา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิดาภา  พวงพริก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวเมธาวี  ขุนทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสิปปกร  วิทูลไชย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปฏิญญาภา  สังวระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวิชญ์พล  อาการักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวิชญดา  ศรีวงศ์เเวว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายทรงยศ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวีระชัย  ศรีณรงค์ศิริ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเจษฎาพร  เเผ้วพาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเขมมิสรา  ขิมมากทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายคุณาพจน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายฉัตรเฉลิม  คงคาวงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักกระหวัด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงทรัพย์เจริญรุ่ง  ทิพย์รวย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายประทิป โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชุมศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปัญญาพร  จรุงวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐพนธ์  เถามณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภูรินาถ  จรุงวาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนครินทร์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงประมาภรณ์  พันชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสุทธิกานต์  แป้นคง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปานิศา  มะยะเฉียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอิ่มเอม  ดิษฐาภรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยประยา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชลธี  แสงทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภีมพล  ทองนุ่น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชัยทัต  เพ่ิม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ไสท้ายดู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนภัทร  จันตราชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปริณดา  อินทราณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิมาพร  เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเกวลิน  แสงศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนารีย์  สุระยอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนภัสกร  วุ่นจินา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชาลิสา  มุสิโรจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัณญภัทร  ใจสะอาด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกัณฐพันธ์  ดาบเงิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุทธินี  บุญล้อม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หนูพบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเมธาวี  กองเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสิทธา  เกื้อเอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกนกวรรณ  มณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินทรจงจิต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอัญธิกา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์สังข์สา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนวินท์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริประภา  ปานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสพลเชษฐ์  ป่ากว้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธนัฐฐา  จันทร์ดำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมริศา  รักช้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเชาว์วัฒน์  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปุญญิศา  สุดชุม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุธีรัฐ  จันทร์เอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฏวิษา  เย็นเอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอาภัสรา  คงทน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศีรประภา  สุระขันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัญญา  วุฒิมานพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองนอก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัลยกร  ชูแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญาณํฐ  ไชยพลบาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปภิชญา  เพ็ชรชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอภัสรา  เกื้อเกตุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรรณทิพย์  นาควารี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุภณัฐ  แสนดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวริศา  ทัพเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภาคภูมิ  มีบุญมาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายคุณภัทร  ริยาพันธ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายเทพฑัต  ศังขานนท์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายเทพภาณุ  ลอยชูศักดิ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นายณัฐพัชร์  รัตนนุวงศ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายปวิธ  เดชภักดี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวเพ็ญวิสิทธิ์  บุญทวิวัฒน์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชลธิชา  คึงประเสริฐ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายภัคศรัณย์  เหลืองร่อนทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวณัฐธิดา  ไม้เรียง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปีกุน  พรหมดาน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอเดลลิโอ  ชุบอุปการ คอสคิเน็น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรหมสืบ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชชา  เปียงแก้ว โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจณิสตา  ปิตากุลดิลก โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรัญญ์ธร  วรสุนทรารมณ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายณ ปราช  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  ช่วยขำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงไอริชา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเอริษา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณภัทร  อินทร์นิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกชณัฐท์  วิเชียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายก๊อซซานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพอเพียง  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณทัต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงดลธร  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์พิมุก  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชชานัน  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หุตางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฉัตรฐิติ  ล้มสมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกริสรา  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดำรงศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกวิสรา  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอรชร  วิจาราณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายมูฮัมมัดอาลี  สุดวิไล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เงินพรหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เงินพรหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพัทธนันธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชชาพรรษ์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศรันยพงศ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเพชรสุดา  พลชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอุ้มพร  เนาวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอริสรา  กาละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนนทนัดดา  วรรณอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนลิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายเอกตะวัน  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายวรชิต  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงเขมจิรา  จู้พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายสิทธา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพรพิพัฒน์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายนันธวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุพิกา  เพชรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดัง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปัญญาทัศน์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายกมล  ชูปู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสอง  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายก้องฟ้า  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธันยมัย  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสรวิชญ์  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสิรภพ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณฐพงศ์  สงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวสิพร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภฤศมน  พรหมอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพงศพัศ  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐภัทร  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพชรพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุธีธิดา  จิตสำรวย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเจษฎา  อภิวันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวีรภัทร  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชนะพงศ์  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุนิสา  เจ๊ะสมัน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุญชญา  นิลสาร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวีรดา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธีรนรินทร์  ตั้งอัครวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงพาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภวัต  มติธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทวืทรัพย์  หนูตะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรพล  เปรมศริน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพงศ์ภีระ  ขาวเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายบดินทร์  พจนะโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายราชนาวี  บุญเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณภัทร  คงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองแดง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปาลิตา  ใบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธนภรณ์  ปานมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนพรุจ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพลภัทร  ใบมิเด็น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงสัตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศรัณญษ  ใจจง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูคลี่ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายฐิตินันท์  หวะสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรัญชิดา  เกรียงเดช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายพงศกร  กริชครบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปภัศณันฐ์  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงฐิติภัทร  สุวรรณปากแพรก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธราธิป  เดชะสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปุณยณุช  แก้วสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอริสรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัชรี  โสตรการ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปรเมศ  เยี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกันยรัตน์  ฮาดชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสิรวิชญ์  จรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงโอมาภรณ์  ปลอดเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์สินี  หมั่นถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงดลลดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวณิดา  หนูฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนัดดา  ชูคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจิรวิชญ์  ยอดดวงใจ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนสุรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภาคิณ  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธรรศธร  จำนงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนพรุจ  รัญเวศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดิ์ดวง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โชติมุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายวรดร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายฐปนวรรธน์  วงศ์แย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสิริกร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกุลปริยา  ศิริกาญจนชาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวรากร  ธนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมุด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธนัชพร  จิตร์รัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อมรรัตนชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเขมจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์ทองจีน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอิทธิกร  ดำศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอนันดา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชากานต์  ทองศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิรญาณ์สินี  ทองสร้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปาณิตา  จุติพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศิตาพร  ทองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายรงค์นริศ  ช่วยบุญชู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศิริพิศิ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกชพร  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชินาธิป  โตพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายธนะภัช  พละบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงวิชญาพร  ชูเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายเธียรวิชญ์  อ้นประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธนพล  เพ็ชรวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายกฤตานนท์  คงชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณนน  แวววรรณจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายตะวัน  บุญจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนภัทร์  วงศ์บุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายกฤศ  ปณารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงเกตุนภัส  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปัญณวิฒน์  ลาภจุติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธราเทพ  โอระชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปริพัฒน์  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนกฤต  ภันธ์สะและหมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณิชกานต์  ช่วยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสร้างบุญ  โชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปารณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤษณ์ธรรศ  ขาวเกื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนาจิดา  หวันเหล็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปุณยนุช  กิจวิจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคณินพัทธิ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวัชรธร  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศุภกฤษณ์  เวชสาร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอภิมุข  ขวัญคาวิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายรณกร  แก้วกียูร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอริสรา  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำภีทูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกันตพัฒน์  หนูตะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม