รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัญชนก  ปรีชาชาญ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพวิรัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเจษฎา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนภัทร  อาตมาตร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายมาโปรด  ชะบาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร  สังเวช โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอรนลิน  ชาตแดง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพชรลดา  กุมพาภัติ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศักดินนท์  รัตนถาวร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิชญาพร  เสสน โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวิชญ  เสสน โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณัฐนิช  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายปารมี  จิตต์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเพชรศิริน  ปรามเพ็ชร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพริมรดา  มงคลศิลป์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเพ็ญนภา  รัสปะ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอรอุมา  โกมัย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ขันติไชย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดิมชัย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกวิตา  โลกภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวาสิตา  นิยุบล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถนิมพาสน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิฐิตา  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงดาหลา  แพงศรี โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกชกร  ช่างการ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเมธา  ชูคลี่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศศิภัสสร  ชูช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวราวุธ  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมุกอันดา  ิอินนุพัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรรณฟ้าใส  หมื่นใจ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงลภัสรดา  ยอดแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินพันทัง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิ่นหงส์  แซ่เตียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนพนธ์  รองพล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปริยากร  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภูริภัทร  มุสิกธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบางพระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐชุตา  จงจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรนภัส  วัตรสังข์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจิระเดช  พุทธสุภะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศันตยากร  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูบดินทร์  โยธารักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงบัณทิตา  นาจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนัญธิดา  คบรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงทิศนา  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพิชยุตย์  มีมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชวิน  สุวรรณคช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูเชาว์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายวีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกีรตา  สวาทธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศิวกร  หนูรอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายบารมี  บดิกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายจิรพณธ์  ฉิ้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนัฐพร  ช่วยแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิราวรรณ  พันธุคุปต์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชุติกานต์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรัชยา  นพภาพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันอุ๋ย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวรากร  เกตุพิบูลย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธีทัต  มีบุญมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปิยอร  ทัศนโกวิท โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรากร  สอนเสริม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกริษฐา  สุวรรณโณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
76 นางสาวชนพัฒน์  ลัทธิพรหม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสิริปรียา  เเก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นนคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวราณี  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวเจตปรียา  จะเกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวสิรีธร  ทองสองเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐพงศ์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวิศรุต  เเสงจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายนรพร  วงศ์ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกรณิศ  สวัสดิรักษา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจิดาภา  พวงพริก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวเมธาวี  ขุนทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายสิปปกร  วิทูลไชย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปฏิญญาภา  สังวระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวิชญ์พล  อาการักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวิชญดา  ศรีวงศ์เเวว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายทรงยศ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวีระชัย  ศรีณรงค์ศิริ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเจษฎาพร  เเผ้วพาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเขมมิสรา  ขิมมากทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายคุณาพจน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายฉัตรเฉลิม  คงคาวงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักกระหวัด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงทรัพย์เจริญรุ่ง  ทิพย์รวย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายประทิป โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชุมศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปัญญาพร  จรุงวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐพนธ์  เถามณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูรินาถ  จรุงวาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนครินทร์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงประมาภรณ์  พันชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุทธิกานต์  แป้นคง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปานิศา  มะยะเฉียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอิ่มเอม  ดิษฐาภรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยประยา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชลธี  แสงทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภีมพล  ทองนุ่น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชัยทัต  เพ่ิม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ไสท้ายดู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชนภัทร  จันตราชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปริณดา  อินทราณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิมาพร  เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเกวลิน  แสงศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนารีย์  สุระยอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภัสกร  วุ่นจินา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชาลิสา  มุสิโรจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัณญภัทร  ใจสะอาด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกัณฐพันธ์  ดาบเงิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุทธินี  บุญล้อม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หนูพบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเมธาวี  กองเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสิทธา  เกื้อเอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกนกวรรณ  มณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินทรจงจิต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอัญธิกา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์สังข์สา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวินท์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศิริประภา  ปานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสพลเชษฐ์  ป่ากว้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนัฐฐา  จันทร์ดำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมริศา  รักช้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเชาว์วัฒน์  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปุญญิศา  สุดชุม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุธีรัฐ  จันทร์เอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฏวิษา  เย็นเอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอาภัสรา  คงทน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศีรประภา  สุระขันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชัญญา  วุฒิมานพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองนอก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัลยกร  ชูแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญาณํฐ  ไชยพลบาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปภิชญา  เพ็ชรชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภัสรา  เกื้อเกตุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรรณทิพย์  นาควารี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภณัฐ  แสนดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวริศา  ทัพเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัยย์สิตา  ขวัญปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสริญธร  ศรแผลง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายภาคภูมิ  มีบุญมาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายคุณภัทร  ริยาพันธ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายเทพฑัต  ศังขานนท์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายเทพภาณุ  ลอยชูศักดิ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายณัฐพัชร์  รัตนนุวงศ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายปวิธ  เดชภักดี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวเพ็ญวิสิทธิ์  บุญทวิวัฒน์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชลธิชา  คึงประเสริฐ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายภัคศรัณย์  เหลืองร่อนทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวณัฐธิดา  ไม้เรียง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปีกุน  พรหมดาน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอเดลลิโอ  ชุบอุปการ คอสคิเน็น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรหมสืบ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิชชา  เปียงแก้ว โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายรวิศุทธ์  บุญอนงค์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายตฤณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายทรรศ  รักหอม โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายคริษฐ์  คุณารักษ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจณิสตา  ปิตากุลดิลก โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิรัญญ์ธร  วรสุนทรารมณ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิติชญา  ผุดวัฒน์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชาย ณ ปราช  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  ช่วยขำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงไอริชา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงเอริษา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณภัทร  อินทร์นิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกชณัฐท์  วิเชียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายก๊อซซานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพอเพียง  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายพัชรวัฒน์  เลิศยิ่งบุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐกรณ์  เส้งส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุวภัทร  กลับกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายพีรวัส  ดลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายสิปปกร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายกัลป์ณพัฒฒ์  อินกะโผะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทัศนันท์  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายก้องภพ  ปานหมี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงข้าวหอม  นิลกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงข้าวทิพย์  นิลกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายณฤเบศวร์  สิทธี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายสิรวิชญ์  นามเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปารณีย์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนภสร  อักษรนำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายชนาธิป  สังกะหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายอานนท์  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภัสสราภรณ์  มุขวัตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกิติญาดา  พิศบุญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายพิชญะ  อรรฆยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภูวสิษฎ์  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายกฤตภพ  เขียวกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายนิติ  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายวรพล  ใบสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายรัชชานนท์  เสนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายภูวิศ  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอภิชญา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกวิศรา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเสาวภา  วงศ์เดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายธนากร  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสวรส  ธุระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปัญจะเภรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิตเมธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายภูมิรพี  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศนิชา  เวชนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงชญานิศ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายนรภัทร  ชิวหากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายชัชพงศ์  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภูแจ่มจิตต์  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงก่องกษมา  สงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  หนูสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชนัญชิตา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภคพร  ชัยวาที โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสารนิช  อักษรเงิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพชรธรรม  ดำศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายพิรชัช  เตือนจิตเสรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายปองคุณ  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายกิตติภพ  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธันยชนก  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปาณิสรา  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเบญจสิริ  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายณพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายวสวัตติ์  อักษรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนทีกานต์  วงษ์มิตรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายนิติภัทร  ถาวรสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายณัฐชนน  ดอกกฐิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายพรรณเทพ  สังขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปัณณทัต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดลธร  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์พิมุก  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หุตางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฉัตรฐิติ  ลิ้มสมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกริสรา  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดำรงศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกวิสรา  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอรชร  วิจาราณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายมูฮัมมัดอาลี  สุดวิไล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เงินพรหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัทธนันธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชชาพรรษ์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศรันยพงศ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนิสริน  ยิมิเด็น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเกียรติภูมิ  รัสปะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชัยติสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชญาดา  ก้อนอำพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนานาฎ  ชีถนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพงษ์พิชญ์  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชินเรศ  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกันตินันท์  หวานนวล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภาวี กำภู  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชนะศึก  บุญมาช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปุณยนุช  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณิศา  มานะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรกานต์  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีวิรักษ์ นุ้ยสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกวิสรา  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นแป้น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอริศา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรัตนสินี  เชี่ยววิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกิริฎา  นิลวานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศศวรรณ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกนกพร  สุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชญาดา  ชูถิ่น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกัณฑพัฒน์  เอียดช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชชาภา  นิลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิรภพ  มหรรณพ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปอแก้ว  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนภสรณ์  เปียแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศศิพินทุ์  พะมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชวัลวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกำจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปุณณ์ทิพัช  เพชรจู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปุณณัทณัฐ  เพชรจู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกุลชา  นุตราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงบุณยาพร  โยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปาณิสา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณฐวัฒน์  พรหมศิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรภพ  ผิวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  กลับช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเอื้ออังกูร  ก้งเซ่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพชร  พยุงเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปัญญวรรธน์  เวทยาวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกันตพัฒน์  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเกื้อตระกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกฤต  ตัณฑนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนพัต  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายร่มธรรมม์  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธนกรณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนภรณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเขมิกา  บริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนันท์นภัส  อารีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฮัซวานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัทราพร  ฉีดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอาภาภัส  แซ่เดี่ยว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณถนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอฑินันท์ญา  หยูทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเชียง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศตพร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนลินนิภา  เดชาชาญชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญพิชา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงทิตฐิตา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงประกายมาศ  สุดคีรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปรียานุช  นาคัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตนอนุจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงหทัยชนก  อาวุธเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนภรณ์ชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกชพร  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศลิษา  ตันติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอิทธิพันธ์  จิตต์บุรุษ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติชัยโย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุจรต โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนภสร  คงสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จงจิตร์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกันต์  เลขาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปณวรรต  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจิรภัทร  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพริษฐ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปานไพลิน  เลิศยิ่งบุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภคพร  สุขสมพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายฐณชนม์  นาคโดด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายครองขวัญ  ตีสิงข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายดิตถกร  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกชพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทวรรณ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธีร์วรา  จินา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณภัทร  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนวดล  จันทรพิมล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชิสาพัชร์  ชูหวาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพีรดนย์  ธนิตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายทักษพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกวินธิดา  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณฐภัทร  ทองพริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฌานิศ  ประจง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุปรีณ์  สุคชเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุปวีณ์  สุคชเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกัญญ์ณณิฐ  จิตรเอื้อกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภูริณัฐ  หนูแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปัญธวัชร  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิกขิมา  ชาติกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกรกชก  กาญจน์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนวิชญ์  มุมเนียม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธนัญชดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศุภธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจุฑาศิลป์  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชยธร  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วชิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงขวัญเกล้า  ขับกล่อมส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปองขวัญ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปภังกร  เลิศนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายยศกร  นิมิตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกุลธิดา  เจรณาเทพ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอามานี  ยีสมัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวัลลดา  เพชรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสิวพร  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพิชัญณรงค์  ณรงค์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ดิษฐปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภัทรภิญากรณ์  ดำลือ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงลักษญารีย์  บุญตรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพานิสา  ชายสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณิชานันท์  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนิวาริน  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปัทมปาณี  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธัญชนก  มีทุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกวินตรา  อิสลาม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปัณฑิตา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเพชรสุดา  พลชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอุ้มพร  เนาวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอริสรา  กาละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนนทนัดดา  วรรณอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนลิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายเอกตะวัน  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายวรชิต  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงเขมจิรา  จู้พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายสิทธา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายพรพิพัฒน์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายนันธวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุพิกา  เพชรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดัง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายปัญญาทัศน์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายกมล  ชูปู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอัยลดา  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสอง  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายก้องฟ้า  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธันยมัย  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสรวิชญ์  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสิรภพ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณฐพงศ์  สงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวสิพร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภฤศมน  พรหมอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพงศพัศ  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐภัทร  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพชรพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุธีธิดา  จิตสำรวย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเจษฎา  อภิวันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวีรภัทร  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชนะพงศ์  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุนิสา  เจ๊ะสมัน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปุญชญา  นิลสาร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวีรดา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีรนรินทร์  ตั้งอัครวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงพาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภวัต  มติธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายทวืทรัพย์  หนูตะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวรพล  เปรมศริน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพงศ์ภีระ  ขาวเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายบดินทร์  พจนะโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายราชนาวี  บุญเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณภัทร  คงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองแดง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปาลิตา  ใบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธนภรณ์  ปานมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายนพรุจ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพลภัทร  ใบมิเด็น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงสัตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศรัณญษ  ใจจง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูคลี่ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายฐิตินันท์  หวะสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศิรวิชญ์  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเจตนิพัทธ์  น้อมเนียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพลอยชมพู  รักประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนนิกานต์  มโนสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธนันญา  คีรีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายอนันต์  สุบรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปริยากร  ระแบบเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจักรพงษ์  จริยวัตกุล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศุภธิดา  ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพัชรดา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรยุทธ  แซ่ปัก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนภัทร  เจ้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปรีชาชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรัญชิดา  เกรียงเดช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายพงศกร  กริชครบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปภัศณันฐ์  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงฐิติภัทร  สุวรรณปากแพรก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายธราธิป  เดชะสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปุณยณุช  แก้วสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงฮาวา  แขกจำลอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงฉันชนก  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธราเทพ  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายบารมี  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขแต้ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายวีรภัทร  รามมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงสายน้ำ  บุญวงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูสุทน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐภัทร  คงชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายพันธรักษ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายจตุภพ  ทองจืด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปริยากร  นพสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกมลฑิรา  อินทร์ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายศุภณัฐ  สระบัว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรดรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธนัท  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายณฐกร  เทพช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกันตินันท์  จุฬะแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอริสรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพัชรี  โสตรการ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปรเมศ  เยี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกันยรัตน์  ฮาดชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิรวิชญ์  จรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงโอมาภรณ์  ปลอดเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกานต์สินี  หมั่นถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงดลลดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวณิดา  หนูฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชนัดดา  ชูคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายจิรวิชญ์  ยอดดวงใจ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนสุรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภาคิณ  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธรรศธร  จำนงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายนพรุจ  รัญเวศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดิ์ดวง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โชติมุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณภัทร  คำนวนจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพิชชณิกา  จารณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปิยธิดา  ณ รัชกาล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายศุภกฤต  ฤกษ์ผลดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปาริษา  สง่างาม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปูริดา  มีสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฏกาญจน์  หมีดเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุชัญญา  กรุงไกรจักร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภากร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายโอบนิธิ  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศิริราช  เยี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายชนกันต์  รอดพุฒ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเข็มมณี  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสิริวิมล  มัชฉิมชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธราเทพ  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศุภรัตน์  สมฤดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนานก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงทิพเกสร  สุดถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายมนัสนันท์  เภรีภาศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุพิชฌา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุวภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพชร  นิ่มสำฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงลลิตา  เลขะจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายศุภณัฐ  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายสุทธิภัทร  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสุภศิน  กระบิน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายคฤหัสดิ์  ระเห็จหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปิยาพัชร  พิศิษฐวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฏฐศรัณย์  เงินสยาม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนันทนัช  จงไกรจักร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสำราญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกมลชัย  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนาวิน  วงศ์สม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงศิรินภา  พุฒแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกันติชา  ชุติธรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศิริรณา  พุฒแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงภูริชญา  โภคากรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายรัฐบุรุษ  พลไชย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอทิตยา  สีนารา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงไอยนาร์  ทวีวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญชณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนภาดา  พลเพียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายวรดร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายฐปนวรรธน์  วงศ์แย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายชุติวัต  สบเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายพรภวิษย์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายกษิดิ์เดช  จุลแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงฮานาน  ศิริพัธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายอนนตกฤต  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายกษิดิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายอัลแอบบาซ  ฮะมะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงอนัญญา  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายพิชญ์ยุทธ์  หนูพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายศิวกร  ลักษณะสว่างวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสิริกร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกุลปริยา  ศิริกาญจนชาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวรากร  ธนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมุด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธนัชพร  จิตร์รัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อมรรัตนชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเขมจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์ทองจีน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอิทธิกร  ดำศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายอนันดา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณิชากานต์  ทองศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพิรญาณ์สินี  ทองสร้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงปาณิตา  จุติพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศิตาพร  ทองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายรงค์นริศ  ช่วยบุญชู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศิริพิศิ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกชพร  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายชินาธิป  โตพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงวรัญญา  ยอดไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐวัตร  อำไพฉลวย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายป้อมเพชร  ใจห้าว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวรหทัย  รักสถาน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชาคริยา  ถูกต้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงมิ่งมนัส  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงวรัชยา  พันธรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสโรชา  เกื้อรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอภิเศรษฐ์  บุญเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชลธิดา  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พนัสนอก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปัญญาวีร์  โรจน์เจริญงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนงนภัส  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปนัชช์  ค้าของ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธัญรดี  ปานเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกฤษกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายปานณไชญ์  หิ้นจิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายณัฐกฤษ  ทัดระเบียบ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณภัทร  สนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกานต์สิรี  ปวิธวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายปฏิพล  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  แสงวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายเตชินท์  วรรณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิมพ์เพียงจันทร์  ปานอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญจันทร์  ปานอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฐญดา  มาบัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสิทธิโชติ  สมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปริชญา  เสริมศักดิ์วรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายธนะภัช  พละบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงวิชญาพร  ชูเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายเธียรวิชญ์  อ้นประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายธนพล  เพ็ชรวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายกฤตานนท์  คงชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายณนน  แวววรรณจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายตะวัน  บุญจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงนภัทร์  วงศ์บุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายกฤศ  ปณารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงเกตุนภัส  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายธีภพ  เรือนสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายปัญณวิฒน์  ลาภจุติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธราเทพ  โอระชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายปริพัฒน์  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนกฤต  ภันธ์สะและหมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณิชกานต์  ช่วยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสร้างบุญ  โชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปารณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกฤษณ์ธรรศ  ขาวเกื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนาจิดา  หวันเหล็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงปุณยนุช  กิจวิจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายปภังกร  เวชพราหมณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตันติธนปัญญา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกมลพร  อักษรนิตย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายกฤษตเมธ  ธรรมชาติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงปิ่นปาณัฏฐ์  ชำนาญคำ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายวรากร  อินทมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงสุวภัทร  ล้อรัตนไชยยงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงทองไพรำ  พันธุ์สนิท โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงชญานิศ  ปรีชา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายปรัชญา  ภู่วัฒนาพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายกิติภูมิ  ชูเกิด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายธีเดช  มรรคศศิธร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายกิตติภพ  เจริญอภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงปารดา  มณีรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายกฤตติน  กิจการ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายยศกร  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวัชรธร  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายศุภกฤษณ์  เวชสาร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายอภิมุข  ขวัญคาวิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายรณกร  แก้วกียูร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอิงเธียร  ธนะภพ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัฒนกิจจำรูญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวรอัคริมาษ์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปิยะกมล  ศรียา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิระดา  สุวรรณอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายภัทร์นรินท์  วงศ์ปาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพชร  ถาวรสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายวิรเวช  แสงแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนมาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจิรัชญา  วุ่นเนียม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพงศ์พล  รัญเสวะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายพลภัทร  ปรวัฒน์กุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สงหนู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปรวิศา  จงจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชณิกษมน  ช่างวาด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณิชาธาร  สุพรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายปัณณธร  ยอมเต็ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณัฏฐ์พล  ศรีไสย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงธันยกานต์  ระกำทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงโยษิตา  พืชผา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกรสรวง  เอกธนาพิชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกฤชณัท  ชีวรัตนาโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณัฐนภนต์  จรจลักษณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายนันทนิพัทธิ์  จรจลักษณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปูชิตา  เจริญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายนวปฎล  แสงขวัญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพสิษฐ์  คำจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงญาสุมิญ  ยุทธกาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายเทียนธรรม  ณ นุวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายณทชัย  รอดการทุกข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงกรกาญจน์  แนมจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชาลิสา  หวังปิยะวัฒน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายภานุเกียรติ  ดอกขัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรกาญจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงชนมน  คุ้มปิยะผล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงภาณุรัตน์  วีรเดชกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปพิชญา  สุวคันธกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัชฐ์นรี  มีชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพลอยณภัค  วงศ์อัศวโสทร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพศิน  ชาลีวงษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวจนะจิตตรา  ปลอดภัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณัฐภัทร  จ่าถิ่น โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงสุญตา  ล่องชุม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเปรมญาดา  อร่ามศักดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดำขำ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอาณัญชา  พลกาย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสุทธอร  รุ่งประภัศร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสิรวิชญ์  สรรพสมบูรณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธรรมสรณ์  ปรีชา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนพวรรณ  ชูช่วง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชนิสราพร  บุญพอก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  สินเธาว์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ปาลรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชณิดาภา  สำเภาทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายอนาวินทร์  สุขพิทักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงฑิฐิตา  คงวัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายณัฐพัชร์  พืชผา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอารยา  เฉลิมศรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนภารินทร์  พุทธปัญชรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมนุ้ย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชุติณัชชา  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายรณกร  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอริสรา  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำภีทูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกันตพัฒน์  หนูตะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม