รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายธนดล  พลแสนทอง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายวรากร  ชำนาญรบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายสิทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปวีลณ์ลดา  พิมพ์แบบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเมธิตา  นามดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงแสงดาว  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธนวิน  สิทธิสงษ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายปณชัย  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนันทพร  คำมี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงโชติกา  สุขสุด โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม