รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากร  แสนลา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาสกร  โสมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวฤตตวรรณ  นวลหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรินทร  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชัญญานุช  ดับใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนภสร  สุขประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอชิรญา  ชินกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงสุชาดา  แสนเจ็ก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพิชญธิดา  เศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชนากร  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนฤกต  ผลพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวิภาดา  สุนิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิรัตนา  กูลพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชัยชนะ  ถัดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสุรเดช  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ด่านเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงแพรวา  สิงห์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายญาณภัทร  น้ำคำ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรินษรา  หมายถมกลาง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนดล  พลแสนทอง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายวรากร  ชำนาญรบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายสิทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปวีลณ์ลดา  พิมพ์แบบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเมธิตา  นามดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงแสงดาว  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนวิน  สิทธิสงษ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปณชัย  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนันทพร  คำมี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงโชติกา  บุตรกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณภัทร  สามิดี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพชร  พรมเขียว โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภพธรรม  เกษนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภรณ์พัชษนันต์  อนันต์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทวีบุญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัมพิกา  ประกอบผล โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกรกฤต  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายดุลยวัต  เพชรแสน โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชิษณุพงษ์  ภัคดีนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชุติมา  พันธ์อินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอาทิตยา  เกนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายอดิรุจ  แม้นเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปานรพี  วาดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงอินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรจาริน  กระสินธุ์หอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัญฑิฌา  พุ่มบุตร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรสิริ  ปั้นนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุพิชชา  งิมขุนทด โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิชา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศวิตา  เขจรกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงตกมล  ไกรสน โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รัตนเย็นใจ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสิริทรรธ  แววไธสง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภุชาพร  อุ่นกุดเชือก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเกณิกา  ธัญญาหาร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายกันทรากร  หมั่นการ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนวรรณ  ฉุดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเกียรติกุล  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขล้อม โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐพัชร์  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวรากร  บุญเอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรภัทร์  อินประจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนวัฒน์  เกนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายอาชวิน  แซ่จ๋าว โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายทินภัทร  อยู่รอด โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนากร  บุญเอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอัฐธพล  โม้มกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรติ  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปนิตา  คุ้ยมอน โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัชชา  กุดนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายทัศนวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายจุลจักร  จันทวิลา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภูผา  ศรีษะนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชิดชณก  ทิพรักษ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงดุษยา  ทือเกาะ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชนิภา  คีรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสิทธิโชค  นาคแท้ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายจิรันธนิน  เคล้ากลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปนิดา  มีระหันนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุภัสรา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนัญญา  อุทัยพร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรรณพร  พิศเพ็ง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สระแก้ว โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงดวงพร  อาศัยนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธนพร  โคตรสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตู้สระเกษ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภานุวัฒน์  พิผ่วนนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภควัฒน์  ทาดาจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายบัญญวัต  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปฏิวัติ  โสมพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนแก้วพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอัครพล  พานิชย์นอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปัญฑิตา  ยศเกศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสโรชา  สุระสุข โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเชาภัทร์  คำแก้ว โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายรัฐเขตต์  ประเสิรฐพรม โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายวงศธร  พิพ่วนนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีรพงศ์  ธรรมลังกา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงบุญญิศา  พรมฉายา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรทิพา  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศศิวภรณ์  สีหาจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกิตตีระวี  ธรรมดา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แท่นทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนันทิชา  อินประจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปุณณิศา  บุญกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชมพูนุช  ประกอบผล โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอนัญญา  ค้ากระบือ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกิตติธัช  คำสอนพันธ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุปิยะนันท์  กระพี้นอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชุติมา  มีระหันนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชญานิตย์  ธัญญาหาร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ประทุมเกสร โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกฤติยา  โมรานอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปัณฑิตา  ข้อยุ่น โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษานา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจอมขวัญ  บัวบาลศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอัญชนิตา  ฉุดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐนกชมณฑล์  แก้วไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงคชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพุทธไทย  เกษะ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงไปรยา  พงษ์พิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนิชคุณ  มุ่งเกยกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสมสัตย์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภูมรินทร์  ภาคนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภัสสร  วอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธารทิพย์  เอี่ยมนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงญาตาวี  ขุนทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มาตรปัญญา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนนทกานต์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิรวิทย์  ไชยรา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูริณัฐ  อนันต์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญ์พร  พิมพ์ธาตุ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวชิโณทัย  สามารถกุล โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรัญญา  รสน้อย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแก้วรัตนา  แก้วนามอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนมน  ศรีสุราช โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพัชรพงษ์  แกล้วกล้า โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรชา  ผูกศิริ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสุริยพงษ์  ธุระสุข โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฐิติพงศ์  เอียการนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนกฤติ  การปลูก โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายตะวันฉาย  มุลวงค์ศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีรยุทธ  แตงพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม