รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิรวิทย์  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสรัลนุช  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงน้ำฝน  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนหอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฟาริดา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายทัพพ์เทพ  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกวิน  ฉัตรสันติประภา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพัชรพล  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงมุกดาการ  พรมป้อ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงวาสิตา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพัชรวรรณ  นนทะสี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณรงค์รัชต์  งามสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายคมสัน  สอนได้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธรรมนูญ  รอดกระจ่าง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีรภัทร  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชินนชา  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายสิทธิพล  คนขยัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเกสราภรณ์  เกิดโมลี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรัญญา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายปาฎิหาร  ิจิตอังคะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเขมมิกา  คำทอน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายทักษิกร  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  แอมกิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญปก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพรรณนารา  ทุมเกษม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรัญชนา  หาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญานิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกรพัฒน์  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณรงค์เดช  เกษะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐชวัล  นาคนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพรลภัส  ย่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรแสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวัชรากร  ขวัญดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสวงนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอังคาร  ปัตตนาโถ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนภัทร  บ้วนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธีรพงศ์  มูลธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพิชชากร  กิตติวงศ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภคพร  จันทวาส โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสมปรารถนา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกิิตติยา  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลิตตา  ถ่ายกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขอชูกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวิชญะ  อยู่บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปฏิภาณ  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวารุณี  สุรศร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภาวรินทร์  กรวยสารคาม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอดิศักดิ์  ชูอิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชวดล  อิ่มกมล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพงศกร  ปัญญาโญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนันทิภัฒน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงประภาศรี  ประแดงปุย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสาโรช  นมนาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาปุย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปรเมศ  สีบุดศรี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจรรยพร  มาตรวังแสง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวิภาดา  พรมพาน โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนนท์ฐิตา  อาจกล้า โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเอรวดี  สีเขียว โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสมใจ  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายสรวิชญ์  ต่ำกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายยศกร  นอกพล โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกชพร  เเสงส่อง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปภัสสร  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพรลภัส  ผิวผาย โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวราภรณ์  เฉยกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญชนก  โชติกนกพงศ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูธเนศ  หาญกล้า โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายเปรมอานนท์  เตี้ยจัตุรัส โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทิ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม