รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรรณอร  กินรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กงกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวันนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพงษ์  พันธุพิน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญา  กลั่นกษตรวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรพงษ์  สนามพรม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงบุณยวีร์  คำสอนทา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอรปรียา  ม่วงปาน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเกศญา  พิศนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศศิกานต์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพรภิมล  ฤทธิ์บุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอาภัสร  อังคะฮาด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เที้ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์ุไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนภัสสร  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงรุ้งนภา  เสียดสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกรวรรณ  ไกรศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐฑินันท์  อาสานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวริยา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤติน  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติคุณ  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤษฎา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอภิวัฒน์  เตชะกัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงขนิษฐา  สามนคร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรียะอาด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเมษารัตน์  คำภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธันยพร  ทองนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศรันย์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ใหญ่สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงรัตติกานต์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภคพร  หลินศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โคตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนากร  สาอุตม์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิยะดา  เก่งรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายตะวันฉัตร  การถาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงแพรวา  นาควารี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทียม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศิริพา  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอริสา  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสนทยา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมาติกา  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายต้นหนาว  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุธามาศ  สมัครการ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงคคนางค์  อัศวสุวรรณกูล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐวุฒิ  บวกโพธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพฤทธิคุณ  มีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์จอหอ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธนวัฒน์  เจิมปรุ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวัลรัตน์  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แนมพลกรัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนฤดี  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงสง่ากลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศศินภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอภิสรา  สายมนตรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปราณปรียา  ประเสริฐหล้า โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเอวรรณธิดา  ปาปะไพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอชิรญา  บำรุงกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ปาปะไพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรา  ฉิมบุรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทรมน  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวชิรวิทย์  อาสานอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพัชรพล  หินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเมชพนณ์  ทองนาคอารักษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปิยมน  ภูมี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แสนสิงห์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศศิธร  ไร่นา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชินภัทร  ศรีประสิทธิศักดิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพลพล  ตาสุสี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิลาสินี  มานะการ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปนัดดา  พิริยะกุลเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฐาปกรณ์  ฉิมนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรฤทัย  หวังฝากกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพัชรพร  แสงประเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอภิญญา  จูกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสาธิดา  จันทรศิลา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกีรติกร  บุญธรรมวัฒน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุชานันท์  โชตินอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิชานันท์  พันธวิศิษฐ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชญานิศ  หวังชื่นกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปริยาภัทร  หอมจันทร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐิตาภา  หมั่นกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนาภัท  กนกพรพรรณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภูริชญา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกนกพร  ลอยสนั่น โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงขวัญฤดี  ขำโต โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายปฐวี  บุญภูมิสุข โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
134 นางสาวงามศิริ  สิริยุทธ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอภิเดช  มั่นคง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอริสา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอรอุมา  ดิษขุนทด โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิรัลพัชร  กุดหินนอก โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงลภัสรดา  เนตรโคกสูง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปภาวรินท์  เขตกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว โรงเรียนวันครู2502 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกันธิวา  เกตุจันทร์ โรงเรียนวันครู2502 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุมาลี  ยุบลชิต โรงเรียนวันครู2502 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศกาวรัตน์  มุ่งอุ่นกลาง โรงเรียนวันครู2502 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายพัฒนพงษ์  ไกรอ่ำ โรงเรียนวันครู2502 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรสิตา  แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใกล้สุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัทณาภรณ์  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปวันรัตน์  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฐปภัทร์  ช้อนกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอาทิตยา  สมน้อย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงประกายวรรณ  สงนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวสุรัสวดี  โภคาเทพ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวอรปรียา  พุทธณะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวพรพรรณ  ณรงค์นอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวธัญญาพร  ชัญถาวร โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวุฒิชัย  เดิ่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนพดล  ณรงค์นอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศิรวิทย์  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสรัลนุช  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงน้ำฝน  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนหอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงฟารีดา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายทัพพ์เทพ  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรางคณา  ภิญญาวาศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายพฤฒิชัย  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายชญาณ์นันท์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายบดินทร์  ทองจอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกุมารี  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุจิตรา  นวลสีดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายโชติภณ  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฐสุดา  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปรางค์วลัย  อินทร์ชำนาญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงมัญฑิตา  มาระศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนกฤต  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายพงศภัค  กิตตินาถไกรวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายรพีพัฒน์  สมชอบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกีรัตยา  ชัยวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงทักษอร  ทิยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนิชาภา  ฮวบกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกรชนก  ปุระหล่า โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายจิรฐา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิชญากร  กระหม่อมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศิริวิมล  นิจภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายก้องภพ  จำปาราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงจันทัปปภา  เกษนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พนมศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปรียาภัทร  นวลศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายปกรณ์  ประสบโชค โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเดชกมล  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงดุจจันทร์  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายธนัญชัย  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงค์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายคณิต  อุปมานะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกรรณิกา  เตียนศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายพิชิตชัย  โวหารลึก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมูลตรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปิยะพร  คำแสนโคตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายกวินชนินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจตุภรณ์  นาทุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนันท์นลิน  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายตะวัน  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปีใหม่  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายศิรพัฒน์  สุวรรณคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายสิทธิพงษ์  นอสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอริสลา  เทพศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายฐาปกรณ์  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายณพชร  พรมจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายภูริทัศน์  สิมศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายพันธกานต์  แสงโสดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขณิษฐา  ปลัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายเขมราช  พัตรากิจ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศิริมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายจิรายุ  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายอนุพงศ์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรภัทร  ตันติชัยวรนุช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายสหรัฐ  ศรีรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงบัวชมพู  รักธงชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงแพรวา  โฆสิกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายประสิทธิ์โชค  ไชยนรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพีรพัฒน์  ลิขิตดำรงค์เกียรติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอภิญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายจารุเมธ  สีบุดศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอรรถพล  เมิกข่วง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายกฤษณพงศ์  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธนพัฒน์  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภทรวรรธ  ดิสโร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายปัญจพล  ชัยอมรนุกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงแอนนิต้า  ฮิกกินส์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายชินภัทร  กิมะโน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจิรัญชยา  อุดทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงประภัสสร  เปรมปรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธิติการณ์  ผึ่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณปะเก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภานุพงษ์  คำงาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายธนภูมิ  มาเอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายยศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรรณวรี  โพธิ์แดง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภฤกษ์  นานอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายจักรินทร์  จงเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกฤตติภัค  ดงอามาตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจิราภา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชุลีพร  ชัยศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมินริตา  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสนธิ  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปริณดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธีระวัฒน์  บ่อสารคาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนวพล  นราพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายนันทวัฒน์  คำเสนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายรังสิมันตุ์  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวัชรพงษ์  จิตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอัศนี  บุญเพลิง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงทิพย์อักษร  อาถนาทิพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศศินิภา  ลครพล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภัทรฑิตา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนภัทร  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายณัฐชนัน  ผ่องพรรณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกันธิมา  พลเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิรินภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอภิชญา  การค้า โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพลพล  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายฐาณภัทร  ภูมิมะนาว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธีรเดช  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายพัชรพล  จงปลูกกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศรายุทธ  ปัดถาวัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศุทธิกร  วิวาโค โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพงศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วโนนเฮ้า โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธิตินันท์  วรรณปะเก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพลจันทร์  โคตรคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติพงษ์  เที่ยงโยธา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภัทรพล  มั่นคงสมบัติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายชนะชัย  ลงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนา  ภูวงเดือน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธีรภัทร  สายศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนิตยา  ธรรมมานอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายโภคิน  ไชยบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกวิน  ฉัตรสันติประภา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพัชรพล  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมุกดาการ  พรมป้อ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวาสิตา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชรวรรณ  นนทะสี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณรงค์รัชต์  งามสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายคมสัน  สอนใต้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธรรมนูญ  รอดกระจ่าง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีรภัทร  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสิทธิพล  คนขยัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเกสราภรณ์  เกิดโมลี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรัญญา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปาฎิหาร  จิตอังคะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเขมมิกา  คำทอน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายประกายวิทย์  เวียงลอ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธนาภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอนาคิน  หาญยุทธ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกนกกรณ์  จันทะดวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกมลชนก  เกตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนภัทร  รามนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐกิตต์  นมเฟือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปวันรัตน์  เซ็นนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพีรพล  เข็มตรง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  อายุยืน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิศนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัลยาณี  ทองภู โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายจีรภัทร  วันสา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปรีติ  ปะติคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐริกา  ยาหมื่นไวย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิริจรรยา  ฮาตบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวุฒิพงษ์  วันน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวงศกร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจรัญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธาราทิพย์  พุทธชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีอ้วน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชาพร  พรมสายออ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเวธนี  พลอัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชยากร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศศิธร  รัตนอนันท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิราพัชร  สีลา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรนภัส  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกัญฑิมา  สอนกระโจม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศรวัสย์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสุภกิจ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญดาภา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวัชรา  ชัยภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูกวิน  โม้หอชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมวิง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายบารมี  อ้นทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภัณธกานต์  วันสา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวีรภัทร  นาเจ็ก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอัครภัทร  คลังสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองพูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจิรัชญา  เชิดชู โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนากานต์  พีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไวไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเตชินท์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนบดี  ฟักสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปราณปรียา  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวสุภรณ์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เสนาคลัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปกรณ์  ทองลืม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกีรติสุดา  ด่านพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอินทุอร  คูวิวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงไอศอร  เคิร์ก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธันวา  โนเปือย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปรารถนา  ปฏิสุขัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอภินัทธ์  จุฑานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศศิประภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงประกายแก้ว  จำนงศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สิงขรอาจ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกริชยากรณ์  มีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปรัชญ์  เซียนพิมาย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอรทัย  ภูพานทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายํธนากร  ปิดหล่า โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสหรัฐ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเขมจิรา  คำมี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณภัทร  รินทะระ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนราธิป  ภูเพ่น โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงรดามณี  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนวพรรณ  มาทมูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเกศศริณ  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกิตติกรณ์  พันธ์ทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แหลมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สิงขรอาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฐิตินันท์  จอมสวรรค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีโยธา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศักดิ์กาวุธ  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายยศวรรธณ์  กิจโป้ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีรพัฒน์  พรมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวโรดม  จันทวี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศรัณยพงศ์  หลายทวีวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอักษรินทร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนิติภูมิ  แสงใส โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชูช่วย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนพนธ์  มาเอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงมนฤดี  มุ่งมี โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสาวิกา  สารนอก โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสิริพรรณ  ตะโกนอก โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธารวารินทร์  สุนทรรส โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศิราณี  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงสุพัชรี  จันลา โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปารวี  น้ำใจดี โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพัชราภา  ตะสูงเนิน โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพลชนะ  มาสีดา โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลังสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชนิสรา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายเพ็ญคณบดินทร์  วิศวเลิศทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปาลิตา  เซ็นธุลี โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพรนัชชา  ตีบไธสง โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายดินตะวัน  ปัจชัย โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอนุชา  พลทามูล โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสรัลพร  ดงหิ่ง โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสาวิกา  พลทามูล โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายทักษิกร  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  แอมกิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญปก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพรรณนารา  ทุมเกษม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงรัญชนา  หาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงญานิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายกรพัฒน์  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายศุภสิทธิ์  สงคราม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายณรงค์เดช  เกษะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐชวัล  นาคนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรลภัส  ย่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรแสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวัชรากร  ขวัญดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสวงนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอังคาร  ปัตตนาโถ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนภัทร  บ้วนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธีรพงศ์  มูลธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพิชชากร  กิตติวงศ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภคพร  จันทวาส โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสมปรารถนา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกิิตติยา  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชลิตตา  ถ่ายกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายทินภัทร  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศศิชา  ภาครฉิม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขอชูกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายวิชญะ  อยู่บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายปฏิภาณ  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวารุณี  สุรศร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภาวรินทร์  กรวยสารคาม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายอดิศักดิ์  ชูอิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายชวดล  อิ่มกมล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพงศกร  ปัญญาโญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนันทิภัฒน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงประภาศรี  ประแดงปุย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสาโรช  นมนาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายธนกร  การะสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงภัคจิรา  ยังกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงธณิดา  ศิริศักดิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงวิมลพรรณ  สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายชวิน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายอะริณย์  อัครานุรักษ์กุล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมชัยภูมิ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายกฤชณัท  สุมงคล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายปองปราชญ์  ทองดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายเตอฉวน  ลี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
681 นายพุฒิพงศ์  สุมณฑา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนกร  แสนจันทรแดง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพรพัชร  ติดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงลัคนา  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเศรษฐีนี  ทองมี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นายเกียรติศักดิ์  ผ่องเพิ่ม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายสุทธิพงษ์  พิศนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงมาลิณี  ศรีสถาพร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายณัฐพล  วันสา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปริชญา  สมนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์หาจักร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นายอาทิตย์  แสงไพโรจน์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายภาณุเชษฐ  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรสร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายสถาพร  ไชยสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวสิริวัฒนา  เผือกนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ราชสมบัติ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นายก้องเกียรติ  แสงงาม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธนวัฒน์  เทพทรัพย์สิริ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพิมพ์อักษร  ถานันดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเมธาพร  เสือนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายคุนากร  นารีจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายอิทธิพล  ยาย่อ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอิสระ  จันภิรมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวสุพิชฌาย์  วัจนศริเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวอนุษรา  รอดภัย โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวอรอุมา  พิมลนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงอรอุมา  วงษ์ชาลี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายเจษฎา  ดงหงษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอกพยอม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายพรหมพิริยะ  จันลา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายสิรภัทร  อ่อนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายวิศวะ  คงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงดุสิตา  ต่อชีพ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพรหม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์สุข โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายอดิศร  แสวงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณรงค์ชัย  กุสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายปรินทร  คำแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิชชา  มะกา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงศศิธร  เทียมภักดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสุุุดารัตน์  ไพรเขียว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงภิญญามาศ  หาญสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเกียรตินภัทร์  ป้ายนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชยุตพงศ์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายชัชพิสิฐ  ตระการจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเขมณัฐ  วังทอง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายจรัสรวี  คงอินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐปกรณ์  บดสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูวนาฐ  เกื้อสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพัณฑกาญจณ์  หาญบุรีวงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกชพร  จันทะคาม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัทรพร  จงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัทรภรณ์  รัตนิยะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวัชราภรณ์  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกันต์  อำไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภูบดินทร์  แฟมไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ชะเอม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปกรณ์  พิริยะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายมรรควัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงทักษอร  คำมิสา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิรประภา  ช่างปลูก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอริสรา  รวมดอน โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวุฒิพงษ์  จังหวะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรพีพร  มาศงามเมือง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายกิตติกร  กรองนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเรือง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเขมจิรา  ผาริการ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชวัลนุช  ชนไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพทรัพย์สิริ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐชยา  กริดเกล้า โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอัฑฒวิน  ศรีสุรารักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธีรวงศ์  เมืองศรี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายนันธพันธ์  จันทร์ใต้ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายสมัคร  แซ่โค้ว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงไปรยา  ไวบรรเทา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์คำภา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุพิชญา  โปมินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูวเดช  ภาคดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธราดล  คำพิมูล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปภังกร  ลาดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภัทรพล  ทองคำ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภูวเดช  กรวดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกานต์ณิชา  จริยา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ตื้้อคำ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฐดนัย  แซกรัมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวิภาวี  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรักษ์สกุลนิจ  จิตละม่อม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หอมโกสุน โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนกร  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธนบดี  หาญคำ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอดิชาติ  อำมะรา โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพงศพัศ  อิ่มน้ำขาว โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวรวิชญ์  จิตดี โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายแทนคุณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพงศกร  เรียงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองนอก โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธนพร  พิบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  รักชอบ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โสภาพร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลุนสมบัติ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายเตชิต  พรหมชัยนันท์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธรณ์เทพ  ประทุมแสง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงภาวินี  เทพวงค์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายชนกร  มาเหง่า โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเกศรา  แวะสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศศิธร  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฐิตาพร  สายจันทะคาม โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจิราวัฒน์  ไปวันหน้า โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายณัฐวรรธน์  มีเพียร โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายเจตริน  อุปแดง โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนพล  ธุระยศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาปุย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายปรเมศ  สีบุดศรี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงจรรยพร  มาตรวังแสง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงนริสรา  ศิริมนตรี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอาภัสรา  ชาชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงอลิตา  ไธสง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงวิภาดา  พรมพาน โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนนท์ฐิตา  อาจกล้า โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเอรวดี  สีเขียว โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิมพิกา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มนเทียร โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธารนริน  สวนดี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานสาลี โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปณิดา  อาจจุลฬา โรงเรียนบ้านดงบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธนพร  ทวยทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงญาณี  กินรี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักขษร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงประภัสนันท์  ศรีทองนาค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงเบญจจินดา  ธุระพันธ์ุ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายอนุพงษ์  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พิมาย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายสหภูมิ  ทอนอดี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณัฏฐ์ศุทธี  วันสา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุภัทธิดา  พาลารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศิรารัตน์  อาจเค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงญาดา  รัตนหุน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์งอ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชญาดา  น้อมระวี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฐกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสมใจ  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายสรวิชญ์  ต่ำกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายยศกร  นอกพล โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกชพร  เเสงส่อง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปภัสสร  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพรลภัส  ผิวผาย โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวราภรณ์  เฉยกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงขวัญชนก  โชติกนกพงศ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปรมินทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายวรเมธ  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เช่นพิมาย โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงธัญชนก  เยอสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงจงกลณี  ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงฟ้าใส  มะนีวัน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงธนาพร  ไพราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชริสรา  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวิรัลภัทร  จงรัตนกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายอนันต์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายกิตติพงษ์  คลายานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวรฤทัย  พิมพ์กลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชุติมล  ครวจมรรคา โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงรัตนวดี  ขอแต้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภารดี  นอกพลกรัง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนปภา  พลชนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปัญญาพัฒน์  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงเห็ม โรงเรียนบ้านตาจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายณัฐพงษ์  อินนอก โรงเรียนบ้านตาจั่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภูธเนศ  หาญกล้า โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายเปรมอานนท์  เตี้ยจัตุรัส โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คงจันทร์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกัญจน์อมล  นรมาตร โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนสุข โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายจักริน  มณีวงษ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายอนุชิต  จิตรนอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาย โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงปารมี  แย้มศรี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายปัณณวิชญ์  แถมดอน โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายจีรพล  ลามพัฒน์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายธัญวุฒิ  ศรีนอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายจีรภาส  แจ้งไพร โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายอำนาจ  ทัพธานี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงชลนิชา  พลยุทธ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลิขิตกุล โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  อู่นอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายพิริยพงศ์  พุมมาลา โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงกาญจน์ติญา  ส่งเสริฐ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงปานชีวา  สืบสำราญ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงขวัญศิริ  แก้วศรี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงวรรณิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงศศิพร  ชาติฉำ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนากร  สมดี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวรวิทย์  วิถีเทพ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวิชิรพงศ์  แสนสุข โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทิ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธีรศักดิ์   แสนบุตร โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพงศกร  แก้วหิน โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวีรพันธ์  มะธิมะเนาว์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายวัชชิระ  ศรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวีรพงษ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศรัญญา  ไชยประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงขวัญช้าว  ไชยลพ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายรังสิมันตุ์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอัยการ  วรรณจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายจักรพงศ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายบัณฑิต  สิมพะราช โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายกฤษกร  แก้วหิน โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมณี  เสริมศักดิ์ดี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชวลิต  ประบุญเรือง โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพลเทพ  วรรณจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชุติมา  หาริตะวัน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายสรรหา  จันทะเบี้ยว โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกมล  โพธิ์พันไม้ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกวินตา  ใจดี โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธัญญานุช  สุขาฤดี โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  นามประไพ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงนถเนตร  จรรยารัตนกุล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงเทวิการ์  เขียวโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมแสงใส โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงนิศากร  ปลื้มอุดม โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมเรศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกิรนัม  บุญภักดี โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวิชิตา  พันธ์ถวิล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชัชวาฤทธิ์  พรมโสภา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงจริยา  พลไพล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธารวิมล  อินทะแสง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสุวรรรณา  ประกอบนอก โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น