รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินรัตน์  เชิดชู โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธรภณภัทร  ปิติธนัชโชติ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณเจ้านาย  นิลวรรณบดี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภณ  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดรัณภัทร  แขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รุ่งเรืองสกุลวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณชัย  ไขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอรไพลิน  รัตนทิพย์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรพล  จิตรซื่อ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ฟีสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภานุ  วอขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  จารเขื่อง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนรินทร์พร  สนธิพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เมยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พับขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนันทกร  พูลรอด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปิยะภัทร  โมงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายสุริยะ  เกยพุดซา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองธาตรี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายแทนคุณ  เลิศเวชกิจ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤชพล  โหมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอารดา  สกราซ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนศักดิ์  โชมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤษณะ  วิเศษหมื่นไวย โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันวงษา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเพชรทอง  แก่นจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งภัคดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพลอยนัภัส  รุนบาง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแจ่มนภางค์  ชอบเย็น โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายฐิติพงศ์  จำเริญสุข โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกิ่งไผ่  สุนทร โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปฏิวัติ  แจ่มมี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพีรพัฒน์  คล่องใจ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนารัตน์  ดุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำจัตุรัส โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หาดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปฐมเดช  ยิมยน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสุชาพงศ์  ชูศรี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอภัสรา  หูสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปารชาติ  ญาณไพโรจน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิภรณ์  เดียขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอดิศร  เวชกามา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธัญชนิต  แก้วสถิตสุนทร โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธีรภัทร์  หาญณรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายหรรษธร  คุขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชินกฤต  เพยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติธร  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐนรี  พันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐพร  พลอยกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประไพศรี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงน้ำอินทร์  สระขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนิธิศ  ศรีสุด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเอมี่  ลูดู โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชฏาพร  ชุ่มตะคุ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมีเรี่ยม  ฟอสเตอร์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายดรัณภพ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศุภฤกษ์  ทับขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนิพาดา  ศรีมากรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรนริน  หาญบุรีวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายรพีภัทร  พบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมรรษกร  สระขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายคุณเจ้าคุณ  นิลวรรณบดี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภคิน  มาบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซอมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภคพร  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวีพูล  งอกนาเสียว โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปวรรัตน์  พืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกรกัลยา  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวันสิริ  อัครเดชสุทธินันท์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอนุสรณ์  ลัภขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปฐพี  มองขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุลขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยวีรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกพร  ไว้สันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วัฒนะชาติ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์วไล  นาคบุญธรรม โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธิติรัก  งามสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกฤติมา  กิ่งนอก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภาวิณีย์  สาพัน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐวรา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจันทิมันต์  เมืองแพน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ศักดา โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนนท์ตชา  ชูเกียรติ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฝนทิพ  สิริการ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์นิ่ม โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมณีทิพย์  คชวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกณฑ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนวกะ  นันทพลชัย โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรดา  สร้อยลอด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายบัญญพนต์  เลี่ยมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนิตสิรี  กุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวชิรวิทย์  เกิมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิราพัชร  ไพริง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิรภิญญา  พันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ชอบเย็น โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพิชิตพงษ์  สูนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิรินภา  ป้องศรี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายแสนไกล  หันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสุกฤษณ์  มั่นทอง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปัญญากร  พลายสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชาลิสา  ตอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนันทวัน  จีนมะเริง โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุภัสสร  อ้นสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายชาญณรงค์  เหล่าดี โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสรวิทย์  ช่วยสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฎณิชา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศรีอภัย โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัชพล  แหขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนากร  หุงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพนาวรรณ  ไพรราม โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัลยาณี  กุลสำโรง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอรวรรณ  ช่อจิตร โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐกวี  อาจธานี โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัชพล  ปรีิอปรัก โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม