รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปัญญากร  พลายสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชาลิสา  ตอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนันทวัน  จีนมะเริง โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุภัสสร  อ้นสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชาญณรงค์  เหล่าดี โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายสรวิทย์  ช่วยสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฎณิชา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศรีอภัย โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายณัชพล  แหขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายธนากร  หุงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพนาวรรณ  ไพรราม โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกัลยาณี  กุลสำโรง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอรวรรณ  ช่อจิตร โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น