รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอัจฉริยา  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤตญา  กัญจนพงศ์กร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิดาภา  เอกเศรษฐการ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัชชา  พฤทธยานันท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกิตติพัทธ์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์  ศักย์ควรแถลง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนบรรจง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกชพร  ระย้า โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 นายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวอิสริยา  ปรกแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวนภสร  วาริชอลังการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายพันธกานต์  มังกรงาม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ธีระภูมิพัฒน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาตะพงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ประเสริฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวรกันต์  ดำนา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจุลจักร  นากสกุลรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อารีรัมย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิพิษ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายไขพิพัฒน์  ใจฉลาด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนรพล  อำมฤต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปุณณสิน  สินสู่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเรย์ลิน  คาร์เธอร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณภัทร  กิจสัมฤทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอิทธิกร  ล้วนรัตน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสิทธิกร  สิงวร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วกุก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกนกพร  เจ๊กจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุมีนา  ออสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายก้องภพ  แสนธิ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ไทธานี โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอิสรีย์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนิชาภา  เทียงจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุญรัตนา  วิริยะเกิดชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาภัค  เรือนจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ยงน้อย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวงศกร  รางวัลหลาย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนัญยดา  เขียวจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันอ่ำ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นสงวน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกิติมา  ปรีชายุทธ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเมธาวดี  ว่่องงามอนันต์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณนภา  ดวงจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวชาริสา  เสาศิริ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายกฤษดา  สาแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายพีรพัฒน์  แสงไพศาล โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายสิทธิชัย  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายวัชรินทร์  จิตเดียว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอภิรักษ์  นิลสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศุภณัฐ  ช่างไม้ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวลจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปณิดา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอรกมล  หงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวจิราพร  อุ่นนิ่ม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอาริสา  เตียนจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนกร  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกฤต  ไชยสนาม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปฏิภาณ  สีพรม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชร์ทองหลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกันย์สุดา  หงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพบุตร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุกัญญา  มีภู่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรไพลิน  ประสบหมู่ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศศิกานต์  กานเกตุกิจ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ตูมนอก โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินสนโศก โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธาราเทพ  บุญญา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศิริรัตน์  โมพา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอ่องติบคำ  สายรัตน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปิยภรณ์  วิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 คณิตประถม
186 นางสาวอรญา  นาคพลกรัง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวีรญา  รอดพล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกมลชนก  ถวิลคำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพชรพร  เทศจันทึก โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธันยธรณ์  สอนจันทึก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายวรเจตน์  ยิ่งนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพุฒธิตา  มะนาวนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนันทิตา  ดับสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เนียมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงชฎาพันธ์  ลาแดง โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปิดชัยภูมิ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภาคิน  เพียซ้าย โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภสัณห์  ภมร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลดรัมย์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอพิญญา  นนทะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัชชา  เคนศรี โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวกณิกนันท์  งันขุนทด โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวนิดา  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิริบูรณ์  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐดนัย  อ่องเนียม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปวิภา  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายจิราเจต  คำหล้า โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจรรยพร  หน่องตุ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชู  เอกถาวรเจริญกิจ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชายกลาง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรติกานต์  นันทมาตย์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญกรวุฒิขำเขียว โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติพศ  ศักดิ์ดี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญาดา  มั่นทอง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสุริยนต์  เขียวเนตร์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายบูรณิน  จันขามเรียน เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศึกรัมย์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รัตนวงศ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  เลื่อนศรีอินญากุล เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายวรปรัชญ์  จันทร์พวง เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สุระพันธ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอภิรดา  แววโคกสูง เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวกทองหลาง เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภเกียรติ  เกตุแก้ว เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรภฤศพรรณ  งามสิริศักดิ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกันต์กวี  ลีบุญญะ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริพิพัฒน์ภิญโญ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายสุทธิชาติ  จิรอนันต์อนวัช เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรกลาง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงทักษพร  บุญเรือง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัชชา  โชสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษ์ทะสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัชรพร  สระแก้ว เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจุรารัตน์  พูลลาย เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสาวลักษณ์คุปต์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายทินพัฒน์  เพ็ชรนิล เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภัทร  สมบูรณ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนฤภร  เจริญศิลป์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนิชาภัทร  อนันตวงษ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มเนื้อทอง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเทวิน  แสนคำภา เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอัญญมณี  เกื้อญาติ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุชาดา  เลิศอักษร เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปิยธิดา  กระแสเทพ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบัวขาว เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายบัญญพนต์  เหนือโท เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอฐิชา  เลิกสันเทียะ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงฉัตรประภัสสร  มะลิวัตร เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุพรรษา  สีทาดี บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรัญญา  กันสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัดสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเมธยา  ต้วมสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม