รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอัจฉริยา  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงบุญยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัชชา  พฤทธยานันท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกิตติพัทธ์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์  ศักย์ควรแถลง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนบรรจง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกชพร  ระย้า โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 นายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวอิสริยา  ปรกแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวนภสร  วาริชอลังการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายพันธกานต์  มังกรงาม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ธีระภูมิพัฒน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาตะพงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ประเสริฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวรกันต์  ดำนา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจุลจักร  นากสกุลรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อารีรัมย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิพิษ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายไขพิพัฒน์  ใจฉลาด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนรพล  อำมฤต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปุณณสิน  สินสู่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเรย์ลิน  คาร์เธอร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณภัทร  กิจสัมฤทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายสิทธิกร  สิงวร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วกุก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกนกพร  เจ๊กจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุมีนา  ออสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายก้องภพ  แสนธิ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอิสรีย์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนิชาภา  เทียงจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงบุญรัตนา  วิริยะเกิดชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญญาภัค  เรือนจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ยงน้อย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายวงศกร  รางวัลหลาย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนัญยดา  เขียวจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันอ่ำ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นสงวน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกิติมา  ปรีชายุทธ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเมธาวดี  ว่่องงามอนันต์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพชรพร  เทศจันทึก โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธันยธรณ์  สอนจันทึก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายวรเจตน์  ยิ่งนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพุฒธิตา  มะนาวนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนันทิตา  ดับสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เนียมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชฎาพันธ์  ลาแดง โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปิดชัยภูมิ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภาคิน  เพียซ้าย โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภสัณห์  ภมร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัชชา  เคนศรี โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวกณิกนันท์  งันขุนทด โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาววนิดา  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวทิพย์ภาวรรณ  ดวนขันธ์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศิริบูรณ์  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจรรยพร  หน่องตุ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชู  เอกถาวรเจริญกิจ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชายกลาง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรติกานต์  นันทาตย์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญกรวุฒิขำเขียว โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกิตติพศ  ศักดิ์ดี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญาดา  มั่นทอง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุร้ยนต์  เขียวเนตร์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายบูรณิน  จันขามเรียน เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศึกรัมย์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงโยษิตา  สุนทโรดม เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รัตนวงศ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  เลื่อนศรีอินญากุล เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายวรปรัชญ์ฺ  จันทร์พวง เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายชยากร  หงสา เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวาริณี  คำขุนทด เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสุทธิชาติ  จิรอนันต์อนวัช เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกรวิชญ์  คงกระเรียน เรืองศรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรกลาง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทักษพร  บุญญขันธ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัชชา  โชสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษ์ทะสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวันทนีย์  ชัยศิรินทร์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัชรพร  สระแก้ว เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจุรารัตน์  พูลลาย เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสาวลักษณ์คุปต์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทินพัฒน์  เพ็ชรนิล เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรัตติกาล  วรรัตน์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภัทร  สมบูรณ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนฤภร  เจริญศิลป์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิชาภัทร  อนันตวงษ์ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มเนื้อทอง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิตาภา  ชูประเทศ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเทวิน  แสนคำภา เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอัญญมณี  เกื้อญาติ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเจนจิรา  กลับสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุชาดา  เลิศอักษร เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขแจ้งแสงทอง เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิยธิดา  กระแสเทพ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนงนภัส  มะสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เจิมสูงเนิน เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบัวขาว เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายบัญญพนต์  เหนือโท เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอฐิชา  เลิกสันเทียะ เรืองศรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพรรษา  สีทาดี บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม