รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนรัตน์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายปฏิวัติ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุมกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดิลกรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เหล็กจันอัด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายฐิฏิฐากรณ์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายฐิติวัสส์  เสาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกฤตนัย  จันเทพา โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณภัทร  คลีกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ภู่ถนนนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวัชร์  รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญานุช  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอัจฉริยพร  เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชญะ  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภาคิน  โฮมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพัชร์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชระพล  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปัณณิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤษณพงษ์  เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพัชรพล  พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภูวเนศวร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสโรชา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณฐกร  จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปรียาภัทร  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพีราญาณ์  อินหงษา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมารินี อันนา  อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรติกานต์  บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทรธรัชต์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเกษมณี  นิพวงลา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิรินัดดา  เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากพูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศุภพร  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัสนันท์  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอัญธิชา  พันหอม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายประดิพัทธิ์  วิไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุกานดา  แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุนทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฏฐณิชา  สวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกาญจนานุช  ฝนธง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ปัดกอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธีรดา  ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชญานุช  ตุ่นขาวมะดัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรจิรา  อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัญญรัศม์  เสริมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยากร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนลินญา  แหวนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐฐินันท์  คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยสุขศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงบูริศรา  ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนม์พิชา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสรนันท์  โยพันดุง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวงศกร  ปล้องธรรม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุทธวิชญ์  กวีกิจบัญชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐจริณีย์  สงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภาวิตร  จันพักลาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศศิวิมล  สาอุบล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวศินี  สีบท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนันทิชา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอริญชยา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายรัฐศาสตร์  สีวังราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเขมนันท์  วิชิตปรีชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวิชัญญา  เหาะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงสระน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปวิชชญา  อินทา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจอมขวัญ  เนินไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคุนาทรัพย์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรปรียา  สมกำปัง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพชรพร  ยังกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเอกวิทย์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายข้าวกล้อง  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอาสฬาภรณ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายมนัสวิน  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงครีษญานันท์  แถวโสภา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทราวดี  แมนขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิพร  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรรษกร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรนภา  ศิลให้อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยดา  ชัยชุมพล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอุรารัตน์  อินทร์ไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนันทชพร  ฉะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปริมประภา  เพ็ชรบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาริตรา  ขัสเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  จักกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวัชรากรณ์  เลือดบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภูตะวัน  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงญาณิศา  พวงโคกกรวด โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงแมร์เย็ม  อายัซ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสิริฉัตร  เข็มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภู่ระหง  แก่นเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวีระพัฒน์  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพชรพล  ขอนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีรพัฒชัย  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนโกศล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชนกันต์  พิมานแมน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศักดินา  คล่องขยัน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายุภูมิพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกนกพร  เพตาเสน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนัชพร  เลือดกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรัตนพร  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพลภัทร  แสนมี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐนรี  ควรตะขบ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสิรินดา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธนกาญจน์  สมมะนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปัณธิตา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเพชร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพนัชกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทรสุดา  มารครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายวชิรวิทย์  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอธิชนันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายวายุ  ช่วยชู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายจิรเมธ  เหลาสุพะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอินทิรา  มะคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกฤษณี  ประเสริฐกิจวัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุพิชญา  อ่องชาติ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกานต์รวี  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงญดา  คงเป็นนิจวรากร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายทัทท์เทพ  จัดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชญาดา  เอื้อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายพัฒนพงษ์  บางวิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายวัฒนวัฒน์  สิทธิชัยเนตร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนรวร  วันปลั่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนภัสกร  ทองคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเอื้อมบุญ  ดวงสี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณิชชา  เสนานคร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชลธิชา  การัณยวงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธนภรณ์  คงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภกร  รวมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิรสุดา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนกฤต  พานนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงดุษณียา  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอาชวิน  สุนารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายน้ำเพชร  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรินรำไพ  สอดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉิดจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพชรพล  ศรีวิทักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอมรวัฒน์  แก้วบุญมี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนบัตร  ชัยกิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธณวรรธน์  ภาเรือง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายครองยศ  สมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสมศักดิ์  ตันสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรรณิดา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติพันธ์  ฉัตรจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรรสรร  ชมรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกมลชนก  งาสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธิดากานต์  แสดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันธ์มณี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิศรา  ตามสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพุฒิสรณ์  บรรจงปรุ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณภัควัตส์  กาญจนหิรัญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอภิสรา  สอนครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีชัยนาท โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรัฐภูมิ  ทะปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอลงกรณ์  เสาเปรีย โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิชุตา  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิราภา  อุปาศรีพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเปรมศิณี  ซ้อนผักแว่น โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศิลา  แป้งหอม โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนันทกร  แหว่กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรัชชานทท์  รุจอุดมพร โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอนุพันธ์  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีรวัส  บุญถึง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธิตินันท์  ลาดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนิศาชล  ชันกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบัณฑิกา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงไอลดา  สนสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนดล  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลอดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปราณปริยา  น้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ์สุขอารยะ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติคุณ  ดุมครบุรี โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอุมาพร  ชัยบำรุง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ไพรีพ่ายฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิจารณ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมลนภา  มรรควา โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรศิริ  คำชนะชัย โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นนทิ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอุษมา  วงภาพ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอชิตพล  พันสมบัติ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปริญญาภัทร์  นวลมะณีย์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรัญญา  เทียบโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถิ่นภูวงศ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธันวา  ไตรยาง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพัชรพล  บุญเยี่ยม โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐวุฒิ  แอบเกษม บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกษมา  บุญผูก บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปาริชาติ  สูบกระโทก บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศรุตา  แสงพรม บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม