รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนรัตน์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายปฏิวัติ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุมกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดิลกรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เหล็กจันอัด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายฐิฏิฐากรณ์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายฐิติวัสส์  เสาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกฤตนัย  จันเทพา โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณภัทร  คลีกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ภู่ถนนนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวัชร์  รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญานุช  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอัจฉริยพร  เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชญะ  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภาคิน  โฮมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพัชร์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชระพล  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปัณณิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤษณพงษ์  เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพัชรพล  พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภูวเนศวร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสโรชา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณฐกร  จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปรียาภัทร  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพีราญาณ์  อินหงษา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมารินี อันนา  อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรติกานต์  บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทรธรัชต์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเกษมณี  นิพวงลา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิรินัดดา  เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากพูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศุภพร  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัสนันท์  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอัญธิชา  พันหอม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายประดิพัทธิ์  วิไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุกานดา  แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุนทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฏฐณิชา  สวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกาญจนานุช  ฝนธง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ปัดกอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธีรดา  ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชญานุช  ตุ่นขาวมะดัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรจิรา  อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัญญรัศม์  เสริมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยากร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนลินญา  แหวนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐฐินันท์  คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยสุขศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงบูริศรา  ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนม์พิชา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสรนันท์  โยพันดุง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวงศกร  ปล้องธรรม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุทธวิชญ์  กวีกิจบัญชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐจริณีย์  สงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภาวิตร  จันพักลาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศศิวิมล  สาอุบล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวศินี  สีบท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนันทิชา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอริญชยา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายรัฐศาสตร์  สีวังราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเขมนันท์  วิชิตปรีชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวิชัญญา  เหาะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงสระน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปวิชชญา  อินทา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจอมขวัญ  เนินไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคุนาทรัพย์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรปรียา  สมกำปัง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพชรพร  ยังกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเอกวิทย์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายข้าวกล้อง  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอาสฬาภรณ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายมนัสวิน  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงครีษญานันท์  แถวโสภา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทราวดี  แมนขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิพร  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรรษกร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรนภา  ศิลให้อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยดา  ชัยชุมพล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอุรารัตน์  อินทร์ไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนันทชพร  ฉะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปริมประภา  เพ็ชรบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาริตรา  ขัสเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  จักกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวัชรากรณ์  เลือดบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภูตะวัน  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  พวงโคกกรวด โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงแมร์เย็ม  อายัซ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิริฉัตร  เข็มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภู่ระหง  แก่นเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวีระพัฒน์  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชรพล  ขอนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรพัฒชัย  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนโกศล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชนกันต์  พิมานแมน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศักดินา  คล่องขยัน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายุภูมิพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกนกพร  เพตาเสน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนัชพร  เลือดกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรัตนพร  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพลภัทร  แสนมี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิรินดา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธนกาญจน์  สมมะนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปัณธิตา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเพชร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายพนัชกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัทรสุดา  มารครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวชิรวิทย์  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอธิชนันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายวายุ  ช่วยชู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายจิรเมธ  เหลาสุพะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอินทิรา  มะคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกฤษณี  ประเสริฐกิจวัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกานต์รวี  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงญดา  คงเป็นนิจวรากร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายทัทท์เทพ  จัดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชญาดา  เอื้อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายพัฒนพงษ์  บางวิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนภรณ์  คงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศุภกร  รวมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิรสุดา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกฤต  พานนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงดุษณียา  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอาชวิน  สุนารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายน้ำเพชร  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรินรำไพ  สอดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉิดจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุพิชญา  อ่องชาติ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพชรพล  ศรีวิทักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอมรวัฒน์  แก้วบุญมี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนบัตร  ชัยกิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอลงกรณ์  เสาเปรีย โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิชุตา  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิราภา  อุปาศรีพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเปรมศิณี  ซ้อนผักแว่น โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศิลา  แป้งหอม โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนันทกร  แหว่กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรัชชานทท์  รุจอุดมพร โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอนุพันธ์  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรวัส  บุญถึง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธิตินันท์  ลาดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนิศาชล  ชันกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงบัณฑิกา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงไอลดา  สนสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนดล  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลอดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปราณปริยา  น้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ไพรีพ่ายฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิจารณ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวุฒิ  แอบเกษม บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกษมา  บุญผูก บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปาริชาติ  สูบกระโทก บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศรุตา  แสงพรม บ้านโคกไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม